Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2004


Výroční zpráva v MS WORD (932 kB)

Slovo ředitele
Zpráva o hospodaření
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Účast na programech mezinárodních institucí
Výdaje na zahraniční služební cesty
Investiční akce v roce 2004
Návštěvnost Moravského zemského muzea v roce 2004
Několik dat z historie muzea
1. ODBORNÉ SEKCE
Historické vědy
1.1. Historické oddělení
1.2. Archeologický ústav
1.3. Numismatické oddělení
Vědy o umění
1.4. Oddělení dějin literatury
1.5. Oddělení dějin divadla
1.6. Oddělení dějin hudby
Vědy o zemi
1.7. Mineralogicko-petrografické oddělení
1.8. Geologicko-paleontologické oddělení
Vědy o životě
1.9. Ústav Anthropos a Pavilon Anthropos
1.10. Historie biologických věd – genetika
1.11. Etnografický ústav
1.12. Botanické oddělení
1.13. Entomologické oddělení
1.14. Zoologické oddělení
1.15. Hydrobiologická laboratoř
2. Prezentační útvar
2.1. Programové oddělení
2.2. Oddělení provozu výstav a expozic
2.3. Ediční oddělení
2.4. Výstavní oddělení
2.5. Dětské muzeum
3. Útvar informačních technologií
3.1. Oddělení informatiky
3.2. Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb
Organizačně manažérský model MZM
Personální obsazení oddělení a útvarů
Grantové projekty
 

Slovo ředitele

      Rok 2004 znamenal pro Moravské zemské muzeum konečné uzavření období, kdy jsme končívali se záporným hospodářským výsledkem. Především díky dobré práci ekonomického úseku se nám podařilo smazat negativní výsledek a do dalšího roku tak vstupujeme s čistým štítem a s daleko větší volností v oblasti odměňování. Na druhou stranu jsme museli respektovat příkaz snižování objemu mzdových prostředků na jedno procento, což bylo naplněno snížením úvazků pracujících důchodců. Tímto způsobem se podařilo úkol splnit, přičemž dopad na zaměstnance byl poměrně velmi malý.
      Ke konci roku 2004 byla rovněž v podstatě uzavřena jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukčních investičních akcí MZM v posledním období – rekonstrukce pavilonu Anthropos. Stávající nedodělky, které přecházejí na počátek roku 2005, lze přičíst na vrub jednak dynamice financování, které bylo rozmnoženo až do roku 2005, jednak tragickému úmrtí ing. Vladimíra Manďáka, jehož firma byla generálním dodavatelem rekonstrukce. Zdárně však pokračovaly také další rekonstrukční a stavební úpravy objektů MZM, zejména zámku Jevišovice, Biskupského dvora, Památníku Bible kralické apod.
      Dominantní akcí výstavního programu MZM 2004 byla výstava “Dobrá trefa”, zachycující v imponujícím záběru historii střeleckých spolků na Moravě, zejména uniformy, listinné materiály, zbraně a trofeje, střelecké terče. Výstava nejen dokumentovala významnou součást společnosti na Moravě od středověku až po současnost, ale také novým způsobem objasnila sociální, národnostní i politické souvislosti této významné součásti našich dějin. Právem byla tato výstava oceněna také v celonárodní soutěži “Gloria musealis”. Nelze však opomenout ani řadu dalších výstav a z nich zejména ty, které putovaly po dalších našich i zahraničních muzeích. Zde mám na mysli především mimořádně úspěšné výstavy Dětského muzea.
      Ediční činnost MZM opět dodržela zásadu, podle níž vycházela všechna periodika se správným vročením. Přesto, že jsme pracovali až v úzkostně úsporném režimu, podařilo se vydat všechny plánované tituly, z nichž nejúspěšnější byly dotisky publikace dr. Brodessera “Jak plynul čas podél řeky Svratky”.
      MZM patří již neodmyslitelně do rodiny českých vědeckovýzkumných institucí. Důkazem je značný počet řešených grantových VaV úkolů, zejména však úspěšně probíhající řešení dvou vědeckovýzkumných projektů v rámci institucionálního financování vědy. Z řady významných úspěchů je patrně zapotřebí vyzvednout zejména vydání monografie dr. Antonína v prestižní zahraniční edici. Velký zájem odborné veřejnosti však poutají výzkumné akce dr. Šebely v Latinské Americe, pokračující záchranné výzkumy v oblasti Modrá, Staré Město, Vedrovice a další výzkumné programy oddělení mineralogie, geologie, botaniky, zoologie, entomologie, hydrobiologie, dějin divadla, dějin hudby, dějin literatury, etnografie, historie, anthropologie, numismatiky a genetiky. Zejména institucionální financování v této oblasti vytváří již několik let solidní základnu vědeckého výzkumu a umožňuje tak potvrzovat dobré místo MZM na poli české vědy.

PhDr. Petr Šuleř  

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Moravské zemské muzeum, vědomo si nutnosti velmi úsporného nakládání s finančními prostředky, které již řadu let nedosahují takové výše, která by bez problémů zajistila provoz a rozvoj muzea, vytyčilo několik priorit, které měly signalizovat návrat hospodaření MZM k vyrovnaným hodnotám a současně měly mírnit nutnost snížení objemu mzdových prostředků o 1 %. Lze s uspokojením konstatovat, že cíle, vyplývající z těchto priorit, byly naplněny. Byl dosažen takový zlepšený hospodářský výsledek, který anuloval ztrátu z minulých let. Omezením počtu a zejména výše pracovních úvazků pracujících důchodců bylo dosaženo potřebné úspory mzdového fondu. Cenou za tento úspěch však bylo omezení nákupů potřebného přístrojového vybavení pracovišť a dále převod některých plateb z roku 2004 na počátek roku 2005. Problém spatřujeme především v tom, že existuje základní rozpor mezi pohybem hotovosti ve státním rozpočtu a systémem vedení účetnictví příspěvkových organizací, kdy oba systémy nejsou provázány a nerespektují svoje vzájemné odlišnosti. Neblahý vliv měly rovněž změny v sazbě daně z přidané hodnoty na stavební práce, kdy jejich objem byl ponížen v důsledku cenových vlivů. Nedostatek provozních prostředků byl řešen především využíváním fondu reprodukce ke krytí běžné údržby a oprav, minimálně však na doplnění opotřebeného majetku nebo na zabudování technických novinek. Kritický nedostatek provozních prostředků ovlivňoval rovněž přípravu výstav a expozic, neboť redukovaný rozpočet MZM umožňuje připravit ročně pouze jednu výstavu s náklady vyššími než 100 tis. Kč, další desítky výstav děláme především prostřednictvím vlastních pracovníků a náklady minimalizujeme až na hranici únosnosti. I v těchto svízelných podmínkách lze pozitivně hodnotit aktivity edičního oddělení, kdy bylo vydáno šest publikací většího rozsahu, devět čísel časopisů, pět katalogů k výstavám, pět doprovodných skládaček, čtyřicet jedna drobných tisků, dvanáct měsíčních programů, čtyři plakáty a jeden kalendář. Je nutno zdůraznit, že velká většina tisků byla zhotovena interními pracovníky muzea a také většina tiskařských prací byla realizována v tiskárně MZM. Zdůraznit je třeba vynikající výsledky Dětského muzea, z kterého vzešlo nové pracoviště MZM – Metodické centrum muzejní pedagogiky. Také toto pracoviště bude vyžadovat zlepšení finančních podmínek pro svoji činnost, která by měla ovlivňovat celou českou muzejní
a galerijní obec.

Kladně se lze vyslovit o zlepšení metodických podmínek pro vnitřní kontrolu a audit MZM. Postupně byly eliminovány všechny možné zdroje korupčního jednání a zavedení účinnějšího systému kontroly fruktifikovalo situaci, kdy v roce 2004 nebyl zjištěn v organizaci žádný projev korupčního jednání nebo opomenutí pravidel ve správě majetku ČR.

Závěrem lze konstatovat, že i při obtížných ekonomických podmínkách splnilo muzeum všechny své úkoly a vymazalo především vnitřní dluh let minulých. Je však třeba připomenout, že toho bylo dosaženo řadou úsporných opatření, při kterých došlo k omezení finančních prostředků pro přípravu výstav a náročnějších terénních výzkumů nebo nákladnějších publikačních počinů.

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 • Městská správa sociálního zabezpečení v Brně provedla kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění. V plnění povinností při odvodu pojistného nebyly shledány závady. Z oblasti výplaty nemocenských dávek bylo zjištěno, že v jednom případě bylo nesprávně vymezeno rozhodné období ve dvou případech nebyl správně stanoven denní vyměřovací základ při výplatě podpory při ošetřování člena rodiny. V důsledku toho vznikl přeplatek na dávkách nemocenského pojištění ve výši Kč 1 368 a tento byl dodatečně odveden. Penále předepsáno nebylo.
 • Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody se při své kontrole zaměřil na ověření nezbytné dokumentace k BOZP a k PO, provedl také namátkovou kontrolu pracovních a hygienických podmínek zaměstnanců. V průběhu uvedené kontroly nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
 • Tematické revize vnitřního kontrolního systému:
  • Vnitropodnikové kontroly, dohlídkové revize či samostatná šetření byly zahrnuty do plánovaných akcí, dle ředitelem MZM stanoveného harmonogramu na rok 2004. V rámci interního kontrolního systému MZM se kontrolní akce členily na tři části.
   • První část programu se zaměřila na témata související s finanční kontrolou /R1, R3, R4, R6, Š4/.
   • Druhou částí byly revize sledující dodržování interních norem v návaznosti na stávající legislativu /R2, R5, R7, R8, R9 /. Ve třetí části se kontrolní činnost soustředila na zajištění a dodržování specifických muzejních norem / R8, Š1, Š2, Š3 /
  • Samostatnou částí byly kontrolní dohlídky. Zde VPK zajišťovala kontrolu dodržování přijatých opatření z kontrolních zpráv z roku minulého.
  • Poslední kontrolní složkou byla šetření, která byla provedena nad rámec stanoveného harmonogramu.

