Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2003


Výroční zpráva v MS WORD

Slovo ředitele
Zpráva o hospodaření
Hodnocení činnosti MZM za rok 2003
Rozbor a vývoj zaměstnanosti
Investiční akce
Návštěvnost Moravského zemského muzea v roce 2003
1. ODBORNÉ SEKCE
Historické vědy
1.1. Historické oddělení
1.2. Archeologický ústav
1.3. Numismatické oddělení
Vědy o umění
1.4. Oddělení dějin literatury
1.5. Oddělení dějin divadla
1.6. Oddělení dějin hudby
Vědy o zemi
1.7. Mineralogicko-petrografické oddělení
1.8. Geologicko-paleontologické oddělení
Vědy o životě
1.9. Ústav Anthropos a Pavilon Anthropos
1.10. Historie biologických věd – genetika
1.11. Etnografický ústav
Systematická biologie
1.12. Botanické oddělení
1.13. Entomologické oddělení
1.14. Zoologické oddělení
1.15. Hydrobiologická laboratoř
2. SERVISNÍ ÚTVARY
Prezentační útvar
2.1. Programové oddělení
2.2. Oddělení provozu výstav a expozic
2.3. Ediční oddělení
2.4. Výstavní oddělení
2.5. Dětské muzeum
Útvar dokumentace a informatiky
2.6. Oddělení informatiky

Statistický přehled činností jednotlivých odborných oddělení
Organizační struktura Moravského zemského muzea

Slovo ředitele

       Rok 2003 byl rokem dokončování významných změn v historii Moravského zemského muzea. Byla uzavřena první etapa rekonstrukce areálu Rebešovice, byla zahájena rekonstrukce pavilonu Anthropos, začal se opravovat zámek Jevišovice. V podmínkách závažných akcí stavební obnovy jsme však nerezignovali na základní muzejní funkce, tedy především vytváření, ochranu a zveřejňování sbírek a to jak formami výstavními, tak formami publikačními. Největší pozornost v roce 2002 na sebe upoutala výstava “Staletími podél řeky Svratky”, ke které byla vydána v roce 2003 i zdařilá publikace, avšak rok 2003 byl ve znamení velikých výstavních akcí, na jejichž realizaci jsme se spojili s dalšími subjekty. Již od počátku roku jsme se aktivně podíleli na přípravě a realizaci výstavy “Český a slovenský exil XX. století”, akce, která svým rozsahem, mírou spolupráce mnoha subjektů i záštitou významných politických osobností prozatím neměla v České republice obdoby. Významnou výstavní akcí byl výstavní projekt “Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové, sousedé”. Tuto akci jsme uspořádali společně s Muzeem města Brna, protože se jednalo o finančně i prostorově mimořádně rozsáhlý projekt. Zkušenosti, které jsme získali z těchto náročných projektů, budou základem při plánování podobných mohutných akcí i v dalším období.
      Další významnou výstavní akcí roku 2003 byla výstava “Východní křesťanství”, připravená především pracovníky Ústavu Anthropos. V době, kdy je pro rekonstrukci uzavřen pavilon Anthropos, byla výstava umístěna do dvou podlaží Paláce šlechtičen. Na výstavě byly prezentovány artefakty, zapůjčené z takřka třiceti institucí mnoha zemí jižní a východní Evropy a dokonce i z Asie i Afriky. Význam akce podpořila přítomnost význačných představitelů naší i zahraniční pravoslavné církve.

      Zvláštní, poměrně rychle rostoucí kapitolou je počet výstav Moravského zemského muzea, které putují po našich i zahraničních muzeích. Tradičně velkého úspěchu mají výstavy Dětského muzea, ale opomenout nelze ani takové zdařilé výstavní akce, jako byl například výstava
Etnografického ústavu “Vlastně malý zázrak”, nebo v Moravském zemském muzeu výrazně rozšířená výstava regionálního muzea ve Vysokém Mýtě “Ty mrtvý lež a nevstávej”.
      Velmi rychle se ujalo zajištění vědecko-výzkumné činnosti MZM prostřednictvím institucionálních projektů. Tento zdroj se stal základem pro veškerou vědecko-výzkumnou činnost muzea, přičemž i granty MK ČR nebo GA ČR doplňují základní profil vědy a výzkumu, vytyčených ve dvou institucionálních projektech.
      Rok 2003 byl rovněž rokem, ve kterém jsme zpětně prověřili činnost oddělení informatiky a oddělení Dětského muzea, protože na základě materiálu vlády ČR mají z těchto dvou pracovišť v průběhu roku 2004 vyrůst metodické centrum pro informační technologie v muzeích a galeriích, a metodické centrum
muzejní pedagogiky. Pro muzeum to znamená nové náročné úkoly, avšak současně tento fakt pokládáme za ocenění vysoké úrovně těchto dvou pracovišť Moravského zemského muzea.
      Akviziční činnost v roce 2003 byla přiměřená striktně omezenému rozpočtu MZM. Znamená to, že jen velmi málo sbírkových předmětů bylo zakoupeno z běžného rozpočtu, takže sbírky byly obohacovány především vlastní činností odborných oddělení. Výjimkou je zřízení podsbírky lidové religiozity, kterou jsou obohacovány sbírkové fondy Etnografick
ého ústavu MZM. Zdrojem obohacování jsou předměty, které stát získá ze zadržených pašovaných předmětů, z dědictví nebo výkupů. Druhou výjimkou je zakoupení rozsáhlého souboru antických mincí, který byl pro svou jedinečnost a mimořádnou hodnotu podpořen zvláštní dotací MK ČR. Tento soubor obohatil podsbírku numismatického oddělení MZM.
      Rok 2003 lze hodnotit jako rok velkých stavebních a rekonstrukčních akcí a současně jako rok personální a programové restrukturalizace. Věřím, že tím byly vytvořeny dobré vstupní podmínky pro úspěšný rok 2004.

PhDr. Petr Šuleř
Zpráva o hospodaření
       Moravské zemské muzeum vstupovalo do roku 2003 za poněkud příznivějších podmínek než v roce 2002. Podařilo se vyrovnat záporný hospodářský výsledek, také došlo k anulování vnitřní zadluženosti muzea a všechny složky muzea tak mohly pracovat v řádném režim
u. I přesto však přetrvává problém zastarávání budov a strojového vybavení, protože prostředky na reprodukci majetku jsou využívány přednostně k  odstraňování havárií nebo úprav, které jsou pro fungování muzea naprosto nezbytné.
       Jako velmi pozitivní lze hodnotit čerpání prostředků z institucionálních projektů VaV, kdy muzeum již přešlo na rutinní způsob zajišťování vědeckých a výzkumných prací výhradně z grantu, institucionálních projektů a z prostředků záchranných výzkumů. Jako velký klad lze hodnotit skutečnost, že tato pravidla přešla do každodenní praxe všech oddělení Moravského zemského muzea a stala se naprosto samozřejmou součástí každodenní praxe.

1.
Hospodářský výsledek

Text
náklady celkem 89.466.157,29
vlastní výnosy 9.563.502,97
použití cizích zdrojů - darů 736.412,00
Použití fondu reprodukce 1.858.829,98
příspěvek MK ČR 80.576.658,68
cizí zdroje 1.632.902,10
hospodářský výsledek 674.004,36


       Moravské zemské muzeum vstupovalo do roku 2003 za poněkud příznivějších podmínek než v roce 2002. Podařilo se vyrovnat záporný hospodářský výsledek, také došlo k anulování vnitřní zadluženosti muzea a všechny složky muzea tak mohly pracovat v řádném režimu. I přesto však přetrvává problém zastarávání budov a strojového vybavení, protože prostředky n
a reprodukci majetku jsou využívány přednostně k  odstraňování havárií nebo úprav, které jsou pro fungování muzea naprosto nezbytné.
       Jako velmi pozitivní lze hodnotit čerpání prostředků z institucionálních projektů VaV, kdy muzeum již přešlo na rutinní způsob zajišťování vědeckých a výzkumných prací výhradně z grantu, institucionálních projektů a z prostředků záchranných výzkumů. Jako velký klad lze hodnotit skutečnost, že tato pravidla přešla do každodenní praxe všech oddělení Moravského zemského muzea a
stala se naprosto samozřejmou součástí každodenní praxe.
       Průběh hospodaření od začátku roku 2003 byl silně ovlivněn nedostatečným příspěvkem na provoz, ostatně jako již několik předcházejících let. Dále pak snahou omezit maximálně výdaje odborných oddělení, aby se postupně snižovala vnitřní zadluženost muzea alespoň o neuhrazené závazky z minulého roku. Bylo zakázáno nakupovat jakékoliv vybavení pracovišť, s výjimkou použití mimorozpočtových zdrojů. V prvních měsících roku se prakticky vyplácely jen mzdy a
doplácely se závazky z minulého roku. Trvalé finanční podhodnocení nedovolí vytvořit dostatečné zdroje, aby výplata mezd a všechny odvody byly realizovány ještě z prostředků roku minulého, když jsou v rozpočtu zahrnuty. Systém sestavování rozpočtu, který je jen v položkách nákladových, nekoresponduje s vlastními peněžními toky. Přechází-li do dalšího období velké množství závazků, pak tyto ubírají hotovost rozdělenou do nákladových položek reálného roku. Provozní náklady stále rostou nejen nárůstem cen, ale také zhoršováním technického stavu majetku a to na úkor hlavní činnosti, což je jistě stav nežádoucí.
       V rezervním fondu byly uloženy již dříve přijaté prostředky od dárců a ty byly použity právě pro řešení krizové situace na pokrytí akcí, jež nebyly dostatečně finančně zajištěny. Jako doplňujícího zdroje na financování provozních nákladů, konkrétně oprav a údržby majetku, je používán i fond reprodukce. Jedině použitím fondu reprodukce na financování provozních nákladů spojených se správou majetku, běžnou
údržbu i opravy, bylo možné docílit zlepšeného výsledku hospodaření, aby se postupně snížila ztráta hospodaření dosažená v minulých letech. Opakovaně argumentujeme však tím, že v MZM se řeší neustále jen krizové situace, především v oblasti péče o majetek. Fond reprodukce není používán na doplnění opotřebovaného majetku nebo na zabudování technických novinek, které by v budoucnosti přinesly jistě úspory, ale ke krytí výdajů, jež by nepochybně měly být zajištěny státem, pečujeme-li o státní majetek. Daleko horší důsledky zjišťujeme především v rozsahu hlavní činnosti, protože výdaje na odbornou práci se omezují v prvé řadě.
       Začátkem roku 2003 obdobně jako v předešlém roce proběhlo podrobné vyhodnocení situace se zaměřením na oblast hledání vyšších příjmů, když není možné již dále snižovat výdaje. Další možné zdroje výnosů spatřujeme jen ve větší prezentaci odborné činnosti muzea veřejnosti prostřednictvím výstav a publikační činnosti. Snahy a odborné záměry opět narazí na omezené finanční zdroje, proto je obt
ížné realizovat např. komerčně zajímavou výstavu ve velkém stylu.
       Ediční oddělení v roce 2003 vydalo celkem 6 publikací většího rozsahu, 7 časopisů a 5 přecházejících z roku předchozího, 8 katalogů k výstavám a jiným akcím, 34 druhů pozvánek, měsíčních programů a jiných drobných tisků. Stejně jako v minulém roce pokračovala snaha většinu tisků zajistit zcela pracovišti oddělení. Grafické návrhy publikací i drobných tisků byly prováděny bez externích spolupracovníků, sazba a příprava tiskových podkladů u vět
ší části tisků rovněž. Tisk byl zajišťován v tiskárně MZM s ohledem na náročnost, tzn. čtyřbarvotisky byly zadávány mimo MZM. V případech, kdy to bylo možné, volili jsme kombinovaný tisk – čb. v MZM a barvy externě. Knihařské zpracování tisků bylo rovněž kombinované dle náročnosti a především velikosti nákladu vzhledem k podílu ruční práci v MZM.
       Oddělení se prezentovalo jako každoročně na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2003 v Praze vlastním stánkem. Tentokrát byl koncipován v africkém duchu v souladu s celkovým zaměřením ročníku veletrhu a také proto, že v roce předcházejícím MZM vydalo 2 tituly s africkou tématikou – Africké umění (katalog J. Kanderta k výstavě Umění západní Afriky uspořádané v roce 2002 v Pavilonu Anthropos) a Černý obr Afriky (
monografie I. Mrázka vydaná rovněž při příležitosti výstavy). Na veletrhu byla uspořádána také beseda a autogramiáda s autorem Ivanem Mrázkem, které se zúčastnilo 24 lidí mimo jiné i zástupci Africké společnosti v ČR.
       Ediční oddělení uspořádalo v rámci prvního ročníku národního veletrhu Svět knihy Brno 2003 společnou prezentaci své nakladatelské činnosti s nakladatelstvím Fraus v prodejně MZM v Dietrichsteinském paláci, rovněž se účastnilo veletrhu muzeí v Třebíči a podílelo se na otevření a především průběžném zásobování výše zmíněné muzejní prodejny publikací a suvenýrů v Dietrichsteinském paláci.
       Rozpočet edičního oddělení byl v roce 2003 navýšen o ministerskou dotaci na vydání časopisů. Díky tomuto příspěvku se podařilo všechny dodané časopisy vydat .
       Při své práci se ediční oddělení potýká stále častěji s problémem stárnutí a opotřebovávání technického vybavení tiskárny, proto v letošním roce byl velmi výhodně zakoupen starší stroj z jiné tiskárny v lepším stavu než náš stávající. Repasem dvou strojů byl
sestaven takový, který byl měl zase po určitou dobu splňovat požadavky MZM na méně náročné tisky, neboť existence vlastní tiskárny, jako doplňku pracoviště DTP a redakčního zázemí nakladatelství MZM, se už mnohokrát osvědčila. V roce 2003 se velmi uspokojivě rozšířila oblast marketingu. Některé tituly, např. Řeka Svratka, krajina a lidé, byly zcela vyprodány během velmi krátké doby. Zisky plynoucí z prodeje publikací a také příjmy po otevření muzejní prodejny tvoří ne zanedbatelnou částku.
       Ve většině nakladatelské produkce je MZM zcela soběstačné a výsledné produkty vycházely i v roce 2003 podstatně levněji než při externím zpracování. Ediční plán pro rok 2003 byl splněn.
       Prezentační útvar MZM se snaží o to, aby činnosti provozované pracovníky do něho patřících oddělení byly do určité možné míry ziskové. Ověřený systém distribuce letáků informuje o nejrůznějších akcích muzea, MZM se dále prezentuje v informačních bulletinech, cíleně směřuje propagaci na školy všech stupňů a na zařízení pro volný čas dětí,
spolupracuje s elektronickými a psanými médii a rozvíjí také ve stále větším rozsahu prezentaci pomocí internetu. Pracovníci jednotlivých oddělení se také účastní masových akcích (např. knižní veletrhy, veletrh muzeí ČR v Třebíči či veletrh cestovního ruchu Regiontour), kde všude poskytují návštěvníkům informace o muzejních aktivitách.
       Největší část příjmů plyne ze vstupného do stálých
expozic a výstav. Zde hraje hlavní roli výběr titulů, které návštěvníka přilákají, ale v neposlední řadě i finanční prostředky, které se mohou do tvorby výstav vložit.V roce 2003 se pracovníci výstavního oddělení podíleli na přípravě 18 výstav v prostorách MZM. Velkou pozornost veřejnosti si získala výstava obrazů Zdeňka Buriana “Cesty do pravěku” spojená s aktivitami Dětského muzea (probíhala od listopadu 2002 do března 2003), kterou navštívilo 11 634 osob (z toho v roce 2003 celkem 4 698 zájemců), úspěšný byl i projekt Dětského muzea “Čistota – půl zdraví” (celkem 6 248 osob, z toho v roce 2003 to činilo 4 130 návštěvníků). Atraktivním výstavním titulem byla i výstava “Římané a Germáni” s návštěvností 11 712 osob (též s aktivitami Dětského muzea) a výstava “Ty mrtvý lež a nevstávej”, kterou shlédlo 3 158 osob. Veřejnost velice kladně přijímá akce pracoviště pro práci s mládeží (Dětské muzeum), které pořádá nejméně 2x do měsíce hojně navštěvované sobotní programy pro děti s tvůrčími dílnami (v roce 2003 jich proběhlo 25), jež přinášejí zvýšení tržeb, stejně jako pravidelný srpnový Týden dětí s Dětským muzeem. Dobrou zkušeností je i určování zvláštního vstupného na výstavní akce, u nichž je předpokládán větší zájem veřejnosti.
       Programové oddělení neopomíjí ani pořádání dalších kulturně výchovných akcí – za rok uspořádalo 30 přednášek renomovaných odborníků na nejrůznější tématiku (v roce 2003 byly např. největším lákadlem přednášky z cyklů Vznik a osudy moravské šlechty, Římané a Germáni či Východní křesťanství), které navštívilo na 1 500 lidí. Jako doprovodné akce jsou pořádány
exkurze s odborným výkladem (v roce 2003 jich bylo 11), které se dlouhodobě těší velkému zájmu veřejnosti. Ani jedna z těchto činností není – co se týče porovnání přímých nákladů a výdajů – ztrátová, ba naopak vykazuje pravidelně značné zisky (za přednášky přibylo do pokladny MZM 8 000,-, za exkurze na 15 500,-). Přínosem pro muzejní pokladnu jsou i akce v prostorách MZM, uskutečňované za hromadné vstupné (v roce 2003 jich proběhlo 21, vybralo se na 32 000,- ). I když v loňském roce se počet zájemců poněkud snížil, stále je o ně značný zájem. V srpnu 2003 byla také uvedena do provozu muzejní prodejna v Dietrichsteinském paláci, která se od prvních dnů těšíme značnému zájmu veřejnosti a pokrývá tak náklady spojené se svým provozem.
       Lze tedy konstatovat, že MZM provádí ve finanční oblasti aktivní politiku, která přináší výsledky v podobě pravidelného přílivu nezanedbatelných finančních částek.
       Příspěvek na činnost byl v průběhu roku navýšen o 4.463 tis. Kč provozních prostředků a dále celkem o 17.131,65 tis. Kč, z toho mimo účelově určené dotace tvoří ještě 1.502 tis. Kč prostředky grantové agentury, dále 16 tis. Kč prostředky na řešení grantu Ministerstva zemědělství ČR a posledním doplňkovým zdrojem jsou dotaze ze zahraničí ve výši 101,56 tis. Kč. Všechny tyto zdroje byly použity k účelu, na jaký byly pos
kytnuty a v plné výši, naopak dokončení příslušných akcí v plném rozsahu vyžadovalo menší či větší doplnění prostředků z běžného rozpočtu MZM. Nebylo čerpáno 10 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů, důvodem bylo neúměrné zvýšení ceny ze strany prodávajícího.
       Vlastní výnosy doplňovaly celkové finanční hospodaření ve výši 9.563,50 tis. Kč, z nich činily příjmy z pronájmu 1.700 tis. Kč. Jako doplňkové zdroje, především sloužící na vykrytí akcí, rozpočtem nezajištěných byly použity dary od cizích fyzických a právnických osob. A to v celkovém objemu 736 tis. Kč.
       Již při sestavování rozpočtu na rok 2003 jsme nepředpokládali významné použití fondu reprodukce na pořízení nového hmotného nebo nehmotného majetku, ale naopak jsme použili tyto zdroje na opravy a údržbu hmotného majetku především s cílem dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku na úhrady ztráty z minulých let. Záměr sice vyšel, ale pro budoucnost to není řešení příliš vhodné, protože by spíše bylo účelné peníze ve fondu reprodukce shromaždovat na sku
tečně cílené provádění oprav a ne jen na řešení havarijního stavu. Jakékoliv odklady v tomto oboru jsou nekoncepční, protože stav se zhoršuje rychle a stejně rychle rostou i výdaje s rozsáhlými opravami související. Kromě toho není možné využívat technických možností současné doby, které zpravidla přinášejí úspory v budoucích nákladech.Tvorba fondu reprodukce:
- z odpisů hmotného a nehmotného investičního majetku   3.562,08 tis. Kč
- příspěvek Statutárního města Brna                                    1,82 tis. Kč
- použití daru na financování investice                                28,66 tis. Kč

Použití fondu
       Výše uvedené zdroje byly použity na financování investic jen v omezené míře, neboť plánujeme větší investiční výdaje v r. 2004 a proto hospodaření s těmito prostředky bylo do jisté míry omezováno. Mimo odpisy byl fond reprodukce doplněn z účelově poskytnutého daru a z něj byl částečně hrazen nákup videokamery používané výhradně pro výzkumné účely. MZM provádělo před nějakým časem statické zajištění Paláce šlechtičen a na této akci se podílelo i St
atutární město Brno. Město hradilo vícenáklady, které byly způsobeny budováním kolektorů v městě Brně. Dotace na tuto akci byla poskytnuta již v roce 2002, v té době proběhly všechny práce a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Část nákladů ve výši Kč 1.818 z fakturované částky hradilo MZM ze svých investičních prostředků, ale v r. 2003 Město Brno doplnilo o uvedenou sumu původně poskytnutý příspěvek, který byl vrácen do fondu reprodukce, aby sloužil pro další financování. V příslušné tabulce č. 1 jsme nenalezli odpovídající text, proto po dohodě s MK byla tabulka rozšířena.
       Vlastní zdroje z odpisů jsou pro reinvestice dostatečně velké, avšak dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na pokrytí provozních výdajů nás nutí, abychom využili momentálně volné finanční prostředky na pokrytí chybějících provozních zdrojů. Fondu bylo částečně použito jako doplňkového zdroje pro financování oprav a hlavně běžné údržby hmotného investičního majetku ve výši 1.858,29 tis. Kč. Kromě toho je nutné každoročně
vyčlenit částku asi 400 tis. na postupné financování objektu v Brně – Slatině, jehož rekonstrukci uhradila jiná firma. Formou pronájmu a úhradou služeb pronajatých prostor se splácí i dluh a z vlastních investičních zdrojů je nutné postupně umořovat pořizovací cenu, což je naplánováno asi na 20 let od r. 1998. Začátkem roku 2003 proběhlo sladění zůstatku fondu reprodukce a skutečných finančních prostředků uložených na zvláštním účtu u Komerční banky.
       Vrátíme-li se zpět k nastavení odpisového plánu, musíme konstatovat, že došlo k prodloužení doby předpokládaného použití majetku především proto, že podle původně nastaveného odpisového plánu by nás vypočtené odpisy nákladově příliš zatěžovaly a přitom prostředky chybí na zabezpečení provozních výdajů. V někte
rých případech však nastavená doba pro odepisování je delší, než je skutečně předpokládaná doba použití, což ovlivňuje výši ročních odpisů, ale při vyřazení před nastavenou dobou naráz vstoupí zůstatková cena do nákladů, ale také do zdrojů pro pořízení nového majetku, což také není zanedbatelný důvod.
       V roce 2003 nebyl příspěvek na provoz zvýšen o objem odvodu odpisů nemovitého státního majetku a také žádný odvod z odpisů nařízen nebyl.


       Účet 901 vykazuje rozdíl proti celkové sumě majetku. Rozdíl vznikl již v roce 1998. V tomto roce jsme převzali směnou nemovitost v Brně – Slatině, o níž byla již zmínka v předešlé části komentáře, a která byla technicky zhodnocena na náklady původního vlastníka. Vznikl tedy závazek MZM: technické zhodnocení v budoucnosti uhradit – profinancovat z investičních prostředků. Závazek se postupně započítává s příjmy z pronájmu části nemovitosti a úhradou služeb ze strany MZM, jež se započítávají na úhradu závazku. Ke konci roku 2003 činí závazek 4.444,70 tis. Kč. Rozdíl investičního okruhu vykazuje ještě hodnotu 16.051,41 tis. Kč, což jsou právě probíhající investice ještě nedokončené a nepřevedené do užívání.


2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků


1. Za uvedené období bylo do pracovního poměru přijato 51 zaměstnanců a pracovní poměr byl ukončen s 31 zaměstnanci.
Porovnáním se stejným obdobím loňského roku máme o 7 zaměstnanců více.

       Průměrný fyzický počet dosáhl k 31. 12.2003 275,67 zaměstnanců a je na 102,89 % průměrného fyzického počtu roku 2002 (ten byl: 267,92 zaměstnanců). Tato hodnota má menší statistickou (vypovídací) hodnotu, než průměrný přepočtený počet zaměstnanců a pro posuzování vývoje zaměstnanosti má menší význam.Fyzický nárůst počtů zaměstnanců je dán např. tím, že na jednom pracovním místě s úvazkem 1,0 je zařazeno několik zaměstnanců.

       Průměrný přepočtený počet dosáhl k 31. 12. 2003 239, 00 zaměstnanců a je na 100,85 % průměrného fyzického počtu roku 2002 ( ten byl: 237,00 zaměstnanců). To znamená, že jsme ze mzdového fondu vyplatili o 250 000 Kč. více, než za rok 2002. Tento nárůst činí 0,8 % přiděleného mzdového fondu na rok 2002, a je na hranici statistické chyby. Neměl žádný vliv na vývoj zaměstnanosti a na zatěžování mzdového fondu.

       Výsledky vývoje zaměstnanosti ukazují, že vývoj zaměstnanosti je pod personální kontrolou a již po několik let vykazuje
stabilizovaný stav. Nevyžaduje proto mimořádné nároky na zvyšování mzdového fondu. Mzdový fond je nadále zatěžován odlivem mzdových prostředků k doplácení minimálních mezd.

       Pozitivně jej ovlivňují přijatá systémová opatření v regulaci obsazování uvolněných pracovních míst, střízlivý přístup vedoucích zaměstnanců k vytváření nových pracovních míst, úpravy pracovních úvazků zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu a zmrazení některých vybraných pracovních míst a tarifních tříd.

       Ustanovení zákona o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
p l n í m e .


Schválený rozpočet na rok 2003:
Limit prostředků na platy 32,966.000,- Kč
Limit na ostatní platby za provedenou práci 944.000,- Kč

Celkem 33,910.000,- Kč
 
Rozpočet po změnách:
Limit prostředků na platy 34,942.000,- Kč
Limit na ost.platby za provedenou práci 1,034.000,- Kč
Zvýšení limitu o zahr.dary -OON 11.250,- Kč
Zvýšení limitu z ostatních zdrojů:
GAČR-platy 174.000,- Kč
GAČR-OON 369.000,- Kč
Nár.knihovna (grant katalogy)-platy 27.000,- Kč
Nár.knihovna (grant katalogy)-OON 220.000,- Kč

K použití: na platy 35,143.000,- Kč
na OON 1,634.250,- Kč

Celkem 36,777.250,- Kč
 
Čerpání na platy 35,035.604,- Kč
Z toho z limitu na platy 34,834.604,- Kč
Čerpání na OON 1,741.643,- Kč
Z toho z limitu na OON 1,141.393,- Kč

Celkem 36,777.247,- Kč
Celková úspora ve mzdách 3,- Kč

Překročení OON ve výši 107.393,- Kč je způsobeno zejména nutností zastupování za nemoci a dovolené zaměstnanců v nepřetržitém provozu. Toto řešíme sjednáváním dohod o Pracovní činnosti. Pro finanční kryti je použita úspor
a z  nemocnosti.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 239, stanovený limit po úpravách během roku byl 260.
Průměrný plat v roce 2003 činil 12.216,-Kč. Výše průměrného platu byla příznivě ovlivněna
mimorozpočtovými zdroji ve výši 801 tis.Kč. Přes navýšení mzdového fondu i přes nižší stav zaměstnanců proti stanovenému limitu, dosahoval průměrný plat přibližně tři čtvrtiny průměrného platu v ČR.
Z toho průměrný základní plat činil 10.266,- Kč.
Nadtarifní složky mzdy, tj. osobní příplatky a odměny m
ohly být vyplaceny pouze ve výši 8,19% z celkového objemu mezd.
       Z rozboru čerpání mezd vyplývá i skutečnost, že organizace má velmi malou možnost finanční zainteresovanosti svých zaměstnanců, pokud může použít pohyblivou složku mzdy pouze ve výši osmi procent.
       Mzdy jsou velkým problémem Moravského zemského muzea již několik let, dá se říci, že od doby, kdy nastala povinnost hradit povinné sociální a zdravotní pojištění, protože v té době bylo nutné ukrojit z rozpočtu na pokrytí uvedených nákladů. Každoročně je předkládán zřizovateli přehled o stavu zaměstnanosti a o struktuře mzdového fondu, kde je ale diametrální rozdíl mezi skutečnou potřebou. Odměňování zaměstnanců je stanoveno zákonem, rovněž zařazování do tříd a stupňů. Limit mzdových prostředků by měl vycházet z reálné potřeby, která v dnešní době využívání výpočetní techniky je vypočitatelná poměrně přesně na celý rok dopředu. Je otázkou, jak se do limitu mzdových prostředků promítá např. meziroční nárůst tarifních mezd dosažením dalšího stupně po odpracování potřebné praxe. Asi nijak. Organizace s nižším věkovým průměrem jsou ve výhodě, protože ze stanoveného limitu mohou vyplácet vyšší mzdy, ovšem to není případ Moravského zemského muzea.
       Samostatným problémem je doplatek do minimální mzdy. Jestliže je určité množství pracovních míst zařazeno státem pod minimální mzdou, je to opět stav nezdravý. V roce 2003 muzeum doplácelo do minimální mzdy asi třiceti zaměstnancům a to formou solidárního přístupu ostatních zaměstnanců. Provedenou změnou rozpočtu
a navýšením limitu mzdových prostředků se situace mírně vylepšila a bylo možné přiznat konce roku nevelkou částku k vyplacení mimořádných odměn. Ředitel organizace nemá v rukou žádné páky na hmotnou zainteresovanost pro dosahování lepších výkonů v práci.

3. Účast na programech mezinárodních institucí

       V listopadu 2001 začal fungovat tříletý projekt “
A biodiversity Collection Access Service for Europe”, zkráceně “BioCASE”, tedy projekt, jehož cílem je zpřístupnit biologické sbírky v Evropě v digitální podobě pro výzkum a snadný přístup k biologickým sbírkovým fondům evropských institucí. V každé zúčastněné zemi vzniklo tzv. národní centrum, které bude v té které zemi organizovat sběr informací o biologických sbírkách. Prvním krokem bude vznik databáze sbírek. Software je vyvinut a dodán národním centrům. Databáze se začnou plnit v nejbližším období. Dalším stupněm pak bude vznik vlastní databáze jednotlivých sbírkových předmětů. Celý úkol je proponován na 3 roky a podílí se na něm 35 institucí z 30 evropských zemí a z Izraele. Projekt je financován EU. přičemž pro české centrum bylo vyčleněno na celou dobu trvání projektu 10 680 EUR.
       Postup prací na tomto úkolu se, bohužel, zastavil v druhém pololetí 2002, když nastaly problémy s umístěním potřebného sw na webové stránky MZM. Prvním krokem byl vznik databáze sbírek. Software byl dodán národním centrům a byl zpřístupněn na internetu. V roce 2003 se začala databáze plnit. Dalším stupněm pak bude vznik vlastní databáze jednotlivých sbírkových předmětů. Na úkolu s
e podílí 35 institucí z 30 evropských zemí a z Izraele. Rok 2003 byl druhým rokem z celkem tří na které byl úkol proponován.
       Z prostředků poskytnutých EU bylo čerpáno na pracovní jednání zástupců některých sbírek, které se konalo v Brně a na jednání BIOCASE v Zurichu ( 43 561 Kč), na plnění databáze (5 000 Kč) a na drobný spotřební materiál.

4. Přehled zálohových plateb

       MZM nemá v účetní evidenci zaplacené a nevyúčtované zálohy na pořízení investičního majetku. Z ostatních záloh provozního charakteru jsme zaplatili jen zálohy, které vyplývají z běžného obchodního styku, zpravidla se jedná o předplatné odborné literatury a časopisů na rok 2004. Výjimku tvoří stálá záloha u České pošty a u společnosti CCS, na spotřebu pohonných hmot. Podrobně viz zvláštní tabulka v příloze.

5. Časová řada poskytnutých příspěvků

       V příloze přikládáme vývoj příspěvku na provoz, účelových dotací i vlastních příjmů za období od r. 1992 do roku 2003 a dále strukturu nákladů za stejné období.

6. Investiční akce

Evidenční číslo o účasti st. rozpočtu č. 222043-3269
        Česká energetická agentura poskytla prostřednictvím MK ČR na zpracování energ. auditu MZM dotaci ve výši 190 000,- Kč.
        Hospodářská smlouva byla uzavřena s akciovou společností REPOS Plus s tím, že předmětem díla bylo zpracování energetického auditu na objekty MZM Zelný trh 6, Muzejní 1 a Kobližná 1. Zhotovitel předal energetický audit do 20. 12. 2003. Celková cena díla včetně DPH byla 682 500,- Kč a tato byla na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu ministerstva
průmyslu a obchodu a následné úpravy našeho rozpočtu na rok 2003 uhrazena.

Rekapitulace:
dotace                190 000,- Kč
účast st. rozpočtu
úprava plánu        492 000,- Kč
vlastní zdroje             500,- Kč .
                         682 500,- Kč

        Z vypracovaného auditu vyplývá potřeba realizovat řadu opatření v sanaci jak stavebních konstrukcí, tak i zařízení souvisejících s vytápěním a přípravou teplé užitkové vody a s osvětlením.
        Realizace těchto opatření by vyžádala celkové náklady cca 11 milionů korun s ročním přínosem 1 milion korun v úsporách energií, je však odvislé od zajištění financí.

Evidenční číslo o účasti st. rozpočtu č. 3340109898
        Rekonstrukce pavilonu Anthropos byla zahájena v září roku 2003. Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu bylo přiděleno na r. 2003 celkem
15.011,- tis. Kč s tím, že tato částka byla beze zbytku vyčerpána.
Stavební práce – bourání, zemní práce, vyzdívání obvodových plášťů, betonové stropní konstrukce, hydroizolace atd. 13.509.860,- Kč.
Ostatní práce – projekty, soutěže, zábory, dozory 1.501.140,- Kč.
Celkem 15.011.000,- Kč
V r. 2004 je počítáno s částkou 15.000.000,- Kč a termín dokončení 31.12.2004.

Evidenční číslo o účasti st. rozpočtu č. 2341120042
        Rozhodnutím o účasti st. rozpočtu na financování byla přidělena částka 1.890.000,- Kč na celkovou rekonstrukci ústředního vytápění na zá
mku Moravec.
        Podle projektové dokumentace byla provedena výměna kotlů – rozvody teplé a studené vody, výměna otopných těles , měření a regulace .
Celková částka byla vyčerpána ve výši 1.892.731,- Kč
.
Částka 2.731,- Kč byla uhrazena z vlastních zdrojů.

E
videnční číslo o účasti st. rozpočtu č. 234 112 0038
        Oprava havarijního stavu střech a stropů na zámku v Jevišovicích. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu v roce 2003 bylo na 8 000 000,- Kč.
Za provedení stavebních prací na opravách bylo čerpáno
7 271 000,- Kč,
projektové, průzkumné práce a inženýrská činnost 729 000,- Kč.

       Na základě průzkumu statiků a památkářů byla vyměňována krytina, střešní latě a byla provedena částečná výměna povalových stropů.
       Potřeba finančních prostředků pro rok 2004 je podle prováděcího projektu na celkovou částku 9.750.000,- Kč a to včetně částky 1.200.000,- Kč
na hromosvody.

Evidenční číslo o účasti st. rozpočtu č. 234 112 0051
        Rozhodnutím o účasti st. rozpočtu bylo poskytnuto na statické zabezpečení
Objektu č. 1 v Rebešovicích 1.500.000,- Kč.
Skutečnost 1.521.093,- Kč
.
Částka 21 093,- Kč byla hrazena z vlastních prostředků.
        Podle projektové dokumentace bylo provedeno 43 ks 63 mm vrtů do hloubky 7 m, úprava vnějších i vnitřních omítek. Akce byla ukončena 3
1. 12. 2003.

 

Hodnocení činnosti MZM za rok 2003

      Vedení Moravského zemského muzea hodnotí z pohledu roku 2003 jako značné pozitivum úspěšný průběh rekonstrukčních prací, zejména při rekonstrukci pavilonu Anthropos a opravách objektu MZM v Jevišovicích. Úspěšný postup těchto prací vytvořil podmínky pro realizaci nové expozice a provoz zlepšených podmínek pro návštěvníky v sezoně 2005. Dalším pozitivem je rutinní způsob organizování vědecko-výzkumné činnosti zejména v podmínkách úspěšných institucionálních projektů. Jako velmi užitečnou lze také hodnotit spolupráci Moravského zemského muzea s dalšími subjekty při přípravě rozsáhlých a nákladných výstavních akcí. To se týká zejména výstav "Český a slovenský exil ve XX. století" a výstavy "Římané a Germáni".
      Za nejvážnější stále přetrvávající problém považujeme finanční nedostatečnost, zejména v oblasti mzdových fondů. Přechod na novou stupnici vytvořil nebezpečí poklesu průměrných mezd u některých pracovníků, v podstatě byly zlikvidovány nadtarifní složky mezd, čímž byly ohroženy některé stimulační prvky. Dalším negativem je přetrvávající právní nejistota ve věci vlastnictví některých objektů Moravského zemského muzea. Obec Budišov nám odebrala zámek, ve kterém je umístěno několik stovek tisíc sbírkových předmětů z oddělení zoologie, botaniky, entomologie a antropologie. Stávající kroky zatím nevedly k vyjasnění vlastnických vztahů. I nadále jsme v soudním sporu s městem Brnem, které si nárokuje vlastnická práva k budovám Zelný trh č. 6 a Kapucínské náměstí č. 8. Pokud by tento spor dopadl pro Moravské zemské muzeum prohrou, vznikly by velmi vážné problémy s dislokací celé řady pracovišť.


Rozbor a vývoj zaměstnanosti

      Za kalendářní rok 2003 bylo do pracovního poměru přijato 51 zaměstnanců a pracovní poměr byl ukončen s 31 zaměstnanci. Porovnáním s  rokem 2002 se průměrný fyzický počet zaměstnanců zvýšil o 7.
      Průměrný fyzický počet
dosáhl k 31. 12. 2003 275,67 zaměstnanců a byl na 102,89 % průměrného fyzického počtu roku 2002 (ten byl: 267,92 zaměstnanců). Tato hodnota má menší statistickou (vypovídací) hodnotu , než průměrný přepočtený počet zaměstnanců a pro posuzování vývoje zaměstnanosti má menší význam. Fyzický nárůst počtů zaměstnanců je dán např. tím, že např. na jednom pracovním místě s úvazkem 1,0 je zařazeno několik zaměstnanců.
      Průměrný přepočtený počet
dosáhl k 31. 12. 2003 239,00 zaměstnanců a byl na 100,85 % průměrného fyzického počtu roku 2002 ( ten byl: 237,00 zaměstnanců). To znamená, že mzdový fond byl mírně zatěžován tímto navýšením.
      Výsledky vývoje zaměstnanosti ukazují, že vývoj zaměstnanosti je pod personální kontrolou a již po několik let vykazuje stabilizovaný stav. Nevyžaduje proto mimořádné nároky na zvyšování mzdového fondu. Mzdový fond byl nadále zatěžován odlivem mzdových prostředků k doplácení minimálních mezd.
      Vývoj zaměstnanosti ovlivňují přijatá systémová opatření v regulaci obsazování uvol něných pracovních míst, střízlivý přístup vedoucích zaměstnanců k vytváření nových pracovních míst, úpravy pracovních úvazků zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu a zmrazení některých vybraných pracovních míst a tarifních tříd.
      Ustanovení zákona o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností p l n í m e .
      Jedním z dominantních personálních úkolů v roce 2003 bylo provedení retarifikace všech zaměstnanců muzea do nových tarifních tříd, dle 16 ti tarifního systému. Bylo overifikováno 212 popisů pracovních míst zaměstnanců s popisy pracovních míst v novém katalogu prací a přetransformováno do tohoto nového katalogu. Součástí nového zařazení zaměstnanců bylo i jejich zařazení do servisní, nebo odborné skupiny (tabulka 1, nebo tabulka 2). Aby nedošlo u některých zaměstnanců servisních složek ke snížení platu, byl jim tento rozdíl a minimální navýšení mzdy vyrovnáno ředitelem.
      Úkoly personálního managementu byly v roce 2003 splněny.


Investiční akce

1. Rekonstrukce Pavilonu Anthropos
V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce Pavilonu Anthropos v Pisárkách. Akce je financována ze státní systémové dotace ev.č. 334010-9898. Celkem bylo v roce 2003 proinvestováno 15.011 tis. Kč, z toho 13.510 tis. Kč za stavební práce, které provádí firma Manďák a.s. a 1.501 tis. Kč za projektové práce, inženýrskou činnost, zábory veřejného prostranství, atd. Stavební práce budou ukončeny v listopadu 2004, dále bude následovat realizace interiérů a i nstalace výstavy. Předpokládané zahájení provozu Pavilonu je v polovině roku 2005.

2. Statické zabezpečení objektu č. 2 – Rebešovice
V průběhu r. 2003 se objevily na severozápadní straně objektu výrazné trhliny ve zdivu po celé délce budovy. Bylo nutné provést zesílení základových pasů pomocí 43 ks mikropilot do hloubky 7m. Součástí sanace bylo obnovení omítek na venkovní i vnitřní straně objektu, proinjektování trhlin, obnovení obkladů, nátěr fasády a zhotovení deštného chodníku. Celkové náklady stavby činily 1 521 tis. Kč. Projekt zajišťovala firma K2 projekt s.r.o. Brno, realizaci firma LASPON CZ, a.s. Brno.

3. Rekonstrukce ústředního vytápění – zámek Moravec
Kotelna zámku byla vybavena dvěma kotli na tuhá paliva typu VSB. Kotle byly v havarijním stavu a bylo ukončeno jejich provozování revizním technikem. Při plynofikaci obce došlo k zavedení plynu k zámku. Po zpracování projektu bylo nové topné medium využito a kotelna byla osazena dvěma ks plynových kotlů VIADRUS o celkovém instalovaném příkonu 192 kW. Veškeré litinové radiátory byly nahrazeny novými Radic clasic a rozvody byly provedeny v mědi. Projekční zpracování provedla firma ESL, a.s. a realizátorem firma LASPON CZ, a.s. Brno. Celkové náklady na realizaci činily 1 890 tis, Kč.

4. Rekonstrukce střech a stropů - “Starý zámek Jevišovice”
Po ukončení první části prací na odstranění havarijního stavu střech a stropů bylo v roce 2003 v rekonstrukci pokračováno. Na tuto akci uvolnilo MK ČR neinvestiční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, ev.č. akce 234112-0038. Stavební práce ve výši 7.271 tis. Kč provedla Stavební firma Jiří Vrba a spol., další prostředky ve výši 729 tis. Kč byly proplaceny za projektové práce statiky krovů a stropů a na hromosvody.

Ing. Petr Kilián


Návštěvnost Moravského zemského muzea v roce 2003

Objekt

Návštěvnost

Dietrichsteinský palác

34 179

Biskupský dvůr

19 257

Palác šlechtičen

11 468

Pavilon Anthropos

uzavřen – rekonstrukce

Mendelianum

1 549 (otevřeno březen – prosinec)

Památník L. Janáčka

uzavřen – rekonstrukce

Památník Bible kralické

7 731 (otevřeno březen – prosinec)

Zámek Budišov

6 910 (otevřeno květen-září)

Starý zámek Jevišovice

uzavřen – rekonstrukce

Houbařská poradna

989

Dětské muzeum

18 229

Celkem

100 312

1. ODBORNÉ SEKCE

Historické vědy

1.1. Historické oddělení

Rok 2003 nepředstavuje z hlediska základního chodu historického oddělení žádný významný předěl. Beze změny zůstala organizace pracoviště, nedošlo k personálním změnám ani ke změnám ve využívání přidělených skladištních prostor. V této souvislosti je však třeba zmínit dlouhodobější záměr vhodně využít k depozitárním účelům místnosti v podkroví kralického Památníku. Ty by měly sloužit jednak k umístění nálezového souboru kralické provenience, jednak po vybavení skříněmi rovněž k uložení výstroje, písemných souborů a méně frekventovaných knižních fondů. S podporou Nadace Duhová energie byla zahájena rekonstrukce nadzemního zdiva v areálu kralické tvrze a obnovena statika poškozeného portálu ve sklepní části tvrziště. Odstraněny byly závady na elektroinstalaci a technické úpravy zajistily spolehlivost sociálního zařízení Památníku.

Zmínit je třeba i to, že byla nalezena cesta k vyřešení jednoho ze stěžejních problémů historického oddělení, který spočívá ve zkvalitnění péče o sbírkový fond. Východiskem je dohoda s archeologickým oddělením o spolupráci při využívání nově vybudované laboratoře v Rebešovicích s moderním mobiliářovým a přístrojovým zázemím. Specifické obohacení sbírkového fondu historického oddělení v roce 2004 představuje pozůstalost generála in memoriam Bohuslava Závady, ruského legionáře a velitele pěšího pluku ve Vysokém Mýtě, písemnosti a fotografie z pozůstalosti čs. parašutisty a exilového činitele Antonína Bartoše a pozůstalost Eduarda Pittauera, významného brněnského tělovýchovného pracovníka. Početnějšími soubory předmětů byla zkvalitněna sbírka pohlednic, plakátů, historických a amatérských fotografií. Ze známých příčin je na ústupu nákup sbírkových předmětů. Vlastní dokumentační činnost a dary tak jsou a v příštích letech zřejmě zůstanou hlavní formou rozhojňování sbírkového fondu historického oddělení.

Vědeckovýzkumná činnost

Institucionální projekt

Účast na institucionálním projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti“ (MK0CEZ00F2401) ukládala pracovníkům historického oddělení orientovat heuristickou a dokumentační činnost na zpracování dílčích historických témat, jež napomohou detailněji objasnit politický, kulturní a hospodářský vývoj Moravy v období středověku, v době náboženské reformace a v 19. a 20. století. Z následujícího přehledu vyplývá, jakým námětům se jednotliví pracovníci oddělení věnovali a jaké výsledky jejich badatelské úsilí přineslo.

S. Brodesser

– od roku 2001 spolupracoval s doc. Josefem Bartošem, doc. Jaromírem Kubíčkem a prof. Milošem Traplem na zpracování historie Moravy v letech 1918–1945. Práce byla završena vydáním čtvrtého dílu Dějin Moravy, který pod názvem Svobodný stát a okupace vyšel v březnu 2004 v rozsahu 287 stran (výstup z institucionálního projektu).

J. Břečka

– pokračoval ve studiu pozůstalostí čs. legionářů pocházejících z Moravy a čerpal z různorodých zdrojů informace o životních osudech významných osobností zahraničního odboje za II. světové války

Z. Fišer

– zabýval se projevy mentality a myšlení různých sociálních skupin a otázkami moravského patriotismu. Výsledkem tohoto mimořádného pracovního úsilí je 3. svazek ediční řady Korespondence A. V. Šembery Listy Klácelovi o rozsahu 320 stran

– podílel se na projektu Historiografie Moravy a Slezska, který realizuje katedra historie Palackého univerzity v Olomouci, přípravou studie o učiteli a historikovi Antonínu Ugwitzovi, autoru monografií měst Moravského Krumlova, Chropyně, Vizovic a Tovačova

– ve spolupráci s prof. V. Podborským se obíral životnímu osudy a profesní cestou archeologa a numismatika I. L. Červinky, který rovněž působil v Moravském zemském muzeu. Výsledkem této práce je společná monografie Innocenc Ladislav Červinka (1869–1952), vydaná na počátku roku 2004 v rozsahu 179 stran

J. Mitáček

– tíhne svým odborným zájmem ke studiu vývoje církevní správy v období středověku a v rámci tohoto tématu pak ke zkoumání organizace a života řeholních komunit. Ve funkci správce Památníku Bible kralické se ujal redakce a vydávání sborníku Z kralické tvrze. Statě, které zveřejnil, a prezentační aktivita, kterou na tomto poli vykazuje, prohlubují a popularizují poznatky z dějin Moravy v 16. a 17. století.

Výstavy

– Autorská účast, zapůjčení exponátů a podíl na organizaci výstavy Český a slovenský exil 20. století, jejíž část byla od 18. 1. do 31. 3. 2003 umístěna v MZM (J. Břečka)

– Autorská účast a zapůjčení exponátů na výstavu Východní křesťanství (J. Břečka)

– Autorská účast, zapůjčení exponátů a podíl na organizaci výstavy Bible v průběhu staletí, Praha, Kopřivnice, říjen – prosinec 2003 (J. Mitáček)

– Zahájení příprav na realizaci výstavy “Dobrá trefa“. Z historie střeleckých spolků na Moravě a ve Slezsku, (Z. Fišer, V. Schildberger)

Spolupráce s médii

S. Brodesser

– Rozhovor pro Český rozhlas 3 – Vltava nad knihou “Řeka Svratka, krajina a lidé” v pořadu “Toulky Moravou”, vysílaný 16. 8. 2003

J. Břečka

– Brno 1933, dokument vysílaný 30. 7. 2003 Českou televizí Ostrava v rámci cyklu

“Osudové okamžiky“

– “Obětem srpna 68 je třeba vzdát čest”, rozhovor pro MF Dnes z 21. 8. 2003

– Rozhovor pro kabelovou televizi “Brněnská 1” o srpnu 1968, vysílaný 19. 8. 2003

– Rozhovor pro Český rozhlas Brno o 21. srpnu 1968, vysílaný 20. 8. 2003

Pedagogická činnost

J. Mitáček

– Seminář České země a kurie za vlády Lucemburků. Historický ústav FF MM v Brně

Ediční činnost a ostatní aktivity

S. Brodesser

– člen výboru Matice moravské, člen redakční rady Vlastivědného věstníku moravského a Časopisu Moravského muzea, vědy společenské

J. Břečka

– člen redakční rady vlastivědného sborníku Jižní Morava

Z. Fišer

– člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti, člen redakční rady časopisu Valašsko

J. Mitáček

– člen redakční rady sborníku Brno v minulosti a dnes, redaktor sborníku Z kralické tvrze

Publikační činnost

S. Brodesser

– Ohlédnutí za výstavou Staletími podél řeky Svratky. Vlastivědný věstník moravský,

55, 2003, č. 2, s. 194−197.

– Památník Bible kralické a jeho expoziční proměny. Z kralické tvrze, 22, 2002, Brno 2003, s. 31−35.

– Řeka Svratka, krajina a lidé. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní od pramene po Brněnskou přehradu. Brno, Moravské zemské muzeum 2003. 44 s.

– Návrat Římanů a Germánů. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, č. 3, s. 308−312.

– Jak plynul čas podél řeky Svratky. O proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní

od Žákovy hory po Pavlovské vrchy. Brno, Moravské zemské muzeum 2003. 92 s.

J. Břečka

– Moravské zemské muzeum v období německé okupace 1939−1945. Časopis Moravského muzea, 87, 2002, s. 203−219.

– J. Fidler: Atentát 1942. Brno, Jota Military 2002. 176 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 121, 2002, č. 2, s. 593−594 (s J. Mikulkou).

– Muži pro zvláštní úkoly z Třebíčska. Z kralické tvrze, 22, 2002, Brno 2003, s. 60−71.

– Brno srpen 1968, 1969. Brno 2003. 20 s. (s V. Sečkářovou).

– Vzpomínka na letecké eso. KAM v Brně − příloha, č. 10, říjen 2003.

– Česká pravoslavná církev za heydrichiády. Východní křesťanství. MZM Brno 2003, s. 76−78.

– Čs. parašutisté proti hákovému kříži, srpu a kladivu. Český a slovenský exil 20. století. Brno 2003, s. 100−113.

– Deník čs. parašutisty Libora Zapletala. Jižní Morava, 39, 2003, s. 191−200.

– Rakvičtí občané v řadách čs. zahraničního vojska v letech 1914−1920. In: Rakvice. Znojmo 2003, s. 264-276 (výstup z institucionálního projektu).

– Medailonky legionářů. In: Legionáři okresu Břeclav. Mikulov 2002, s. 70−78 (s L. Šulákovou a E. Kordiovským; (výstup z institucionálního projektu).

Z. Fišer

– Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Sv. 3. Listy Klácelovy. Vysoké Mýto, Regionální muzeum, 319 s. (výstup z institucionálního projektu).

– Slovákova sbírka starožitností a Zemské muzeum v Brně. Archivní sborník SokA Kroměříž, 9, 2003, s. 115−121.

– Popis grafenberských lázní a první medailon V. Priessnitze v českém tisku. In: Jesenicko. Vlastivědný sborník, 4, 2003, s. 36−39.

– Inocenc Ladislav Červinka − ohlédnutí za moravským archeologem a numismatikem. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, s. 213−216.

– Kuba a kozel aneb jak žid Heršl přišel k úhoně v hanácké frašce z roku 1841. Střední Morava, 16, 2003, s. 65−72.

– Muzejní střípky z Jesenicka. Vlastivědný věstník moravský, 55, 2003, s. 304−308.

– Zapomenutá kapitola z dějin Zlína: “Z krejcarů budou groše a z grošů rýnské” aneb Grundbuchbesitzer Karel Schneider a čtenářský spolek z roku 1846. In: Zvuk zlínského kraje, léto 2003, s. 24−28 (výstup z institucionálního projektu).

– “Kéž by mne Bůh a vlastenci vysvobodili!” (Dodatky k životopisu piaristy Kassiána Rachlíka). Archivní sborník SokA Kroměříž, 9, 2003, s. 123−129 (výstup z institucionálního projektu)

J. Mitáček

– Pozůstalost vrchního magistrátního rady ing. Jana Pospíšila (1874−1936). Miscellanea k historii obce Kralice nad Oslavou. In: Z kralické tvrze,22, 2002, Brno 2003, s. 41−49.

– Příspěvek k dějinám johanitské komendy a špitálu v Brně. Brno v minulosti a dnes, 16, 2002, Brno 2003, s. 51−59.

– Řád sv. Jana Jeruzalemského na Moravě za vlády Lucemburků. Mikulovská sympozia XVIII. “Vývoj církevní správy na Moravě” 9.−10. října 2002. Brno 2003, s. 283−289.

– K některým aspektům života řádu johanitů za vlády Lucemburků. Provinciální kapituly konané na Moravě a ve Slezsku, jejich význam ve správě provincie a komunikaci s řádovým centrem na Rhodu. In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno 2003, s. 505−515.

– Konstituce johanitské řádové provincie v českých zemích. Časopis Moravského muzea, 88, 2003, s. 153−169.

– Český a slovenský exil 20. století. Časopis Moravského muzea, 88, 2003, s. 274−276.

– Ostrožská Nová Ves. Z dějin Nové Vsi a Chylic. Ostrožská Nová Ves 2001. 345 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 311−312.

– Jiří Janeček: Minulost Drnholce v datech a faktech. Drnholec 199. 55 s. Rec.: Časopis Matice moravské, 122, 2003, s. 312.

1.2. Archeologický ústav

V r. 2003 pokračovaly základní výzkumy AÚ z minulých let. Jedná se především o systematické výzkumy zaniklých osad Bystřece a Mstěnic, které se v průběhu minulých let staly zdrojem základního poznání života na středověké vsi. Dále pokračovaly výzkumy ve Starém Městě, kde v posledním období přibývá záchranných archeologických akcí. Pokračovalo též zpracování výzkumů z Vedrovic a Blučiny.

Především však byl vyřešen problém laboratoře AÚ, jejíž činnost byla utlumena od vystěhování Kapucínského kláštera. Bylo rozhodnuto nečekat na postavení nové budovy v areálu v Rebešovicích a zařídit laboratoř v tzv. štábu. V tomto roce se nakoupilo technické vybavení, které bylo financováno z institucionálního projektu a účelové dotace MK ČR.

Pokračovalo ukládání sbírek v novém depozitáři v Rebešovicích, část eneolit – st. bronz.

Staré Město – vytvoření dislokované dílny laboratorního charakteru, vybavené zákl. prostředky pro konzervování kovů a restauraci ker. nálezů.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Středověk: L. Belcredi Systematický výzkum ZSO Bystřece přinesl další poznatky o životě na středověké osadě. Jednalo o výzkum U VI s velice zajímavou dispozicí dvou pecí situovaných mimo zástavbu domu s nálezy velkého množství keramického materiálu a kovových předmětů. Zároveň probíhá zpracování nálezového fondu vzniklého více jak 25 lety výzkumů a jeho příprava k publikaci. Ve spolupráci s obecním úřadem v Jedovnicích jsme přistoupili ke konzervaci základů jedné z nejzajímavějších usedlostí, U XI, a v plánu je též konzervace základů U X, které se mají stát součástí naučné turistické stezky vedoucí kolem jedovnických rybníků. Za tímto účelem též byla upravena cesta podél celé osady Bystřece.

Souběžně s tímto výzkumem pokračoval odkryv hradu Skály, kde v minulém roce byl po dokončení výzkumu horní části hradu zahájen odkryv tzv. dolní části.

R. Nekuda

– v rámci vědeckovýzkumné činnosti probíhal arch. výzkum středověkého vodního mlýna na ploše 600 m2. V roce 2003 bylo provedeno geofyzikální měření přilehlé plochy vodního mlýna (RNDr. V. Hašek). Ve spolupráci s Ústavem Geologických věd PřF MU v Brně byla petroarcheologicky zpracována část středověké vesnice Mstěnice (M. Krajíčková). Ve spolupráci s A. Přichystalem byly zpracovány mlýnské kameny z prostoru mlýna, ve spolupráci s doc. V. Ustohalem byly zpracovány militária ze Mstěnic.

Z. Měchurová

– zpracovávání dalších lokalit ze Slavkovska z pozůstalosti D. Šaurové (Otnice), příprava pro publikaci. Zpracování fondu železných a luxusních předmětů z výzkumu R. Janošíka z hradu Landeka u Ostravy – příprava pro publikaci v AMM.

L. Galuška: společně se Slováckým muzeem v U. H. se podílí na přípravě rozsáhlého záměru vybudovat ve St. Městě “Na Valách” Archeologické centrum středního Pomoraví zaměřené na slovanskou archeologii a dále realizovat dostavbu Památníku Velké Moravy. Vše by se mělo nacházet v rámci stávajícího areálu Památníku VM. Vše projednáváno na úrovni hejtmana Zlínského kraje, starosty St. Města, ředitelství MZM, kult. institucí regionálního významu i generálního ředitele Nár. památkového ústavu v Praze.

Modrá u Velehradu – spolurealizátorství Archeologického skanzenu v Modré u Velehradu. L. Galuška je autorem odborné části skanzenu i autorem scénáře a libreta. Figuruje jako hlavní odborný konzultant při realizaci.

Modrá u Velehradu – arch. výzkumem získán významný nálezový celek sídlištního charakteru, včetně mincovních nálezů. Na jeho základě bude možné dokumentovat plynulý vývoj v osídlení.

Grantové projekty

L. Belcredi, Z. Měchurová a R. Nekuda řeší své výzkumy o zaniklých osadách na Moravě v rámci institucionálního grantu společně s L. Galuškou, který je řešitelem společenskovědní části institucionálního projektu projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MK0CEZ002401). V jeho rámci probíhaly archeologické odkryvy záchr. charakteru ve St. Městě a především v Modré u Velehradu. Výzkum v Modré se koná ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uh. Hradišti (M. Vaškových) s tím, že naše účast je zaměřena na období raného a vrcholného středověku. Byly odkryty sídlištní objekty z doby Velké Moravy a z období 10.–12. století, hroby patřící k pohřebišti kostela sv. Jana v Modré (NKP), objekty z přelomu doby železné a laténské. Z hlediska teoretického byly vyhodnocovány nálezy a nálezové situace ze St. Města “Na Valách”, tzv. zapovězená část tamního pohřebiště patřící snad tzv. revenantům. Dále probíhala spolupráce s L. Poláčkem z AÚ AVČR na srovnávacích analýzách staroměstsko-hradišťské aglomerace a Mikulčic.

M. Salaš

– “Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě II”, GA ČR č. 404/02/1260. Řešitel: PhDr. M. Salaš, CSc. Hlavím a stěžejním výstupem projektu se vedle dvou přednášek na mezinárodních konferencích stala dle původních propozic dvousvazková monografická publikace Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě, vydaná Moravským zemským muzeem v Brně. Tato práce přináší především detailní katalog 202 shromážděných pokladů (12 ze střední doby bronzové, 152 z období popelnicových polí, 38 sporných celků), obsahujících na 8 500 převážně bronzových a měděných artefaktů, z nichž každý je individuálně zdokumentován.

Tento rozsáhlý fond je po předchozí pramenné kritice podroben všestranné, typologicko-chronologické, srovnávací a prostorové analýze. Zevrubný typologicko-chronologický rozbor veškerého depotového inventáře vyústil ve stanovení časově následných horizontů depotů včetně charakteristiky jejich náplně a kulturních vztahů, a to samostatně jak pro středodunajskou (jižní), tak pro lužickou (severní) oikumenu Moravy. Podle skladby byly celky shlukovou analýzou roztříděny do obsahových skupin, jejichž kulturní a prostorový kontext nasvědčuje existenci regionálních depozitních zvyklostí a depozitních norem. Individuálně byla věnována pozornost topografii depotů, jejich nálezovým situacím a vztahu k soudobému osídlení, zejména k depotům keramickým a k výšinným, případně opevněným sídlištím, prezentovaným v tabelárních soupisech.

Ze všech těchto dílčích rozborů, šetření a statistik v závěru vyplynuly výmluvné indicie pro historickou interpretaci bronzových depotů. Ve většině případů představuje tato specifická kategorie archeologické pramenné struktury nefunerální depozita socio-kultovního významu a je archeologizovaným výstupem rituálních a sakrálních aktivit.

A. Humpolová

– grantový projekt GAČR “Vedrovice – Ohrazená osada kultury s lineární keramikou” (č. 404/03/0741)

V roce 2003 jsme se soustředili na zpracování movitého materiálu a jeho kritickou analýzu z polohy “Široká u lesa”. Movitý materiál byl vytříděn, laboratorně ošetřen a zaevidován. Byl zpracován osteologický materiál z 15 objektů. Ze starší fáze Lnk byla zpracována terénní kresebná, verbální a fotografická dokumentace jako podklad pro nálezovou zprávu. Byly provedeny analýzy vybraných vzorků keramiky, rozbor a technologické zkoušky surovin, petrografická analýza, antropologická analýza hrobů na sídlišti, osteologická a antropologická analýza z hlediska migrací a stravy.

Výstavy

– “Římané a Germáni. Nepřátelé, rivalové, sousedé” (J. Čižmářová), 3. patro DP, 9. 5.–26. 10. 2003

Široce koncipovaný výstavní projekt, vypracovaný ve spolupráci Moravského zemského muzea, Muzea města Brna a Archeologického ústavu AV ČR v Brně měl zpřístupnit laické veřejnosti klíčové jevy historického vývoje střední Evropy v prvních čtyřech staletích po změně letopočtu. Oblast se v tomto období nacházela na rozhraní dvou civilizačních okruhů – území jižně od Dunaje se stalo na čtyři sta let součástí vyspělé antické civilizace, oblasti severně od Dunaje osídlily germánské kmeny. Vztahy těchto dvou kulturních okruhů určily svérázný charakter historického vývoje období, tzv. doby římské.

Celý výstavní projekt byl rozdělen do dvou samostatných částí, které však tvořily jednotný celek. První, umístěná v prostorách Muzea města Brna na Špilberku, byla zaměřena na prezentaci římské civilizace ve střední Evropě, druhá v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea na Zelném trhu přiblížila především na podkladě moravských archeologických nálezů dobu římskou na územích, obývaných v prvních čtyřech stoletích nového letopočtu kmeny germánských Svébů, sousedících se středoevropskými římskými provinciemi

Výstava v Moravském zemském muzeu byla rozčleněna do několika prolínajících se tématických okruhů – struktura společnosti na základě pohřebišť (zde byl prezentován i bohatý velmožský hrob z Mušova); římský vojenský zásah na Moravu a markomanské války; sídelní struktura germánských kmenů; germánské osídlení Moravy na sklonku doby římské.

V prostorách dětského muzea MZM v Dietrichsteinském paláci byl připraven program v interaktivní expozici, shrnující hravou formou nejdůležitější poznatky. Nejmladší návštěvníci tak sami zkusili, jak lidé ve výstavou přibližovaném období žili.