Provedené změny rozpočtu, plnění závazných ukazatelů, mimorozpočtové zdroje

Změna číslo

Text

tis. Kč

1

Kulturní aktivity – příprava a instalace výstavy Leoše Janáčka

+200

2

Účelové programy vědy a výzkumu na projekty: Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002, Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky, Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska, Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sb. fondů ústavu Anthropos

+538 prov.

+50 inv.

3

Účelové prostředky vědy a výzkumu na projekty: Sídliště lovců mamutů u Milovic a Keltské pohřebiště v Holubicích

+ 337

4

Tradice lidových obyčejů v životě současných generací

+ 60

5

Institucionální prostředky programu vědy a výzkumu

+3.400 prov.

+ 600 inv.

6

Výkup předmětů kulturní hodnoty – sbírka antických mincí

+2.350

7

Zámek Jevišovice – oprava havarijního stavu střech
a stropů

+8 000

8

Integrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví – nákup přístrojů

+ 149

9

Rekonstrukce pavilonu Anthropos

+ 18.200 inv.

10

Podpora záchranných archeologických výzkumů –
Modrá

+ 60

11

ISO – restaurování 83 ks nástěnných tabulí zkamenělin

+ 180

12

Rekonstrukce pavilonu Anthropos

- 208 inv.

+ 208 neinv.

13

Památník E. W. Korngolda

+ 2.500

14

Kulturní aktivity: výstavy Laponci – kultura všedního dne z Finska a Profil Etnografického ústavu MZM do Slovinska

+ 128

15

Publikace Morava pravěkých lovců a Příběh lidského rodu

+ 400

16

Centrum pro rozvoj informačních technologií
v muzejnictví

+ 460

17

Osobní náklady

+ 685

18

Změna sazeb DPH

+ 104

19

Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží

+ 350

20

Oprava topné soustavy objektů A – D MZM

+ 817 inv.

21

Výkupy sbírkových předmětů – loutky

+ 491

22

Palác šlechtičen – vybavení interiéru vstupní haly
a depozitáře

+ 5.000 inv.

23

Rekonstrukce střechy objektu G

+ 2.500 inv.

24

Osobní náklady

+ 658

25

Doplňky, opravy a revize EZS

+ 100

26

Zámek Moravec – rekonstrukce střechy vstupu zámku

+ 550 inv.

Účelové prostředky byly použity na stanovený účel ve výši, v jaké byla akce kryta účelovou dotací zřizovatele. V několika případech bylo účelu dosaženo doplněním finančních zdrojů z rozpočtu příslušného oddělení MZM. Nejsou evidovány žádné prostředky ze státního rozpočtu odebrané a nevyužité, tudíž určené k odvodu zpět do státního rozpočtu. Do rezervního fondu MK byly deponovány investiční prostředky ve výši Kč 739.650 určené na úpravu kotelny v návaznosti na provedený energetický audit. Akce se nerealizovala, neboť v době poskytnutí prostředků již byla zahájena topná sezóna a kotelnu nebylo možné vyřadit z provozu.

MZM nevykonává jinou činnost ani činnost hospodářskou ve smyslu Živnostenského zákona, všechny příjmy, které jsou dosahovány, jsou v rámci činností hlavních nebo se jedná o příjmy z nakládání s majetkem. Dosažené příjmy sledujeme ve smyslu zákona o daních z příjmů a činnosti, v nichž je dosahováno kladného hospodářského výsledku, jsou podrobeny dani z příjmů, stejně jako příjmy, které jsou předmětem daně vždy podle § 18 zákona o daních z příjmů.

Hospodářský výsledek

Text

náklady celkem

98 665 043,98

vlastní výnosy

9 859 679,15

použití cizích zdrojů – darů

310 402,50

Použití fondu reprodukce

1 208 705,30

příspěvek MK ČR

89 141 665,00

cizí zdroje

1 143 586,00

hospodářský výsledek

1 479 886,17

Rozpočet na rok 2004 pro jednotlivá oddělení případně vybrané druhy nákladů byl sestaven tak, aby se do něj promítl trvale nedostatečný objem příspěvku na provoz, neboť snahou MZM je vyrovnat se se situací a hospodařit účelně i s omezeným množstvím zdrojů. Cílem bylo dosáhnout zlepšeného hospodářského výsledku alespoň ve výši, která by anulovala ztrátu z minulých, let, což se podařilo. Dále pak omezujeme výdaje odborných oddělení, aby se postupně snižovala vnitřní zadluženost muzea alespoň o neuhrazené závazky z minulého roku. Je snahou, aby hlavní činnost bylo doplňována z účelových zdrojů jak zřizovatele tak i jiných poskytovatelů. Omezovaly se nákupy vybavení pracovišť, s výjimkou použití mimorozpočtových zdrojů. Lze konstatovat, že v průběhu účetního období nenastala situace, kdy by se nedostávalo finančních zdrojů ke krytí závazků. Stále však přetrvává stav, že skutečné peněžní prostředky ke konci roku nejsou k dispozici v dostatečném objemu, aby pokryly doplatek mezd za minulý rok, zákonné odvody a závazky vzniklé koncem účetního období a k 31. 12. daného roku neuhrazené. Systém sestavování rozpočtu, který je jen v položkách nákladových, nekoresponduje s vlastními peněžními toky. Přechází-li do dalšího období velké množství závazků, pak tyto ubírají hotovost rozdělenou do nákladových položek reálného roku. Problém spatřujeme především v tom, že je základní rozpor mezi pohybem hotovosti ve státním rozpočtu a systémem vedení účetnictví příspěvkových organizací, kdy oba systémy nejsou provázány a nerespektují svoje vzájemné odlišnosti. Provozní náklady stále rostou vlivem nárůstu cen, v roce 2004 se promítly také změny v sazbách daně z přidané hodnoty, i když k částečné kompenzaci došlo navýšením rozpočtu o předpokládané navýšení nákladů o zvýšení sazby DPH. Ve skutečnosti není možné podchytit v celém rozsahu všechny služby, u nichž došlo k nárůstu cen. Největší dopad měly určitě stavební práce, neboť jejich objem byl nižší v důsledku cenových vlivů.

V rezervním fondu byly uloženy již dříve přijaté prostředky od dárců a ty byly použity právě pro řešení krizové situace na pokrytí akcí, jež nebyly dostatečně finančně zajištěny. Jako doplňujícího zdroje na financování provozních nákladů, konkrétně oprav a údržby majetku, je používán i fond reprodukce. Jedině použitím fondu reprodukce na financování provozních nákladů spojených se správou majetku, běžnou údržbu i opravy, bylo možné docílit zlepšeného výsledku hospodaření, aby se eliminovala ztráta hospodaření dosažená v minulých letech. Opakovaně argumentujeme však tím, že v MZM se řeší neustále jen krizové situace, především v oblasti péče o majetek. Fond reprodukce není používán na doplnění opotřebovaného majetku nebo na zabudování technických novinek, které by v budoucnosti přinesly jistě úspory, ale ke krytí běžné údržby a oprav, tedy výdajů, jež by nepochybně měly být zajištěny státem, pečujeme-li o státní majetek. Koncem roku 2004 se projevil špatný technický stav dodávkového vozidla, jehož oprava by byla nákladná. Proto bylo přijato rozhodnutí
o koupi nového vozidla začátkem roku 2005 až budou nahospodařeny zdroje ve fondu reprodukce. Daleko horší důsledky zjišťujeme především v rozsahu hlavní činnosti, protože výdaje na odbornou práci se omezují v prvé řadě, nastane-li potřeba vyčlenit dostatečné prostředky na pokrytí provozních nákladů.

Začátkem roku 2004 obdobně jako v předešlém roce proběhlo podrobné vyhodnocení situace se zaměřením na oblast hledání vyšších příjmů, když není možné již dále snižovat výdaje. Další možné zdroje výnosů spatřujeme jen ve větší prezentaci odborné činnosti muzea veřejnosti prostřednictvím výstav a publikační činnosti. Snahy a odborné záměry opět narazí na omezené finanční zdroje, proto je obtížné realizovat např. komerčně zajímavou výstavu ve velkém stylu.

Programové oddělení se zabývalo plněním úkolů, jejichž účelem je prezentace MZM směrem k veřejnosti. Mezi tyto aktivity patří sestavování měsíčních informačních programů a jejich rozesílání v elektronické i tištěné podobě školám a dalším institucím, příprava, tvorba a distribuce propagačních letáků, objednávání výroby transparentů upozorňujících na výstavy pořádané MZM a zajišťování jejich instalace a zajišťování výlepu plakátů. Dále oddělení spolupracovalo s programovými časopisy KAM v Brně, KULT, Metropolis, Měsíčník kultury a volného času, s Pražským informačním centrem a vydavatelstvím Kamenný klíč, s českou verzí internetových stránek časopisu National Geographic, stejně jako s internetovými stránkami provozovanými Jihomoravským krajem. Zajistilo také ve dnech 8.–11. 1. prostřednictvím propagačních materiálů prezentaci MZM na REGIONTOURU, který proběhl na brněnském výstavišti.