Kromě materiálu ze sbírek MZM byly na výstavě prezentovány především nálezy z výzkumu Archeologického ústavu v Brně, další významné exponáty zapůjčila muzea v Mikulově, Plzni, Poděbradech, Praze a Ústav archeologické památkové péče Brno.

“Die Kelten in Mähren. Von Kriegern zum Bernsteinfürsten” – reinstalace výstavy “Keltové na Moravě”, realizovaná v Asparn, Rakousko, v době od 30. 4. do 30. 11. 2004

Výstava je obsahově členěná na dvě navazující části. Kromě základních úvodních informací v podobě textů a map jsou v první z nich prezentovány nálezy z pohřebišť – atraktivní předměty, především šperky, z hrobů žen a bojovnická výbava hrobů mužských. Tyto nálezy, uzavřené ve vitrínách, jsou doplněny instalací hrobů in situ a figurinami muže a ženy v replikách dobových oděvů se šperky a zbraněmi. Poslední soubor této části výstavy je věnován keltskému kultu a především umění. Mezi nejkrásnější a nejpůsobivější ukázky uměleckého řemesla Keltů na Moravě, ale i v celém keltském světě, patří unikátní soubor bronzových kování z Brna-Maloměřic, aplikovaný na dřevěné konvici.

Plynule navazující druhá část výstavy je věnována ekonomice Keltů. Jsou zde – včetně modelu železářské pece a repliky pluhu – prezentována různá výrobní a řemeslná odvětví – železářství, zemědělství, hrnčířství, výroba textilu, opracování dřeva, sklářství atd. Významná část je věnována důležitému fenoménu závěru keltského osídlení, totiž oppidům – opevněným sídlištím městského typu. Pasáž zabývající se obchodem pak celou výstavu uzavírá.

Prezentovanaý materiál pochází v naprosté většině ze sbírek Archeologického ústavu MZM, doplněn byl zápůjčkami z muzeí v Boskovicích, Prostějově.

“Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese” – libreto a scénář Z. Měchurová. Výstava z vlastních sbírek byla zahájena v Historickém muzeu ve Slavkově v pol.r.2002 jako jeden z výstupů grantu MK ČR . Pro zájem ostatních reg. muzeí byla realizována ve Vyškově (únor–duben 2003) a Bučovicích (duben–červen 2003). Panelová část výstavy je umístěna na Obecním úřadě v katastrální obci Konůvek Heršpicích jako stálá expozice (od července 2003)

“Východní křesťanství” – L. Galuška – spoluautor scénáře části “Velká Morava” a “Byzanc”, spoluautor průvodní publikace (společně s V. Vavřínkem). Široce komponovaná mezinárodní výstava zachycovala vývoj tzv. východního křesťanství od doby římské až po současnost (září 2003–únor 2004).

“Ty mrtvý lež a nevstávej” – výstava z muzea ve Vysokém Mýtě, u nás prezentovaná říjen až prosinec 2003 a výrazně doplněná o předměty z MZM, L. Galuška – spoluautorství v rámci naší muzejní prezentace.

Exkurze

– exkurze pro veřejnost na Konůvky, 29. 5. 2003 (vedení a průvodní slovo Z. Měchurová)

– exkurze po keltských arch. lokalitách (s cestovní kanceláří Kudrna J. Čižmářová)

– výklad na lokalitě Cezavy u Blučiny, exkurze MZM “Krev a pot slzy doby bronzové”, 20. 9. 2003. (M. Salaš)

– několik víkendových akcí na hradě Skály spojených s přednáškou pro ohlášené skupiny zájemců i veřejnost (L. Belcredi).

Pedagogická a lektorská činnost

L. Belcredi

přednášky pro studenty archeologie MU Brno se zaměřením na středověké kovy.

L. Galuška

– řádná výuka na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně, zimní semestr, téma: Stavební kultura Slovanů a architektura Velké Moravy, zakončená kolokviem.

– oponování diplomové práce L. Kurkové “Středohradištní pohřebiště na Moravě” na katedře antropologie Přírodovědecké fakulty MU.

J. Čižmářová

– výuka na Slezské universitě v Opavě – přednáška a seminář “Doba laténská v českých zemích”, přednáška a seminář “Doba laténská v Evropě”

– konzultant bakalářské práce V. Richterové (Dějiny AÚ MZM)

Přednášky pro veřejnost

Velká Morava a Slované – L. Galuška, 29. 3. 2003, Opavská univerzita

Výzkumy ve Vedrovicích – A. Humpolová, V. Podborský, 1. 5. 2003, Vedrovice

Přednáška o Keltech – J. Čižmářová, Musejní a vlastivědná společnost, Brno

Účast na seminářích a konferencích

– konference Šperk v dějinách lidstva, NM Praha, 4. 3. 2003

O chronologii velkomoravského šperku byzantskoorientálního charakteru – L. Galuška, 4. 3. 2003

– Velká Morava a architektura – L. Galuška, 27. 2. 2003, Fakulta architektury VUT Brno

– Záchranné výzkumy na Moravě, DP Brno, 23.–24. 4. 2003 (včetně organizačního zajištění (J. Čižmářová)

– mezinárodní symposium “Die Urnenfelderkultur in Österreich – Standort und Ausblick”, Wien 23.–25. 4. 2003. Referát “Keramik- und Metalldepotforschung in Mähren” (M. Salaš)

– Archeologické výzkumy v jádrech historických měst, Bratislava, duben 2003 Archeoskanzen – forma prezentace arch.nálezů na příkladu Modré u Velehradu – L.Galuška, duben, Bratislava

– Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Vranov nad Dyjí, 13.–16. 5. 2003 (J. Čižmářová)

– konference Ve službách archeologie, Přírodovědné metody v archeologii a antropologii Technické muzeum Brno, 26.–30. 5. 2003 (R. Nekuda, A. Humpolová)

– konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003, Ostrava 27.–29. 5. 2003 (Z. Měchurová)

– Seminář muzejních archeologů, Prostějov, 11.–13. 6. 2003 (Z. Měchurová, A. Humpolová, J. Čižmářová)

– odborná komise na arch. výzkumu v Mašovicích, 25. 6. 2003 (A. Humpolová)

– Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, Český Brod-Kounice, 23.–26. 9. 2003 (A. Humpolová)

– konference středověkých archeologů, 29. 9.–3. 10. 2003, Slovenský Ráj (R. Nekuda)

– konference Leader plus, Modrá u Velehradu, 13.–14. 11. 2003 (L. Galuška)

– Archeoskanzen Modrá a počátky křesťanství na Moravě – L. Galuška, 13. 11. 2003, Modrá

– konference O pohřebním ritu v pravěku a raném středověku, Nitra, 19.–20. 11. 2003 Hroby velkomoravských revenantů ze St. Města – L. Galuška, 19. 11. 2003, Nitra

Publikační činnost

L. Belcredi:

– Zaniklá středověká osady Bystřec, usedlosti XVIII a XIX – kovářská dílna a její obytné a hospodářské zázemí. Sb. Ve službách archeologie IV, 44–69.

– Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a XV. Archaeologia historica 28, 399–418.

– Předběžná zpráva o výzkumu hradu Skály u Nového Jimramova. Sb. příspěvků konference “Život na středověkém hradě ve 14. stol.” Předklášteří.

– V. Ustohal, D. Janová: Pečetidlo z hradu Skály u Nového Jimramova. Z dějin hutnictví 31, 49–52.

L. Galuška

– K otázce moravských raně středověkých mečů s damascenskou čepelí, Nožířské listy, Občasník technického muzea v Brně č.7, 2003, 16–17.

– Zaniklá hrnčířská pec středověkého Veligradu-Starého Města – důsledek vpádu Matouše Čáka Trenčanského na Moravu roku 1315?, AH 28/2003,591–609.

– O otrocích na Velké Moravě a okovech ze Starého Města. In:Dějiny ve věku nejistot. Sborník k  příležitosti 70.narozenin Dušana Třeštíka, Praha 2003, 75–86.

– Velká Morava a úloha cyrilometodějské misie (společně s V. Vavřínkem). In: Východní křesťanství Brno 2003, 14–20.

Z. Měchurová

– K dějinám archeologického výzkumu na tvrzi v Kralicích. Sborník Z kralické tvrze 22/2002, MZM Brno 2003, 19–30, (výstup z institucionálního projektu).

– Analýza některých kovových nález ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov), spolu A. Selucká a P. Sulovský, AMM sci. soc., LXXVII, 2002, Brno 2003, 177–185, (výstup z institucionálního projektu).

– Dějiny archeologických výzkumů na Landeku u Ostravy se zaměřením na období středověku. Sborník referátů Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003, Ostrava 2003, 41–50, (výstup z institucionálního projektu).

– Profesor Vladimír Nekuda pětasedmdesátníkem. AMM sci. soc. LXXVII, 2002, Brno 2003, 229.

R. Nekuda

– K stavebnímu vývoji špýcharů ve Mstěnicích. Ve službách archeologie IV, Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, Brno 2003, 147–149.

– Dva mlýnské kameny z výzkumné sezony 2001 z prostoru středověkého mlýna ve Mstěnicích (spolu A. Přichystal), Ve službách archeologie IV, Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, Brno 2003, 150-151.

– Militária ze Mstěnic. (spolu s V. Ustohalem), Ve službách archeologie IV, Přírodovědné metody v archeologii a antropologii, Brno 2003, 223–228.

J. Čižmářová

– Die Kelten in Mähren. Von Kriegern zum Bernsteinfürsten, Asparn 2003

Ediční činnost

R. Nekuda – editor sborníku “Ve službách archeologie”

Různé

Z. Měchurová

– Toulavá kamera – regionální brněnské vysílání, pořad Naučná stezka přes Konůvky, květen 2003 (Z. Měchurová)

– vedení práce SOČ V. Roháčové o životě a díle V. Fialové (Z. Měchurová)

J. Čižmářová

– příspěvky do KAMu k výstavě Římané a Germáni

– participace na natáčení filmu o Římanech ve střední Evropě (rež. Z. Cejnková)

– organizace přednáškového cyklu k výstavě “Římané a Germáni”

– účast v rozhl. pořadu Apetito (Český rozhlas Brno) – k výstavě Římané a Germáni

1.3. Numismatické oddělení

Personální složení oddělení se v roce 2003 částečně pozměnilo. Jako vedoucí oddělení pracoval PhDr. Jan Šmerda, správce systematické sbírky numismatického materiálu a fondů nálezů mincí a papírových platidel, další kurátoři – PhDr. Taťána Kučerovská, CSc. správce sbírky medailí a Mgr. Dagmar Grossmannová, správce sfragistického materiálu a odborné knihovny. Jako konzervátor působil Oldřich Šafařík a na poloviční úvazek Jarmila Urbánková se starala o úklid oddělení. V polovině roku odešla do důchodu PhDr. Kučerovská, Csc. a na určitý čas přešla na částečný úvazek. Na numismatické oddělení nastoupila od srpna na neúplný úvazek Mgr. Dagmar Kašparová (absolventka MU FF pomocných věd hist., studium ukončila zpracováním diplomové práce z numismatiky).

Umístění oddělení zůstalo nezměněno, mimo přízemí objektu Muzejní č. 1 byl materiál a sbírky oddělení umístěny v prostorách numismatické expozice, jejím předsálí, v prostorách zoologické expozice, v Technickém muzeu v Králově Poli a v Rebešovicích, vzhledem k nedostatku prostoru pro umístění fondu medailistiky byly v bývalých kasárnách získány další prostory, které ale muselo oddělení opustit a přesunout se do náhradních prostor.

Činnost oddělení byla orientována na několik úseků. V oblasti sbírkotvorné se podařilo pro oddělení získat významné sbírkové celky. Díky dotaci z MKČR byla zakoupena první část sbírky antických mincí vytvořené sběratelem Rudolfem Kratochvílem († 1965). Získaný soubor více než 400 kusů mincí představuje typově přehlednou sbírku mincí antického řeckého světa a římské republiky a je co do zachovalosti, zastoupení jednotlivých typů ražeb i jednotlivých nominálů v naší republice naprosto výjimečnou kolekcí. Sbírka byla tvořena většinou od konce první světové války a v průběhu první republiky, jednotlivé kusy byly pro sbírku získány nákupy v zahraničí (Rakousko, Německo a Švýcarsko), v některých úsecích se základem sbírky staly součásti pravděpodobně šlechtických kolekcí prodávaných po skončení první světové války (např. keltoiberské ražby z 2.–1. stol. př. n. l., alexandrijské mince z 1.–3. stol. n. l.). Díky této kolekci byla velmi vhodně doplněna muzejní sbírka antických ražeb, která v dnešním stavu představuje nejhodnotnější a nejucelenější kolekci řeckých antických mincí v celé ČR (toto tvrzení se opírá o hodnocení zahraničních kolegů, brněnská sbírka je srovnávána a často i výše ceněna s kolekcí antických ražeb uloženou MNM v Budapešti.

Druhou významnou akvizicí a pro profilaci sbírky numismatického materiálu v MZM neméně významnou je získání kompletní pozůstalosti významného moravského medailéra akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče. Tento poslední žák O. Španiela byl považován za nejlepšího čs. medailéra – portrétistu – druhé poloviny 20. století. Do MZM byl z Hovoran převezen kompletní archiv autorských originálů modelů medailí a medailonů (cca 400 kusů), početná kolekce prací z oblasti plastiky (30 kusů – většinou busty) a ukázky předmětů spojených s uměleckou tvorbou Mistra. V. A. Kovanič byl znám uchováváním své vlastní umělecké tvorby a tak tento soubor obsahuje práce z konce 40. let až do smrti autora († 1999). Vedle realizovaných medailí a medailonů jsou v něm uloženy i nerealizovaná díla (neražené či neodlité medaile a medailony) a velmi často i jednotlivé verze těchto prací. Obě akvizice představují pro řadu příštích měsíců základ práce oddělení. U antických ražeb je prováděna determinace na základě nejnovější literatury, katalogizace a zařazování do systematické sbírky antických ražeb. V případě pozůstalosti V. A. Kovaniče bude nutno všechny získané předměty uspořádat, uložit a srovnat v časové řadě a získat tak pramenný materiál pro zpracování katalogu celoživotní tvorby autora.

Vědecko-výzkumná činnost

V rámci úkolu “Dějiny peněz na Moravě a moravské medailérství” byly řešeny tyto části:

– připravena do tisku práce “Mince zemí koruny české” – Sbírka Josefa Květoně ve spol. s JMM ve Znojmě. Přehled mincovní produkce v českých zemích a ve Slezsku od antiky po polovinu 19. století spojený s materiálovou edicí, úkol de facto ukončen (J. Šmerda).

– Denárová měna na Moravě – období 13. století. Zpracovává univ. prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc. Dílčí spolupráce Mgr. D. Grossmannová – metrologická data a jejich vyhodnocení, PhDr. J. Šmerda dokumentace v digitální podobě pro tisk.

– Tolarová měna na Moravě. Období od počátku 17. století do konce třicetileté války. Částečně zpracován a vrácen do muzea v Uh. Brodě hromadný nález ze Šumic. Řešena problematika zlomové situace ve měně na Moravě v době vypuknutí stavovského povstání do Bílé Hory.(Šmerda)

– Tolarová měna v období od konce třicetileté války do zavedení konvenční měny v polovině 18. století (Grossmannová). Shromažďování pramenné základny (exerpce písemných pramenů úřední povahy, hromadné nálezy mincí)

– Vývoj medaile na Moravě. Osobnost V. A. Kovaniče (Kučerovská). Zpracování pozůstalosti a tvorba katalogu prací V. A. Kovaniče. Od poloviny roku 2003 při této práci spolupracovala i Mgr. D. Kašparová.

Další výzkumné úkoly

Sylloge nummorum graecorum Moraviae (pramenná edice antických řeckých mincí z moravských sbírek (Šmerda). Determinace antických ražeb z Kratochvílovy sbírky.

Soupis starých numismatických tisků z fondů num. odd. MZM. D. Grossmannová spolu s Ing. J. T. Štefanem

Výstavy

– Oddělení připravilo samostatnou výstavu “Teplý – medaile plastiky” (Kučerovská). Kompletní medailérská tvorba doplněná o ukázky kreseb, drobné a monumentální plastiky. – Podílelo se numismatickým materiálem na dalších výstavách. Východní křesťanství v MZM. Přehled byzantských ražeb (66 kusů).

Římané a Germáni v MMB. Přehled ražeb římského císařství (93 kusů).

Germáni a stěhování národů v Prostějově, Přerově, Olomouci, Šumperku. Nálezy mincí ze střední Moravy (36 kusů).

Přednášky

Numismatické oddělení organizuje ve spolupráci s ČNS pob. Brno a Moravskou numismatickou sekcí pravidelně přednášky (od roku 1953). V roce 2003 bylo prosloveno 8 přednášek (viz tištěné pozvánky).

Účast na konferencích seminářích

– Numismatické konference “ Peníze v proměnách času IV.”, Olomouc 7.–9. 10. 2003. (Grossmannová, Šmerda).

– XIII. světového numismatického kongresu v Madridu (15.–19. 9. 2003). Referát “Užití regresní analýzy v numismatice” (D. Grossmannová, J. T. Štefan)

Pedagogická činnost

– Numismatika pro archeology, přednáška, Slezská univerzita v Opavě, zimní semestr (J. Šmerda)

– Numismatika a historická metrologie pro archiváře a historiky, přednáška, Palackého univerzita Olomouc, letní semestr (J. Šmerda)

– Numismatika pro archeology II, přednáška, Masarykova univerzita v Brně, letní semestr (J. Šmerda)

– Výklady v expozici “Dějiny peněz na Moravě” (D. Grossmannová)

Publikační činnost

(viz RIV)

Ediční činnost

– Numismatik ročník VIII. Redakce: D. Grossmannová. Odborný časopis (2–4 čísla ročně) vydávaný brněnskou pobočkou ČNS ve spolupráci num. odd. MZM

– Folia numismatika. Redakce: T. Kučerovská. Supl. ad Acta Musei Moraviae. Připravováno číslo 18/19

Vědy o umění

1.4. Oddělení dějin literatury

Pracoviště bylo založeno roku 1958 a zabývá se výzkumem a dokumentací vývoje české literatury se zaměřením na teritorium historické Moravy. Spravuje více než 90 000 sbírkových předmětů a odbornou knihovnu čítající přes 23 000 svazků. Kromě písemností a tisků jsou zde uchovávány fotografie, negativy, výtvarná díla a více než 1 000 gramofonových desek, audiokazet, videokazet a kompaktních disků (poezie v podání významných umělců, záznamy hlasů spisovatelů, besedy apod.). Oddělení spolupracuje s televizí, rozhlasem a tiskem.

V současnosti rozvíjí obě stěžejní části sbírkového fondu, tj. literárněhistorický vývoj ve 20. století a knižní tvorbu 16.–18. století. Tak i v roce 2003 byly naše fondy doplněny o nové přírůstky: písemnosti (rukopisy literárních děl i literární korespondence), obrazový materiál a hmotné předměty, týkající se osobností spjatých s literární Moravou (zdejší rodáci, umělci a teoretikové zde tvořící nebo svým dílem se k regionu vztahující): především je nutno jmenovat druhý díl osobního archivu literárního vědce Štěpána Vlašína, část pozůstalosti spisovatele Jaromíra Tomečka a pozůstalost historika a popularizátora literatury Jaromíra Wágnera. Hlavními zdroji obohacení sbírek nyní jsou – a i v nejbližší době zůstanou – vlastní sběrná činnost oddělení (pořizování fotodokumentací z akcí, audio- a videonahrávek týkajících se literatury našeho regionu apod.) a dary.

Na oddělení se obrátili badatelé (jednotlivci i instituce, pedagogové vysokých škol i studenti) zajímající se o materiál a informace o následujících osobnostech a tématech (výběr): korespondence literárního vědce Josefa Hrabáka, korespondence básníka Františka Halase, eseje anglisty Samuela Kostomlatského (pro rozhlasový pořad), korespondence spisovatele Emanuela Masáka, kontakty Jiřího Mahena a Antonína Trýba s Josefem Ladou, fotodokumentace kontaktů S. K. Neumanna a Huga Sonky, básník Josef Tichý (autor děl zhudebněných Leošem Janáčkem), dílo Jakuba Demla (pro doktorskou práci), dílo Jana Skácela (německé studentky bohemistiky na MU v Brně), rukopis dramatu bří Mrštíků Maryša, osobnost kritika Františka Gőtze, dílo Olgy Scheipflugové, reflexe Karla Čapka, osobnost novináře a prozaika Edvarda Valenty, samizdatové publikace Ludvíka Kundery, dílo a fotodokumentace folkloristy Františka Sušila.

Knihovna oddělení byla systematicky doplněna o nově vydané publikace (event. reedice, kritická vydání starších prací apod.) autorů spjatých s regionem (175 publikací). Dokumentaci nejnovějšího dění slouží fond výstřižků o literárních osobnostech a akcích (přibylo 1 112 ks). Postupně pokračujeme v počítačové evidenci materiálu v programu DEMUS.

Oddělení zpracovalo do druhého stupně evidence materiál (event. pozůstalosti) týkající se těchto osobností: překladatele a organizátora, někdejšího ředitele brněnského Domu umění Adolfa Kroupy, hudebníka a básníka Jana Zusky (cenná je zejména rozsáhlá korespondence s Ludvíkem Kunderou), spisovatele J. V. Plevy a korespondenci hudebního kritika a teoretika Lubomíra Peduzziho s Marií Podešvovou.

Výstavy

– Autorka PhDr. Jana Křížová připravila scénář výstavy “Josef Dobrovský a Brno” (foyer Dietrichsteinského paláce 16. 9. 2003–15. 2. 2004), a to u příležitosti 250. výročí narození této všestranné osvícenské osobnosti, zakladatele vědecké slavistiky a nejvýznamnějšího představitele první generace našich obrozenců (světové výročí UNESCO). Expozice postihla všechny stránky Dobrovského činnosti a výtvarně využila též dobových vyobrazení města. Přiblížila Dobrovského vědecké i soukromé kontakty s Brnem, přičemž si všimla také podoby a významu města v jeho době. Pracovnice oddělení poskytly odborný výklad 19 třídám základních a středních škol z Brna a okolí (cca 350 žáků).

– V rámci virtuální expozice “Galerie literárních osobností Brna a Moravy” (na www stránkách MZM) byla publikována hesla: Jan Zahradníček, Jan Skácel, Ludvík Kundera, Lev Blatný, Vítězslav Nezval a Rudolf Těsnohlídek. (J. Křížová, H. Kraflová)

– Oddělení zapůjčilo Muzeu Vysočiny v Třebíči sbírkové předměty pro výstavu “Vítězslav Nezval známý – neznámý” (18. 5.–19. 10. 2003).

Účast na konferencích a seminářích

Konference “Otokar Březina 2003” v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.–18. 10. 2003): zde došlo k navázání kontaktu se členy Společnosti Anny Pammrové, oddělení objednalo bulletin této organizace, střežící odkaz díla zmíněné spisovatelky. (H. Kraflová)

Publikační činnost

Mgr. Hana Kraflová publikovala v literární příloze měsíčníku Kam seriál “Brňan volbou. Jedenáct zastavení s Karlem Taušem” (pozůstalost tohoto žurnalisty je v oddělení uložena). Seriál je rozvržen i na rok 2004 a je přípravou k rozsáhlejší studii.

1.5. Oddělení dějin divadla

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Vzniklo šest let poté, co bylo muzeum pověřeno správou sbírkového fondu Družstva českého Národního divadla, který tehdy čítal více jak 20 tisíc teatrálií a přibližně 3 000 divadelních publikací. Tento komplex se stal fundamentem systematicky budované sbírky moravik v oblasti divadla. Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě. Sbírkový fond tvoří scénografie, ikonografie, rukopisy, fotografický materiál, zvukové záznamy, rekvizity a další průvodní dokumenty. V 70. letech 20. století byly aktivity pracoviště rozšířeny o výzkum a dokumentaci českého loutkářství s akcentem na kočovné marionetové divadlo. Dnes oddělení spravuje 79 700 sbírkových předmětů evidovaných ve II. stupni a odbornou specializovanou knihovnu o 13 895 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům. Širší veřejnosti jen prostřednictvím příležitostných domácích i zahraničních výstav, přednášek a besed, televizních pořadů, dílen apod.

Současný stav a možnosti pracoviště korespondují s všeobecně neuspokojivým stavem českého divadelního muzejnictví. Systematickou práci limitují především personální, finanční a prostorové možnosti. Za dané situace jsou výrazně omezeny nebo zcela eliminovány některé činnosti, považované pro současné efektivní divadelní muzejnictví za nezbytné. Velký handicap představuje absence stálé expozice se zázemím pro satelitní programy. Ta je sice projektována, ale její realizace zatím není finančně zajištěna. V roce 2003 byla vypracována nová koncepce sbírkotvorné činnosti oddělení s výhledem do roku 2008.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Dlouhodobý ústavní úkol pracoviště představuje výzkum, dokumentace a hodnocení dějin divadla, resp. divadelní kultury na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního i ochotnického divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla. Z toho vycházejí i dílčí specifické projekty včetně grantových, v roce 2003 pouze institucionální.

Grantové projekty

V rámci institucionálního projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MK0CEZ00F2401) byla řešena problematika “Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik” (J. Blecha, M. Havlíčková). Problematika profesionálního divadla 18. století na Moravě. Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů, ochotnických spolkových loutkářských souborů a rodinného loutkového divadla v procesu formování českého divadla.

Cílem je systematické studium, dokumentace a hodnocení přeměn a vývoje českého divadla na Moravě. Výzkum byl zaměřen na další rozšiřování a systemizaci sbírky moravských teatrálií oddělení dějin divadla, tj. nalezení, selekci, získání a dokumentaci reprezentativních dokladů zkoumaného jevu. Dále průběžné vyhodnocování a zveřejňování získaných poznatků.

Mezi hlavní výsledky za rok 2003 patří nalezení a získání řady dokumentů německého profesionálního divadla v Brně, pořízení kopií popř. excerpt (divadelní almanachy z 80. let 18. století, teatrálie, uložené ve sbírkách starých tisků v Moravském zemském archívu, Zemské knihovně v Brně, v knihovně hrabat Mittrovských a v Městském archívu v Brně). Digitální zpracování na CD ROM kopií a excerpt nejstarších divadelních kritik brněnského divadla ze 70. let 18. století. Soupis korespondence zemského hejtmanství s profesionálními skupinami kočujících herců z let 1705–1759 na základě studia fondu B I., sg. 47, v Moravském zemském archívu, pořízení kopií nejstarších a nejvzácnějších žádostí profesionálních společností o povolení hrát v Brně. Dále pořízení kopií kompletní korespondence, vedené zemským hejtmanstvím a brněnským magistrátem s významným italským operním impresáriem Angelem Mingottim, z doby jeho působení v Brně v letech 1732–1736. Byla rozšířena sbírka pojednání o dějinách brněnského divadla různých německých v Brně žijících historiků (např. kopie rukopisu Hanse Welzla: Beiträge zur Geschichte des Brünner Theaters).

V oblasti české divadelní kultury 20. století byla sledována činnost progresivního brněnského činoherního souboru “Divadlo U stolu”. Byla shromážděna kolekce kopií všech významných článků, studií a recenzí o tomto divadle, pořízeny kopie scénických návrhů brněnského výtvarníka Milivoje Husáka, který s tímto souborem trvale spolupracuje.

V rámci výzkumu přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, rodinné a spolkové loutkové divadlo) byly mapovány české loutkářské sbírky s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie. Byla rozšířena obsáhlá fotodokumentace a audiovizuální dokumentace loutek a dalších dokladů loutkového divadla z řady českých veřejných i soukromých sbírek a získány některé významné autentické dokumenty. V tisku je obsáhlá obrazová monografie “Česká loutka”.

S ohledem na současné požadavky začlenění výzkumu cizojazyčných divadelních kultur na našem území byl zahájen výzkum úlohy italského divadla v dějinách české divadelní kultury. Jeho cílem je studovat a hodnotit projevy italské divadelní kultury na českém území a její vliv na formování a vývoj českého divadla. Dále zjištění a soupis českých inscenací dramatických děl italské provenience od nejstarších projevů do současnosti, získávání autentických dokladů zkoumaného jevu.

Výstavy

– “Česká loutka”, autoři J. Blecha a P. Jirásek. Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Pražákův palác, 16. 12. 2003–14. 3. 2004, Brno.

– “O českém loutkovém divadle rodinném”, autor J. Blecha. Chrudimská beseda, galerie Divadla Karla Pippicha, 23. 6.–27. 7. 2003, Chrudim.

Přednášky pro veřejnost

J. Blecha

– Česká loutka jako artefakt. Pro členy exekutivy rakouské UNIMA. Pražský hrad, Císařská konírna, 13. 2. 2003.

– Výrazové prostředky českého kočovného marionetového divadla. Pro frekventanty mezinárodního semináře Leah Gaafen, Praha. MZM Brno, 19. 3. 2003 (v angličtině).

– Výtvarný aspekt českého loutkového rodinného divadla. Pro členy exekutivy českého střediska UNIMA. Divadlo Karla Pippicha, Chrudim, 30. 6. 2003.

M. Havlíčková

– Referát “Operní Divadlo v taverně”, přednesený na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku, pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci v listopadu 2003.

H. Šedá

– Loutkářská sbírka MZM. Waldorfská škola Jehnice. MZM, 25. 3. 2003.

Pedagogická a lektorská činnost

J. Blecha

– Dějiny českého loutkového divadla. Čtyřsemestrální přednáška pro studenty divadelní vědy FF MU v Brně.

– Výtvarný aspekt tradičního českého loutkového divadla. Pro studenty kombinovaného studia FF MU v Brně.

M. Havlíčková

– Divadlo v 18. století v Čechách a na Moravě. Třísemestrální přednáška pro studenty divadelní vědy FF MU v Brně.

– Dějiny českého barokního divadla. Pro studenty kombinovaného studia FF MU v Brně.

V. Valentová

– Současné italské divadlo od L. Pirandella po Daria Fo. Šestisemestrová přednáška a seminář pro studnty divadelní vědy FF MU v Brně.

J. Blecha

– Posudek grantového projektu “Celoroční provoz divadla Líšeň”. Listopad 2003.

– Posudek publikačního projektu Milana Knížáka “Slovník (rukověť) výtvarníků loutkového divadla od vystopovatelné minulosti do roku 1950”. Listopad 2003.

– Posudek vědeckovýzkumného projektu Sylvy Pracné “Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti” (Slezské zemské muzeum, Opava). Listopad 2003.

– Posudek projektu “Oslavy 100 let nedožitých narozenin dr. Jana Malíka – dr. Jan Malík, osobnost a tvůrce a jeho význam pro současnost” (Sdružení profesionálních loutkářů a Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář). Listopad 2003.

J. Blecha, M: Havlíčková

– Konzultace seminárních a diplomových prací a oponentské posudky těchto prací studentů divadelní vědy FF MU. Členové komisí státních zkoušek (JAMU, FF MU).

Publikační činnost

J. Blecha

– Loutky na Pražském hradě. Pražský hrad 1/2003, str. 35.

– Scénář výstavy “O českém loutkovém divadle rodinném”. Realizace ve spolupráci s Chrudimskou besedou, galerie Divadla Karla Pippicha, 23. 6.–27. 7. 2003, Chrudim.

– Scénář výstavy “Česká loutka” (spolu s P. Jiráskem). Realizace ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, Pražákův palác, 16. 12. 2003–14. 3. 2004, Brno.

– Česká stolní loutková divadla – hračka, výtvarný artefakt, nebo element divadla? Loutkář 5/2003, str. 200.

– Pozvánka na výstavu “Česká loutka”. Loutkář 6/2003, 245.

– Loutky, dramatika a praxe českého rodinného loutkového divadla. Loutkář 6/2003, 248.

M. Havlíčková

– Dávno není osamělost jen údělem králů, Divadelní noviny 21. 1. 2003, roč. 12, č. 2., s. 6.

– Divadlo Angela Mingottiho ve stavovské jízdárně v Brně. Pro Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, řada teatrologická (Q), Theatralia, 2003 (v tisku).

V. Valentová

– Můj snový dojem z Mezinárodního loutkářského muzea v Palermu. In: Loutkář, č. 1, 2003.

V. Valentová

– Santanelli M.: Matka Regina – synopse hry pro Národní divadlo v Praze, 2003.

– Daniele M. P.: Můj soudce – synopse hry pro ND, 2003.

– Russo L.: Hrobka psů – synopse hry pro ND, 2003.

– Brusati F.: Galantní konverzace – synopse hry pro ND, 2003.

Ostatní

Blecha, Havlíčková: rozličné popularizační programy, jako tematické exkurze, workshopy, besedy pro zájmové skupiny, rozhlasové a televizní pořady. Oba jsou členy exekutivy různých oborových organizací (UNIMA, SIBMAS, Teatrologická společnost aj.).

1.6. Oddělení dějin hudby

Činnost oddělení dějin hudby se zaměřovala k přípravě Roku české hudby 2004, kdy si připomínáme 150. výročí narození skladatele Leoše Janáčka (1854–1928) a z ostatních známých moravských skladatelů výročí tvůrce první české opery, jaroměřického maestra Františka Václava Míči (1694–1744).

Za finanční podpory Magistrátu města Brna, Nadace Leoše Janáčka a Biskupství brněnského se po celý rok 2003 prováděla velmi nákladná rekonstrukce Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici č. 14. Kromě kompletní rekonstrukce Janáčkova domku a zahrady bylo nutné připravit pro interiér novou expozici, aby již v lednu 2004 mohl být obnovený Památník Leoše Janáčka znovu po více než roční pauze opět otevřen pro veřejnost. Hlavní záměrem bylo uvést Janáčkův domek do podoby, která by se co nejvíce přiblížila době, kdy zde Janáček žil (1910–1928). Souběžně s realizací expozice pro Památník Leoše Janáčka byla připravována i další velká janáčkovská výstava, kterou si objednal Magistrát města Brna pro nově otevřené výstavní prostory v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v Brně. Jednalo se o výstavu Leoš Janáček a Brno, jejíž otevření muselo být připraveno rovněž na leden 2004.

Rok 2003 byl tedy velmi náročný pro janáčkovské kurátory PhDr. Svatavu Přibáňovou a Mgr. Jiřího Zahrádku z důvodu přípravy dvou reprezentativních výstav a pro ostatní členy oddělení znamenal zvýšenou pracovní zátěž z důvodu dlouhodobé nemoci PhDr. Vojtěcha Kyase a Jitky Buriánkové Nebývalým způsobem se v tomto roce zvýšila návštěvnost studovny oddělení dějin hudby, což vedlo k tomu, že jsme pro vedoucí studovny, Mgr. Simonu Romportlovou, museli získat alespoň od září posilu v podobě tří již dříve osvědčených spolupracovníků, studentů hudební vědy na FF MU (Světlana Prýglová, Veronika Vejvodová a Kamil Bartoň), kteří nahradili naše dlouhodobě nemocné kolegy při obsluze ve studovně a při pořizování digitálních kopií a xerokopií pro badatele. Přístrojové vybavení, které jsme pro tento účel pořídili z institucionálního grantu MK ČR, nám již v roce 2003 umožnilo, abychom tyto činnosti, které jsou pro Moravské zemské muzeum nemalým zdrojem zisků, realizovali vlastními silami a nebyli tak závislí na velmi drahých reprografických službách od dodavatelů. V tomto ohledu velmi oceňujeme především zvláštní typ xerografického přístroje firmy Canon, který pracuje na bázi studeného světla a umožňuje tak bez rizika světelného a tepelného poškození kopírovat i velmi citlivé hudební archiválie. Na podobné účely používáme i velmi kvalitní digitální fotoaparát firmy Olympus.

Zdrojem zisků pro Moravské zemské muzeum je již tradičně vyřizování velkého množství žádostí o vývoz hudebních nástrojů (především klavírů a pianin). V roce 2003 bylo kladně vyřízeno naším oddělením 162 žádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty.

V roce 2002 byla s Biskupstvím brněnským uzavřena dohoda o získávání depozit pro oddělení dějin hudby. V roce 2003 byly pak realizovány první převody. Týkají se především farních archívů, ve kterých se nacházejí historicky cenné sbírky kantorské chrámové hudby z 18. a 19. století (fenomén široce rozšířené kantorské chrámové hudby byl hlavním důvodem, proč naše země byly označovány za “konzervatoř Evropy”). Hudebniny, které se již dnes v běžné liturgické praxi nepoužívají, ale které chce mít příslušná farnost dále ve svém majetku, se podle této dohody ukládají v Moravském zemském muzeu jako depozitum, což znamená, že se odborně utřídí, obalí a uloží, zkatalogizují, mohou se pro potřeby badatelů kopírovat a prezenčně studovat, vlastníkem předmětů však zůstává příslušný farní úřad, od něhož jsme depozitum získali. Jde nám o to, aby se soustředily historicky cenné hudebniny na bezpečné místo, kde nebudou ohroženy neodborným zacházením nebo dokonce likvidováním. V roce 2003 se takto podařilo získat hudební sbírku z Bystrého u Poličky, z Heraltic u Třebíče, z Tasovic u Znojma, z Načeratic u Znojma, z Vladislavi u Třebíče, z Konic u Znojma, sbírku varhaníka Klementa z Brna.

Kromě získání farních depozit se v roce 2003 podařilo nashromáždit i nebývalé množství nákupů a darů do sbírek oddělení. Z těch nejvýznamnějších uvádíme unikátní a rozsáhlou hudební sbírku Bohumila Pavlů z Telče, pozůstalost prof. Vratislava Bělského, dokumenty SČSKU z let 1948–1991, pozůstalost Jaroslava Procházky, notový archiv Františka Novoměstského ze Slavkova, malé barokní varhany z Mostiště u Velkého Meziříčí a podobný hudební nástroj z Litovan u Třebíče, několik rukopisů Leoše Janáčka.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

F. Malý

– připravoval k vydání katalog hudební sbírky kostela sv. Bartoloměje v Blížkovicích u Moravských Budějovic a kostela sv. Vavřince v Dačicích.

– dokončil korpus katalogu a na základě archivních pramenů pracoval na úvodní studii.

S. Romportlová

– připravovala k vydání katalog hudební sbírky proboštského kostela v Dubu nad Moravou.

V. Kyas

– dokončil rukopis Průvodce po archivních fondech (II.) oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Rukopis, který je zároveň hotovou sazbou pro tisk, čítá 192 stran a je už nyní velkou pomůckou pro badatele ve studovně.

Grantové projekty

Na řešení institucionálního projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MK0CEZ00F2401) se podílí PhDr. František Malý a Mgr. Jiří Zahrádka.

Dr. František Malý se zabýval výzkumem kostelních hudebních archívů v terénu, zejména v okresech Znojmo a Třebíč. Objevil několik historicky cenných hudebních sbírek, které získal jako depozita nebo sbírkové předměty do Moravského zemského muzea, a věnuje se jejich systematickému zpracovávání (archiv B. Pavlů, sbírka Bystré, Heraltice, Tasovice, Načeratice, Slavkov). Připravoval notové vydání a úvodní studii k anonymní Žarošické vánoční mši, která je jedním z klenotů moravského kantorského baroka a začal pracovat na kritickém vydání oratoria Františka Václava Míči Zpívaná rozjímání. Obě díla vyjdou tiskem v roce 2004 k Roku české hudby.

Mgr. Jiří Zahrádka se věnuje výzkumu oper Leoše Janáčka. Připravil k vydání kritickou edici opery Výlety páně Broučkovy a zabýval se historií vzniku tohoto Janáčkova díla a historií vzniku opery Káťa Kabanová. Studoval archivní prameny k tématu Leoš Janáček a Brno.

Na řešení společného grantového projektu oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a hudebního oddělení Národní knihovny v Praze “Příprava tématických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy” se podílí PhDr. František Malý, Mgr. Simona Romportlová a PhDr. Vojtěch Kyas.

Výstavy

Mgr. Jiří Zahrádka a PhDr. Svatava Přibáňová připravili v roce 2003 dvě velké janáčkovské expozice k Roku české hudby a k výročí L. Janáčka (1854–1928), obě se slavnostně otvíraly v lednu 2004 za velké mezinárodní účasti.

– Příprava scénáře a libreta k expozici v nově rekonstruovaném Památníku Leoše Janáčka.

– Příprava scénáře a libreta k výstavě Janáček a Brno v nově otevřeném Domě pánů z Kunštátu.

 

Pedagogická činnost

Mgr. Jiří Zahrádka přednáší na hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, katedra operního zpěvu a režie (Dějiny opery, Dramaturgie, Seminář režie) a na Ústavu hudební vědy filosofické fakulty Masarykovy univerzity (Život a dílo Leoše Janáčka, Základy heuristiky, Seminář žurnalistiky a hudební kritiky).

 

Publikační činnost

F. Malý

– Antonín Láník: Septem ordinaria. Brno, Editio Salve Regina 2003, 47 s.

J. Zahrádka

– L. Janáček: Výlety páně Broučkovy. Program ND Praha 2003, s. 13–72

– O vzniku opery Káťa Kabanová. Program ND Brno 2003, s. 4–25

Vědy o zemi

1.7. Mineralogicko-petrografické oddělení

V r. 2003 navazovalo mineralogicko-petrografické odd. na práce započaté v uplynulých letech. Z důkladné kontroly uložení a evidence sbírek vyplynula nutnost postupného zavedení nových postupů v jejich uložení a správě (rozlišení evidence CES a studijního materiálu). Byla započata podrobná evidence srovnávacího studijního materiálu ve sbírkách a pokračovalo se rovněž v budování depozitáře duplicit na Moravci včetně výběru a soupisu těchto vzorků. Dále probíhala revize sbírkového fondu v množství určeném zákonem a konzervace ohroženého materiálu. Byla rovněž provedena úplná revize a fotografická dokumentace sbírky tektitů (ve spolupráci s odd. informatiky). Ve větší míře než dříve byly evidovány sbírky ze starého fondu oddělení. Jediným nákupem (z grantových zdrojů), který po využití ke studiu tektitové problematiky byl zařazen do sbírky oddělení bylo 13 ks vltavínů a tektitů. Pokračovala katalogizace knihovny v programu KP WIN. Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na studium významnějších lokalit a zejména minerogenetických procesů na Moravě. Značně se rozšířila spolupráce oddělení s veřejností, zejména školami.

Ve dnech 1.–4. 6. 2003 naše oddělení ve spolupráci s geol. paleont. odd. MZM uspořádalo Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky v Prudké u Tišnova, kterého se zúčastnilo 45 geologů z muzeí České a Slovenské republiky.

Ve spolupráci se správou budov byl částečně řešen havarijní stav kanalizace a rozvodu vody na oddělení.

Dlouhodobě negativní okolností ovlivňující činnost našeho oddělení je totální nedostatek prostředků na nákup sbírek, který postupně zhoršuje celkovou kvalitu fondu, neboť často unikátní vzorky minerálů ze současných moravských lokalit zůstávají v lepším případě v soukromých sbírkách, v horších beznadějně mizejí z ČR.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Dlouhodobý ústavní úkol “Topografická mineralogie Moravy a Slezska“ navazuje na dlouhodobou tradici sledování mineralogických poměrů Moravy a Slezska, avšak probíhá pouze v rámci omezených prostředků MZM. V r. 2003 byly navštíveny četné lokality minerálů převážně na Českomoravské vrchovině i v jiných oblastech (např. jižní Čechy), někdy ve spolupráci s kolegy z jiných institucí a rovněž se sběrateli minerálů. Pozornost byla věnována i montanisticky významným lokalitám.

Grantové projekty

V rámci institucionálního projektu “Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské a panonské a jejich dokumentace” (MK0CEZ00F2402) byla studována problematika geneze skarnů a minerálních asociací mramorů na západní Moravě, dále distribuce pádových polí vltavínů na Moravě a v Čechách a některé rudní a nerudní parageneze, zvláště v moraviku. (M. Novák, S. Houzar, V. Hrazdil)

Vědecká spolupráce

oddělení úzce odborně spolupracuje s některými muzei a vědeckými institucemi (ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká geologická služba v Brně, Jeseníku a v Praze, Akademie věd České republiky v Praze, Slovenská akademie věd a Univerzita Komenského v Bratislavě, Národní muzeum v Praze, Vlastivědné muzeum v Olomouci Východoslovenské muzeum v Košicích, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Muzeum Vysočiny v Třebíči). Oddělení pravidelně určovalo petrografickými a mineralogickými metodami kamennou pravěkou industrii a keramický materiál různým zájemcům a poskytovalo informace o možné provenienci těchto materiálů (spolupráce se studenty Filosofické fakulty MU v Brně).

Výstavy

– “Minerály historických rudních ložisek drahých kovů na Moravě a ve Slezsku” byla vystavena v Muzeu Vysočiny, Jihlava.

– “Řekni mi zrcadlo” – výstava Dětského muzea MZM, Brno. Mineralogické odd. zapůjčilo vzorky minerálů)

Exkurze

– Geologie mohelenské hadcové stepi. – Česká geol. společnost, březen

– Minerály mezi Nedvědicí a Rožnou. – ZŠ Bystrc, duben

– Mineralogická exkurze MZM na Tišnovsko a do Moravského krasu (spolupráce s programovým odd. MZM). – duben

– Geologická exkurze do Moravského krasu a na západní Moravu. – seminář muzejních geologů ČR a SR v Prudké.

– Mineralogický výlet “Za nedvědickými granáty”. – Moravská galerie v Brně – srpen

– Tradiční rýžování granátů. – Dětské muzeum MZM – srpen

Pedagogická a lektorská činnost

Odborní pracovníci oddělení ( v druhé polovině roku nastoupil odborný lektor) poskytují odborné výklady školám různých stupňů ve stálé expozici Svět nerostů, příp. na doprovodných výstavách v MZM. V roce 2003 se konalo 110 těchto výkladů.

RNDr. S. Houzar působí jako člen komisí pro bakalářské a závěrečné zkoušky geologických oborů na Masarykově univerzitě v Brně a spolu s ostatními pracovníky oddělení poskytuje odborné konzultace při ročníkových, seminárních, diplomových a doktorských pracích studentům MU.

Mineralogicko-petrografické odd. nejširší veřejnosti zajišťuje určování přinesených nerostů a hornin, dává tipy na návštěvu různých lokalit v ČR a v zahraničí, pomáhá s výběrem literatury ke studiu apod.) – cca 200 návštěv r. 2003. Oddělení pravidelně spolupracuje s významnými sběrateli minerálů v místech jejich působení (s ohledem na stav lokalit a získávání informací o nových nálezech). Oddělení spolupracuje jako odborný garant s organizátory mezinárodních burz minerálů v Tišnově (2× ročně). Existuje pravidelná dlouhodobá spolupráce s mineralogickým kroužkem DDM Brno-Řečkovice (určování minerálů, informace o lokalitách apod.), např. “Mikulášská beseda o minerálech” v prosinci 2003 a další občasná spolupráce se školami, Moravskou galerií v Brně a společností Nová Akropolis (určování nerostů a doplnění školních sbírek).

Přednášky pro veřejnost

Mineralogické poměry ložiska Rudice-Seč v Moravském krasu. – Mineralogický klub Česká Třebová – březen

Vznik vltavínů a tektitů. – Muzeum Vysočiny Jihlava – říjen

Vltavíny a nerosty na západní Moravě. – Český rozhlas Region – listopad

Co víme o vzniku vltavínů. – Výroční setkání sběratelů minerálů v Třebíči – prosinec

Účast na konferencích a seminářích

– Mramory a skarny na západní Moravě. – Seminář: 100 let prof. Zapletala MZM Brno – květen

– Geologická stavba západní Moravy v okolí Tišnova – Seminář geologů muzeí ČR a SR, Prudká – červen

– Fluorine-bearing mineral assemblage near Tasov. – Mezinárodní konf. LERM, Nové Město na Moravě – červen

– Mineral assemblages of Al-rich tourmaline in abyssal granitic pegmatites of the Bohemian massif. – Mezinárodní konf. LERM, Nové Město na Moravě – červen

Zahraniční služební cesty

Slovensko, Bratislava, konzultace a práce na elektronové mikrosondě GÚDŠ, analyzovány minerály v rámci institucionálního grantu. (10.–11. dubna 2003 S. Houzar, 1.–2. července 2003 S. Houzar, 13.–14. října 2003 S. Houzar a V. Hrazdil). Bylo provedeno asi 250 analýz minerálů z mramorů, skarnů a jiných metamorfovaných a magmatických hornin.

Publikační činnost

Cempírek J., Novák M. (2003): Mineral assemblages of Al-rich tourmaline in abyssal granitic pegmatites of the Bohemian massif. – LERM 2003 symposium, Book of abstracts.

Čada, M., Houzar, S., Skála, R. (2003): IX. konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu – Františkovy Lázně 23.–26. září 2002. – Přírod. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči (IX. mezinárod. konf. o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu), 41:1–4.

Houzar S. (2003): 50 let od vydání Burkartova díla “Moravské nerosty a jejich literatura” – Minerál, 11, 4, 298–230.

Houzar S., Houzarová H. (2003): Přírodní poměry Želetavy a blízkého okolí. – Sborník “Želetava 1303–2003”, Obecní úřad Želetava, 19–22.

Houzar S. (2003): Mineralogie hadce u Mohelna (zamyšlení nad příspěvkem Františka Peštála st. k výzkumu mohelenského hadcového tělesa) – Minerál, 11, 5, 323–328.

Houzar S. (2003): Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči – “U Kostelíčka” – Minerál, 11, 5, 334–336.

Houzar S. (2003): Vzpomínka na Františka Peštála (1903–1977) – Minerál, 11, 5, 386–387.

Hrazdil V. (2003): Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě. – Minerál, 11, 5, 331–334.

Ivanov M., Hrdličková S., Hrazdil V., Houzar S. (2003): Exkurzní průvodce po moravských lokalitách. – Seminář muzejních geologů ČR a SR, 2–16, MZM Brno.

výzkumný záměr OCEZ 00F 2402

Breiter K., Beran A., Buriánek D., Cempírek J., Henry D., Novák M., Raimboult L. (2003): Locality no. 10: Přibyslavice near Čáslav. – LERM 2003 symposium, Field trip guidebook.

Cempírek J., Buriánek D., Beran A., Novák M. (2003): Locality no. 9: Starkoč near Čáslav. – LERM 2003 symposium, Field trip guidebook.

Filip J., Houzar S. (2003): Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia. – Mitt. Ősterr. Miner. Gesell., 148, 138–139.

Houzar S., Henry, D, S., Novák, M. (2003): Locality No. 2 Nedvědice I – Calcite marble and Ca-skarn. – In Novák, M. (ed.): Field trip guidebook LERM 2003, 17–22.

Houzar, S., Leichmann, J. (2003): Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif. – Bull. of Geosciences, 78, 3, 241–250.

Houzar S., Šrein V. (2003): Wollastonit-obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti. – Zborník abstraktov z konf. “Pertológia a jej aplikácie:súčasnosť a perspektívy”, Universita Komenského Bratislava, 16.

Houzar S., Šrein V. (2003): Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava. – Vlastiv. Sbor. Vysočiny, Oddíl Věd přír., 16, 3–11.

Hrazdil V., Malý, K., Dobeš, P. Houzar S. (2003): Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 88, 139–148.

Novák M., Nepejchal M., Škoda R., Urbánek B. (2003): Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 88, 113–122.

Vokáč M., Houzar S. (2003): Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě. – Přírod. Sbor. Západomorav. muz. v Třebíči (IX. mezinárod. konf. o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu), 41:19–29.

Ediční činnost

S. Houzar:

– editor Časopisu Moravského muzea, vědy geologické (Acta Musei Moraviae Scientiae geologicae

– člen redakční rady populárně-vědeckého časopisu “Minerál”

– člen redakční rady Přírodovědného sborníku Západomoravského muzea v Třebíči

1.8. Geologicko-paleontologické oddělení

Oddělení se nadále potýká s problémem umístění hlavní části sbírkového fondu na zámku Moravec. To znemožňuje práci se sbírkami a badatelskou činnost externích badatelů. Situaci je nutno řešit a je třeba hledat nové prostory pro jejich umístění v Brně. Prozatím byly v rámci ISO získány prostředky (160 000 Kč) na zakoupení depozitárních skříní, aby se alespoň část sbírkových fondů mohla uložit v prostorách oddělení v Brně.

Oddělení bylo spolu s mineralogicko-petrografickým oddělením spoluorganizátorem Semináře muzejních geologů České a Slovenské republiky. Bylo rovněž spoluorganizátorem pracovního semináře: Moravská a slezská geologie – sto let od narození prof. Karla Zapletala a konference s mezinárodní účastí Kvartér 2003

Vedle institucionálního grantu, jehož výsledky jsou uvedeny níže, oddělení připravilo mezinárodní výstavní projekt v rámci programu EU Culture 2000 Tajemný jednorožec.

V expozici bylo obnoveno vybavení AV centra a probíhala příprava podkladů

pro doplnění popisek

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

– Studium obecných otázek evoluce obratlovců. Specializace na paleoherpetologii, především na řád Serpentes (hadi). Pozornost věnována problematice současného systematického členění a vývoji názorů na systém šupinatých plazů (Lepidosauria). Podrobné studium osteologie recentní a fosilní herpetofauny (Amphibia, Sauria, Serpentes). Podrobné studium společenstev spodního miocénu až kvartéru z různých regionů Evropy (Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Česká republika, Slovenská republika, Ukrajina) v kontextu s vývojem paleoprostředí. Objasnění otázek týkajících se fylogeneze taxonů s hojným fosilním záznamem (Natrix, Elaphe, Coluber), zvláštní pozornost věnována evoluci rodu Natrix. (M. Ivanov)

– Studium mořské paleoichthyofauny a žraloků, především z oblasti Karpat (ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko), korelace a sledování změn faun v těchto oblastech. Studium evoluce hlubokovodních společenstev rybí fauny (čeledi: Myctophidae, Gonostomatidae, Sternoptychidae). (R. Gregorová) Analýza čeledi Myctophidae z menilitového souvrství flyšových Karpat a ekvivalentních facií Kavkazu V rámci mezinárodního projektu “Reedition of the Karpatian Stratotype” vedeného Prof. R. Brzobohatým z Masarykovy university byl zpracován a determinován materiál fosilních ryb z vrtů Dražovice HJ 302, Závod a lokality Strachotín.

Terénní výzkumy

Terenní výzkum. Terénní výzkum byl zaměřen na soustavný výzkum miocenních terestrických obratlovců z velkolomu Mokrá, odkud byly nově popsány dvě bohaté fosiliferní krasové pukliny označené 1/2001 Želví a 2/2003 Plazí, jejichž stratigrafická pozice je v kontextu celého území Moravského krasu zcela unikátní. První výsledky budou publikovány v nejbližším čísle Časopisu moravského muzea.

Dokumentace moravských lokalit rybí fauny menilitového souvrství: Litenčice, Cetechovice, Roštín, Mouchnice, Křepice, Nikolčice, Rebešovice za účelem jejich korelace z hlediska stratigrafie a paleoekologie.

Výstavy

Probíhající výstavy oddělení v roce 2003:

– Geologie Brna – Nejstarší příběh města

– Z. Burian – Cesty do pravěku I – výstava obrazů paleontologických rekonstrukcí spojená s interaktivními aktivitami

– Spolupráce na výstavě Mendeliana: Kód pro rozmanitost životů (v části presentace zkamenělin jako dokladů o vývoji života na Zemi)

Exkurze

S. Hrdličková

– Geologická exkurze do Mor. krasu (pro veřejnost)

– Stránská skála (pro školu)

Pedagogická činnost

M. Ivanov

– Kvartérní geologie – přednášky a exkurze v letním semestru škol. r. 2002/2003, Kat. geol. a paleont. PřF MU, Brno.

S. Hrdličková

– Speciální programy pro školy a veřejnost: “Vesmír a Země”, “Zdeněk Burian Cesty do pravěku”, “Nezrozený život”, “Cesta do prvohor”, “Cesta do druhohor”, “Cesta do třetihor a čtvrtohor”, “Cesta do pravěku”

Oponentské posudky:

R. Gregorová

– Barbara Chalupová (Geologický ústav Slovenské akademie věd) – disertační práce s názvem: Vývoj a změny ichtyofauny Západních Karpat v obdobích palaeooceanografických zvratů (na příkladě období paleocén/oligocén)

Přednášky pro veřejnost

R. Gregorová

– Montbelliard, Francie, květen: Fosílie v legendách a mýtech – pro veřejnost (v rámci studijního pobytu)

– Historie rekonstrukce, březen 2003, MZM

– Námět a scénář k filmu Geologie Brna – Nejstarší příběh města – prezentován na 28. ročníku mezinárodním festivalu TSTT v Uherském Hradišti na podzim 2003, byl také 2× prezentován v MZM pro veřejnost.

Účast na konferencích a seminářích

R. Gregorová

– 1st Meeting of EAVP (European Association of Vertebrate Palaeontology) 15.–19. 7. 2003 Basilej – prezentace posteru s názvem: The Oligocene shark fauna at the Litenčice and Bystřice/Olší of the Carpathian Flysh in Moravia (Czech Republic).

M. Ivanov

– Celostátní konference “Moravská a česká geologie 100 let od narození prof. K. Zapletala”, 2003. Příspěvek “Současné trendy ve studiu kenozoické herpetofauny Evropy”.

– Celostátní schůze ČGS, Praha, 11. listopadu 2003. Přednáška “Současné trendy v evolučních teoriích”.

– Současné trendy ve studiu evoluce. Přednáška pro studenty geologie a biologie PřF UP, Olomouc, 27. listopadu 2003.

– VI. konference: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách, 17.–18. září 2003, Oslavany, 12–14, 15–18. Příspěvek “Život a dílo prof. Josefa Augusty”.

Zahraniční cesty:

M. Ivanov

– Florida Museum of Natural History, Gainesville (30. 7.–16. 8. 2003).

– Naturhistorisches Museum Basel (26. 10.–1. 11. 2003).

R. Gregorová

– Francie: 9.–16. 5. 2003 Musee du Chateau des Ducs de Wurtemberg Montbeliard – pokračování ve studiu kolekce fosilní rybí fauny z lokality Froidefontaine.

– Švýcarsko: 15.–19. 7. 2003 – Basilej: 1st Meeting of EAVP (European Association of Vertebrate Palaeontology) – prezentace posteru s názvem: The Oligocene shark fauna at the Litenčice and Bystřice/Olší of the Carpathian Flysh in Moravia (Czech Republic).

– Německo: 19. –22. 8. 2003 Darmstadt: Studium typového materiálu ryb z čeledi Gobiidae v rámci mezinárodního projektu “Reedition of the Karpatian Stratotype”; studium fosilních ryb z oligocénu lokality Frauenweiler za účelem korelace s materiálem moravských lokalit.

– Rakousko: 15. 10. 2003. Naturhistorisches museum, Wien, konzultace fosilního materiálu z lokalit Litenčice a Strachotín s dr. Ortwinem Schultzem.

Publikační činnost

Gregorová, R. 2003: Žraloci z hlubin karpatských pohoří – Obyvatelé moravského třetihorního moře. Vesmír, 82 (133), 141–145

Gregorová R. – Požár M. 2003. Fish fauna of the Menilitic Formation (Middle Oligocene) from the new locality Rysova Hora (Rožnov pod Radhoštěm) Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 88: 191–206.

Gregorová, R. & Tomášová, D. 2003: Geologické zajímavosti města Brna. Odbor životního prostředí MmB. 14p.

Abstrakta

Gregorová, R. 2003. The Oligocene shark fauna at the Litenčice and Bystřice/Olší of the Carpathian Flysh in Moravia (Czech Republic). In Abstracts volume and excursions field guide, 1st EAVP Meeting, Basel, Switzerland.

Ivanov, M.: Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2003, 88: 3–112.

Publikovaná abstrakta:

Ivanov, M.: Život a dílo prof. Josefa Augusty. Sborník abstraktů VI. konference: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách, 17.–18. září 2003, Oslavany, 12–14, 15–18.

Vědy o životě

1.9. Ústav Anthropos a Pavilon Anthropos MZM

Ústav Anthropos MZM byl v roce 2003 postaven před úkol vyklizení veškerého mobiliáře a sbírkových předmětů z pavilonu Anthropos za účelem celkové rekonstrukce budovy. Mobiliář a montované skupiny koster byly umístěny do naší budovy v Rebešovicích a částečně do zámku v Budišově, sbírkové předměty zařazeny dle inv. čísel do depozitáře. V souvislosti s tím jsme zahájili práci na scénářích nových expozic a spolupráci s architekty a výtvarníky. Významným počinem našeho pracovníka O. Neužila, který tyto práce řídí, byla organizace a garance rozsáhlé mezinárodní výstavy Východní křesťanství v Paláci šlechtičen.

Významným způsobem byla opět zhodnocena sbírka obrazů akad. malíře Z. Buriana. Na výstavě “Pohledy do pravěku” bylo instalováno 30 ks obrazů, které byly zároveň fotograficky zdokumentovány pro evidenci ve sbírkovém systému Demus.

Plným tempem pokračovalo řešení grantových úkolů, zejména pravěké těžební činnosti v Krumlovském lese (M. Oliva s dílčím výzkumem paleolitické lokality Moravský Krumlov IV – P. a Z. Nerudovi) a práce na encyklopedii paleolitu českých zemí (ved. K. Valoch). P. a Z. Nerudovi získali po úspěšné oponentuře grantu MK ČR a obhajobě disertačních prací vědecké tituly PhD. Na úseku kvartérní paleontologie vystřídala dr. L. Seitla mgr. Martina Roblíčková a převzala i jeho úkol v institucionálním grantu.

Vzhledem k havarijnímu stavu podstřešních depozitářů v d´Elvertově křídle bylo nutné přestěhovat vybavení depozitáře a antropologické sbírky do nově vzniklých depozitářů v Rebešovicích.

Péčí pracovníkú ústavu Anthropos byly připraveny nebo vyšly další svazky Acta Musei Moraviae – spol. vědy a čas. Anthropologie. Jak vyplývá z níže uvedených údajů, naši pracovníci se hojně zúčastňovali vědeckých konferencí, a to i v zahraničí, výuky na vysokých školách a stali se autory nebo spoluautory četných publikací. U MK ČR byly podány přihlášky na další 2 grantové projekty a oba byly přijaty s počátkem řešení v roce 2004.

 

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Archeologie a přírodní prostředí pleistocénu

– Osteologický výzkum jeskyně “Za hájovnou” v Javoříčském krasu. Závěrem května se pracovnice osteologického úseku podílely na další etapě několikaletého výzkumu jeskyně. Významným úkolem je zejména očištění a preparace osteologického materiálu, který je často slepený ve vápencových konkrecích. (M. Roblíčková, S. Rusková)

– Preparace a vyzvednutí osteologického materiálu v cihelně v Dolních Kounicích. Během záchranné akce byla vyzvednuta neúplná kostra velkého bovida, jehož ve zdokumentované nálezové situaci datuje nález přibližně do středního pleistocénu. (P. Neruda, M. Roblíčková)

– Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV. V roce 2003 byla pozornost zaměřena na szeletienskou vrstvu v poloze MKIV-3. Z velkého množství materiálu vynikají listovité hroty, které potvrzují dřívější kulturní i časové zařazení. Významné technologické poznatky jsme získali rovněž skládáním nálezů štípané industrie. Kolekci doplňují nálezy dvou žeber, pravděpodobně nosorožce nebo mladého mamuta, které jsou v kontextu počátku mladého paleolitu výjimečné a poslouží k radiometrickému datování. Další série vzorků sedimentů byla předána na datování metodou OSL R. Grünovi z Univ. Canberra (P. Neruda, Z. Nerudová)

– Úkol “Gravettienské osídlení Moravy” pokračoval přípravou a publikací několika článků. (M. Oliva)

– Antropologie pravěkých populací

– Spolupráce s dr. M. Vávrou (ÚAPPSČ Praha) při terénním výzkumu lokality z doby bronzové ve Velimi. Fotodokumentace kosterních nálezů, determinace nálezů osteologického materiálu.

– Spolupráce na výzkumu v Hlubokých Mašůvkách realizované Ústavem archeologické památkové péče v Brně pod vedením Mgr. Z. Čižmáře. Preparace, fotodokumentace a vyzvednutí kosterního materiálu z objektu 654. V objektu byl odkryt unikátní nález trojhrobu s kostrou dospělého muže, mladé ženy a dítěte z období staršího neolitu. (M. Dočkalová)

– Spolupráce na výzkumu v Mašovicích realizované Ústavem archeologické památkové péče v Brně pod vedením Mgr. Z. Čižmáře. Preparace, fotodokumentace a vyzvednutí kostry dospělého muže z období neolitu. Muž byl násilně usmrcený a zaházený kameny. (M. Dočkalová)

Grantové projekty

“Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy” (GAČR 404/02/1038).