Mezi stabilní úkoly patřilo udržování a aktualizace internetových stránek MZM a zajišťování tiskových konferencí k výstavám. Oddělení se také ve spolupráci s garanty jednotlivých akcí podílelo na přípravě tiskových zpráv pro novináře. Jako každoročně připravili jeho pracovníci podklady pro prezentaci muzea v katalogu EUROBEDS a konečně spolupracovali na akci “Bambiriáda”, pořádané koncem května CVČ Lužánky.

Pracovníci oddělení udržovali stálé kontakty s tištěnými periodiky i elektronickými médii, např. poskytli rozhovory o akcích pořádaných muzeem pro Český rozhlas Brno, Radio Proglas, Radio Petrov či televizní kabelový kanál Brněnská jednička.

Ediční oddělení zajišťuje veškerou vydavatelskou činnost muzea. Každoročně vydává řadu odborných periodik, ve kterých publikují zejména muzejní vědečtí pracovníci, dále odborníci spřátelených domácích institucí a přední zahraniční vědci. Kromě toho vydává monografie, katalogy k výstavám, sborníky z konferencí, sympozií a přednášek uskutečněných v muzeu. Rovněž zajišťuje drobné tisky, nezbytné pro chod instituce jako např. měsíční programy, pozvánky na výstavy a jiné akce, skládačky k výstavám, vstupenky do expozic a výstav, hlavičkové papíry a jiné potřebné tiskoviny. Všechny tisky realizuje vlastními silami, díky redakčnímu, studiovému a tiskárenskému zázemí. Pouze v případě zvláště technicky náročných tiskovin spolupracuje s externisty. Součástí oddělení je také ediční sklad a odbyt spojený s komisním prodejem.

Ediční oddělení v roce 2004 vydalo celkem 6 publikací většího rozsahu, 6 časopisů a 3 časopisy z roku předcházejícího, 5 katalogů k výstavám a 5 doprovodných skládaček k výstavám, 22 druhů pozvánek k výstavám, vernisážím a jiným akcím MZM, 12 měsíčních programů a 19 jiných drobných tisků, 4 plakáty, 1 kalendář pro rok 2005.

Podobně jako v minulém roce většina tisků byla zcela zajišťována na pracovišti oddělení. Grafické návrhy publikací i drobných tisků byly prováděny téměř bez externích spolupracovníků, sazba a příprava tiskových podkladů u větší části tisků rovněž. Tisk všech čb. tiskovin byl realizován v tiskárně MZM, stejně jako část čtyřbarvotisků. Tisky velmi náročné byly zadávány s ohledem na technické vybavení tiskárny mimo MZM. Také v roce 2004 byl v některých případech tisk kombinován – čb. tisk v MZM a barvy externě. Knihařské zpracování tisků bylo z větší části realizované v tiskárně MZM, pouze zvlášť velké náklady a tisky vyžadující zpracování technikou lepením za tepla či šité nití byly zpracovávány mimo MZM. Část tisků byla realizována novou metodou CTP, tzn. osvit byl prováděn přímo na tiskové desky, čímž se značně zvýšila kvalita tiskovin i rychlost jejich realizace.

Oddělení se prezentovalo na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2004 v Praze vlastním stánkem. Knihy vydané Moravským zemským muzeem byly prezentovány na 4 slavnostních křtech (Kraslice na Moravě, Slované v Modré, Slované v MZM, Řeka Svratka), přičemž např. akce v Modré u Velehradu pořádané při příležitosti vydání publikace Slované se zúčastnilo asi 220 hostů.

Ediční oddělení v roce 2004 získalo finanční dary na vydání časopisu Anthropologie a ČMM vědy biologické od Nadace Český literární fond.

Oddělení Dětské muzeum plnilo v roce 2004 své běžné úkoly v přetrvávajících nedostačujících prostorových podmínkách. V tomto roce probíhala jednání o podobě a pracovním zaměření Metodického centra muzejní pedagogiky, které bylo zřízeno Ministerstvem kultury (MK) ČR a začleněno do statutu MZM k 5. 11. 2004. Nově zřízenému Metodickému centru muzejní pedagogiky byla poskytnuta první účelová dotace na podporu činnosti, zejména materiál pro práci s dětmi a haptické pomůcky. Současně probíhaly konzultace s MK ČR při zpracování žádosti o grant na výstavbu pavilonu pro práci s dětmi z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro léta 2004–2009. Dětské muzeum v tomto roce navázalo spolupráci s Norským dětským muzeem v Stavangeru (Norsko), dr. Poláková se zapojila do týmu Expozice času programu Culture 2000, na které se podílejí zástupci institucí z Švédska, Anglie, Německa a ČR. Metodická pomoc byla rovněž poskytována Nadaci Vaňkovka, pracovníkům českých muzejních zařízení, studentům a pedagogům.

Lze tedy konstatovat, že MZM provádí ve finanční oblasti aktivní politiku, která přináší výsledky v podobě pravidelného přílivu nezanedbatelných finančních částek.  

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Za kalendářní rok 2004 bylo do pracovního poměru přijato 32 zaměstnanců a pracovní poměr byl ukončen s 36 zaměstnanci. Porovnáním s rokem 2004 se průměrný fyzický počet zaměstnanců snížil o 1 zaměstnance.

Průměrný fyzický počet dosáhl k 31. 12. 2004 274,92 zaměstnanců a byl na 99,73 % průměrného fyzického počtu roku 2003 (ten byl: 275,76 zaměstnanců). Tato hodnota má menší statistickou (vypovídací) hodnotu než průměrný přepočtený počet zaměstnanců a pro posuzování vývoje zaměstnanosti má menší význam. Fyzický pokles počtů zaměstnanců je dán např. tím, že o jednotlivá pracovní místa se nedělí více zaměstnanců, ale že stanovený pracovní úvazek čerpá jeden zaměstnanec.

Průměrný přepočtený počet dosáhl k 31. 12. 2004 237,72 zaměstnanců
a byl na 99,46 % průměrného fyzického počtu roku 2003 (ten byl: 239,00 zaměstnanců). To znamená, že mzdový fond nebyl zatěžován nárůstem mzdových nákladů. Porovnáním s rokem 2003 se průměrný přepočtený počet zaměstnanců snížil o 1,28 zaměstnance a má již po dobu několika let klesající tendenci.

Výsledky vývoje zaměstnanosti ukazují, že vývoj zaměstnanosti je pod personální kontrolou a již po několik let vykazuje stabilizovaný stav. Nevyžaduje proto mimořádné nároky na zvyšování mzdového fondu, i když v měsíci květnu 2004 ukončili výkon civilní služby poslední občané, kteří byli k výkonu civilní služby povoláni. Tato situace byla v hodnoceném roce vyřešena malým snížením pracovních úvazků některých pracujících důchodců a převedením mzdových prostředků na nově vytvořená místa.

Vývoj zaměstnanosti ovlivňují přijatá systémová opatření v regulaci obsazování uvolněných pracovních míst, střízlivý přístup vedoucích zaměstnanců k požadavkům na vytváření nových pracovních míst, úpravy pracovních úvazků zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu a zmrazení některých vybraných pracovních míst a tarifních tříd.

Ustanovení zákona č. 435/2004Sb. o zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů plníme. Úkoly personálního managementu v oblasti zaměstnanosti byly v roce 2004 také splněny.

Limit prostředků na platy                               37,000.000,- Kč
Limit na ostatní platby za provedenou práci       944.000,- Kč


Celkem                                                           37,944.000,- Kč

Rozpočet po změnách:
Limit prostředků na platy                               37,980.000,- Kč
Limit na ostatní platby za provedenou práci       944.000,- Kč

Zvýšení limitu z ostatních zdrojů:
Věda a výzkum – platy                                         69.000,- Kč
Věda a výzkum – OON                                        221.000,- Kč
CITEM – platy                                                       88.000,- Kč
CITEM – OON                                                        10.000,- Kč
Záchranný archeol. výzkum – platy                        5.000,- Kč
Záchranný archeol. výzkum – OON                       45.000,- Kč


Rozpočet celkem:                                          39,362.000,- Kč

Mimorozpočtové zdroje:
GAČR – platy                                                      177.000,- Kč
GAČR– OON                                                       199.000,- Kč
Národní knihovna (grant katalogy) – platy          28.000,- Kč
Národní knihovna (grant katalogy) – OON         220.000,- Kč

Zahraniční dary – OON                                        15.513,- Kč


K použití: na platy                                        38,347.000,- Kč
na OON                                                          1,654.513,- Kč


Celkem                                                         40,001.513,- Kč

Čerpání na platy                                           37,836.413,- Kč
z toho z limitu na platy                                 37,469.413,- Kč
Čerpání na OON                                             2,165.066,- Kč
z toho z limitu na OON                                   1,459.553,- Kč


Celkem                                                         40,001.479,- Kč

Celková úspora ve mzdách                                        34,- Kč

Překročení limitu OON ve výši 510.553,- Kč je způsobeno zejména nutností zastupování za nemoci a dovolené zaměstnanců v nepřetržitém provozu. Dále zastupováním za dlouhodobé nemoci zaměstnanců a nahrazením zrušené civilní služby, kterou jsme využívali. Tyto problémy jsme řešili sjednáváním dohod o pracovní činnosti. Pro finanční krytí je použita úspora z nemocnosti a mzdový fond.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2004 činil 239.

Průměrná mzda v MZM činila 13.193,- Kč, což je zhruba o 4.000,- Kč méně, než byla průměrná mzda v ČR.