V rámci projektu se v r. 2003 docílilo opět velmi neobvyklých výsledků. Směrem po svahu byla prodloužena sonda VI-9-1, ve které jsme vloni narazili na šachtu s neolitickými pohřby. Horní šachta v nově otevřeném úseku dosáhla hloubky 6,5 m pod současným povrchem, kde byly práce zastaveny, aniž bychom dosáhli sterilního dna. Ve vzdál. cca 2 m k JZ od ní se nacházela další šachta , jejíž dno tvořila v hl. 8 m granodioritová skála. Výplň této 7. šachty byla podstatně členitější a místy obsahovala i větší množství štípané industrie. Její ústí překrývá mocná černá poloha s mladohalštatskými tuhovými střepy. Šachty 6–8 neobsahovaly žádnou keramiku, avšak štípaná industrie i její charakteristická distribuce se shoduje s šachtou 5 z r. 2002, jež obsahovala halštatské střepy.

Níže po svahu jsme otevřeli 11 m dl. sondu VI-9-2, jež pod 3-4 m mocnou haldou (datovanou tuhovými střepy do halštatu) odhalila subhorizontální těžbu systémem podkopávek písčitých sedimentů s rohovci. Odtud se nepodařilo získat žádné přímé datovací prvky, úprava jader do kubických tvarů se však velmi liší od ŠI ze svislých šachet a odpovídá mladší či pozdní době kamenné.

V nejsevernějším revíru VIII byla otevřena sonda VIII-1-2, která v hl. 3 m dosáhla granodioritového podloží. V horních vrstvách se ŠI vyskytovala v obrovských kvantech a řidčeji pokračovala až ke dnu. Střepy ani uhlíky se nenašly, jáma je však nepochybně mladoúnětického stáří.

V jižním revíru II jsme na dně největší jámy otevřeli sondu II-10-2, kde se v hl. 4 m nacházelo skalní dno, klesající do neznámé hloubky směrem k S. Překvapující datování rozmachu těžby do starší doby bronzové potvrdila radiokarbonová data ze sond I-1-1, III-1-1 a IV-2-1, která spadají na závěr uvedené epochy. Další 3 data ze sondy VI-1-3 kladou tamní rozsáhlou terasovou těžbu do závěru eneolitu. Další 2 data se týkají šachty č. 4 v sondě VI-9-1 se 2 ženskými kostrami a miskou na nožce – prokázalo se, že miska i kostry (z hloubek 6 a 7 m) pocházejí z nejmladší MMK, tj. z časného eneolitu. Všechna data byla získána z laboratoře v Groningen. Rozbory dřevěných uhlíků (dr. Čulíková) ukázaly, že ve vzorcích ze všech období (začátek a konec eneolitu, konec st.d. bronzové) zde značně převládaly duby, stejně jako dnes.

Z grantových prostředků jsme hradili i výzkum paleolitické lokality Mor. Krumlov IV, která se nachází v areálu VI. těžebního revíru (viz Ústavní úkoly).

– Institucionální grant: “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti“ (MK0CEZ00F2401). Na řešení se za ústav Anthropos podílí M. Dočkalová v rámci výzkumného záměru “Morava za vlády Lucemburských markrabat”. Předmětem výzkumu je antropologicko lékařský průzkum členů královského rodu Jošta Lucemburského, markraběte moravského (1354–1411) a jeho bratra, moravského markraběte Prokopa Lucemburského (1375–1405). V roce 2003 probíhalo soustředění fotodokumentace a databázových pramenův rámci přípravy rukopisu o antropologicko-lékařském průzkumu Jošta a Prokopa z rodu Moravských Lucemburků.

– Účast na institucionálním grantu “Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace” (MK0CEZ00F2402). M. Roblíčková se grantu zapojila studiem zvířecího osteologického materiálu z několika vybraných sídlištních lokalit doby bronzové. Osteologický materiál byl anatomicky i druhově determinován, byl posouzen z hlediska ontogenetického stáří, rozměrů a z hlediska výskytu stop po činnosti člověka. Studované lokality pak byly mezi sebou porovnány z hlediska četnosti výskytu jednotlivých taxonů domácích i divokých zvířat na dané lokalitě, z hlediska předpokládaného stáří jedinců jednotlivých taxonů v době smrti, z hlediska pravděpodobné velikosti jedinců jednotlivých taxonů na daných lokalitách a z hlediska lidské manipulace se zvířecími kostmi.

– Grant “Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska”. (GAČR 404/03/1057). Grantový projekt je zaměřen na vytvoření rozsáhlé monografie, která by shrnovala současný stav poznání. Na tvorbě práce se podílejí všichni současní odborníci na dané období. Vedle odborných pracovníků ústavu Anthropos (K. Valoch, M. Oliva, P. Neruda, Z. Nerudová) se na přípravě podílí i Archeologický ústav AVČR Brno (J. Svoboda, P. Škrdla) a Archeologický ústav AVČR v Praze (I. Sýkorová, J. Fridrich, Sl. Vencl) a externě K. Sklenář. V roce 2003 byla sestavena počítačová databáze evidence lokalit, které budou součástí Katalogu lokalit v rámci kompendia. Započalo se rovněž se sběrem údajů pro katalog.

Výstavy

– Realizace výstavy obrazů Zd. Buriana “Pohledy do pravěku” Dietrichsteinský palác, Brno (4. 12. 2003–13. 3. 2004). (M. Dočkalová)

– Organizace a garance výstavy Východní křesťanství, Palác šlechtičen, Brno. Výstava z cyklu Velká světová náboženství. Svými poklady se představila muzea v Soluni, Bělehradě, a řada dalších muzeí, galerií a církevních institucí v ČR, na Slovensku, i v dalších zemích. Návštěvníci mohli shlédnout např. převážnou část sbírky bývalého Kondakovova institutu. Pozornost vzbudil ikonostas zapůjčený muzeem v Bardějově. (O. Neužil)

– Spolupráce při výstavě – Ty mrtvý lež a nevstávej – instalace 2 koster (M. Dočkalová)

Spolupráce s medii

Beseda o novém projektu rekostrukce pavilonu Anthropos, pořad ČR Brno Toulky Moravou (M. Oliva a O. Neužil)

– Interview k výstavě Východní křesťanství (ČT1, Jihomoravský večerník O. Neužil)

– Rozhovor o nových objevech v Krumlovském lese (ČT – Jihomoravský večerník, M. Oliva a P. Neruda)

Exkurze

– Provázení a výklad po pravěkých těžebních revírech v Krumlovském lese

na exkurzi MZM “Krev, pot a slzy doby bronzové”, 20. 9. 2003. (M. Oliva)

Pedagogická a lektorská činnost

Oliva M.

– Základní kurz paleolit střední Evropy, zimní semestr, FF MU Brno

– Základní kurz paleolit, Bratislava, zkoušení

– Základní kurz paleolit, ZČU Plzeň

– Oponování dipl. práce M. Vokáče (obhajoba 17. 6. FF MU Brno)

– Oponování doktorské disertace P. Nerudy (obhajoba 29. 10. FF MU Brno)

Neruda P.

– Paleolit a mezolit České republiky. Zimní semestr na FPF SLU Opava

– Úvod do studia pleistocénu. Zimní semestr na FPF SLU Opava

– Život v paleolitu. Letní semestr na FPF SLU Opava

– Paleolit a mezolit Evropy. Letní semestr na FPF SLU Opava

Účast na vědeckých konferencícha seminářích

M. Dočkalová

– International Anthropological Congerss “Anthropology and Society”. Memorial Congeres to the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. Praha (22. 5.–24. 5). Prezentace postru: “Pathological and traumatic finds in the Moravian Luxembourgs”.

– Konference “Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku”, Vranov nad Dyjí (13. 5.–15. 5.). Referátu: “Antropologická charakteristika laténské populace”.

– 6. pracovní konference “Přírodovědné metody ve službách archeologie”, Brno (20.–23. 5.). Referátu: “Tafonomické aspekty v terénní antropologii”.

– 22. pracovní setkání “Otázky neolitu a eneolitu našich zemí”, Český Brod a Kounice (23. 9.–26. 9. ). Přednesení tří referátů:

1) Nález neolitického hrobu na lokalitě “Mašovice – Pšeničné”.

2) Analýza kosterního materiálu z neolitického sídliště ve Vedrovicích.

3) Antropologická zpráva o neolitickém trojhrobu z Hlubokých Mašůvek.

– XVIII. Sympoziu o starší době bronzové v českých zemích a na Slovensku, Opava (15. 10.–17. 10). Referát “Antropologické sdělení o pohřebišti nitranské skupiny ze Slatinic”.

P. Neruda

– 9. kvartér 2003, Moravské zemské muzeum, Brno (9. 12. 2003). Referát “Stratigrafie paleolitické lokality Moravský Krumlov IV”.

Z. Nerudová

– 9. kvartér 2003, Moravské zemské muzeum, Brno (9. 12. 2003). Referát “Výzkum mladopaleolitické vrstvy na stanici Moravský Krumlov IV-3”.

M. Oliva

– Paříž, 7.–10. 1.: jedním z moderátorů na závěrečném sympoziu pracovní skupiny GDR 1945: Srovnávací analýza symbolického a technického chování na konci středního a na poč. mladého paleolitu v Evropě.

– Konference k výročí prof. Karla Zapletala, Moravské zemské muzeum, Brno (19. 5.) Příspěvek o dějinách výzkumů surovinových zdrojů v Krumlovském lese

– Brno, MZM, 5. 6.: odborné uvedení přednášky prof. A. Thorna o nejstarších obyvatelích Austrálie

– Konference “České země a Slovensko ve starší době bronzové”, Opava (16. 10.). Přednáška o těžbě rohovce v Krumlovském lese.

M. Roblíčková:

– “Přírodovědecké metody ve službách archeologie”, Technické muzeum, Brno (20.– 23. 5.). Referát: “Zvířecí osteologické pozůstatky na vybraných lokalitách doby bronzové”.

– 9. kvartér 2003, Moravské zemské muzeum, Brno (9. 12. 2003). Referát “Výška v kohoutku domácích zvířat doby bronzové na základě naměřených hodnot na kostech”.

K. Valoch

– Hugo Obermaier Gesellschaft, 45th Annual Congres.Santander, 22.–26. 4. 2003.

– Colloque International: Donnés recentes sur les modalités de peuplement et sur le cadre chronostratigraphique, géologique et paléogeographique des industries du Paléolithique inférieur et moyen en Europe, Rennes 22.–25. Septembre 2003.

– Jagd und Jäger vor 200 000 Jahren im Geiseltal, Halle 8.–11. 10. 2003

Zahraniční služební cesty

M. Oliva

– Paříž, 7.–10. 1., závěrečné sympozium pracovní skupiny GDR 1945

Publikační činnost

M. Dočkalová

– Žárový hrob badenské kultury ze Šakvic (Brandgrab der Badener Kultur in Šakvice) Ed. S. Stuchlík: Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. Spisy Archeologického ústavu AV ČR, s. 475–480, Brno 2002.

– INTERNATIONAL ANTHROPOLOGICAL CONGRESS “ANTHROPOLOGY AND SOCIETY” Memorial Congress on the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22–24, 2003 Praha – Humpolec, Czech Republic Anthropologie XLI, 1–2/2003.

P. Neruda

– Stratigrafie paleolitické lokality Moravský Krumlov 4. Abstrakt z konference 9. kvartér 2003. Brno.

– Střední paleolit v moravských jeskyních. Rukopis disertační práce, ulož. na FF MU a v MZM Brno 2003.

Neruda P. – Nerudová Z. 2002a: Jezeřany – Maršovice (k. ú. Maršovice, okr. Znojmo). PV 43 (2001), Brno, 131–132.

Neruda P. – Nerudová Z. 2002b: Vedrovice (okr. Znojmo). PV 43 (2001), Brno, 149–150.

Z. Nerudová

– Čepelová technologie na počátku mladého paleolitu. PV 43(2001), 15–29. Brno 2002

– Recenze: Préhistoire et approche expérimentale. Préhistoire 5. Montagnac 2001. AR LIV, 938–940. Praha 2002

– Recenze výstavy: Stránská skála sídliště pravěkého člověka. AMM Sci. soc. 87, 221–222. Brno 2002.

– Variabilita levalloiské metody na počátku mladého paleolitu na Moravě. Rukopis disertační práce, ulož. na FF MU a v MZM Brno 2003.

M. Oliva

– O nezanedbatelnosti neočekávatelného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě. Archeologické rozhledy 55, 2003, 10–46 (grant GAČR 404/02/1038).

– L‘approvisionnement en matière première dans le Gravettien morave dans son contexte économique et social. In: J. Brùžek, B. Vandermeersch et M.D. Garralda eds. Changements biologiques et culturels en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique, 117–128. Université Bordeaux. I. Bordeaux 2003 (grant GAČR 404/02/1038).

– Géographie du Magdalénien morave sous l’aspect économique et social. In: S.A. Vasilev, O. Soffer, J. Kozlowski eds.: Perceived Landscapes and Built Environments, The cultural geography of Late Paleolithic Eurasia, 131–137. BAR int. ser. 1122, Oxford 2003.

– K významu akumulací mamutích kostí aneb “věda” s rozumem v koncích. Archeologické rozhledy 55,2003, 227–271.

– L’unité de l‘ Europe aurignacienne. In: R. Desbrosse, A. Thévenin (eds.): Préhistoire de l’Europe. Des origines à l’Âge du Bronze. Actes des congrès nationnaux des sociétés historiques et scientifiques, 125e Lille 2000, 213–218. CTHS Paris 2003.

– Gravettien okrajových zón pálavského mikroregionu a menších sídelních oblastí na Moravě. AMM sci. soc. 88, 2003, 91–132. (grant GAČR 404/02/1038)

– Extraction de silexite jurassique dans la forêt de Krumlov (Krumlovský les, Moravie du sud, rép. Tchèque) sous ses aspects pratiques et sociaux. In: Les matières premières lithiques en préhistoire, 245–252. Préhistoire du Sud-Est, suppl. No. 5. Cressensac 2003 (grant GAČR 404/02/1038).

– Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. Archeologické památky střední Moravy 6, 60 str.,Olomouc.

Oliva, M. – Neruda, P.: Anthropologie. Bibliografický rejstřík archeologie a paleoanthropologie. Zprávy České spol. archeologické, suppl. 52, Praha 2003.

Králík, M. – Novotný, V. – Oliva, M.: Fingerprint on the Venus of Dolní Věstonice. Anthropologie XL/2, 2002,107–113 (vyšlo 2003).

M. Roblíčková

– Domesticated animal husbandry in the Bronze Age on the basis of osteological remains (Hospodaření s domácími zvířaty v době bronzové na základě osteologických pozůstatků). Archeologické rozhledy, LV – 2003, s. 458–499. Praha 2003.

– Výška v kohoutku domácích zvířat doby bronzové na základě naměřených hodnot na kostech. Abstrakt ve Sborníku abstraktů z konference Kvartér 2003, s. 17–18. Brno 2003

– Hospodářská a divoká zvířata doby bronzové na základě osteologických pozůstatků. MS, Doktorská disertační práce, předložena na podzim 2003 na Ústavu geologických věd PřF MU, obhájena dne 5. 2. 2004 tamtéž. Práce uložena v ústřední knihovně PřF MU a v knihovně Ústavu Anthropos MZM. 320 stran + přílohy.

K. Valoch

– Záchranný výzkum v Šošovských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu. AMM, Sci. geol. LXXXVII, 289–291. Brno 2002.

– Adaptace paleolitických populací na přírodní podmínky. In: E. Neustupný (ed.) Archeologie nenalézaného, 241–252. Plzeň – Praha 2002.

– The Taubachian, a Middle Palaeolithic Small Tool Industry from the Czech Republic and Slovakia. In: M. Burdukiewich and A. Ronen (eds.) Lower Palaeolithic Small Tools in Europe and the Levant. BAR Int. Ser. 1115, 189–206. Oxford.

– Jsou paleolitická zobrazení skutečně umění? AR LV: 2, 386–388.

– Das Mittelpaläolithikum in Tschechien und in der Slowakei. Praehistoria Thuringica 9, 109–116. Artern.

Ediční činnost

– Příprava AMM sci. soc. 2003 (ved. red. M. Oliva)

– Vydání AMM sci. soc. 2002 (ved. red. M. Oliva)

– Vydání Anthropologie 1/ XL, 2/XL, 3/XL rok 2002 (ved. red. M. Dočkalová)

– Redakční příprava INTERNATIONAL ANTHROPOLOGICAL CONGRESS “ANTHROPOLOGY AND SOCIETY” Memorial Congress on the 60th Anniversary of Death of Dr. Aleš Hrdlička. May 22–24, 2003 Praha – Humpolec, Czech Republic. Anthropologie 1–2 / XLI rok 2003 (ved. red. M. Dočkalová)

  • Příprava Anthropologie číslo 3/ XLI rok 2003 (ved. red. M. Dočkalová)

1.10. Historie biologických věd – genetika

Činnost oddělení po změně místa svého působiště se zaměřilo především na tvorbu výstav a přípravu nové expozice (viz přehled výstav oddělení). Mendelianum také získalo část archivu Max-Planck-Institutu für Biologie z Tübingenu, jehož ředitelem byl mnoho let nejcitovanější český vědec, imunogenetik Jan Klein. Akvizici této výjimečné kolekce umožnil grantový projekt GAČR zaměřený na výzkum a dokumentaci komplikovaného poválečného vývoje genetiky. V rámci tohoto projektu oddělení získalo také další významný dokumentační materiál z Welcome Trust Institute v Londýně.

Vědeckovýzkumná činnost

Grantové projekty

Druhý rok práce na grantovém projektu GAČR č. 409/02/1532 “Genetika za železnou oponou” byl zaměřen na tyto hlavní úkoly:

– v průběhu celého roku pokračoval sběr a dokumentace studijního materiálu, který byl následně zpracováván v rámci grantového projektu především se záměrem vytvoření širší databáze pro závěrečnou monografii v české a anglické verzi. Základním zdrojem informací zůstává archivní depozitář Mendeliana MZM v Budišově, kam směřovaly studijní cesty v průběhu celého roku v souladu s postupem prací v projektu.

– souběžně začala příprava počáteční verze struktury a samotného textu monografie s tím, že koncem roku bylo paralelně započato s překladem vybraných částí tohoto textu.

V rámci první části úkolu jsme pokračovali ve zpracování a sběru materiálu další části bibliografických údajů publikovaných textů zaměřených na lysenkismus. K tomu přistoupily další zdroje informací k danému tématu, a to zejména studium archivních materiálů z pozůstalostí osobností naší tehdejší vědy i tehdejších studentů a pamětníků.

Výstavy

– výstavy vlastní:

Svět buněk – trvá od 13. 3. 2003

Výstava Svět buněk reprezentuje první část cyklu výstav a přednášek na téma Světy v nás a kolem nás. Svět buněk je stručnou populárně-vědeckou exkurzí se zaměřením na živočišné buňky jako funkční jednotky mnohobuněčných organismů. Zabývá se procesy jejich vzniku a zániku, významem mezibuněčné komunikace a signálů v homeostázi, buněčným cyklem a životem buňky v rámci integrity tkání a orgánů. Zvláštní pozornost se věnuje klonování a buňkám kmenovým, jejichž výzkum je aktuálním tématem nejen odborných diskusí, ale také nejrůznějších úvah a spekulací nejširší veřejnosti. Využití kmenových buněk otevírá nové možnosti pro léčebné terapie a farmaceutický průmysl, současně však také vyvolává řadu etických otázek.

Zahrádka před vstupem do Mendeliana, ve které prezentujeme Mendelovy experimentální rostliny – trvá od 18. 7. 2003

V souvislosti s Mendelovým objevem si většina z nás vybaví hrách. Je to rostlina, se kterou Gregor J. Mendel prováděl slavné hybridizační pokusy, na jejichž základě o mnoho let později vznikla moderní genetika. Možná si sem tam někdo z nás vybaví v této souvislosti ještě jeho další pokusné rostliny – jestřábník a fazoli, ale veřejnosti prakticky neznámá zůstává řada dalších rostlin, se kterými experimentoval především po té, co zveřejnil svůj objev, který učinil na hrachu. Na zahrádce před Mendelianem v přízemí u ombudsmana na Údolní 39 se mohou návštěvníci nyní na vlastní oči seznámit s většinou zástupců rodů mnoha dalších rostlin, se kterými Mendel experimentoval. Je to poprvé u nás i ve světě, kdy je možno na jednom místě shlédnout takovou kolekci živých rostlin v takovém rozsahu a položit si otázku, proč Mendel pokračoval ve svých pokusech s dalšími rostlinami, když svůj objev přece už dávno publikoval?

Scénář expozice Kód pro rozmanitost životů, která je zaměřena na překonávání kulturních a dalších skupinových bariér, které na genetické ani biologické úrovni neexistují. Koncepce projektu vzniká s ohledem na umístění výstavních sálů v budově Kanceláře veřejného ochránce práv ČR. V historii výstavních prezentací Moravského zemského muzea se bude jednat o ojedinělou výstavu, která nebude vycházet z úzce oborového zaměření, ale naopak, prezentovat problém mezioborově. Překonáváním úzkých specializací chce přispět k pochopení významu svobodné diskuse a tvorby společenského konsensu v aktuálním procesu integrace a globalizace. Nejnovější poznatky molekulární biologie a genetiky o původu a vývoji člověka budou ve výstavě určeny pro výchovu k rasové a kulturní snášenlivosti. Evoluční aspekty budou doloženy unikátní sbírkou fosilií Masarykovy univerzity, která vznikla na počátku evolučních studií v Brně.

Rededikace Památníku obětí antimendelismu trvá od 13. 3. 2003

 

Přednášky

– Matalová E.: Kmenové buňky a nobelovy ceny z oblasti fyziologie a medicíny za rok 2001 a 2002. Mendelianum MZM, 13. 3. 2003.

– Sekerák J.: O pravdě a pravděpodobnosti. Moravský svaz vědeckotechnických společností. 3. 6. 2003

– Sekerák J.: O pravdě a pravděpodobnosti. Rozhlasová relace na stanici Vlatava. 13. 3. 2003.

– Sekerák J.: Výsledky výzkumu o Gregoru J. Mendelovi za rok 2002. Společnost pro dějiny věd a techniky, brněnská pobočka. 7. 1. 2003.

– Organizace přednášky MENDEL LECTURE 2003 – Mendel Memorial Medal za mimořádný přínos k výzkumu kmenových buněk a oboru tkáňovéko inženýrství. – Prof. Paul T. Sharpe – Stem Cells and Tissue Engineering. 17. 2. 2003.

Pedagogická a lektorská činnost:

– Ve školním roce 2002/03 proběhla třetí celostátní studentská biologická soutěž na téma “Původ a vývoj našich kulturních plodin” . Finále soutěže se konalo 3. dubna 2003 v prostorách Gymnázia Vítkov. První místo obsadila Marie Mikulíková s prací Šlechtění rostlin, druhé místo Ondřej Horňák s prací Solanum tuberosum a třetí místo Pavla Novotná a Jana Leitnerová se studií Naše kulturní rostlina – brambor.

– Pokračoval cyklus Mendeliana o nejnovějších objevech pro vyučující biologie a genetiky. Březen 2003.

– Lektorská činnost zaměřená na biologii a genetiku byla od března 2003 rozšířena o ekologické a etické aspekty.

Zahraniční služební cesty

Jiří Sekerák

– Velká Británie, Londýn, 22. 9.–25. 9. 2003

Studijní cestě do Londýna předcházelo navázání spolupráce s prof. J. Ivanyim z Guys Hospital, London, který je významným imunogenetikem českého původu z pražské školy M. Haška a který se podrobně zabývá historií svého oboru. (Jedním z výsledků této spolupráce je citace přípravných prací grantového projektu Sekeráka a Matalové v časopise Nature reviews / Immunology, vol. 3, July 2003, s. 597 v článku J. Ivanyiho: Milan Hašek and the discovery of immunological tolerance.)

Největší část této studijní cesty věnoval Sekerák bádání v archivu Wellcome Trustu, kde nalezl a získal kopie pro tento grantový projekt a pro archiv Mendeliana řady velmi důležitých materiálů pro historii vědeckých kontaktů mezi vědci z Východního a Západního bloku v padesátých a šedesátých letech. Mezi nejzajímavější patří např. zpráva P. Medawara pro British Council o stavu sovětské imunologie a genetiky z r. 1966. Dále proběhla návštěva s konzultací s prof. Jurijem Ivanyi, která se týkala hlavně jeho historicko vědních prací a osobních vzpomínek z historie Haškovy školy, která vznikla v padesátých letech v Praze a posléze v šedesátých letech prostřednictvím politické emigrace úspěšně expandovala do světa, kde se podílela na řadě zásadních objevů v oblast imunologie a imunogenetiky. Mezi další navštívené instituce patřilo Science Museum Library v Londýně.

– Německo, ústav Maxe Plancka v Tübingenu, 5.–6. 11. 2003

Profesor Jan Klein, světově významný imunogenetik českého původu a dlouholetý ředitel Biologického ústavu Maxe Plancka v Tübingenu nám nabídl možnost prostudovat knihovnu a archiv tohoto ústavu, jehož existence byla v závěru roku 2003 formálně ukončena a také jeho soukromý archiv. To nám umožnilo získat nové informace z období konfrontace genetiků a lysenkistů, které se prof. Klein v průběhu šedesátých let aktivně účastnil. Prof. Klein se také spolupodílel na reinstitucionalizaci genetiky v šedesátých letech u nás. Jednalo se o dvoudenní návštěvu J. Sekeráka v Tübingenu, která proběhla podle plánu 5.–6. 11. 2003. Kromě konzultace s prof. Kleinem na téma našeho grantového projektu se podařilo získat bohatý dokumentační materiál a z tohoto pohledu se jako mimořádně důležité jeví přepisy Kleinových rozhlasových vystoupení z šedesátých let, které byly významnou platformou jeho veřejné polemiky s obhájci lysenkismu (zejména akademik Málek) a které nebyly dosud nikde publikovány ani zhodnocen jejich význam.

Zdeněk Polčák

– Ukrajina, Kyjev, 30. 11.–4. 12. 2003

Studijní cestu vykonal Z. Polčák, který se na základě našich informací, které nám poskytoval prof. Češko (odborník na historii genetiky, šlechtitelství a lysenkismu v SSSR a na Ukrajině), soustředil na vyhledávání dalšího materiálu v knihovně Národní zemědělské univerzity a Národní Univerzity Tarase Ševčenka. Zde pro nás získal zajímavé bibliografické informace o publikacích a dalších článcích sovětských a ruských autorů, jak z období lysenkismu, tak z období jeho kritického zhodnocení. Mezi nejdůležitější materiály patří např. separát nejvýznamějšího současného badatele v oboru Valery N. Soyfera: Tragic History of the VII International Congress of Genetics.

Publikační činnost

Matalová A.

– Exhibition – Come and see DNA. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 97.

– Review – S. Brodesser, J. Břečka, J. Mikulka: Serving Understanding and the Glory of the Land. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 115–116.

– Review – A. Svoboda: G. J. Mendel – A Monk, Priest and Natural Scientist. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 112.

– cit. Nature Reviews, July 3, 2003, s. 597

– Exhibition – Programmed Cell Death. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 99–101.

– Genová exprese. Komentář k výstavě Mendeliana MZM Kód pro rozmanitost životů. Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Brno 2003, 7 s.

– Lidské kmenové buňky. Vědecké a etické aspekty. Mendelinaum, Moravské zemské muzeum, Brno 2003. 6 s.

– Mendelianum u ombudsmana na Údolní začíná kmenovými buňkami. KAM v Brně, 3/2003, s.3.

– Seminars – The Life of Cells. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 103–104.

Sekerák J.

– Mendel Forum 2002. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 94.

– Review – J. Klein, N. Takahata: Where do we come from? Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 105–106.

– cit. Nature Reviews/Immunology, July 3, 2003, s. 597

Šohajková M.

– Exhibition – Scientific Milieu of Mendel´s Discovery. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003). p. 98.

– Review – P. Balcárek, P. Paleček : Gregor Mendel Research Institute and the Endeavour to build an Institute of Genetics in Brno. Folia Mendeliana 37-38 (2002–2003), p. 113 –114.

S podporou grantu GAČR číslo 409/02/1532 Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu vyšly následující práce:

Matalová A.: Gregor Mendel between the Empirical and the Rational. Folia Mendeliana 37–38 (2002/2003), p. 37–43.

Sekerák J.: Genetics behind the Iron Curtain: Its Repudiation in Czechoslovakia. Folia Mendeliana 37–38 (2002–2003), p. 57–72.

Sekerák J., Matalová A.: Oběti antimendelismu. Tisk vydaný k příležitosti otevření památníku obětem lysenkismu. Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Brno 2003. 4 s.

Sekerák J.: Interview: Brak vid genetikens vagga. DN. LördagSőndag z 11. 1. 2003, p. 16–17.

Ediční činnost:

– Vydání Folia Mendeliana 37–38 (2002/2003) – sumarizuje výsledky Mendelovy experimentální práce s jinými rostlinami než s hrachem. Dalším důležitým tématem je politizace a ideologizace genetiky po druhé světové válce v Československu. (Editor PhDr. Anna Matalová, Assistant Editor Mgr. Marcela Šohajková)

 

1.11. Etnografický ústav

Činnost Etnografického ústavu MZM v roce 2003 byla podmíněna dokončovacími pracemi (event. jejich reklamacemi) spojenými s předchozí rekonstrukcí Paláce šlechtičen. Definitivně přestěhovány a uloženy byly kolekce keramiky, plastiky, malby, zvykosloví, hudebních nástrojů, převážná část fondu řemesel. Pokračovalo vybalování a zakládání textilu, což je z hlediska uložení nejproblematičtější část sbírky EÚ vyžadující delší časový záběr. Ze sýpky v Jevišovicích byla do depozitáře v Rebešovicích přestěhována rozsáhlá řemeslná a zemědělská kolekce. Bylo započato s přípravou stěhování knihovny z pronajatých prostor v Technickém muzeu v Tesle. Ta byla z kapacitních důvodů rozdělena na méně frekventovaný fond (uložení depo Rebešovice) a tzv. “živou” knihovnu, která bude po namontování nábytku převezena zpět na Kobližnou. Provizorně zatím zůstává uložen fotoarchiv, fond hraček, ÚLUV, další práce s nimi je podmíněna vybavením depozitářů.

Vzhledem k absenci Nákupní komise MZM se sbírka rozrůstala formou a/ darů, b/ bezúplatných zisků v rámci terénního výzkumu, c/ nákupem z grantových prostředků. Díky navázané spolupráci s MK ČR a Úřadu pro majetkové věci státu jsme pro nově vzniklou sbírku lidové religiozity bezúplatně získali 10 plastik a 2 malby na skle (výkup MK ČR přes aukční síň Dorotheum). Výjimečnou akvizici – i v rámci ČR – představuje soubor 138 ceroplastik získaných díky MK ČR (výkup přes aukční síň Meissner-Neumann) rovněž pro tuto sbírku.

Konzervátor EÚ P. Polášek úspěšně započal s konzervováním ceroplastik, což je “pole neorané”, s absencí metodiky, odb. literatury. Význačným konzervátorským zásahem v kolekci textilu bylo zrestaurování polohedvábné sukně z charvátského svatebního kompletu (konzervátorka Š. Skalická). Tato činnost je podmíněna novým vybavením konzervátorských pracovišť odpovídajícím soudobým nárokům.

V. Henčl prováděl průběžnou konzervaci sbírkového fondu v Jevišovicích v souvislosti s jeho přesunem do Rebešovic.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědecko výzkumná činnost se odvíjela na poli institucionálního a individuálních grantů. V rámci ústavu byl řešen úkol “Habánská keramika” (A. Kalinová), jedno z vyústění představuje mezinárodní spolupráce na výstavě “Die Habaner” v Stadtmuseum v Hollabrunnu v Dol. Rakousku (katalog; spolupráce zahájena 15. 1. 2003, výstava otevřena 2. 4. 2004)

Grantové úkoly

V rámci institucionálního projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MK0CEZ00F2401) je v rámci ústavu řešen záměr “Kulturně antropologický pohled na život společnosti na Moravě v 18.–20. století v kontextu s děním ve střední Evropě a s přihlédnutím k etnickým procesům” (řešitelé: H. Beránková – Etno. fotografie na přelomu 19. a 20. st., H. Dvořáková – Lidová religiozita a její projevy, L. Nováková – Etnicita a tradiční oděv, E. Večerková – Obřadní kultura jako projev etnokulturní osobitosti obyvatel Moravy). Vzhledem k širokému spektru řešených problémů jsou výstupy citovány v dalším textu – viz výstavy, publikace, referáty, sbírkotvorná činnost.

Individuální granty

“Obyčejová tradice na Moravě v muzejní sbírce” (řešitel: E. Večerková) viz výstupy č. RK01P03OMG020; v roce 2003 proběhla závěrečná fáze výzkumu.

Terénní výzkum probíhal jednak ve formě rozhovorů s pamětníky (50 lokalit), jednak jako vlastní pozorování a dokumentování živé tradice v dalších lokalitách (16 lokalit). Pokračováno ve studiu obyčejových předmětů v muzejních sbírkách (v 6 muzeích), při tom provedena fotodokumentace artefaktů. Na základě výzkumu byly získány nové obyčejové předměty, z větší části darem (55 přír. čísel) a dokumentační materiál (fotografie, videozáznamy). Výsledky publikovány ve studiích a článcích., shrnuty do závěrečné souhrnné studie Obyčejové předměty v tradiční kultuře a v muzejní sbírce, 121 stran rukopisu.

“Lidové řemeslo v regionu střední Moravy” č. PK01P04RNK001 (řešitel: J. Pechová) viz výstupy

Ve třetím, závěrečném roce řešení projektu byl dokončen dotazníkový a terénní výzkum (navštíveno 34 osob v 23 obcích), řešitelka pracovala na vytváření počítačové databáze řemeslníků a výrobců a zaměřila se na prezentaci získaných poznatků formou výstavy. Byla shromážděna řada faktografických údajů o současných řemeslnících a výrobcích, doplněná fotografickým materiálem i videodokumentací. Průběžně pokračoval i výzkum řemesel zaniklých, a to jak v terénu, tak i v archivech a v muzejních sbírkách. Vypracována závěrečná zpráva Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy, 55 s. rkp.

“Památková dokumentace vesnických sídel v ČR”. Výzkumný projekt MK ČR, identif. kod PK01 PO04 OPP 004 (96-01), spoluřešitel H. Beránková.

Výstavy

– Kraslice na Moravě (Munia määristä), Finsko, Tampere, Muzeum Vapriiki, 16. 3. až 27. 4. 2003. Projekt výstavy vznikl v rámci programu spolupráce mezi EÚ MZM a Muzeem Vapriiki v Tampere. Ve výběrové kolekci 450 exponátů z fondu EÚ MZM výstava prezentovala finskému návštěvníkovi tradici zdobení kraslic, a to jak ve starší tak současné fázi. K výstavě vydal finský partner katalog (Munia määristä. Tamperen museoiden julkaisuja 67. Tampere 2003). Téma výstavy i jeho podání finskou veřejnost zaujalo, o čemž svědčí vysoký počet návštěvníků po dobu 6 týdnů ( celkem 9250). Akce byla publikována ve finském tisku a v televizi. Autor: E.Večerková

– A ta kráva mléko dává… repríza SM Uh. Hradiště, květen–září, autor: J. Pechová

– Současné lidové řemeslo a umělecká výroba, MZM Brno, 3. 6.–27. 9., autor: J. Pechová (výstup grantu)

– Josef Braun – fotografie 1901–1910, repríza výstavy, Uh. Brod, červen, autor: H. Beránková. Výstava fotografií výlučně ze sbírkového fondu EÚ představila amatérského fotografa, sběratele lidového umění a mecenáše Josefa Brauna z Uherského Hradiště. Fotografie jsou cenné z hlediska dokumentárního (“Alltagskultur” mikroregionu) i uměleckého.

– Josef Braun – fotografie 1901–1910, repríza výstavy, Utrecht, září, autor: H.Beránková, dtto

– Vlastně malý zázrak…, repríza výstavy NM Praha, 30. 1.–27. 4., autor: L. Nováková. Projekt mapuje opomíjenou součást kultury odívání – spodní prádlo. Cena Národopisné společnosti za výstavní počin roku 2003.

– Vlastně malý zázrak…, přepracovaná a rozšířená verze výstavy, EÚ MZM Brno, 22. 5.–18. 10., autor: L. Nováková

– Jihomoravští Charváti objektivem O. Růžičky, 4. 12. 2003–30. 12. 2004, Břeclav, autor: L. Nováková. Etnická minorita ve fotodokumentaci z přelomu století.

– Od Barborky ke Třem králům (13. 11. 2003–17. 1. 2004), výstavní sály EÚ MZM. Výstava podala přehled obyčejů od v čase adventu do závěru vánočního cyklu. Těžiště vyjádření tématu bylo ve věcných sbírkových artefaktech a obrazových dokladech. Komplexní pojetí námětu. K výstavě, jež byla jedním z výstupů individ. grant. úkolu, byla vydána stejnojmenná publikace. Výstavu navštívilo 3 217 osob (tj. 59 za den). Autor: E.Večerková.

Pedagogická činnost

– A. Kalinová: Vyšší odborná škola uměleckých řemesel v Brně, Obřanská 7 (Dějiny řemesel – keramika, 1. a 2.ročník, 4 hodiny týdně).

Metodická činnost

Účast v redakčních radách: H. Dvořáková (Jižní Morava, Národopisná revue), E. Večerková (Slovácko, EEC). Nákupní komise: H. Dvořáková (RM Mikulov, VM Pardubice, Romské muzeum Brno), A. Kalinová (NM Praha), E. Večerková (JM Znojmo), L. Nováková (Muzeum Kroměřížska). Účast v profesních organizacích: H. Dvořáková (Hl. výbor, NSČ, Kuratorium EM Kittsee, Rakousko), L. Nováková (ES AMG). Konzultace a poradenství (všichni kurátoři) odb. publikací, diplomových prací. Poradenství pro laickou veřejnost (kurátoři, především ale kurátor textilu dr. L. Nováková). Spolupráce se sdělovacími prostředky (kurátoři).

Popularizační přednášky

E. Večerková:

– O masopustních obyčejích a maskách na Moravě, 13. 2. 2003, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

– Obřady, obyčeje a slavnosti. Městské muzeum a galerie ve Svitavách, 17. 4. 2003

– O vánočních obyčejích. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 10. 12. 2003

Účast na konferencích a seminářích

– Gedaechtnis und Vergangenheit (Paměť minulosti), referát na konferenci: “Moderní etnologické expozície na začiatku 21. storočia”, The III. International Ethnomuseological Conference in Central- and South East Europe. Martin SNM Martin, 15.–17. 10. Referující: H. Dvořáková

– Visual Anthropology And Its Application in Ethnographic Permanent Exhibition. The III. International Ethnomuseological Conference in Central- and South East Europe. Martin 15.–17. října 2003. Referující: H. Beránková

– Obřadní stromy, referát na konferenci “Zeleň v lidových obyčejích”, pořádané Mezinárodní komisí pro studium lidové kultury v Karpatech, Slováckým muzeem v Uh. Hradišti a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici ve dnech 28.–29. 5. 2003. Referující: E.Večerková

Zahraniční služební cesty

Helena Beránková, H. Dvořáková, L.Nováková, J. Pechová

– 20. 3. 2003: Vídeň, vernisáž a prohlídka výstavy “Paměť těla” (OMfV) + konzerv. textilu Š. Skalická

– 7.–11. 5. 2003: Litva, studijní cesta (Ústav evropské etnologie FF MU): muzea, muzea v přírodě

– 9. 6. 2003: Rakousko, Korutany (Ústav evropské etnologie FF MU): muzea, lidové slavnosti

– 25.11. 2003: Rakousko, Graz- návštěva nové národopisné expozice, konzultace s odb. pracovníky + dr. E. Večerková (IG 2399), konzervátor P. Polášek.

Helena Beránková

– 2.–7. 9 2003: Nizozemí, Utrecht a Amsterodam: instalace výstavy, promluva na vernisáži, návštěva muzeí

Helena Beránková, Hana Dvořáková

– 15.–17. 10. 2003: Slovensko, Martin: konference etnografických muzeí střední a jihovýchodní Evropy, účast s přednáškou (IG 2399)

Eva Večerková

– 9. 3.–16. 3. 2003. a 27. 4.–30. 4. 2003, Tampere, Finsko: instalace výstavy Kraslice na Moravě (Munia määristä). V rámci kulturní výměny mezi ČR a Finskem. + H. Dvořáková (na pozvání a pořadatele) + pracovníci MK ČR

Alena Kalinová

– 15. 1. a 28. 8. 2003, Hollabrunn (Rakousko), příprava výstavy “Die Habaner”

Publikační činnost

H. Dvořáková

– Proč není Proboštův betlém v Brně. In: Betlémy a betlémáři, 49/2003, s. 2–3. Registrace MK ČR E 11426.

– Folk religion in Czech country. In: Religious Ethnology in Europe. A Handbook. Budapest 2003. V tisku.

H. Beránková

– Fotografická zastavení: Etnické menšiny. Národopisná revue 1/2003, s. 40–41. ISSN 0862-8351.

– Fotografická zastavení: “Smuteční tanec veselého rázu…” Národopisná revue 2/2003, s. 92–93. ISSN 0862-8351.

– Fotografická zastavení: Všechno už tu bylo… Národopisná revue 3/2003, s. 154–155. ISSN 0862-8351.

– Zensurierte Bildergrusse. Recenze NR 4/2003

E. Večerková

– Kraslice na Moravě. Moravské zemské muzeum, Brno 2003.

– Kraslice ve sbírkách Moravského zemského muzea. Brno 2003, 27 s.

– Několik poznámek k obřadním stromům. In: Zeleň v lidových obyčejích. Sborník příspěvků z konference komise pro lidové obyčeje MKKK konané ve Strážnici 2003. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 2003, s. 49–60.

– Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě. (Ve světle dobového tisku). Národopisná revue 3/2003, s. 128–130. ISSN 0862-8351.

– Munia määristä. Tamperen museoiden julkaisuja 67. Tampere (Muzeum Vapriikki), 2003.

– Poválečné Moravskotřebovsko z etnografického pohledu. In: Moravskotřebovské vlastivědné listy, 14 (2003) 31–38.

– Velikonoční jízda v Lukavci u Fulneku. (Spolu s Věrou Frolcovou).Vlastivědný věstník moravský, 55 (2003) 54–61.

– O velikonočním hrkání a honění Jidáše v Rajhradicích-Loučce. Příspěvek k živé obyčejové tradici na jižním Brněnsku. Vlastivědný věstník moravský, 55 (2003) 297–301. (individ. grant)

– O výstavě “A ta kráva mléko dává...” Národopisná revue, 1/2003, s. 55–56. ISSN 0862-8351.

– O výstavě kraslic v severní Itálii (Friuli). Národopisná revue 4/2003, s. 230–231. ISSN 0862-8351.

– Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti. Národopisná revue 3/2003, s. 162–163. ISSN 0862-8351.

– Od Barborky ke Třem králům. Moravské zemské muzeum, Brno 2003, 21 stran.

Rukopisná práce (závěrečná práce individ. grantu): Obyčejové předměty v tradiční kultuře a v muzejní sbírce, 121stran rukopisu

A. Kalinová

– Lidové obrázky na skle v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně (Příspěvek k typologii). Folia Ethnographica 36–37, 2002–2003, s. 87–104. ISBN 80-7028-200-2

– Životní jubileum Miroslavy Ludvíkové. Národopisný věstník 62, 2003, s.178–182. ISSN 0323-2492

L. Nováková

– Příspěvek k typologii ženského tradičního oděvu na Brněnsku. Folia Ethnographica 36–37, 2002–2003, s. 65–76. ISSN 0862-1209 (výstup institucionálního grantu)

– Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity. Národopisná revue XIII, 2003, č. 3, s. 137–142. ISSN 0862-8351

J. Pechová

– Lidová řemesla a výroby v bývalém německém jazykovém ostrůvku na Vyškovsku. In: Folia ethnographica 36–37, 2002–2003, 105–119. ISSN 0862-1209 (výstup grantu)

– Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu anebo Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii. NR 3/2003, 164–165. ISSN 0682-8351.

– Životní jubileum Miroslavy Ludvíkové. Ethnologie Europae Centralis, 6, 2003, s. 80. ISSN 1210-1109.

Ediční činnost

Folia ethnographica, svazek 36–37 (2002–2003), 140 stran; obsahuje výsledky vědeckovýzkumné práce pracovníků EÚ MZM a badatelů z jiných institucí (akademických a muzejních pracovišť v ČR a SR). Část nákladu rozeslána 100 institucím v Evropě (= výměna publikací). Odb. redakce E. Večerková

 

Systematická biologie

1.12. Botanické oddělení

Botanické oddělení pokračovalo v zařazování a třídění sbírek po přestěhování do Slatiny. Knihy v knihovně byly revidovány a z části přečíslovány. Pokračovalo se v podchycení separátů do elektronické podoby. Za vydatné podpory náhradní vojenské služby (J. Mrhač) byl zpracován získaný materiál tragicky zahynuvšího Petra Albrechta (cca 2 000 položek). Pokračovalo se i v podchycení sbírek do elektronické podoby (DEMUS). Vedle aktuálních sběrů tam byly zařazovány i doklady starší (ve větší míře rod Lactarius). Všechny elektronicky podchycené sběry jsou k dispozici na webové stránce MZM (http://www.mzm.cz/Botanika/). Společně s doklady dalších šesti muzejních institucí tam je celkem k dispozici na 80 000 sbírkových předmětů. Pokračovala práce na databázích celoevropského programu BioCASE (Biological Collection Access Service for Europe). Oddělení uspořádalo setkání botaniků muzeí ČR. (29. 9 až 1. 10.)

Vědeckovýzkumná činnost

– floristický výzkum – Moravský kras, Macocha, již třetí rok probíhající výzkum cévnatých rostlin a mechorostů v této unikátní lokalitě. Byla provedena rešerše literatury (knihovny v Brně a ve Vídni) a lokalita byla několikrát navštívena (včetně průzkumu stěn horolezeckou technikou)

– floristika cévnatých rostlin a mechorostů pohoří Bihor (Rumunsko) krasová oblast, srovnání s krasem v ČR, sběr materiálu

– mykofloristika ČR – Moravský kras, lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje a další lokality na jižní Moravě, NP České Švýcarsko, Šumava a Novohradské hory, Slovensko – Západné Tatry, Červené vrchy, Vysoké Tatry

– bryofloristika ČR – Moravský kras, Javorníky, Žďárské vrchy

– ověření a sledování vybraných lokalit mechorostů (Buxbaumia viridis, Dicranum viride a Drepanocladus vernicosus) v rámci projektu Natura 2000

– studium “lampenflory” tj. vegetace kolem světelných zdrojů v českých jeskyních (Javoříčko, Jeseník – Lázně Lipová, Teplice n. B.)

Taxonomický výzkum:

– studium druhu Cortusa matthioli (jediné naleziště v ČR v Macoše). Srovnávací materiál pro proudovou cytometrii a analýzu DNA byl dovezen ze Španělska, Švýcarska a Rumunska. Výsledky ukazují, že přes dlouhodobou izolaci populace v Macoše (cca 8 000 let), nedošlo k žádné podstatné diferenciaci genomu.

– studium rodu Cynoglossum (herbář Brusel, terén Španělsko, Rakousko, Švýcarsko). Studium bylo zaměřeno na druhy C. germanicum a C. pustulatum. U obou druhů se zdá, že populace v severním Španělsku jsou odlišné od populací z jiných částí areálu.

– studium materiálu typového charakteru z počátku 19. století ve sbírkách MZM (A. Rochel).

– rody Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Rickenella, Xeromphalina a Resinomycena – odevzdán rukopis evropské monografie.

– monografie rodů Marasmius, Setulipes, Gloiocephala a Palaeocephala v tropické Africe – rukopis odevzdán do tisku vydavateli (National Botanic Garden Meise, Belgie).

rody Marasmius, Marasmiellus, Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia (rody, ve kterých byly publikovány monografie již dříve, 1993 a 1997) – pokračování studií, které by v budoucnosti měly vyústit v nové vydání monografií.

– příprava červeného seznamu makromycetů ČR – čeleď Tricholomataceae, Pluteaceae.

Výstavy

– Odborné zajištění výstavy čerstvých hub v Ratíškovicích a v Dubňanech.

– Národní parky Severní Ameriky. Výstava malého rozsahu, která seznamuje s výběrem přírodních zajímavostí Severní Ameriky na fotografiích J. Lazebníčka. Byla přístupná ve vstupní hale budovy MZM ve Slatině od 11. 3. 2003 do května 2004.

Pedagogická a lektorská činnost

– Antonín V. výuka na lékařské fakultě MU v Brně, předmět “Soudní lékařství”

– Antonín V. výuka na Ústavu ochrany lesa MZLU v Brně, předmět “Aplikovaná mykologie”

– Antonín V. Školení z vyhlášky o tržních houbách pro Hygienickou službu (26. 6.) a Českou zemědělskou a potravinářskou inspekci (19. 9.)

– Antonín V. Běžné jedlé a jedovaté houby a úvod do mikroskopie makromycetů (CEV Chaloupky, 10.–12. 10. 2003

– Antonín V. , Vágner A. – výklady pro skupiny v houbařské poradně

– Novotný I., Kubešová S. určovací kurz mechorostů s exkurzí, uspořádaný ve spoluprácí s MZLU (27. 9. 2003)

– Kubešová S. výuka na přírodovědecké fakultě MU v Brně, předmět “Determinace mechorostů pro pokročilé”

Přednášky pro veřejnost

– Antonín V. – Za houbami v roce 2002 (ČVSM, Brno, 18. 2. 2003)

– Antonín V. – Za houbami do Kamerunu (ČMS, Praha, 20. 10. 2003)

– Kubešová S. – Mechorosty skal na JZ Moravě (3. setkání ekologicko-geobotanických doktorandů 2003, Čížov, 17.–19. 10. 2003)

– Sutorý K., Kubešová S., Dědečková M. – 6 výkladů pro školy v depositářích (98 posluchačů).

Publikační činnost

Faimon J., Štelcl J., Kubešová S. & Zimák J. 2003: Environmentally acceptable effect of hydrogen peroxide on cave ”lamp-flora”, calcite speleothems and limestones. – Enviromental Pollution 122: 417–422.

Kubešová S. 2003: Bryoflora in block fields in south-western Moravian river valleys. – Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno 88: 81–94. (výstup z institucionálního projektu)

Novotný I. & Kubešová S. 2003: Mechy Hamatocaulis vernicosus, Meesia triquetra a Paludella squarrosa na nové lokalitě u rybníka Konvent. – Vlastivědný sborník Vysočiny, Jihlava 16: 95–102. (výstup z institucionálního projektu)

Ortega A., Antonín V. & Esteve-Raventós F. (2003): Three interesting thermophilic taxa of Gymnopus (Basidiomycetes, Tricholomataceae): G. pubipes sp. nov., G. pubipes var. pallidopileatus and G. dryophilus var. lanipes comb. nov. Mycotaxon 85: 67–75.

Antonín V. (2003): A revision of the type specimens of new species of Delicatula (Agaricales, Tricholomataceae) described by Josef Velenovský. – Czech Mycol. 54: 205–233.

Holec J., Antonín V., Graca M. & Moreau P. – A. (2003): Gymnopilus igniculus – find from the Czech Republic and notes on its variability Czech Mycol. 55: 161–172.

Antonín V. (2003): Marasmius querceus Britzelm. Found for the second time in Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, Brno 88: 75–80.

Sutorý K. (2003): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno. 3.David Heinrich Hoppe. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 88: 163–179. (výstup z institucionálního projektu)

Sutorý K. (2003):Lepidium barneoudianum Sutorý: A new name for the Chilean endemic species. Gayana Botanica 60(2): 137–138 (výstup z institucionálního projektu)

Antonín V. (2003): New species of Marasmius (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – I. sect. Epiphylli, Fusicystides, Globulares, Hygrometrici and Neosessiles. Mycotaxon 85: 109–130.

Antonín V. (2003): Desatero praktického houbaře. In: Houby. Česká encyklopedie, p. 18–19.

Kotlaba F et Antonín V. (2003): Atlas hub. In: Houby. Česká encyklopedie, p. 96–343.

Antonín V. (2003): The first record of Amyloflagellula inflata from Benin, West Africa. Czech Mycol. 54: 235–238.

Antonín V. (2003): New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – II. Gloiocephala, Marasmius, Setulipes and two new combinations. Mycotaxon 88: 53–78.

Zahraniční služební cesty

– Sutorý K., Kubešová S. Maďarsko, Rumunsko 23. 7.–30. 7. 2003

Dne 23. 7. navštívil K. Sutorý knihovnu Botanického oddělení Přírodovědného muzea v Budapešti, kde ofotografoval unikátní publikaci A. Rochela. (xerokopie nebyla pro stáří publikace možná). Tato publikace je potřeba pro dokončení práce o materiálu tohoto sběratele, který je uložen v herbáři MZM. V následujících dnech prováděli oba účastníci botanický výzkum krasového území v pohoří Bihor, v Rumunsku. Výzkum byl zaměřen na studium vegetace a její srovnání s vegetací v Moravském krasu. Pro srovnávací sbírky botanického oddělení bylo přivezeno 79 položek cévnatých rostlin a 150 položek mechorostů. Dále byly dovezeny do kultury živé exempláře kruhatky Cortusa matthiolii, které budou využity pro studium DNA v projektu společném s kolegy z MU.

– Sutorý K. Španělsko 14.–24. 8. 2003

Ve dnech 14.–24. 8. pracoval na lokalitách v severním Španělsku, v okolí Burgosu – San Millan de Cogolla, Velilla del Rio Carrión a Cobaňes. Na prvních dvou lokalitách jsem hledal druh Cynoglossum germanicum. Rozšíření a systematiku tohoto druhu zpracoval a publikoval v roce 1988. Od té doby se nově objevil i výskyt ve Španělsku a pro jeho zhodnocení a doplnění studie bylo zapotřebí získat kvalitní živý materiál a plody pro statistické zhodnocení. Na poslední lokalitě hledal druh Cynoglossum pustulatum. Rozšíření a systematiku tohoto druhu publikoval v roce 1989. V roce 2002 byl publikován nález v severním Španělsku. Protože tento výskyt je poměrně vzdálený od ostatních španělských lokalit, je nutno provést jeho zhodnocení, což není možné bez vhodného materiálu (zralé plody). Na cestě přes Francii se zastavil na lokalitě Cynoglossum germanicum u městečka Vauchignon.

Vedle vhodného materiálu pro statistická vyhodnocení dovezl i živý materiál do kultivace (z lokalit San Millan a Vauchignon), který bude později zpracován moderními metodami (průtoková cytometrie) na pracovišti Masarykovy univerzity. Významná byla možnost posouzení ekologických podmínek zkoumaných druhů. Dále dovezl 15 položek vyšších rostlin pro sbírky botanického oddělení MZM.

– Sutorý K. Belgie 6.–10. 10. 2003

Dne 7. 10. se zúčastnil otevření výstavy “Fatal Attraction” v “Royal Belgian Institute of Natural Sciences”. Výstava byla otevřena za účasti belgické ministryně pro ekonomiku, energii, zahraniční obchod a vědu p. F. Moerman a ředitelů všech tří pořádajících přírodovědných muzeí (Brusel, Leiden, Paris). Tvůrci výstavy provedli účastníky výstavou a pracovníci muzea provedli exposicemi. Akce byla zajímavá tím, že se jedná o první pokus tvorby výstavy pro tři různé instituce, ve třech státech, společnými finančními prostředky a společnými odbornými silami. Cílený projekt zohledňující tři různá prostorová řešení, vytvořený scenáristy ze všech tří ústavů. Vzniklo tak dílo, které by žádná ze zúčastněných stran nemohla samostatně realizovat. Dne 8. 10. se konalo “Castex symposium”, jehož jednání bylo zaměřeno na přípravu přírodovědných výstav a exposic. Při této příležitosti byly presentovány i propagační materiály Moravského zemského muzea. Dne 9. 10. byly navštíveny herbářové sbírky v Jardin botanique national de Belgique, kde byly studovány materiály rodu Cynoglossum.

– Sutorý K., Rakousko 19.–21. 10. 2003

19. 10. bylo navštíveno chráněné území (bývalá císařská obora) “Leinzer Tiergarten” u Vídně, kde byl sbírán druh Cynoglossum germanicum. 2 exempláře byly odebrány do kultury. Tento materiál se bude zkoumat metodou průtokové cytometrie na MU.

21. a 22. 10. byly v Ősterreichische Nationalbibliothek vyhledávány prameny nedostupné v ČR potřebné pro dokončení výzkumných úkolů. (floristický výzkum propasti Macocha, zpracování materiálu ze sbírky Münch-Bellinghausena) a pro přípravu výstavy, kterou bot. oddělení MZM uskuteční v příštích letech.

– Antonín V., Anglie, 21. 4.–1. 5. 2003

Cílem cesty byla revize netypových herbářových položek tropických afrických sběrů rodu Marasmius (Chordales, Epiphylli, Fusicystides, Globulares, Gloiocephala, Hygrometrici, Leveilleani, Marasmius a Neosessiles) a rodu Setulipes (celkem asi 250 položek). v herbáři Royal Botanic Gardens v Kew (Londýn). Herbář v Kew je jeden z největších a nejdůležitějších světových herbářů, v němž je uloženo rovněž velké množství položek z tropické Afriky (asi 480); bez jejich revize by nemohla být připravovaná monografie dokončena. Tento cíl byl splněn. Byla také excerpována u nás nedostupná literatura.

– Antonín V., Anglie, 5.–18. 12. 2003

Cílem byla revize druhé části herbářových položek rodu Marasmius (sekce Sicci a neurčených položek) z tropické Afriky v Royal Botanic Gardens, Kew (Lndýn, Anglie). Úkoly cesty byly splněny, byly studovány všechny plánované položky, výsledky byly hned na místě zapracovány do rukopisu; byl tak vytvořen základ pro dokončení projektu v plánovaném termínu do konce roku 2003 a zaslání k publikaci do Belgie v průběhu ledna 2004.

– Antonín V., Slovensko, 28. 9.–4. 10. 2003

Účast na “21. mezinárodní konference o rodu Cortinarius (pavučinec)” (JEC21). Konala se v Podbanském (nedaleko Liptovského Mikuláše) na Slovensku a zúčastnilo se jí 141 amatérských a profesionálních mykologů z 11 evropských zemí (ČR, SR, Finsko, Francie, Nizozemí, Itálie, Polsko, Moldavsko, Maďarsko, Švédsko a Švýcarsko). Byla přednesena přednáška v angličtině na téma “European species of the genus Xeromphalina”.

– Antonín V. a Vágner A., Slovensko, 27. 8.–1. 9. 2003

Účast na terénní mykofloristické akci v Západních Tatrách, kterou pořádala Slovenská mykologická společnost ve spolupráci se Správou TANAP. V průběhu jednotlivých dnů byly navštíveny následující lokality: Tichá dolina, Zadní tichá, Tomanova dolina, Machy, Hrdovo a Kôprová dolina.

1.13. Entomologické oddělení

Entomologické oddělení spravuje rozsáhlé sbírky hmyzu a některých dalších skupin členovců z celého světa. V systematické evidenci vede 42 celků na úrovni řádů, čítající přes 900 000 jedinců, včetně 6 524 typových exemplářů. Téměř dvakrát tak početný je materiál evidovaný jako studijní a pomocný.

Důležitým počinem roku 2003 bylo vytvoření generální systematické sbírky motýlů (Lepidoptera), která vznikla determinací a sjednocením několika dílčích kolekcí jednotlivých sběratelů do přehledného celku a příslušná reorganizace depozitáře. Tímto se značně usnadnila veškerá práce se sbírkami této skupiny a zvětšila se jejich dostupnost badatelům pro další studium (O. Jakeš).

Nové přírůstky do sbírek oddělení tradičně získalo vlastním sběrem v terénu, ať už v rámci ústavních a grantových výzkumných úkolů na území České republiky a okolních států střední Evropy, či z expedic do tropických oblastí jihovýchodní Asie (V. Kubáň, L. Dembický), drobnými dary a nákupem. Mezi nejvýznamnější akvizice v roce 2003 patřila koupě čtvrté části sbírky třásněnek (Thysanoptera) doc. Jaroslava Pelikána. Vzhledem k absolutní absenci financí na nákup sbírek v posledních letech byla realizována z prostředků institucionálního grantu. Tisíc mikropreparátů lokalitovaného a převážně determinovaného materiálu třásněnek doplnilo již dříve vykoupené celky. Svým rozsahem, pečlivým zpracováním a vysokou koncentrací typových jedinců má Pelikánova sbírka světový význam. Díky odbornému zpracování materiálu čeledi Dolichopodidae (Diptera, dvoukřídlí), pocházejícího z expedic V. Kubáně do Laosu (1999) a Číny (2000), specialistou RNDr. J. Olejníčkem (Parazitologický ústav AV ČR České Budějovice) bylo do systematické sbírky dále zařazeno 84 determinovaných jedinců této skupiny preparovaných na sucho a 42 epruvet s početným lihovým materiálem, včetně holotypů a paratypů sedmi druhů nově popsaných pro vědu. Revize materiálu pidikřísků rodů Eurhadina a Yakuza (Hemiptera: Auchenorrhyncha) z jihovýchodní Asie, provedená dr. I. Dworakowskou (Kanada), rovněž zhodnotila naše kolekce o typový materiál sedmi druhů nových pro vědu. Darem od doc. Daniela Burckhardta (Naturhistorisches Museum Basel, Švýcarsko) a zpracováním ústavních sbírek oddělení získalo typový materiál (1 holotypus, 1 lectotypus, 46 paratypů) od 5 evropských druhů mer z rodů Trioza a Cacopsylla (Hemiptera: Psylloidea).

Oddělení v roce 2003 zprostředkovalo 10 zápůjček ze sbírek a v často opakovaných návštěvách své depozitáře zpřístupnilo 23 badatelům z řad české i zahraniční odborné veřejnosti.

Knihovna entomologického oddělení patří mezi největší ve svém oboru v České republice. V roce 2003 se rozrostla o 473 přírůstkových čísel. Největším přírůstkovým celkem byla pozůstalost brněnského entomologa Karla Majera, kterou oddělení získalo odkupem z prostředků institucionálního grantu. Knihovna měla v roce 2003 16 uživatelů z řad odborné veřejnosti, pro které uskutečnila celkem 43 zápůjček. Ke konci roku čítala 50 268 knihovnických jednotek.

Pracovníci oddělení též rozhodující měrou přispěli k redakci a vydání 88. ročníku muzejního časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (J. Kolibáč, V. Kubáň).

 

Vědeckovýzkumná činnost

Mezinárodní programy.

– mezinárodní projekt “Fauna Europaea” pod hlavičkou Evropské unie – katalog veškeré evropské fauny, publikovaný po celkovém dokončení ve formě elektronické databáze na internetu (www.faunaeur.org). V jeho rámci jsme zpracovali čeledi Trogositidae (J. Kolibáč) a část čeledi Buprestidae: Agrilinae, Cylindromorphinae, Trachyinae (V. Kubáň).

– podíl na zpracování dalšího svazku “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (red. I. Löbl & A. Smetana, Ženeva–Toronto, Apollo Books), a to částí Trogositidae (J. Kolibáč) a Buprestidae: Agrilinae, Cylindromorphinae, Trachyinae (V. Kubáň)

– roční doktorandská stáž v Naturhistorisches Museum Basel a Universität Basel (Švýcarsko, 16. 10. 2002–15. 10. 2003), zaměřená na vypracování dizertační práce “Systematika a fylogeneze mer čeledi Phacopteronidae (Hemiptera, Psylloidea)” – školitelé PD Dr. Daniel Burckhardt (Universität Basel) a prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (PřF Masarykovy univerzity v Brně). Podpořeno stipendiem od Eidgenössische Stipendiumkommission für ausländische Studierende, Bern (I. Malenovský).