Z toho průměrná mzda odborných zaměstnanců odměňovaných podle tabulky č. 2 činila 14.871,- Kč,

Ostatních zaměstnanci odměňovaní podle tabulky č. 1 měli průměrnou měsíční mzdu výši 11.471,- Kč.

Osobní příplatky byly vyplaceny ve výši 4,92% ze základních platů a z větší části musely být použity na doplacení mezd těch zaměstnanců, kteří by svým novým zařazením k 1. 1. 2004 měli nižší plat než v roce 2003.

Také rozdíl v platech mezi odbornými a ostatními zaměstnanci ve výši 3.400,- Kč je neúměrně vysoký, protože většina zaměstnanců zařazena do tabulky č. 1 splňuje odbornou kvalifikaci pro svou funkci a pracovní zařazení. Jedná se především o zaměstnance ekonomického úseku, ředitelství, technického úseku, informačního centra a edičního oddělení.

Z rozboru čerpání mezd vyplývá i skutečnost, že organizace má velmi malou možnost finanční zainteresovanosti svých zaměstnanců, pokud může použít pohyblivou složku mzdy pouze ve výši čtyř procent.

Mzdy jsou velkým problémem Moravského zemského muzea již několik let, dá se říci, že od doby, kdy nastala povinnost hradit povinné sociální a zdravotní pojištění, protože v té době bylo nutné ukrojit z rozpočtu na pokrytí uvedených nákladů. Každoročně je předkládán zřizovateli přehled o stavu zaměstnanosti a o struktuře mzdového fondu, kde je ale diametrální rozdíl mezi skutečnou potřebou. Odměňování zaměstnanců je stanoveno zákonem, rovněž zařazování do tříd a stupňů. Limit mzdových prostředků by měl vycházet z reálné potřeby, která v dnešní době využívání výpočetní techniky je vypočitatelná poměrně přesně na celý rok dopředu. Je otázkou, jak se do limitu mzdových prostředků promítá např. meziroční nárůst tarifních mezd dosažením dalšího stupně po odpracování potřebné praxe. Asi nijak. Organizace s nižším věkovým průměrem jsou ve výhodě, protože ze stanoveného limitu mohou vyplácet vyšší mzdy, ovšem to není případ Moravského zemského muzea.  

Účast na programech mezinárodních institucí

V listopadu 2001 začal fungovat tříletý projekt “A biodiversity Collection Access Service for Europe”, zkráceně “BioCASE”, tedy projekt, jehož cílem je zpřístupnit biologické sbírky v Evropě v digitální podobě pro výzkum a snadný přístup k biologickým sbírkovým fondům evropských institucí. V každé zúčastněné zemi vzniklo tzv. národní centrum, které bude v té které zemi organizovat sběr informací o biologických sbírkách. Prvním krokem bude vznik databáze sbírek. Software je vyvinut a dodán národním centrům. Databáze se začnou plnit v nejbližším období. Dalším stupněm pak bude vznik vlastní databáze jednotlivých sbírkových předmětů. Celý úkol je proponován na 3 roky a podílí se na něm 35 institucí z 30 evropských zemí a z Izraele. Projekt je financován EU, přičemž pro české centrum bylo vyčleněno na celou dobu trvání projektu 10 680 EUR.

Postup prací na tomto úkolu se, bohužel, zastavil v druhém pololetí 2002, když nastaly problémy s umístěním potřebného sw na webové stránky MZM. Prvním krokem byl vznik databáze sbírek. Software byl dodán národním centrům a byl zpřístupněn na internetu. V roce 2003 se začala databáze plnit. Dalším stupněm pak bude vznik vlastní databáze jednotlivých sbírkových předmětů. Na úkolu se podílí 35 institucí z 30 evropských zemí a z Izraele. Rok 2003 byl druhým rokem z celkem tří na které byl úkol proponován.

Z prostředků poskytnutých EU bylo čerpáno 9 900 Kč na cestovné, na plnění databáze 5 000 Kč, 9 000 Kč na spotřební materiál a 7 700 na vybavení přístroji.  

Výdaje na zahraniční služební cesty

Zahraniční pracovní cesty byly realizovány v celkové hodnotě Kč 679 876,41. Finanční zdroje byly však kombinované. Z rozpočtu MZM a potažmo jednotlivých oddělení, případně z vlastních příjmů těchto oddělení byly financovány zahraniční služební cesty v rozsahu Kč 117 955,94 a zbytek cest byl uskutečněn a financován v rámci účelových programů.  

Investiční akce v roce 2004

Rekonstrukce Pavilonu Anthropos
V roce 2004 pokračovala rekonstrukce Pavilonu Anthropos v Pisárkách. Akce byla financována ze státního rozpočtu – systémové dotace ev. č. 334010-9898. Celkem bylo v roce 2003 investováno 15.011 tis. Kč, z toho 13.510 tis. Kč za stavební práce.
V roce 2004 se investovalo 39.910 tis. Kč, z toho za stavební práce 38.348 tis. Kč. Rekonstrukci prováděla firma Manďák a.s. a stavební práce byly ukončeny v prosinci 2004. Po vyjasnění majetkoprávních vztahů vzhledem k pozemkům požádáme o kolaudační řízení.
V roce 2005 by se mělo realizovat vybavení interiérů včetně instalace expozic a výstavy.

Rekonstrukce střech a stropů – “Starý zámek Jevišovice”
V roce 2004 bylo na další pokračování rekonstrukce havarijního stavu střech a stropů uvolněno MK ČR 8.000 tis. Kč. Evidenční číslo akce: 234112-0055. Celkem bylo v roce 2004 proinvestováno 8.000 tis. Kč, z toho ve stavebních pracech 8.000 tis. Kč.
Stavební práce provedla Stavební firma Jiří Vrba a spol. Práce byly dokončeny k 31. 12. 2004

Rekonstrukce střechy objektu G, Brno-Muzejní 2
MK ČR v roce 2004 poskytlo částku 2.500 tis. Kč na rekonstrukci střechy objektu G, evidenční číslo 234212-00884. Byla provedena výměna střešní krytiny, částečná výměna střešních latí a celková výměna klempířských prvků. Práce byly ukončeny v prosinci 2004. Celkové investiční náklady byly 2.500 tis. Kč.

Rekonstrukce střechy zámku Moravec
Na základě rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce č. 234112-0091 bylo na rekonstrukci střechy (dvou úžlabí) přidělena částka 550 tis. Kč. Tato částka byla také ve stejné výši prostavěna. Akce byla skončena v roce 2004.

Palác šlechtičen – vybavení interiéru vstupní haly a depozitáře
Akce spočívala ve vyprojektování a realizaci výstavních vitrín, pracovních stolů, policových skříní, regálů pojízdných a pevných a interiérů vstupu a vestibulu. Akce měla evidenční číslo 234112-0060, bylo na ni přiděleno ze státního rozpočtu 5.000 tis. Kč a celkově do konce roku 2004 proinvestováno 5.013 tis. Kč.

Energetický audit – přidělené prostředky 2004
Čerpání investiční dotace na rok 2004 ve výši 817,3 tis. Kč bylo navrženo podle výsledků energetického auditu zpracovaného na objekty A–D areálu MZM na Zelném trhu v Brně. Část přidělených prostředků – 77.350 Kč – byla použita na vypracování projektové dokumentace a zbytek – 739.650 Kč – byl převeden do rezervního fondu MK ČR. Čerpat zbylou částku nebylo možné vzhledem k pozdnímu poskytnutí dotace (3. 10. 2004), protože již probíhala topná sezóna.  

Návštěvnost Moravského zemského muzea v roce 2004

Objekt

Návštěvnost

Dietrichsteinský palác

28 455

Biskupský dvůr

14 765

Palác šlechtičen

25 554

Pavilon Anthropos

uzavřen – rekonstrukce

Mendelianum

1 875

Památník L. Janáčka

3 341

Památník Bible kralické

7 296

Zámek Budišov

6 338

Starý zámek Jevišovice

uzavřen – rekonstrukce

Houbařská poradna

1 660

Dětské muzeum

15 237

Dům pánů z Kunštátu

4 414

Celkem

108 935

 

NĚKOLIK DAT Z HISTORIE MUZEA

29. 7. 1817 – císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum a povolil, aby neslo jeho jméno. Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy (zkráceně Hospodářská společnost)
24. 3. 1818
– moravskoslezský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský oznámil veřejnosti vyhláškou založení muzea
1820
– zpřístupněny veřejnosti první sbírkové celky v Biskupském dvoře
1892
– v rámci Hospodářské společnosti vznikla muzejní sekce, která převzala řízení muzea
1900
– muzeum převzala Moravská muzejní společnost a sbírky se staly vlastnictvím markrabství Moravského; začal se používat název Moravské zemské muzeum
1921
– muzeum převzala do správy přímo země Moravskoslezská a správou sbírek byli pověření odborníci (ředitelem se stal dr. Jaroslav Helfert)
1939–1945
– za německé okupace dohlížel na činnost muzea německý komisař
1945–1948
– Moravské zemské muzeum se dostalo pod správu země Moravskoslezské
1949–1960
– Moravské muzeum (změna názvu) je řízeno ministerstvem školství a kultury
1961–1962
– Moravské muzeum bylo převedeno pod správu Národního výboru města Brna
1963–1990
– Moravské muzeum je spravováno Jihomoravským krajským národním výborem
1991–dosud
– Moravské zemské muzeum (návrat k původnímu názvu) je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky

1. ODBORNÉ SEKCE

Historické vědy  

1.1. HISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Problém kvalitního uložení sbírek a tedy dostatečných prostor nejen pro depozitáře, ale i pro expozice, výstavy a pracovny, se táhne celými dějinami naší instituce. Od samého počátku to byla otázka, která se po dobu téměř dvou století zpravidla řešila pomocí provizorií. Změna k lepšímu se datuje od ukončení generální rekonstrukce Dietrichsteinského paláce a modernizace jeho provozu před patnácti lety. Přínosné pak byly náročné investiční záměry zejména v uplynulých deseti letech a opomenout nelze získání dalších objektů. Z této příznivé atmosféry těžilo i historické oddělení. Poté, co se v polovině 90. let 20. stol. vrátilo zpět do stavebně obnovené budovy na Kapucínském náměstí, mohlo se věnovat doplňování a zkvalitňování sbírek a pro jejich relativně dobré uložení mu byly vyhrazeny prostory v zámku v Moravci. A když se nedávno podařil zrealizovat záměr využít k depozitárním účelům místnosti v podkroví kralického Památníku, vystačí mu skladištní prostory, v nichž lze udržovat sbírkám příznivé klima, nejméně na dalších deset let. Věnovat je však třeba pozornost jejich řádnému zabezpečení. Zlepšily se i podmínky pro konzervaci a případné restaurování sbírek. Historické oddělení má pro tuto odpovědnou činnost kvalifikovaného pracovníka, který absolvoval stáže v jiných muzeích a naučil se zacházet s novými přístroji. Kromě laboratoře v etnografickém ústavu může využívat nedávno zprovozněné laboratoře archeologického ústavu v Rebešovicích s moderním mobiliářovým a technickým vybavením.

Téměř čtyřicetiletou tradici má Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Ve správě historického oddělení je od roku 1998. Trvalá pozornost, kterou pracoviště v součinnosti s technickými složkami MZM a tamním obecním úřadem celému areálu Památníku věnuje, přinesla očividné plody. Po nezbytných úpravách zde v roce 2002 vznikl jeden z malých expozičních skvostů, vybudovaný s cílem, aby při jeho zhlédnutí a prohlídce přilehlé tvrze a kostela na návštěvníka dýchl duch renesanční doby, kdy se Kralice staly kulturním centrem Jednoty bratrské. Analýza návštěvnosti svědčí o tom, že Památník stále láká zejména školy, ale i širší veřejnost a nepostrádá ani zahraniční hosty.

Historické oddělení pořádá zhruba v tříletých intervalech autorsky i realizačně náročné prezentační akce, které zpravidla zaplní hlavní výstavní prostory Moravského zemského muzea. Po výstavě “Staletími podél řeky Svratky”, otevřené v letní sezóně 2002, uspořádalo v roce 2004 další velkou výstavu, pojednávající o historii střeleckých společností na Moravě. Její scenáristé a hlavní organizátoři Zdeněk Fišer a Vlastimil Schildberger ji příhodně nazvali “Dobrá trefa”. Je nasnadě, že takto koncipovaná výstava předpokládala intenzivní spolupráci s téměř všemi významnými dokumentačními centry na Moravě, setkala se však i s porozuměním u soukromých sběratelů a opírala se o zápůjčky z památkových objektů. Výstava přiblížila návštěvníkům, kterých bylo na 4 500, zajímavou a dnes již téměř zcela pozapomenutou společenskou aktivitu zejména německé komunity na Moravě a ve Slezsku a ukázala i na její historické kořeny. Autoři výstavy pamatovali také na dětské návštěvníky. S Dětským mu
zeem uspořádali několik doprovodných akcí, z nichž nejpřitažlivější byla výtvarná soutěž “O nejpovedenější střelecký terč”. Svým uceleným pojetím, plošným rozsahem a soustředěním řady hodnotných exponátů byla na dané téma dosud největší akcí svého druhu, která asi hned tak nebude překonána. K dokladům pozitivního ohlasu patří i zájem o její převzetí do Rakouska
a Švýcarska. Zkušeností autorů scénáře již využila některá regionální muzea (Muzeum Prostějovska, Městské muzeum v Litovli) k uspořádání podobné, samozřejmě silně redukované výstavy, respektující místní podmínky. Ministerstvo kultury České republiky a Asociace muzeí a galerií České republiky ocenilo výstavu “Dobrá trefa” III. místem v Národní soutěži muzeí Gloria muzealis, a to v hlavní kategorii Muzejní výstava roku 2004.

Z početného souboru předmětů, které obohatily sbírkový fond historického oddělení, si zaslouží připomenutí konvolut negativů Vlastimila Musila, zachycujících osvobozovací boje v závěru války na Brněnsku, Američany v Plzni a tovární areál Zvonařky. Z několika zdrojů byla kvalitními předměty doplněna dnes již velmi hodnotná kolekce stejnokrojů příslušníků čs. armády, policie aj. uniformovaných složek včetně hasičů. Až příští generace badatelů ocení pozůstalost scenáristy a režiséra hraných a dokumentárních filmů Petra Hviždě.

Zatímco v uplynulých letech zůstávala personální situace historického oddělení v podstatě stabilní, přinesl už začátek roku 2004 závažnou změnu. Ze zdravotních důvodů pracoviště opustila dokumentátorka a knihovnice Zdenka Brejchová. V Moravském zemském muzeu působila téměř patnáct let a nelze nezmínit, že svojí činorodostí, vstřícným přístupem k práci v muzeu a vlídným jednáním se významným způsobem podílela na širokém spektru pracovních aktivit historického oddělení. Na její místo pak záhy nastoupila Pavlína Ondráčková. K 1. červenci 2004 odešel do důchodu Slavomír Brodesser. Vedoucím historického oddělení byl od 1. května 1993, po téměř čtyřletém působení ve funkci statutárního zástupce ředitele MZM a vedoucího sbírkotvorných oddělení. V čele historického oddělení i historické sekce zůstal do konce roku 2004, kdy byl vystřídán Jiřím Mitáčkem.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Na počátku roku 2004 zahájil S. Brodesser v souvislosti s přípravou obrazové publikace “Staletími podél řeky Svitavy” intenzivní terénní práci, která spočívala v průzkumu muzejních sbírek a archivních fondů, vyžádala si však i spolupráci s obecními a městskými úřady, správou Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, kronikáři, sběrateli a pamětníky. Nezanedbatelná byla i fotodokumentační práce, orientovaná na zachycení řady pozoruhodných historických a přírodních reálií, současné podoby vesnic a měst i některých stránek života obyvatel. Tato práce měla rovněž sbírkotvorný charakter a přispěla k obohacení ikonografických souborů historického oddělení. Edičnímu oddělení byla na počátku roku 2005 předána kniha o rozsahu 112 stran, která zveřejňuje na 450 fotografií ilustrujících přírodní a kulturní dějiny řeky Svitavy a jejích přítoků Křetínky, Punkvy a Křtinského potoka, z nichž přibližně 150 pochází ze sbírek historického oddělení. Publikace podává zevrubný obraz historie šestasedmdesáti měst, vesnic, památkových objektů a přírodních útvarů a čtenáře též seznamuje s průběhem a výsledky archeologických, hydrogeologických a speleologických výzkumů MZM v oblasti Moravského krasu. (S. Brodesser)

Grantové projekty

Účast na institucionálním projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MKOCEZ00F2401) ukládala pracovníkům historického oddělení zaměřit heuristickou a dokumentační činnost na zpracování dílčích historických temat, popř. souborných prací, jež detailněji objasní politický, hospodářský a kulturní vývoj Moravy v období středověku, v době náboženské reformace a v 19. a 20. století. Z následujícího přehledu vyplývá, jakým tematům se jednotliví kurátoři věnovali a jaké výsledky jejich badatelské úsilí přineslo.

S. Brodesser

 • byl společně s doc. dr. Josefem Bartošem, DrSc. a prof. dr. Milošem Traplem, CSc. členem autorského týmu, který pod vedením doc. dr. Jaromíra Kubíčka, CSc., ředitele Moravské zemské knihovny a odpovědného redaktora všeobecných svazků Moravské vlastivědy, od roku 2001 intenzívně pracoval na čtvrtém dílu Dějin Moravy; práce byla završena vydáním svazku “Svobodný stát a okupace”. Dějiny Moravy. Díl 4. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2004. 287 s; S. Brodesser autorsky připravil obrazovou přílohu publikace a doprovodné texty; kniha zveřejňuje 170 fotografií a reprodukcí dobových vyobrazení, z nichž jedna třetina pochází ze sbírek historického oddělení; dokumentační práce v terénu a průzkum sbírek a fondů archivů a muzeí obohatily ikonografické soubory historického oddělení o téměř 700 obrazových svědectví (výstup z institucionálního projektu).

J. Břečka

 • pokračoval ve studiu pozůstalostí čs. legionářů pocházejících z Moravy, čerpal z různorodých zdrojů informace o životních osudech významných osobností zahraničního odboje za II. světové války a publikací “Silver B neodpovídá” (Brno 2004. 124 s.) završil víceleté úsilí zprostředkovat veřejnosti historii čs. paraskupiny z Velké Británie; výstupem z institucionálního projektu je i publikace “Brno v srpnu 1968 a 1969”, která o rozsahu 32 stran vyšla v druhém, rozšířeném vydání a kterou napsal společně s V. Sečkářovou.

Z. Fišer

 • věnoval i nadále pozornost otázkám moravského patriotismu a výsledkem této badatelské orientace, vyžadující mimořádné pracovní úsilí, je příprava dalšího, čtvrtého svazku korespondence A. V. Šembery, obsahující jeho listy českým přátelům K. S. Amerlingovi, V. Hankovi, K. Havlíčkovi-Borovskému, J. E. Purkyněmu, J. J. Pospíšilovi. V. Staňkovi a J. E. Vocelovi.
 • ve spolupráci s prof. Vladimírem Podborským zpracoval a prostřednictvím Ústavu archeologické památkové péče v únoru 2004 v rozsahu 179 stran vydal publikaci “Innocenc Ladislav Červinka”, která shrnuje životní osudy, vědeckou práci a všestrannou činnost významného moravského archeologa a numismatika a také prvního přednostu prehistorických sbírek MZM.

J. Mitáček

 • směřuje svým odborným zájmem ke studiu vývoje církevní správy v období středověku a v rámci této badatelské orientace se pak specializuje na zkoumání organizace a života řeholních komunit, což je i tematem jeho disertační práce, kterou připravuje předložit k obhajobě. Když před pěti lety přijal funkci správce Památníku Bible kralické a redaktora sborníku “Z kralické tvrze”, rozšířil okruh svých badatelských aktivit na oblast kulturních dějin Moravy v 16. a 17. století; poté, co se v roce 2004 stal členem řešitelského týmu, byl jmenován zástupcem řešitele institucionálního záměru Luďka Galušky a podílel se na přípravě nového projektu “Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu”, který byl následně MK ČR přijat na léta 2005–2011.

Výstavy

Realizace výstavy “Dobrá trefa”, pojednávající o historii střeleckých společností na Moravě a ve Slezsku. Dietrichsteinský palác 20. 4.–2. 10. 2004 (Z. Fišer a V. Schildberger); k výstavě byl vydán plakát, pohlednice a jako drobný tisk Střelecké noviny.

Přednášky pro veřejnost

J. Břečka

 • přednáška k válečnému filmu “Theirs is the Glory” v rámci filmového klubu kina Art v Brně, 21. 3. 2004
 • přednáška k válečnému seriálu “Bratrstvo neohrožených” v rámci filmového klubu kina Art v Brně, 1. 6. 2004

J. Mitáček

 • přednáška na téma “Rytířský řád johanitů ve středověku”, Muzeum Vysočiny Třebíč, 4. 5. 2004

V. Schildberger

 • Češi a Moravané v řadách rakousko-uherské armády. Brno, 13. 10. 2004, Třebíč 9. 11. 2004

Spolupráce s médii

“Kniha o srpnových událostech Brnu chybí, říká historik”, rozhovor v MF DNES z 20. 8. 2004. (J. Břečka)

Zahraniční služební cesty

Rakousko, 26.–29. října 2004, studium listinného a aktového materiálu k dějinám řeholních řádů na Moravě ve vídeňském městském archivu. (J. Mitáček)

Publikační činnost

Brodesser S.: Správa Moravy v době absolutismu. In: Morava v době baroka. Brno, Moravské zemské muzeum 2004, s. 33–47.

 • Josef Bartoš – Miloš Trapl: Svobodný stát a okupace. Dějiny Moravy. Díl 4. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2004. 287 s. (autor obrazové přílohy a doprovodných textů).
 • Technické muzeum v Brně a jeho nové expozice. Vlastivědný věstník moravský, 56, 2004, č. 4, s. 387–393.

Břečka J.: Český a slovenský exil 20. století. Acta Musei Moraviae, Sci. soc. 88, 274–276. (s J. Mitáčkem)

 • Zemřel František Nedbálek. Jižní Morava 40, sv. 43, 2004, s. 617–619.
 • František Živěla – zbrojíř RAF a duší sportovec. KAM v Brně – příloha, č. 9/2004.
 • SILVER B neodpovídá (historie čs. paraskupiny z Velké Británie v letech 2. světové války). Brno 2004. 124 s.
 • Den zkázy v hotelu l´Europe. Brno v minulosti a dnes 17, 2003. Brno 2004, s. 503–511.

Břečka J., Sečkářová V.: Brno v srpnu 1968 a 1969. Druhé, rozšířené vydání. Brno 2004. 124 s.

Fišer Z.: Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Sv. 4. Listy českým přátelům. Vysoké Mýto, Regionální muzeum Vysoké Mýto 2004. 299 s.

 • Daniel Sloboda a jeho meteorologická pozorování na Rusavě. Vlastivědný věstník moravský 56, 2004, s. 173–180.
 • Piarista Ondřej Rettig a meteorologická pozorování v Kroměříži. Střední Morava 10, 2004, sv. 18, s. 108–111.
 • Učitel Václav Tauber z Konice a jeho snahy o zkvalitnění výuky češtiny na triviálních školách. Střední Morava 10, 2004, sv. 19, s. 132–144.
 • Šemberova mapa Moravy, Prostějovsko a učitel Václav Tauber z Konice. Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově, 1–2/2004.
 • Katecheta Tomáš Hájek a jeho boj za výuku náboženství v češtině na uherskohradišťské reálce v letech 1860-1861. Slovácko 46, 2004.
 • Evangelický duchovní. Příklad Daniela Slobody. In: Člověk na Moravě 19. století. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, s. 389–400.
 • “Dobrá trefa.” Z historie střeleckých spolků na Moravě a ve Slezsku. Střelecké noviny, duben 2004, s. 1. (příležitostný tisk k výstavě “Dobrá trefa”).
 • Císař v Brně. Střelecké noviny, duben 2004, s. 3.
 • Na okraj výstavy “Dobrá trefa” (Z historie střeleckých spolků na Moravě
  a ve Slezsku). Jižní Morava 40, sv. 43, 2004, s. 357–359.

Fišer Z., Podborský V.: Innocenc Ladislav Červinka (1869–1952). Archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník. Brno, Ústav archeologické památkové péče v Brně a Moravský archeologický klub 2004. 179 s.

J. Mitáček: Výstava “Česká Bible v průběhu staletí” u příležitosti 425 let tisku Bible kralické (1579–2004) a 25 let vydání Bible – českého ekumenického překladu (1979–2004). AMM, Sci. soc. , 89, 2004, s. 277–278.

Jan L., Štěpánek V. a kol.: Mutěnice. Dějiny vinařské obce. Mutěnice, obec Mutěnice 2002. 593 s. Národopisná revue, 2004.

V. Schildberger: Historie střeleckých společností v Brně. In: Střelecké spolky Moravy, Slezska a Brna na přelomu 19. a 20. století. Brno, Brněnský městský střelecký sbor 2004, s. 133–196.

 • IV. rakouské spolkové střelby v Brně a návštěva císaře Františka Josefa I. Tamtéž, s. 227–238.
 • Seznam měšťanských a střeleckých sborů v Rakousku-Uhersku na počátku 20. století. Tamtéž, s. 227–238.
 • Vznik a rozvoj českého střelectví na Moravě a v městě Brně od konce 19. století. Tamtéž, s. 239–264.
 • Symbol umrlčí lebky a vojenské stejnokroje. Tamtéž, s. 343–364.
 • Historie střeleckých společností v Brně. Střelecké noviny, duben 2004, s. 2–3.
 • Rozvoj a vznik českého střelectví na Moravě v městě Brně. Střelecké noviny, duben 2004, s. 3.
 • Z historie a současnosti Brněnského městského střeleckého sboru. Střelecké noviny, duben 2004, s. 4.

Ediční činnost a ostatní aktivity

S. Brodesser

 • člen výboru Matice moravské, člen redakční rady Vlastivědného věstníku moravského a Časopisu Moravského muzea, vědy společenské

J. Břečka

 • člen redakční rady vlastivědného sborníku Jižní Morava; členství v porotě krajské přehlídky 25. ročníku SOČ v oboru historie na Středním odborném učilišti Jánská 22 v Brně, 17. 5. 2004

Z. Fišer

 • člen výboru Muzejní a vlastivědné společnosti, člen redakční rady časopisu Valašsko, člen tzv. Rady starších, poradního orgánu ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

J. Mitáček

 • člen redakční rady sborníku Brno v minulosti a dnes, redaktor sborníku Z kralické tvrze, jednatel Komise regionální historie Moravy a Slezska při AMG

    1.2. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV

Činnost oddělení byla i v tomto roce značně limitována nutnými přesuny a stěhováním sbírek. Pokračovalo se v ukládání sbírek v prostorách nového depozitáře v Rebešovicích – z větší části byl uložen materiál starší doby bronzové a započalo se s ukládáním materiálu doby laténské. Z dočasného depozitáře v pronajatých prostorách v Blučině byl přestěhován a částečně uložen materiál z výzkumů hradiště doby bronzové na “Cezavách” u Blučiny. Do depozitáře středověké archeologie v podstřeší areálu Biskupského dvora byly přemístěny z prostor Památníku v Kralicích tzv. stará sbírka celých nádob středověké keramiky a zbývající nálezy ze Mstěnic. Prvně jmenovaná byla nově utříděna, uložena a bylo provedena revize.

Laboratoř nově zřízená v loňském roce byla letos dovybavena a pracuje standardním způsobem, kromě toho se podílí významným způsobem (základní očištění, restaurace a adjustace) na ukládání sbírkových předmětů v depozitáři.