– “Molecular taxonomic characterisation of phytoplasma vectoring psyllid species”: společný projekt se Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Zentrum für Grüne Gentechnik, Neustadt an der Weinstrasse (SRN) v rámci programu KONTAKT (47/02, Asociace inovačního podnikání ČR, MŠMT ČR) (P. Lauterer)

Grantové projekty

– institucionální grant “Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace” (MK0CEZ00F2402). V jeho rámci entomologické oddělení provádí průzkum fauny brouků (Coleoptera, zejména skupiny Cucujiformia) zachovalých oblastí sledovaného území, zejména se zaměřením na morfologii dosud neznámých larev (J. Kolibáč), pokračují práce na klasifikaci brouků nadčeledi Cleroidea střední Evropy, včetně zkoumání jejich fylogenetických vztahů v celosvětovém měřítku (J. Kolibáč), faunistický výzkum čeledi Buprestidae v České republice a na Slovensku se zaměřením na taxonomicky kritické skupiny (V. Kubáň) a výzkum fauny a společenstev křísů a mer (Hemiptera) České republiky a střední Evropy, v posledních letech orientovaný na xerothermní trávníky v údolí řeky Rokytné u Moravského Krumlova, CHKO Kokořínsko a Bílé Karpaty (I. Malenovský).

– “Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Bílé Karpaty” (VaV610/10/00, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Tříletý projekt řešený ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty a Ústavem půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích, v roce 2003 uzavřený a úspěšně obhájený. Výstupy jsou připraveny k publikaci v knize o bělokarpatských lučních společenstvech a jejich managementu. Navazujícím projektem “Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty” (VaV 620/11/03, MŽP ČR) výzkum pokračuje do dalších let (I. Malenovský).

– “Monitoring výskytu jedinců infikovaných fytoplazmou ESFY ve vybraných oblastech pěstování meruněk”, ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni (A01/04/2004, MZe ČR) (P. Lauterer)

– “Referenční diagnostická laboratoř Ministerstva zemědělství ČR, podčást křísi a mery (Homoptera: Auchenorrhyncha et Psylloidea)” (MZe ČR) (P. Lauterer)

Výstavy

– “Nech brouka žít”: původní výstava vytvořená ve spolupráci s Dětským muzeem a představující středoevropský hmyz v jeho velké rozmanitosti dětem i široké veřejnosti úspěšně pokračovala v muzeích v Šumperku (1. 1.–4. 2. 2003), Jeseníku (6. 2.–24. 3. 2003), Uherském Brodě (26. 3.–28. 9. 2003) a Příboře (1. 10.–31. 12. 2003) (instalace a úvodní slovo P. Lauterer).

Přednášky pro veřejnost

L. Dembický: Jižní Indie. Přírodovědná stanice Kamenačky, Brno, 14. 12. 2003.

V. Kubáň: Laos. Setkání českých entomologů, Bystřice nad Pernštejnem, 12. 7. 2003.

Účast na kongresech a sympoziích

– 10. Auchenorrhyncha-Tagung, Schlüchtern (SRN), 29.–31. 8. 2003 (I. Malenovský): Workshop středoevropských specialistů na křísy (Hemiptera: Auchenorrhyncha) pravidelně organizovaný sekcí “Arbeitskreis Zikaden” při “Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie”.

Zahraniční služební cesty

Zahraniční cesty expedičního charakteru

– Laos, 24. 5.–24. 6. 2003 (V. Kubáň): Cílem expedice pod vedením dr. M. Brancucciho (Naturhistorisches Museum Basel, Švýcarsko) byl výzkum fauny hmyzu mizejících tropických pralesních formací severního Laosu v dosud málo dostupné provincii Phongsaly. Sbírky našeho oddělení byly rozšířeny o početný materiál řádů Diptera (dvoukřídlí), Hymenoptera (blanokřídlí) a Hemiptera (ploštice a křísi), menší sběry se týkaly skupin Blattodea (švábi), Dermaptera (škvoři), Mantodea (kudlanky) a Orthoptera (kobylky a sarančata). Materiály některých skupin dvoukřídlých a ploštic se již vědecky zpracovávají, řada druhů je pro vědu dosud neznámých. Expedice byla hrazena pořádající organizací (Naturhistorisches Museum Basel).

– Indonésie, Sumatra, 16. 2.–4. 4. 2003 (L. Dembický): Účast na entomologické expedici pod vedením dr. E. Heisse (Tiroler Landesmuseum, Entomological Research Group, Innsbruck, Rakousko), věnované studiu a sběru převážně xylofágního hmyzu v oblastech západní a jižní Sumatry v pohoří Barisan. Sbírky Moravského zemského muzea byly rozšířeny o vědecky cenný materiál některých skupin brouků (Coleoptera, především čeledi Cerambycidae, Lycidae, Gyrinidae, Chrysomelidae a Scarabaeidae), křísů (Hemiptera), ploštic (Heteroptera, čeleď Pyrrhocoridae), dvoukřídlých (Diptera) a rovnokřídlých (Orthoptera). Expedice byla hrazena sponzorsky.

Ostatní

– Švýcarsko, Itálie, 8. 9.–21. 9. 2003 (J. Kolibáč): studium knihoven a sbírek Naturhistorisches Museum Basel, Muséum d’Histoire Naturelle Geneve, Jardin Botanique Geneve a Museo Civico di Historia Naturalle Milano a Torino, v souvislosti s prací na palearktickém katalogu čeledi Trogositidae a revizí rodu Trichodes (Cleridae).

– Rusko, 8. 8.–19. 8. 2003 (V. Kubáň): studium sbírek čeledi Buprestidae Zoologického institutu Ruské akademie věd v St. Petěrsburku v souvislosti s prací na palearktickém katalogu čeledi Buprestidae.

– Rakousko, 27. 8. 2003 (J. Kolibáč, L. Dembický): návštěva knihovny Naturhistorisches Museum Wien, test sestavy pro digitální mikrofotografii

 

Publikační činnost

– J. Kolibáč 2003: A review of Australian genera of Korynetinae (Coleoptera, Cleridae). Entomologica Basiliensia 25: 41–98.

– J. Kolibáč 2003: Description of larva of Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842 (Coleoptera, Phloeostichidae). Entomologica Basiliensia 25: 135–140.

– J. Kolibáč 2003: Description of a presumed larva of Anthicini (Coleoptera, Anthicidae). Entomologica Basiliensia 25: 141–146.

– P. Lauterer, I. Malenovský & P. Janšta 2002: Taxocenózy křísů a mer (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Psylloidea) a jejich parazitoidů (Diptera: Pipunculidae, Hymenoptera: Dryinidae) dvou biotopů rokytenských slepenců. Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči 40: 61–81.

– D. Burckhardt & I. Malenovský 2003: Lautereropsis gen. nov., a new psyllid genus from Nepal (Hemiptera, Psylloidea). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 88: 21–29.

– D. Burckhardt & I. Malenovský 2003: Pavel Lauterer at Seventy. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 88: 181–190.

– H. Nickel, W. Billen, H. Günthart, P. Lauterer, H. Löcker, I. Malenovský, R. Mühlethaler, B. Schürrer & W. Witsack 2003: Zur Fauna der Zikaden, Wanzen und Augenfliegen des Kaiserstuhls (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera; Diptera: Pipunculidae). Beiträge zur Zikadenkunde (Halle/Saale) 6: 39–46.

– D. Burckhardt & P. Lauterer 2003: Verzeichnis der Blattflöhe (Psylloidea) Deutschlands. In Klausnitzer B. (ed.): Entomofauna Germanica 6: 155–164.

– P. Lauterer 2003: First reports of some Pipunculidae (Diptera) from the Czech Republic and Slovakia with a note from Germany. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 88: 31–35.

– H. Nickel, W. Holzinger, P. Lauterer, R. Remane & W. Witsack 2003: Die Spornzikaden-Gattung Metropis Fieber, 1866 in Mitteleuropa (Hemiptera, Fulgoromorpha, Delphacidae). Beiträge zur Zikadenkunde (Halle/Saale) 6: 47–52.

– J. Preisler & P. Lauterer 2003: Some new species of planthoppers and leafhoppers for the Czech Republic and Slovakia (Hemiptera, Auchenorrhyncha). Beiträge zur Zikadenkunde (Halle/Saale) 6: 53–56.

Ediční činnost

– redakce muzejního časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 88/2003 (J. Kolibáč, V. Kubáň)

– redakce odborného entomologického časopisu Folia Heyrovskyana 11/2003 (V. Kubáň)

Další aktivity

– studie z dohledu a přírodovědný entomologický dozor na stavbě “Odkanalizování a zásobování vodou Brno-Slatina – 2. část”, včetně vypracování odborné zprávy pro Magistrát města Brna (říjen 2002 – prosinec 2003)

  • oddělení provádí determinace vzorků hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost

1.14. Zoologické oddělení

V průběhu roku 2003 se pracovníci ústavu zaměřili na následující úkoly:

– sledování přirozené obnovy mokřadu Betlém

– sledování přirozené obnovy Střední nádrže VDNM vč. monitoringu změn místní batracho- a ornitofauny

– každoroční zpracování výskytu obratlovců v prostoru VDNM, jejich početnosti, populačních trendů atd.

– biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus)

V souvislosti s dokumentací jednotlivých výzkumných oblastí bylo získáno cca 2 500 fotografií a dia, 180 min. videozáznamů a 5 hod. zvukových záznamů.

Preparace a konzervace materiálu

– přírůstků do studijních sbírek (kolekce papoušků, exotických savců a plazů)

– exponátů pro expozici Třeboňsko – Krajina a lidé a plánovanou pro Kyjov

Oprava a čištění další části preparátů z Dalbergovy sbírky ptáků pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Činnost je dotována z neinvestičních zdrojů MK ČR.

Údržba Brněnského draka.

Evidence a převod knižního fondu do elektronické formy, zároveň prováděna inventarizace

Zajištění provozu sladkovodních akvárií v expozici Fauna Moravy

Organizace a zajištění návštěvnického provozu ve zpřístupněném depozitáři na zámku v Budišově u Třebíče, přestěhování a nové uspořádání sbírky hub, korálů a ostnokožců

Vědeckovýzkumná činnost

Institutucionální projekt

V rámci institucionálního projektu “Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské a panonské a jejich dokumentace” (MK0CEZ00F2402) byly v průběhu roku řešeny následující úkoly v oblasti vodního díla Nové Mlýny:

– monitoring vodních druhů skokanů rodu Rana s důrazem na šíření introdukovaného druhu Rana ridibunda,

– sledování přirozené obnovy vybraných mokřadních lokalit ve střední nádrži VDNM a v revitalizovaných úsecích Dolního a Horního Mušovského lesa, Plačkova lesa a dalších mokřadů v Podunají,

– komplexní monitoring Vertebrat a dokumentace studijní plochy a mokřadu Betlém v souvislosti s postupem přirozené obnovy lokality,

– monitoring nového druhu čs. ichtyofauny hlavačky mramorované (P. marmoratus).

Výstavy

– Ty mrtvý lež a nevstávej – zapůjčeny exponáty pro přejatou výstavu, v MZM garantem dr. L. Galuška, Archeologický ústav

– Tisíckrát sova – zapůjčeny exponáty pro výstavu v Podhoráckém muzeum v Předklášteří

– Zapůjčení exponátů pro expozici firmy SALTO na veletrhu Invex

– Instalace Rossiho sbírky v Budišově, cca 7 500 kusů schránek měkkýšů, která byla zakoupena v r. 2002. V souvislosti s tím byla přestěhována a nově uspořádána sbírka hub, korálů a ostnokožců

– Třeboňsko – Krajina a lidé, přírodovědná část expozice na státním zámku v Třeboni, jejímž objednatelem bylo Informační a kulturní středisko města Třeboně. Ve výběrovém řízení se prosadila nabídka zoologického odd. MZM na veřejnou zakázku, která představovala vytvoření dioramat vč. dodání dermoplastických preparátů ryb, ptáků a savců (cca 150 ks). Příprava expozice začala v r. 2002 (libreto, scénář vč. finančního rozpočtu, sběr a preparace exponátů), otevření je plánováno na duben 2004.

Pedagogická a lektorská činnost

M. Janoušková

– doplňující výuka zoologie – výklad v expozici Fauna Moravy doplněný promítáním video-snímků, poslechem zvukových nahrávek hlasů zvířat a vypracováním písemných testů. Celkem 65 škol (1 866 žáků) – 14 středních škol (413 žáků), 3 skupiny VŠ (90 studentů), 48 ZŠ (1363 žáků).

– navázání užší spolupráce s Pedagogickou fakultou MU v Brně: 30 studentů zpracovávalo v expozici Fauna Moravy seminární práce na téma “Využití zoologické expozice Fauna Moravy pro školní výuku”. Na závěr každý ze studentů přivedl svoji třídu a odučil v muzeu svůj navržený program. Cílem a přínosem tohoto projektu bylo, aby studenti získali zkušenosti s výukou, blíže poznali muzejní zoologické sbírky a přivedli děti, které v muzeu samostatně pracovaly a získaly na ně nový pohled (názor). Ze strany muzea byl přínosem zvýšený počet spokojených návštěvníků.

J. Pavlíčková, M. Karasová, M. Krátká

– odborný výklad pro návštěvníky zpřístupněného zoologického depozitáře v Budišově (květen až září), celkem 6 909 osob

– organizace 3. ročníku výtvarné soutěže Budišovský tukan, které se účastnilo 141 dětí předškolního věku a žáků základních škol. Všechny zaslané práce byly vystaveny ve vstupních prostorách zámku a po té již tradičně v místní ZŠ. Autoři vítězných prací získali plaketu z pálené hlíny s reliéfem tukana výtvarnice ing. arch. T. Axmanové, diplomy, knihy a drobné dárečky, na jejichž zakoupení finančně přispěl OÚ Budišov. Slavnostní předání cen s následnou prohlídkou zámku proběhlo 20. září,

– návštěvnický provoz na Den muzeí byl podobně jako v předešlých letech řešen formou dne otevřených dveří: průvodcovskou službu zajišťovali žáci místní ZŠ, kteří si výklad pro jednotlivé sály zpřístupněné části depozitáře připravili sami podle literatury a konzultací s lektorkami.

M. Šebela

– odborné výklady na lokalitě Betlém (VDNM) – pro pracovníky LZ Židlochovice, ZŠ Ivaň (dětský den), AOPK Brno, LF MZLU Brno aj.

– rozhlasové relace

– člen komise pro bakalářské a státní zkoušky na PřF MU

H. Sutorová

– vyhledání, příprava sbírek a archivních materiálů pro badatelské návštěvy: Tlapák V. – rozměry vajec vybraných druhů pro statistické zpracování, Klápště J.– korespondence hr. Kinského z pozůstalosti F. Hejla, Balaž P. – fotodokumentace hnízdění C. nigra z pozůstalosti F. Hejla, Šanda R. – revize žraloků ve sbírkách MZM

Publikační činnost:

Šebela M.

– in Voplakal K.,Vopravil J.: Půdní poměry Biosferické rezervace Delta Dunaje. Živa, 4/2003: 165–168. Obrazové přílohy s doprovodnými texty

– Za exotikou jihoamerických tržnic. Koktejl, XII/9/2003: 106–114

– Návrat malých poslů jara. National Geoghrapic, II/ 11/2003: 6

– Zpráva o výskytu zvláště chráněných druhů Vertebrat na střední nádrži VDNM v průběhu její existence. Odhad trendů výskytu a populační dynamiky u některých zvláště chráněných druhů obratlovců při hladinách na kótách 169,00 m n. m., 169,50 m n. m., 170,00 m n. m. a 170,35 m n. m. Pro potřebu AOPK ČR Brno, 62 s. (nepublikováno)

Kružíková I., Jurajda P., Prášek V.

– Průchod 0+ juvenilních ryb turbínami MVE VDNM. Sborník abstraktů z konference Zool. dny, Brno 2003

Sutorová H., Hanák F.

– Medvědi v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2003 (1): 37–38

– Kozy, ovce a kamzíci v budišovském zoologickém depozitáři. Budišovský zpravodaj, 2003 (2): 47–48

– Krokodýlové v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2003 (3): 45

– Lichokopytníci v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2003 (4): 60-61

Sutorová H., Sutorý K., 2003:

– Nový směr v tvorbě přírodovědných výstav? Věstník AMG, 2003 (5): 10–11

Hudeček J. J., Sutorová H., Hanák F.:

– Výskyt sovice sněžní (Nyctea scandiaca) na Krnovsku. Ptáci kolem nás, 4/2003: 7–9

Další aktivity:

– Odporné konzultace a posudky prací

– Přírodovědný dozor a odborné expertizy vč. vypracování posudků – BRKOM (Černovická terasa, Stránská skála)

1.15. Hydrobiologická laboratoř

Sbírkotvorná činnost

– zpracovávány a evidovány sběry vlastní průběžné a postupně starší sběry různých badatelů. K nejcennějším akvizicím roku 2003 patří typový materiál sinic předávaný specialisty z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni nebo jejich prostřednictvím (Nodularia moravica HINDÁK 2003 (štěrkovna u Podivína) a Gloeocapsopsis aurea MATALONI & KOMÁREK 2003 (Antarctic Peninsula, Pinguinera Stream) a Aphanizomenon hungaricum KOMÁRKOVÁ-LEGNEROVÁ & MÁTYÁS 1995 (Kis Balaton, Hungary).

Práce se sbírkovým materiálem a dokumentací z výzkumu:

– vyhledávání vzorků jednotlivých druhů studovaných v současnosti anebo sběrů ze zájmových oblastí (srovnání vývoje na různých lokalitách, například v chráněných územích, zachycení sukcese na nově vytvořených nebo revitalizovaných mokřadech, eutrofizace nebo oligotrofizace rybníků…).

Od roku 2003 postupné přebírání, třídění a evidence hydrobiologické knihovny prof. A. a V. Sládečkových – daru poskytnutého hydrobiologické laboratoři MZM (literatura nevyužitá oddělením je nabízena dalším oddělením MZM nebo jiným institucím, např. Výzkumnému ústavu vodohospodářskému TGM v Praze – Podbabě a Výzkumnému ústavu rybářskému a hydrobiologickému ve Vodňanech, jejichž knihovny byly zničeny při povodni).

Vědeckovýzkumná činnost:

Ústavní úkoly

Studium řasové flóry a fauny vodních bezobratlých vybraných oblastí ČR s ohledem na biodiverzitu, eutrofizaci a ochranu mokřadů: Podrobné zpracování vzorků nárostových sinic a řas, fytoplanktonu a zooplanktonu z rybničních litorálů a z tůní. Srovnávání různých sukcesních stádií tůní od nově vzniklých po dlouhou dobu existující. Srovnání sinicové a řasové flóry různých poříčních niv ČR. Podchycení vztahů mezi oživením rybníků a hospodařením na nich.

Studium oživení extrémních biotopů: mokřady na severočeských výsypkách po těžbě uhlí – sukcese oživení v průběhu deseti let, oživení pramenů a subaerických biotopů (studánky v okolí Brna i v dalších oblastech).

Grantové projekty

V rámci institucionálního projektu “Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské a panonské a jejich dokumentace“(MK0CEZ00F2402) probíhalo řešení vědeckého záměru “Dokumentace stavu vodních a mokřadních biotopů”:

Dokumentace aktuálního stavu různých typů mokřadů sběrem a zpracováním vzorků nárostů, planktonu a bentosu, vytváření sbírkového fondu. Podrobné studium vybraných druhů sinic a řas (sinice rodu Dichothrix, Microchaete calothrichoides, Merismopedia convoluta, mesohalobní rozsivky aj.) včetně mikrofotografické a kresebné dokumentace.

Spolupráce na projektu VaV 640/8/00 “Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě” a AOPK ČR a Správami Chráněných krajinných oblastí ČR (probíhá od roku 2000, končí v roce 2004): Zpracování vzorků sinicových a řasových nárostů nasbíraných během výzkumu v letech 2001–2002. Doporučení k managementu vybraných rybníků s význačnou řasovou flórou. Srovnání sinicové a řasové flóry na vybraných třeboňských rybnících před a po povodních. Práce na přípravě publikace o oživení různých typů rybníků v rezervacích sinicemi a řasami včetně metodiky jejich sledování.

Výstavy

– “Pohledy do světa” – výstava fotografií ing. M. Brunnera (kurátor výstavy O. Skácelová), Dietrichsteinský palác 15. 7.–6. 9. 2003 (fotografie krajin a jejich obyvatel z autorových cest).

– “Sinice a řasy v potravě člověka” , Muzeum v Blansku, 7. 3.–6 .4. 2003, autor výstavy O. Skácelová (seznámení s historií využívání sinic a řas jako potravy člověka, rozšířením řas, jednotlivými skupinami a druhy, moderními technologiemi pěstování, sinicovými a řasovými produkty na našem trhu, spojeno s ochutnávkami a prezentací řasových produktů).

– “Studánky Brna a okolí” ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (R. Drápal – fotografie, R. Pecháček – texty, O. Skácelová – kresby, texty), Dům ochránců přírody, Panská 9, Brno, 11. 3.–12. 5. 2003 (oživení pramenů a jejich okolí sinicemi, řasami a vodními bezobratlými živočichy ve vztahu k chemickému složení a kvalitě vody).

Pedagogická a lektorská činnost

Determinační kurz sinic a řas pro graduované limnology 9.–12. 6. 2003, Chomutov (lektor).

“Sinice” – přednášky s laboratorním praktikem pro střední školy: Gymnázium, T. Novákové, Brno-Řečkovice – 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2001

Konzultace diplomových prací (studentka zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – sinicová a řasová flóra výsypek na Sokolovsku), konzultace biologické olympiády (studentka gymnázia Křenová, Brno – oživení revitalizovaného mokřadu u Božic)

Vedení doprovodného poznávacího programu “Kvalita vody a místní vodní živočichové” a “Léčivé rostliny v okolí Hostětína” na 13. pracovně vzdělávacím kurzu Ekologického institutu Veronica v Hostětíně, 16.–20. 7. 2003

Přednáška s besedou pro 6. ročník ZŠ Hudcova, Brno-Medlánky “Vodní zvířena známá i neznámá”

Přednášky

Organizace přednáškového cyklu ing. M. Brunnera k výstavě “Pohledy do světa”.

exkurze:

“Studánky v okolí Vranova” 13. 4. 2003, “Studánky okolí Veverské Bítýšky a Brněnské přehrady” 15. 6. 2003, “Brněnské vrty a prameny” 7. 9. 2003, “Studánky v okolí Babího lomu” 21. 9. 2003

Účast na konferencích a seminářích

– XXII Miedzynarodowe Sympozjum Sekci Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn-Mierki 15–18 May 2003. Referátem “Algae in Periphyton of Alluvial Pools in South Moravia – Species which are Welcome or not in our Habitats”.

– 13. konference Slovenské limnologické společnosti a České limnologické společnosti, Banská Štiavnica 23.–27. června 2003. Referátem “Perifyton Lednických rybníků”.

– 43. pracovní konference České algologické společnosti, Rožmberk nad Vltavou, 22.–25. září 2003. Referáty “Nález sinice rodu Dichothrix na výsypce u Sokolova” (společně se Z. Pšererovou) a “Nárostové řasy a sinice NPR Lednické rybníky”.

– Instruktážní seminář Občanského sdružení Unie pro řeku Moravu 11.–13. 4. 2003, Litovel. Přednáška “Způsoby snížení živin ve vodě – zkušenosti z rybníka Olšovec”

Poradenská služba

– hygienická doporučení při provozování rekreace na rybníce Olšovec dle průběhu rozvoje sinic (pro obec Jedovnice),

– opatření v managementu Přírodní památky Františkův rybník (pro Krajský úřad JM),

poradenství v otázkách vhodnosti vybraných metod likvidace sinicových vodních květů (Unie pro řeku Moravu)

Publikační činnost

Skácelová O., 2003: Perifyton Lednických rybníků. Periphyton of the Lednické rybníky fishponds. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1 (2003): 73–75, with English abstrakt. Proc. 13th Conference of Slovak Limnol. Soc. & Czech Limnol. Soc., Banská Štiavnica, June 2003 (Edited by P. Bitušík & M. Novikmec).

Skácelová O., 2003: Algae in Periphyton of Alluvial Pools in South Moravia – Species which are Welcome or not in our Habitats. 22nd International Symposium The Phycological Section of the Polish Botanical Society “Algae and the biological state of waters – a threat or a support?” Olsztyn – Mierki., May 15–18, 2003, p. 49.

Naučné tabule na turistických trasách – celkem 6 tabulí autorského kolektivu Pecháček R., Skácelová O., Drápalová J., Kohoutová S. – údaje o kvalitě vody a oživení studánek s kresbami a fotografiemi..

2. Prezentační útvar

2.1. Programové oddělení

Programové oddělení se zabývalo plněním úkolů, jejichž účelem je prezentace MZM směrem k veřejnosti. Mezi tyto aktivity patří sestavování měsíčních informačních programů a jejich rozesílání v elektronické i tištěné podobě školám i dalším institucím, příprava, tvorba a distribuce propagačních letáků, objednávání výroby transparentů upozorňujících na výstavy pořádané MZM a zajišťování jejich instalace. Dále oddělení spolupracovalo s programovými časopisy KAM v Brně, KULT, Metropolis, Měsíčník kultury a volného času, s Pražským informačním centrem a vydavatelstvím Kamenný klíč, s českou verzí internetových stránek časopisu National Geographic, stejně jako s internetovými stránkami provozovanými Jihomoravským krajem. Zajistilo také ve dnech 9.–10. 1. prostřednictvím propagačních materiálů prezentaci MZM na REGIONTOURU, který proběhl na brněnském výstavišti.

Mezi stabilní úkoly patřilo udržování a aktualizace internetových stránek MZM a zajišťování tiskových konferencí k výstavám. Oddělení se také ve spolupráci s garanty jednotlivých akcí podílelo na přípravě tiskových zpráv pro novináře. Jako každoročně připravili jeho pracovníci podklady pro prezentaci muzea v katalogu EUROBEDS a dále zabezpečili účast MZM v reklamní akci “Smart” pořádané firmou Shell v červenci a srpnu a konečně spolupracovali na akci “Bambiriáda”, pořádané koncem května CVČ Lužánky. Ve spolupráci s edičním odd. také zajišťovali ve dnech 28.–30. 5. provoz stánku na VIII. veletrhu muzeí ČR v Třebíči.

Programové oddělení mělo podíl i na organizaci konference Dětského muzea “Děti, mládež a …muzea ? III.”, která se konala 28.–29. 1., v srpnu spolupracovalo při zprovoznění muzejní prodejny a podílelo se i na veřejné prezentaci nakladatelství Fraus a nakladatelství MZM.

Pracovníci oddělení udržovali stálé kontakty s tištěnými periodiky i elektronickými médii, např. poskytli rozhovor pro ČT Brno k Mezinárodnímu dni muzeí, rozhovory pro Český rozhlas a Radio Proglas o výstavě Východní křesťanství či pro Radio Petrov rozhovor o výstavě Po proudu řeky. Na jaře 2003 se také podařilo zajistit prezentaci MZM v Novinách Poštovní spořitelny (náklad 300 000 výtisků).

Programové oddělení už tradičně organizovalo přednášky pro veřejnost.

Názvy přednášek a přednášející:

Cyklus “Vznik a osudy moravské šlechty”

– Bukůvkové z Bukůvky (Mgr. Vladimír Březina, Historický ústav FF MU Brno)

– Páni z Kravař (Mgr. Tomáš Baletka, PhD., Státní okresní archiv Nový Jičín)

– Collaltové (PhDr. Pavel Balcárek, Moravský zemský archiv Brno)

– Magnisové (PhDr. Libor Vykoupil, PhD., Historický ústav FF MU Brno)

– Nekšové z Landeka (Mgr. David Valušek, Státní okresní archiv Zlín)

– Pavlovští z Pavlovic (Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR Praha)

– Lichtensteinové (Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Ústav historie a muzeologie FPF Slezské univerzity Opava)

– Lichtensteinové-Castelcornové (Mgr. Radmila Pavlíčková, Katedra historie FF PU Olomouc)

– Dubští z Třebomyslic (Prof. Dr. Lothar Höbelt, Univerzita Vídeň)

– Serenyiové (PhDr. Tomáš Jeřábek, PhD., katedra historie PedF MU Brno)

– Valdštejnové (Mgr. Marie Koldinská, Ústav Českých dějin, FF UK Praha)

– Žerotínové (PhDr. Tomáš Knoz, PhD., Historický ústav FF MU Brno)

Cyklus “Římané a Germáni”

– Sláva a pád Říma (Prof. PhDr. Radislav Hošek, CSc., Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha)

– Umění antického Říma (Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha)

– Římská armáda (PhDr. Jiří Musil, PhD., Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha)

– Čechy, Řím a Marobudova říše (PhDr. Eduard Droberjar, Dr., odd. prehistorie a protohistorie Národního muzea Praha)

– Germáni a Morava (Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., Archeologický ústav AV ČR Brno)

– Římané a Germáni (Mgr. Balázs Komoróczy, Archeologický ústav AV ČR Brno)

Cyklus “Východní křesťanství”

Východní křesťanství mezi pravoslavím a řeckým katolictvím (PhDr. František Gutek, Šarišské muzeum Bardejov)

– Balkán – Srbové a pravoslavná církev (PhDr. Václav Štěpánek, Ústav slavistiky FF MU Brno)

– O ruském pravoslaví (Doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., Historický ústav FF MU Brno)

– Historie pravoslavné církve v Čechách (ThDr. Pavel Aleš, Úřad eparchiální rady pravoslavné církve Olomouc)

– Umění srbského pravoslaví a jeho osudy (Mgr. Slobodan Mileusnič, Muzeum srbské pravoslavné církve Bělehrad)

Cyklus “Zdeněk Burian – Cesty do pravěku”

– Zdeněk Burian – člověk s velkým srdcem (Mgr. Martin Ivanov, PhD., geologicko-paleontologické odd. MZM)

– Paleontologická rekonstrukce (RNDr. Růžena Gregorová, geologicko-paleontologické odd. MZM)

Jednotlivé přednášky:

– Izrael v minulosti a dnes (Mgr. Jiří Mihola, katedra historie PedF MU Brno)

– P. Dominik Zavřel – český eucharistický mučedník (PhDr. et ThLic. František Holeček, O.M., Centrum pro církevní dějiny Vranov u Brna)

– Češi v cizině (Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., katedra historie PedF MU Brno)

– Barokní poutní tradice na Moravě (Mgr. Jiří Mihola, katedra historie PedF MU Brno)

– Velkomoravské výšinné hradiště sv. Hyppolita ve Znojmě (Doc. PhDr. Bohumil Klíma, CSc., katedra historie PedF MU Brno)

V roce 2003 uspořádalo programové odd. 30 přednášek , které navštívilo 1 464 osob, průměrná účast činila 49 posluchačů na přednášku.

K další důležité aktivitě oddělení patří pořádání tématických exkurzí. V roce 2003 jich zorganizovalo 11 (z toho 2 do zahraničí); zúčastnilo se jich 354 zájemců.

Přehled exkurzí:

– Na hranice starého mocnářství (Opava, Krnov)

– Geologická exkurze do Moravského krasu a do okolí Tišnova

– Jarní Pálava (Klentnice, Mikulov)

– A opět do feudalismu (Dobruška, Opočno, Nové Město nad Metují)

– Umění versus vojenský újezd. Památky oderských vrchů (Město Libavá, Stará Voda, Budišov nad Budišovkou, Vikštejn, Klokočůvek, Lipná, Potštát)

– Za tajemným hradem v Karpatech a “uherským Římem” (Červený Kameň, Dolná Krupá, Trnava, Šaštín)

– Betonová hranice III – Náchodsko (Dobrošov, Březinka, Náchod)

– Krev, pot a slzy doby bronzové (Cezavy u Blučiny, Dolní Kounice – Rosa Coeli, Krumlovský les)

– Příběhy z Vídeňského lesa (Vídeň, Kohlenburg, Mauerbach, Heiligenkreuz, Maerling)

– Všechny krásy gotiky - gotické památky v údolí Svratky (Předklášteří, Lomnice u Tišnova, Doubravník, Černvír, Vítochov, Zubštejn, Jimramov)

Nedílnou součástí práce oddělení je i zabezpečování akcí v muzejních prostorách, v roce 2003 tak zajistilo uspořádání 309 akcí, z toho 21 za úhradu.

2.2. Oddělení provozu výstav a expozic

Oddělení zajišťovalo provoz v Dietrichsteinském paláci a Biskupském dvoře (provoz pokladen, informační služby, zajišťování dozoru v expozicích a výstavách), spolu se Z. Klečkou z odd. informatiky se staralo i o technické jištění přednášek a po dohodě s autory výstav o přípravu vernisáží.