Vědeckovýzkumná činnost byla vyvíjena v rámci institucionálního záměru MZM (viz níže). Kromě materiálu z vlastních výzkumů (systematické, záchranné, dohledy i povrchové sběry) byla do sbírek získána nákupem významná kolekce bronzových nálezů doby římské z Hrubčic.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

 • Pokračoval systematický výzkum zaniklé středověké osady Mstěnice – výzkum středověkého vodního mlýna na ploše 600 m2. Řešila se zde problematika středověké společnosti na základě pramenů získaných výzkumem, rozborem pramenů písemných a využitím přírodovědných metod, zejména geofyziky, geologie, petroarcheologie a metalurgie – geofyzikální měření přilehlé plochy vodního mlýna (RNDr. V. Hašek), ve spolupráci s Ústavem Geologických věd PřF MU v Brně byla petroarcheologicky zpracována část středověké vesnice Mstěnice (M. Krajíčková), ve spolupráci s prof. A. Přichystalem zpracovány mlýnské kameny z prostoru mlýna, ve spolupráci s doc. V. Ustohalem zpracována militária ze Mstěnic. (R. Nekuda)
 • Zpracovávání dalších lokalit ze Slavkovska z pozůstalosti D. Šaurové (Otnice), příprava pro publikaci. Zpracování fondu železných a luxusních předmětů z výzkumu R. Janošíka z hradu Landeka u Ostravy – příprava pro publikaci v AMM, event. jako samostatná brožura dotovaná Ostravským mu
  zeem. (Z. Měchurová)

Grantové projekty

 • Institucionální záměr MZM za společenskovědní obory “Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje české státnosti” (MKOCEZ00F2401) se v roce 2004 nacházel v posledním roce plnění (1999–2004). Vědecko-výzkumná činnost byla vyvíjena v rámci tohoto záměru. V rámci terénního výzkumu probíhal výzkum raně středověké lokality v Modré u Velehradu. V blízkosti NKP byly objeveny kostrové hroby velkomoravského stáří, které představují pokračování již dříve V. Hrubým objeveného kostelního pohřebiště jižním směrem. Dále byly zjištěny sídlištní objekty téhož stáří, zejména obydlí s otopným zařízením. Společně se Slováckým muzeem byly prozkoumány sídlištní objekty z časně laténského období. V rámci teoretického vyhodnocení výzkumů byl zpracován nález raně středověkého velkomoravského opevnění v poloze Bubalov ve čtvrti Rybárny města Uherského Hradiště (předáno do tisku), byl vyhodnocen výzkum části kostelního pohřebiště ve Starém Městě “Na valách” v poloze Dvorek, zkoumaného v roce 1991 (viz publikace). V souvislosti se závěrem plnění institucionálního grantu byly za všechny spoluřešitele realizovány závěrečné zprávy a výstupy a zároveň byly vyhotovovány materiály související s novou žádostí o IG (L. Galuška, vše ve spolupráci s J. Mitáčkem, který se stal zástupcem řešitele).
 • Zahájení prací na dvouletém projektu MK ČR “Keltské pohřebiště v Holubicích” (identifikační kód RK04P03OMG002). Souborné zpracování materiálu z druhého největšího keltského pohřebiště na Moravě (vyhodnocení dochované terénní dokumentace, konzervace, metalografický rozbor, kresebná a fotografická dokumentace) přispěje k řešení chronologie doby laténské a stane se východiskem ke zpřístupnění dosud jen torzovitě publikovaného fondu odborné veřejnosti. (J. Čižmářová)
 • grantový projekt GAČR “Vedrovice – Ohrazená osada kultury s lineární keramikou” (č. 404/03/0741) – pokračování prací na tříletém projektu (třídění
  a ukládání materiálu v depozitáři, dokumentace materiálu, analýzy vzorků zvířecích kostí). (A. Humpolová)

Výstavy

 • “Pohledy do nejstarší minulosti Židenic” (Brno-Židenice 16. 11.–3. 12. 2004) – výstava pro Úřad městské části Brno-Židenice přiblížila nejstarší minulost Židenic a okolí na základě archeologických nálezů. Kromě sbírkových předmětů AÚ MZM byly vystaveny rovněž předměty ze sbírek ústavu Anthropos a Muzea města Brna. (J. Čižmářová)
 • Příprava materiálu na výstavu pro účastníky konference.“Archeologie a poháry”, 7. 5., Rebešovice. (A. Humpolová)
 • Příprava materiálu na výstavu pro účastníky konference o kultuře zvoncovitých pohárů. (A. Humpolová)
 • Dějiny Slezskoostravského hradu”, libreto a scénář části Archeologický výzkum na hradě, spolupráce s Ostravským muzeem, duben až říjen 2004, v prostorách Slezskoostravského hradu v Ostravě. (Z. Měchurová)

Spoluúčast na výstavách:

 • “Ty mrtvý lež a nevstávej” – organizační spolupráce při instalaci v Ostravském muzeu
 • “Svět her” – výstava v Ostravském muzeu, spolupráce pří výběru exponátů
 • Černé řemeslo” – výstava EÚ MZM, spolupráce při výběru a zapůjčení předmětů pro expozici archeologie Muzea Vyškovska
 • “Celti. Dal cuore d´Europa all´Insubria” (Varese, Itálie, 26. 11. 2004–6. 4. 2005) – participace na scénáři a katalogu výstavy, výběr, příprava a dokumentace zapůjčeného materiálu (cca 200 ks). (J. Čižmářová)
 • Příprava zápůjčky na výstavu “Démoni, netvoři, božstva” – jízdárna Litomyšlského zámku, 31. 5.–31. 10. 2004. (J. Čižmářová)

Přednášky pro veřejnost

J. Čižmářová

 • exkurze a výklad pro účastníky zájezdu CK Kudrna po keltských lokalitách na Moravě (4. 6.)

L. Galuška

 • “O počátcích křesťanství na Moravě” (14. 1. Klobouky u Brna, 6. 4. Třebíč)
 • “Aktuální stav archeologického bádání na Uherskohradišťsku” (17. 9. Gymnázium Uherské Hradiště)
 • “Archeologický skanzen v Modré – stávající stav” (konference archeologů středověku, 30. 9. Telč)
 • výklad pro studenty archeologie z Bonnu (prof. Felix Briermann, 30. 9.)
 • výklad pro manželky vojenských přidělenců států Unie v ČR (18. 11.)
 • výklad pro archeology Iráckého muzea v Bagdádu (12. 11.)

Pedagogická a lektorská činnost

J. Čižmářová

 • výuka na Slezské universitě v Opavě – přednáška a seminář “Doba laténská v českých zemích”, přednáška a seminář “Doba laténská v Evropě”
 • příprava materiálu doby římské a stěhování národů pro studenty archeologie MU (mgr. Vachůtová)
 • příprava materiálu a konzultace pro doktorandku Terezu Belanovou (Nitra) – zpracování textilu v době laténské
 • příprava materiálu a konzultace pro doktorandku Gabrielu Breznanovou (Nitra) – časnělaténské spony
 • příprava materiálu a konzultace pro doktoranda Joana Pinara Gila (Barcelona, Španělsko) – šperk doby stěhování národů

L. Galuška

 • FF MU Brno, přednáška “Stavební kultura Slovanů a architektura Velké Moravy”, září 2003–leden 2004
 • oponování diplomové práce L. Kurkové “Středohradištní pohřebiště na Moravě” na katedře antropologie Přírodovědecké fakulty.

M. Salaš

 • FF Univerzity Palackého v Olomouci, výběrová přednáška “Doba popelnicových polí a doba halštatská”, únor–březen 2004
 • FF Masarykovy univerzity v Brně, výběrová přednáška “Archeometalurgie
  a tezaurace barevných kovů”, únor–květen 2004
 • výukový (vzdělávací) program na internetu: internetový projekt “České dějiny” (nositel projektu “Silcom multimedia Opava) – zpracování kapitol o době bronzové

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

J. Čižmářová

 • “Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku”, Černice u Českého Krumlova 4.–7. 5. 2004
 • Záchranné výzkumy na Moravě, DP Brno, 23.–24. 4. 2003 (včetně organizačního zajištění)

L. Galuška

 • XXXVI. Mezinárodní konference archeologů středověku, Telč 20.–24. 9. 2004 (přednáška “Modrá – archeologický skanzen a hypotetická rekonstrukce raně středověkého kostela)

A. Humpolová

 • Konference při příležitosti 40 let od zahájení archeologických výzkumů lokality Těšetice-Kyjovice na téma “Pravěké osídlení ve vztahu k sociálním
  a duchovním strukturám a metody jejich výzkumu” (Kravsko, 26.–28. 5.)
 • seminář muzejních archeologů, Louny 1.–4. 6. 2004

Z. Měchurová

 • “Prezentace zaniklé středověké vsi Konůvky ve Ždánickém lese formou naučné stezky jako způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality v regionu”, referát přednesený na XXXVI. Mezinárodní konferenci ar
  cheologie středověku, Telč 20.–24. 9. 2004 (otištěno ve VVM 2005/1)
 • Archaeologie technica, Technické muzeum Brno 6. 4. 2004
 • Záchranné výzkumy na Moravě, MZM 11.–12. 4. 2004
 • seminář muzejních archeologů, Louny 1.–4. 6. 2004

R. Nekuda

 • “Prírodovedecké metódy ve službách archeológie”, 31. 5.–3. 6. 2004, Nitra (včetně spolupráce na organizačním zajištění se SAV v Nitře)

M. Salaš

 • seminář muzejních archeologů, Louny 1.–4. 6. 2004

Zahraniční služební cesty

L. Galuška

 • 13.–17. 6. Rusko (na pozvání ruského velvyslance)
 • 22.– 23. 11. Slovensko, Nitra (konference o pohřebním ritu v pravěku a rané době dějinné – “Hrob jako dům mrtvých v pravěku a středověku”)
 • 15. 10. Slovensko, Kopčany – konzultace datování raně středověkého kostela se závěrem, že by mohlo jít o stavbu s počátky ve velkomoravském období, tedy o jedinou stojící stavbu z 9. století na území někdejší Velké Moravy

A. Humpolová

 • 21.–24. 9. Slovensko, Nitra-Skalica, 23. pracovní setkání “Otázky neolitu
  a eneolitu našich zemí”

Publikační činnost

Belcredi L.: ZSO Bystřec, usedlosti XX, XXI a XXII zaniklé na konci 13. století
a nové poznatky o založení obce, Ve službách archeologie V, 2004, 48–62.

 • ZSO Bystřec, Usedlosti XI a XIII. AMM, Sci. soc. LXXXVIII, 2004, 133–152.

Belcredi L. – Ustohal V. – Doležal P.: Zvon z hradu Skály u Nového Jimramova, Ve službách archeologie V, 2004, 297–300.

Belcredi L. – Ustohal V. – Doležal P. – Janová D.: Pozoruhodný nález zvonoviny z hradu Skály u Nového Jimramova, Slévárenství 1/2004, 5–59.

Čižmářová J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004

Galuška L.: Slované – doteky předků. O životě na Moravě v 6.–10. století.Brno 2004 (vyd. MZM ve spolupráci s obcí Modrá a Knihovnou Františka Bartoše)

 • Velkomoravské hroby revenantů ze Starého Města, In: G. Fusek (red.), Zborník na počesť Dariny Bialekovej, 81–90, Nitra 2004.

Měchurová Z.: Kovové a luxusní nálezy z hradu Landeka u Ostravy (kat. Koblov), AMM, Sci. soc. LXXXIX, 2004, 219–252. - Středověké nálezy z Otnic, okr. Vyškov, Zborník na počesť Dariny Bialekovej, red. G. Fusek, Nitra 2004, 227–234.

Nekuda R.: Výzkum středověkého vodního mlýna ve Mstěnicích v sezóně 2002–2003, Ve službách archeologie V, Brno 2003, 115–118.

 • Kamenné suroviny použité ve stavbách objektů zaniklé středověké vsi Mstěnice, Ve službách archeologie V, Brno 2003, 119–124. (spolu s M. Krajíčkovou)
 • Nálezy mosazných předmětů z areálu středověkého mlýna v zaniklé středověké vesnici Mstěnice, Ve službách archeologie V, Brno 2003, 306–307. (spolu s V. Ustohalem, P. Doleželem a D. Janovou)

Salaš M.: Stopové prvky v kosterních souborech, využití v archeologii a antropologii, Ve službách archeologie V, 193–202, Brno 2004 (spolu s V. Smrčkou a J. Jamborem)

Ediční činnost

R. Nekuda

 • “Ve službách archeologie V” (362 str., sborník z konference “Prírodovedecké metódy ve službách archeológie”, Nitra 31. 5.–3. 6. 2004)
 • editor sborníku “Archaeologia historica 29/2004 (626 str.) – výkonný redaktor

Různé

J. Čižmářová

 • člen redakční rady časopisu “Památky archeologické”

L. Galuška

 • odborná spolupráce při tvorbě scénáře a realizaci filmu “Kronika Velké Moravy” pro potřeby JM kraje (scénář J. Mervart, režie J. Štursa)
 • spolupráce při natáčení DVD “O slunovratu” souboru Hradišťan
 • 17. 12. první díl rozhlasového cyklu “O životě Slovanů na Moravě v 6.–10. století” – ČR Brno (redaktorka Z. Ledererová)

A. Humpolová, Z. Měchurová

 • členky výboru oborové komise muzejních archeologů AMG.

M. Salaš

 • člen podoborové komise GAČR
 • člen Českého komitétu archeologického

   

1.3. NUMISMATICKÉ ODDĚLENÍ

Během roku jsme pokračovali v pořádání pozůstalosti akademického sochaře V. A. Kovaniče /celoživotní tvorba/ (T. Kučerovská, D. Kašparová).

Vedle zpracovávání sbírek a rekatalogizování hromadných nálezů mincí (D. Grossmannová, D. Kašparová), jsme průběžně determinovali nálezový numismatický materiál z archeologických výzkumů MZM, Akademie věd ČR, Archeologického ústavu Památkové péče (J. Šmerda, D. Grossmannová). Ze zmíněných akcí lze vyzvednout klasifikaci hromadného nálezu z Ostravy z období “dlouhé mince” na poč. 30 leté války (J. Šmerda). Paralelně se sestavováním odborných posudků jsme rovněž katalogizovali nové přírůstky.

Z nově získaného numismatického materiálu je vhodné vyzdvihnout zakoupení druhé části numismatické sbírky antických ražeb R. Kratochvíla v počtu 689 kusů. Jedná se o ražby římského císařství a byzantské říše. K pozoruhodným ražbám náleží především série zlatých římských aureů z 1. a 2. století n. l. a byzantských zlatých solidů. Získali jsme i několik skvostně zachovalých římských císařských bronzových mincí.

Druhým významným souborem, který byl získán do sbírky numismatického odd., je 34 kusů mincí pocházejících z lokality Němčice n. H. Jedná se o nejstarší zlaté a stříbrné mince Keltů ražené na Moravě z konce 3. a 1. pol. 2. stol. př. n. l. Tento soubor obsahuje i Ptolemaiovské bronzové mince z 3. stol. př. n. l. a římské republikánské měděné mince z přelomu 3. a 2. stol. př. n. l.

Numismatické oddělení se v roce 2004 podílelo na organizaci konference s mezinárodní účastí “Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě (od kalady po zánik Svaté říše římské)”, která se konala v Hustopečích u Brna ve dnech 29. 9.–1. 10. 2004. Konference byla věnována nedožitým 75. narozeninám prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc.

V rámci konzervátorsko-restaurátorských prací je potřeba zmínit vyhotovení galvanoplastických kopií mincí pro expozici na Mohyle míru a kopií dietrichsteinských ražeb pro Muzeum Mikulovska v Mikulově. (O. Šafařík)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počátky peněžní směny na Moravě v období antickém – souhrnné řešení přerušeno z personálních důvodů. Zpracování nálezů: Nálezy římských mincí z Olomouce – Řepčína. (Ve spol. s dr. Michnou z Olomouce). (J. Šmerda)
 • Denárová měna na Moravě – období denárové – pramenná základna – mince nalezené při výzkumu plochy nynějšího archeoskanzenu v Modré u Starého Města n. Mor. (J. Šmerda)
 • Denárová měna na Moravě – období 13. století – po úmrtí univ. prof. PhDr. J. Sejbala, DrSc. úkol řešen Mgr. D. Grossmannovou – spolupráce na závěrečné zprávě a metrologická dokumentace hromadných nálezů mincí z druhé poloviny 13. století (Černožice, Bežuchov, Uhřice). (D. Grossmannová)
 • Grošová měna na Moravě – pramenná základna – zpracování hromadných nálezů a determinace mincí z archeologických nálezů pro různé instituce. (J. Šmerda, D. Grossmannová, D. Kašparová)
 • Tolarová měna na Moravě, pramenná základna – hromadný nález mincí z Ostravy, Velké ulice 1965 z období vrcholné inflace (1621–1623). (J. Šmerda); hromadné nálezy z 2. pol. 17. stol. (Horákov, Ostrov u Macochy, Žďárec, Rakvice), (D. Grossmannová); studium písemných pramenů uložených v MZA Brno z období 2. pol. 17. a 1. pol. 18. stol. (Fond Gubernium B1, M5, 2A). (D. Grossmannová)
 • Vývoj medaile na Moravě – pramenná základna – zpracování pozůstalosti moravského medailéra V. A. Kovaniče. Pořádání a uložení, tvorba nového depozitáře v Rebešovicích (T. Kučerovská a D. Kašparová); dodatky ke zpracovaným heslům k Nové encyklopedii českého výtvarného umění (UDU AVČR). (T. Kučerovská). Nejstarší moravské medaile ze zlomu 16./17. stol. (Jiří Zikmund ze Zástřizl). (J. Šmerda); současná medailérská tvorba dvou medailérů z Uherského Hradiště (Jiří Vlach a André Vícha). (D. Grossmannová, D. Kašparová)

Výstavy

 • “Jiří Vlach – Plastiky, plakety, medaile, kresby”; Mramorové sály MZM 12. 3.–12. 6. 2004; na výstavě byla prezentována tvůrčí práce akademického sochaře Jiřího Vlacha za poslední desetiletí a představila jeho soubor plastik, plaket, medailí, reliéfů a kreseb. K výstavě byl vydán skládaný leták. (D. Grossmannová)
 • “Čím žijeme”, André Vícha – ak. sochař a medailér, ve spolupráci s kulturní komisí RMČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, vernisáž 10. 12. 2004. (D. Kašparová)

Numismatické oddělení se podílelo zapůjčením numismatického materiálu na výstavách Historického odd. MZM “Dobrá trefa”, Muzea Města Brna “Sběratelé – donátoři”, Muzea Šlapanice – Mohyla míru – 1. část nové expozice ke slavkovské bitvě.

Přednášky pro veřejnost

 • “Mincovní nálezy na Moravskotřebovsku”, MZM, 6. 5. 2004. (D. Kašparová)

Přednášky na konferenci “Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě (od kalady po zánik Svaté říše římské)”, Hustopeče u Brna, 29. 9. 2004

 • “Nález mincí v Ostravě z období kalady”. (J. Šmerda)
 • Vzpomínka na prof. PhDr. Jiřího Sejbala, DrSc. (D. Grossmannová)
 • “Sonda do složení oběživa na Moravě ve 2. polovině 