Dále byl rozšířen technický park oddělení. Došlo k pořízení dvou nových televizorů s velkou obrazovkou do přednáškového sálu, dále dvou mikrofonů (hlavového a klopového) pro přednášející, vysílače, přijímače a DVD přehrávače pro zajištění přednášek, konferencí a seminářů. Byl také zakoupen barevný televizor s videorekordérem pro přednášky a lektorské výklady v geologicko-paleontologické expozici. Veškerá technika je umístěna do nově zakoupených uzamykatelných skříněk, které budou trvale umístěny v přednáškovém sále pro zjednodušení provozu při pořádaných akcích.

Za vydatné pomoci pracovníků výstavního oddělení, odd. údržby a programového odd. byla vybavena a uvedena v srpnu 2003 do provozu nová prodejna publikací a suvenýrů v přízemí Dietrichsteinského paláce. V malém zasedacím sále došlo ve spolupráci se správou budov k položení nové parketové podlahy.

Dodavatelsky vyčištěny podlahové krytiny ve výstavních sálech a vyprány záclony v celém objektu a vyčištěny židle v přednáškovém sále.

2.3. Ediční oddělení

Ediční oddělení zajišťuje veškerou vydavatelskou činnost muzea. Každoročně vydává řadu odborných periodik, ve kterých publikují zejména muzejní vědečtí pracovníci, dále odborníci spřátelených domácích institucí a přední zahraniční vědci. Kromě toho vydává monografie, katalogy k výstavám, sborníky z konferencí, sympozií a přednášek uskutečněných v muzeu. Rovněž zajišťuje drobné tisky, nezbytné pro chod instituce jako např. měsíční programy, pozvánky na výstavy a jiné akce, skládačky k výstavám, vstupenky do expozic a výstav, hlavičkové papíry a jiné potřebné tiskoviny. Všechny tisky realizuje vlastními silami, díky redakčnímu, studiovému a tiskárenskému zázemí. Pouze v případě zvláště technicky náročných tiskovin spolupracuje s externisty. Součástí oddělení je také ediční sklad a odbyt spojený s komisním prodejem.

Ediční oddělení v roce 2003 vydalo celkem 6 publikací většího rozsahu, 7 časopisů a 5 přecházejících z roku předchozího, 8 katalogů k výstavám a jiným akcím, 34 druhů pozvánek, měsíčních programů a jiných drobných tisků. Stejně jako v minulém roce pokračovala snaha většinu tisků zajistit zcela pracovišti oddělení. Grafické návrhy publikací i drobných tisků byly prováděny bez externích spolupracovníků, sazba a příprava tiskových podkladů u větší části tisků rovněž. Tisk byl zajišťován v tiskárně MZM s ohledem na náročnost, tzn. čtyřbarvotisky byly zadávány mimo MZM. V případech, kdy to bylo možné, volili jsme kombinovaný tisk – čb. v MZM a barvy externě. Knihařské zpracování tisků bylo rovněž kombinované dle náročnosti a především velikosti nákladu vzhledem k podílu ruční práce v MZM.

Rozpočet edičního oddělení byl v roce 2003 navýšen o ministerskou dotaci na vydání časopisů. Díky tomuto příspěvku se podařilo všechny dodané časopisy vydat .

Při své práci se ediční oddělení potýká stále častěji s problémem stárnutí a opotřebovávání technického vybavení tiskárny, proto v letošním roce byl velmi výhodně zakoupen starší stroj z jiné tiskárny v lepším stavu než náš stávající. Repasováním dvou strojů byl sestaven takový, který byl měl zase po určitou dobu splňovat požadavky MZM na méně náročné tisky, neboť existence vlastní tiskárny, jako doplňku pracoviště DTP a redakčního zázemí nakladatelství MZM, se už mnohokrát osvědčila. V roce 2003 se velmi uspokojivě rozšířila oblast marketingu. Některé tituly, např. “Řeka Svratka, krajina a lidé”, byly zcela vyprodány během velmi krátké doby. Zisky plynoucí z prodeje publikací a také příjmy po otevření muzejní prodejny tvoří nezanedbatelnou částku.

Ve většině nakladatelské produkce je MZM zcela soběstačné a výsledné produkty vycházely i v roce 2003 podstatně levněji než při externím zpracování. Ediční plán pro rok 2003 byl splněn.

Prezentace oddělení:

Jako každoročně se ediční odd. účastnilo mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2003 v Praze vlastním stánkem. Tentokrát byl koncipován v africkém duchu v souladu s celkovým zaměřením ročníku veletrhu a také proto, že v roce předcházejícím MZM vydalo 2 tituly s africkou tématikou – Africké umění (katalog J. Kanderta k výstavě Umění západní Afriky uspořádané v roce 2002 v Pavilonu Anthropos) a Černý obr Afriky (monografie I. Mrázka vydaná rovněž při příležitosti výstavy). Na veletrhu byla uspořádána beseda a autogramiáda s autorem Ivanem Mrázkem, které se zúčastnilo 24 lidí mimo jiné i zástupci Africké společnosti v ČR.

Další aktivity: v rámci prvního ročníku národního veletrhu Svět knihy Brno 2003 společná prezentace nakladatelské činnosti s nakladatelstvím Fraus v prodejně MZM v Dietrichsteinském paláci, panelová výstava z nakladatelské produkce MZM na BVV (Svět knihy Brno 2003), dále účast na veletrhu muzeí v Třebíči (prodej publikací ve stánku) a konečně podíl na otevření a především průběžném zásobování muzejní prodejny publikací a suvenýrů v Dietrichsteinském paláci. Proběhly také dva rozhovory pro Český rozhlas 3 – Vltava nad novými knihami.

Plnění edičního plánu pro rok 2003:

Dokončení rozpracovaných tisků z roku 2002

Časopisy

– Krystalinikum 28/2002

– Anthropologie 1, 2/2002

– ČMM vědy společenské 2002

– Folia ethnographica 2002–2003

Ostatní

– Kraslice na Moravě, E. Večerková (monografie hrazená částečně sponzorsky) – grafické zpracování, sazba, tisk černobílý MZM, tisk barva a knihařské zpracování externě

– Mikroskopie horninotvorných minerálů, M. Gregerová a kol. (monografie vydaná pro PřF MU) – grafické zpracování, sazba bez atlasové části, tisk MZM, atlasová část sazba, tisk barev a knihařské zpracování externě

Nové tisky realizované v roce 2003

Časopisy

– ČMM vědy biologické 2003

– ČMM vědy geologické 2003

– Anthropologie 3/2002, 1–2/2003

– Krystalinikum 29/2003

– ČMM vědy společenské 2003

– Z kralické tvrze 2003

Knihy většího rozsahu

– Řeka Svratka, krajina a lidé, S. Brodesser (monografie) – grafické zpracování, sazba, knihařské zpracování MZM, tisk externě

– Děti mládež a muzea III., editorky Z. Poláková, E. Jelínková (sborník z konference Dětského muzea) – grafické zpracování, sazba, tisk, příprava a rozmnožení CD, knihařské zpracování MZM

– Východní křesťanství, kol. autorů (doprovodné texty k výstavě) – grafický návrh, sazba MZM, tisk externě

– Jak plynul čas podél řeky Svratky, S. Brodesser (monografie) – grafické zpracování, sazba MZM, tisk a knihařské zpracování externě

Katalogy k výstavám a jiným akcím

– Řekni mi zrcadlo (katalog k výstavě Dětského muzea MZM) – grafický návrh, sazba, tisk, knihařské zpracování MZM

– Od Barborky ke Třem králům, E. Večerková (katalog k výstavě Etnografického ústavu MZM) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování MZM

– Katalog akcí Dětského muzea 2003–2004 – sazba, tisk, knihařské zpracování MZM

– Katalog publikací Moravského zemského muzea 2003

Ostatní

– Exkurzní průvodce k mineralogické konferenci (zakázka pro PřF MU) – tisk MZM, knihařské zpracování externě

– Abstracta k mineralogické konferenci (zakázka pro PřF MU) – tisk MZM, knihařské zpracování MZM

– Výroční zpráva MZM 2002 – sazba, tisk, knihařské zpracování MZM

– Houby (zakázka) – tisk externě, knihařské zpracování MZM

Pozvánky k výstavám a jiné tisky

– Numismatické přednášky

– Medaile B. Teplého

– Germáni a Římané

– Lidová řemesla

– Východní křesťanství

– Pozvánka geologického odd. na prezentaci filmu

– Od Barborky ke Třem králům

– Řekni mi zrcadlo…

– Pohledy do pravěku – Z. Burian a P. Dvorský

– Prezentace u příležitosti Světa knihy Brno

Měsíční programy

Tisk měsíčních programů MZM na měsíce únor 2003 – leden 2004

Ostatní drobné tisky

– Vstupenky k výstavě Český a slovenský exil

– Vstupenky do Dietrichsteinského paláce

– Vstupenky do Biskupského dvora

– Hlavičkový papír ICOM

– Hlavičkový papír MZM

– Komplimentky MZM

– Budišov – leták

– Vizitky dle potřeby

– Skládačka pro Památník Bible kralické

– Skládačka pro Památník Leoše Janáčka

– PF MZM 2004

Plakát k výstavě Východní křesťanství

Rozpracované tituly přecházející do roku 2004

– Folia Mendeliana 2002–2003 – ve 2. korektuře u autorů

– Anthropologie 3/2003 – v sazbě

– Morava v době baroka – ve 2. korektuře u editora

2.4. Výstavní oddělení

V rámci svého poslání oddělení jako každý jiný rok zajišťovalo výstavní aktivity MZM, počínaje spoluprací na tvorbě plánu a rozpočtu, přes výtvarné návrhy a projekty až po samotnou realizaci a následnou likvidaci výstav. Plán, který byl nastaven na hranici kapacitních možností oddělení, byl bezezbytku splněn, přestože v několika případech byl jistým způsobem komplikován ne zcela stoprocentní připraveností ze strany odborných garantů a dodatečným zařazením některých neplánovaných akcí. Přitom se pracovníci výstavního oddělení dokázali podílet ještě i na dalších úkolech, jako např: zprovoznění muzejní prodejny, vyklizení Pavilonu Anthropos, úprava vlastního pracoviště, drobné odborné služby jiným oddělením a v omezené míře i údržba expozic. Základem úspěšného plnění stanovených cílů je vysoká odbornost, zkušenost a vstřícnost současného kádru, schopnost dalšího sebevzdělávání a též účelné využívání nových materiálů, prostředků i technologií, jak v přípravné tak i realizační fázi, včetně manažerské agendy.

Z roku 2002 dobíhaly tyto výstavy

– Čistota – půl zdraví. Dětské muzeum (DM),19. 11. 2002–29. 3. 2003, celková návštěvnost 6 248 osob, z toho v roce 2003 4 130 osob (70 denně)

– Z. Burian – Cesty do pravěku (s hernou DM). Dietrichsteinský palác (DP), 3. patro, 31. 10. 2002–22. 3. 2003, celková návštěvnost 11 634 osob, z toho r. 2003 4 698 osob (125 denně)

Výstavy otevřené v roce 2003 v prostorách MZM

– Český a slovenský exil – Slovenský exil. Palác šlechtičen (PŠ), přízemí a 1. patro, 18. 1.–31. 3. 2003, návštěvnost 673 osob (13 denně)

– Český a slovenský exil – Exilová pošta, Mramorové sály (MS), 18. 1.–31. 3. 2003, návštěvnost 577 osob (11 denně)

– Miloš Brzobohatý – fotografie. DP hala, 20. 2.–29. 3. 2003 – průchozí výstava

– Bohumil Teplý – medaile, plastika. MS, 17. 4.–17. 5. 2003, návštěvnost 74 osob (4 denně)

– Římané a Germáni. DP, 3. patro, 29. 4.–26. 10. 2003, návštěvnost 11 712 osob (90 denně)

– Římané a Germáni. DM, 29. 4.–26. 10. 2003, návštěvnost 7 358 osob (71 denně)

– Pohledy do světa, foto Brunner. DP, hala, 15. 7.–6. 9. 2003 – průchozí výstava

– Vlastně malý zázrak… PŠ, přízemí, 22. 5.–18. 10. 2003, návštěvnost 4 619 osob (43 denně)

– Současné lidové řemeslo. MS, 3. 6.–27. 9. 2003, návštěvnost 1 164 osob (14 denně)

– Východní křesťanství. PŠ, 1. a 2. patro, 25. 9. 2003–31. 1. 2004 – do 31. 12. 2003 návštěvnost 4 270 osob (64 denně)

– L. Vlček – foto (ekologie). DP, hala, 6. 5.–4. 7. 2003 – průchozí výstava

– Josef Dobrovský a Brno. DP, hala, 18. 9.–31. 12. 2003 – průchozí výstava, výklady pro školy viz literární odd.

– Ty mrtvý lež a nevstávej. MS, 14. 10. 2003–3. 1. 2004 – do 31. 12. 2003 návštěvnost 3 023 osob (57 denně)

– Od Barborky ke Třem králům. PŠ, přízemí, 13. 11. 2003–17. 1.2004 – do 31.12. 2003 návštěvnost 2 924 osob (94 denně)

– Pohledy do pravěku. Akad. malíř Z. Burian, akad. malíř P. Dvorský. DP, 3.patro, 4. 12. 2003–13. 3. 2004, do 31. 12. 2003 návštěvnost 1 521 osob (95 denně)

– Řekni mi zrcadlo… DM, 27. 11. 2003–17. 4. 2004, do 31. 12. 2003 návštěvnost 1 464 osob (73 denně)

– Svět buněk. Mendelianum, 13. 3. 2003–2004 viz celková návštěvnost Mendeliana

– Po proudu řeky (Burgundský kanál). PŠ, 1. patro, 3. 7.–29. 8. 2003, návštěvnost 1 268 osob (38 denně)

Výstavy mimo MZM

– Kraslice – kulturní výměna, Tampere – viz Etnografický ústav

Braun – spolupráce s muzei v Trenčíně, Budapešti, Utrechtu – viz Etnografický ústav

– A ta kráva mléko dává – spolupráce s muzei v Uh. Hradišti a Hodoníně – viz Etnografický ústav

– Keltové na Moravě, Asparn (Rakousko) – viz Archeologický ústav

Činnost mimo plán

– Návrh a výroba panelů pro Veletrh muzeí v Třebíči

– Návrh a výroba propagačních panelů pro Knižní veletrh v Brně

– Svépomocná úprava pracoviště na Kapucínském nám. 8 a ve 3. patře DP

– Likvidace expozice v Pavilonu Anthropos v rámci přípravy na jeho rekonstrukci.

– Výtvarná i technická spolupráce při zprovoznění muzejní prodejny.

2.5. Dětské muzeum

Oddělení dětské muzeum (DM) je specializovaným pracovištěm MZM pro práci s dětmi a handicapovanými návštěvníky. V roce 2003 plnilo svoje průběžné činnosti jako je příprava speciálních výstav pro děti a handicapované návštěvníky, dále realizovalo programy pro školy i volný čas k výstavám i vzdělávací či zájmové programy a tvůrčí dílny z různých muzejních oborů na volná témata. Dále probíhaly zápůjčky dvou putovních výstav DM a tématických interaktivních kolekcí, byly vydány katalogy k novým výstavám, pracovní listy a drobné tiskoviny pro práci s dětmi a mládeží. Pracovnice DM průběžně realizovaly mimo vzdělávací činnosti i metodickou práci se studenty i zaměstnanci muzejních zařízení z celé ČR. k desetiletému výročí uspořádalo konferenci s mezinárodní účastí Děti, mládež a muzea? III.

Významným impulsem pro další rozvoj dětského muzea bylo přijetí rozhodnutí ministerstva kultury ČR zřídit v letech 2004–2005 při MZM metodické centrum pro práci s dětmi a mládeží a z DM tak utvořit pilotní pracoviště muzejní pedagogiky a práce se zdravotně postiženou mládeží v České republice.

V současné disponuje dětské muzeum výstavním sálem o rozloze 100 m2. Citelně postrádá větší výstavní prostory s tvůrčími dílnami a skladovým zázemím.

Výstavy dobíhající z roku 2002

– Čistota půl zdraví (do 29. 3. 2003)

Výstava byla v pořadí už čtvrtou částí volného cyklu DM o zdravém životním stylu. Seznamovala především dětské návštěvníky s vývojem základních oblastí hygieny člověka, jeho ošacení, obydlí i problémy s jejím ignorováním či nedostatečným dodržováním od pravěku po polovinu dvacátého století. Podařilo se soustředit ojedinělou kolekci sbírkových předmětů a obrazového materiálu, výstava nabízela i řadu předmětů na dosah a k interaktivním činnostem.

Programy pro školy: 99 programů, 1 926 návštěvníků

Z toho programy pro handicapované děti: 7 programů, 98 návštěvníků

Program pro účastníky konference: 85 návštěvníků

Sobotní programy pro veřejnost: 5 akcí, 118 návštěvníků

Veřejnost celkem: 2 099 návštěvníků

Návštěvnost v roce 2003 celkem: 4 110

– Zděněk Burian – Cesty do pravěku – tvůrčí dílna a výklad k (do 15. 3. 2003)

Programy v tvůrčí dílně v samostatném sálu nabízely didaktické, tvůrčí i výtvarné činnosti k tématu vývoje života na zemi i k osobnosti malíře Zdeňka Buriana.

Programy pro školy: 66 programů, 1 268 návštěvníků

Z toho programy pro handicapované děti: 3 programy, 39 návštěvníků

Programy pro účastníky konference: 85 návštěvníků

Sobotní programy pro veřejnost: 1 program, 31 návštěvníků

Veřejnost celkem: 2 982 návštěvníků

Návštěvnost v tvůrčí dílně plus výklady v roce 2003 celkem: 4 335

Výstavy otevřené v roce 2003

– Římané a Germáni – nepřátelé, rivalové a sousedé – herna s výkladem v celé výstavě (29. 4.–26. 10.)

Herna v prostorách DM představovala interaktivní expozici, která hravou formou shrnovala poznatky z celého výstavního projektu a nabízela tak řadu možností vyzkoušet si jak v dané době žili, čím se bavili, co si oblékali i čím bojovali Germáni i Římané.

Programy pro školy: 176 programů, 4 152 návštěvníků

Z toho programy pro handicapované děti: 6 programů, 87 návštěvníků

Sobotní programy pro veřejnost: 9 programů, 295 návštevníků

Veřejnost celkem: 3 206 návštěvníků

Návštěvnost výstavy celkem: 7 358 návštěvníků

– Řekni mi zrcadlo aneb krása a krášlení od pradávna do nedávna (od 27. 11. 2004)

Výstava se zaměřila na zajímavé momenty i kuriozity z historie pěstování krásy od pravěku do první poloviny 20. století a pro všechny hravé návštěvníky nabízí mimo působivou kolekci sbírkových předmětů a obrazového materiálu i řadu předmětů a činností na dosah a k tvůrčí manipulaci.

Programy pro školy: 38 programů, 820 návštevníků

Veřejnost celkem: 644 návštevníků

Návštěvnost v roce 2003 celkem: 1 464 návštevníků

Další akce

Tvůrčí sobotní dílny pro veřejnost: 6 akcí, 297 návštevníků

Jarní prázdniny v muzeu: 4 programy, 237 návštěvníků

Velikonoční tvůrčí dílna pro belgický dívčí basketbalový tým, 17. 4., 24 účastníků

Týden dětí s MZM: 5 celodenních programů se 3 zájezdy, skupina 38 dětí

Vánoční dílny pro veřejnost: 2 akce, 244 návštěvníků

Vánoční dílny pro nevidomé a neslyšící děti: 2 akce, 102 účastníků

Celková návštěvnost výstav a programů DM v roce 2003: 18 229 návštěvníků

 

Putovní výstavy

– Nech brouka žít

Okresní Vlastivědné Muzeum Šumperk (do února 2003), 1 322 návštěvníků

Vlastivědné Muzeum Jesenicka (únor–březen), 769 návštěvníků

Muzeum J.A.Komenského v Uherském Brodě (duben–září), 4 137 návštěvníků

Krajské vlastivědné muzeum Nový Jičín – Muzeum v Příboře (září–leden 2004), 1 214 návštěvníků

– Víš, co jíš?

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (prosinec 2002–únor), 1 425 návštěvníků

Západomoravské muzeum v Třebíči (duben–květen), 741 návštěvníků

Muzeum Boskovicka (září–listopad), 1 518 návštěvníků

Masarykovo muzeum v Hodoníně (prosinec–2004)

Návštěvnost putovních výstav DM celkem: 11 106 návštěvníků

 

Zápůjčky interaktivních tématických kolekcí a pomůcek

Pravěk – Muzeum Kroměřížska

Středověk – Městské muzeum Dvůr Králové

Keltové na Moravě (kolekce součástí výstavy Archeolog. ústavu MZM) – Asparn, Rakousko

Stará škola: Muzeum Těšínska, Karlovské muzeum Velké Karlovice, Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem, Vlastivědné muzeum Vsetín, Muzeum Boskovicka

Metodická a vzdělávací činnost

– 28.–29. 1.: Uspořádání konference s mezinárodní účastí “Děti, mládež a muzea ? III.”, 91 účastníků (mimo pracovníky muzea a organizační tým), organizační zabezpečení E. Jelínková, hlavní referát za DM Z. Poláková

– 5. 12. a 19. 2.: Uspořádání semináře pro studenty VOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně “Vývoj a analýza práce s dětským návštěvníkem v muzejních zařízeních v ČR”, 32 účastníků, odborná část Z. Poláková, praktická část lektorky DM

– 16. 4.: Uspořádání semináře pro studenty Pedagogické fakulty MU v Brně “Muzejní pedagogika v praxi Dětského muzea”, 15 účastníků, odborná část Z. Poláková, praktická část lektorky DM

– 9. 1.: Účast v panelové diskusi “Muzeum a škola”, pořádané Asociací muzeí a galerií v rámci vzdělávacích a prezentačních akcí na veletrhu GO a Regiontour 2003 v Brně (Z. Poláková)

– 4. 3. Účast na konferenci “Muzeum a škola”, pořádané Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, referát “Dětské muzeum MZM a jeho zkušenosti z praxe” (Z. Poláková)

– 7. 10.: Referát k výstavě “Nech brouka žít” pro účastníky vernisáže, Krajské vlastivědné muzeum Nový Jičín (E. Jelínková)

Zahraniční cesty

– 30. 9.–1. 10.: Účast na celoslovenském vzdělávacím semináři Slovenského národního muzea Bratislava v Podbrezové (Z. Poláková a E. Jelínková), referát “Dětské muzeum MZM v Brně a jeho zkušenosti z praxe” (Z. Poláková)

Členství v komisích

Meziresortní komise MK ČR a MŠMT ČR pro mimoškolní dětské a mládežnické aktivity, výchovu uměním i k umění a kulturnímu dědictví (Z. Poláková)

Publikační a ediční činnost

– Poláková Z.: Potřebujeme dětská muzea?, Sborník Děti, mládež …a muzea? III., MZM Brno 2003, s. 42–50

– Poláková Z.: Dětské muzeum MZM a jeho zkušenosti z praxe, Acta musealia. Suplementa 2003. Sborník příspěvků z konference Muzeum a škola, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2003, s. 16–17

– Poláková Z.: Deset let Dětského muzea MZM v Brně, Časopis Moravského zemského muzea, vědy společenské, č. 1–2, roč. 88/2003, s. 273

– Redakční příprava sborníku z konference Děti, mládež… a muzea? III. (E. Jelínková)

– Redakční příprava a příprava k tisku katalogu vzdělávacích programů, výstav a expozic MZM pro děti a mládež 2003/04 (E. Jelínková)

– Příprava katalogu k výstavě Řekni mi zrcadlo aneb krása a krášlení od pradávna do nedávna (Z. Poláková)

– Obsahová a grafická příprava drobných tisků (pracovní listy, vystřihovánky) pro děti k výstavám DM (Z. Poláková, E. Jelínková, M. Olešovská)

Komunikace se sdělovacími prostředky

– rozhovor pro pořad ČT 1 “Domácí štěstí” ve výstavě Čistota – půl zdraví (vysíláno 23. 3.) – Z. Poláková

– rozhovor pro ČT 1 k výstavě Římané a Germáni – E. Jelínková

– 6 rozhovorů pro Český rozhlas Brno a Radio Proglas – E. Jelínková, Z. Poláková

– účast na tiskových konferencích k nově otevřeným výstavám DM (Z. Poláková, E. Jelínková)

Útvar dokumentace a informatiky

2.6. Oddělení informatiky

Oddělení informatiky poskytovalo po celý rok pracovníkům MZM služby spojené s instalací, provozem a rozvojem výpočetní techniky.

Počítačová síť

Začátkem roku navázalo na započatý projekt zasíťování muzejních pracovišť. V lednu byl připojen optickým kabelem z Mahenovy knihovny do muzejní sítě Palác šlechtičen. Tím byla ukončena etapa připojení a zahájena etapa další, z hlediska náročnosti složitější, a to synchronizace všech serverů. Tento úkol se také povedlo dotáhnout do konce, ale je nutno připomenout, že projekt zasíťování se nedá prohlásit za ukončený. Optimalizace síťových prostředků, přizpůsobení novým potřebám a aktuálním podmínkám je každodenním úkolem správců sítě.

Informační systém

Oddělení informatiky vytvořilo v první polovině roku novou verzi informačního intranetového systému. Tento systém zviditelňuje služby oddělení, odpovědné pracovníky za jednotlivé činnosti, stanovuje základní povinnosti uživatelů a řeší požadavky na oddělení informatiky profesionálnější formou. Obsahuje také užitečné informace pro všechny zaměstnance (seznamy, telefony, kniha jízd, odborová knihovna, …). Systém se v průběhu roku vyvíjel, bude se vylepšovat a doplňovat i nadále.

Pro uživatele počítačů připravilo oddělení informatiky dvě školení: první bylo zaměřeno na elektronickou poštu, druhé na nový intranetový systém.

Oddělení informatiky jako pracoviště ISO se podílelo na třech základních úkolech MZM: vývoji systému Demus, vývoji systému CESik a aktualizaci databáze Restitution-Art.

Demus

V březnu byla uvedena nová verze modulu Botanika a v září Zoologie systému Demus01. Aplikace Botanika byla prezentována na semináři oddělení botaniky MZM, aplikace Zoologie na semináři zoologů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Začala také příprava nové verze aplikace Entomologie a úplně nové aplikace Geologie pro geologii, mineralogii a paleontologii. Na vývoji jednotlivých oborových modulů Demusu se i nadále podílely odborné komise AMG.

CESik

Programování nové verze programu CESik, která usnadňuje komunikaci s centrální evidencí CES, bylo ukončeno v září. Uvedení do provozu bylo závislé na rozhodnutí MK ČR, které ho naplánovalo na 1. 2. 2004.

Promus

V říjnu byl zahájen vývoj nového systému ProMuS (prohlížeč muzejních sbírek). ProMuS by se měl stát metodickým nástrojem pro zobrazování informací o sbírkových předmětech na internetu, přičemž rozsah a obsah zveřejněných údajů zůstává plně pod kontrolou správců sbírek. První představení zkušební verze ProMuSu bylo na pražské konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě v prosinci.

Digitalizace sbírkových předmětů

Jednou ze základních činností pracoviště ISO je obrazová digitalizace sbírkových předmětů. V roce 2003 bylo obrazově zdokumentováno 1 250 předmětů. Průběžně probíhá přepis obrazového materiálu ze starých nosičů na DVD. Pracovníci multimediální dokumentace zpracovávají také obrazovou dokumentaci různých muzejních akcí (výstavy, přednášky apod.).

Projekt CITeM

Vzhledem k rozsáhlosti činnosti oddělení a nedostatečným podmínkám pro ni byly v průběhu roku vypracovány teze pro vytvoření muzeologicko-metodického pracoviště s celostátní působností, které se stanou základem pro projekt plánovaný na příští rok. Zřízení centra pro informační technologie v muzeích (CITeM) bylo jedním z bodů na prosincovém rokování zástupců oddělení informatiky, AMG a MK ČR v Praze.

Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb

Ústřední knihovna MZM

Knihovna Moravského zemského muzea v Brně v roce 2003 v souladu se svým posláním shromažďovala, zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu a poskytovala odborné knihovnické, bibliografické a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům MZM, ale i široké veřejnosti. Od 1. 1. 2003 je knihovna MZM zaregistrována na Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem 1536/2002 jako veřejná základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. V současné době má knihovna MZM zaregistrováno 1 106 uživatelů, z toho 147 jich je registrováno v Ústřední knihovně. Celkový počet výpůjček za loňský rok činil 3 472 svazků ( v ÚK 826).

Ke konci roku 2003 knihovna MZM čítala 429 928 svazků, roční přírůstek v knihovních jednotkách byl 5 653. Na Ústřední knihovnu z tohoto počtu připadá

46 298 knihovních jednotek s přírůstkem 105 kusů.

Muzeologická knihovna obsahuje 9 992 svazků, za rok 2003 přibylo 64 knihovních jednotek. Dvakrát ročně je vydávána brožurka o nových přírůstcích. Muzejní dokumentační centrum během roku 2003 zajišťovalo překlady a rešerše pro potřeby odborných oddělení, ředitelství, edičního a výstavního oddělení. Významná byla jazyková spolupráce na výstavě Východní křesťanství. Taktéž administrativně zajišťovalo periodickou aktualizaci Centrální evidence sbírek pro MK ČR.

Archiv MZM

Do ústřední spisovny archivu MZM bylo v roce 2003 přijato 24 běžných metrů písemností z let 1970–1990. Skartováno bylo 12 běžných metrů z odboru přírodních věd a zoologického oddělení. Zpracováno bylo 218 karet z materiálu roku 1947. Průběžně probíhá výstřižková služba a archivace drobných tisků. Archiv během roku 2003 navštívilo 7 badatelů. Bylo poskytnuto odborné metodické vedení bakalářských a diplomových prací třem studentům VŠ.

Grantové projekty v roce 2003

Programový projekt Věda a výzkum: Vytvoření centrální databáze fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu.

Tento projekt započatý v roce 2001 probíhal posledním rokem, bohužel již bez státní dotace. Pro vytvoření centrální databáze byl vybrán knihovnický program KPWin od české firmy KPSys. Kvalitnější zahraniční programy (Aleph, Tinlib) bohužel nebyly cenově dostupné. Přes stále přetrvávající technické problémy byl program nainstalován na 12 odborných odděleních MZM a ke konci roku 2003 v něm bylo zapsáno 24 tisíc knihovních jednotek. U dalších 50ti tisíc jednotek v digitální formě se počítá s převodem. Na www.mzm.cz je vystavena první část knihovny pod odkazem Souborný katalog MZM. Komisí pro Vědu a výzkum MK ČR byl celý projekt zhodnocen jako velmi přínosný a bylo nám doporučeno podat si přihlášku o nový projekt v oblasti Veřejných informačních služeb knihoven.

Veřejné informační služby knihoven (VISK) – VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON: Vytvoření centrální databáze knižních a časopiseckých fondů Moravského zemského muzea v Ústřední knihovně muzea pomocí technologie RETROKON

Program VISK 5 byl následkem povodní v roce 2002 zrušen a místo něj jsme dostali nabídku realizovat projekt v rámci programu Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence. Nabídku jsem přijali, i když výše dotace byla o mnoho nižší, než jsme žádali. Cílem projektu bylo dodat naše knihovní záznamy v digitální formě do Souborného katalogu ČR – Caslin. Byla navázána spolupráce se Souborným katalogem ČR a zkušebně posláno prvních 8000 záznamů. Projekt stále trvá.

Členství v komisích a jiných profesních organizacích

Komise knihovníků Asociace Muzeí a galerií v ČR – člen Mgr. Renata Novotná

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Jižní Morava – Ústřední knihovna MZM je institucionálním členem regionálního výboru SKIP

Český výbor ICOM – PhDr. Pavla Seitlová – tajemnice výboru

Personální změny na oddělení v roce 2003

V červnu roku 2003 nastoupila do funkce knihovník – dokumentátor Jana Olivová na místo uvolněné po Vilmě Richterové.

V červenci roku 2003 nastoupil do funkce archiváře na úvazek 0,5 Mgr. Jan Obrovský.
Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: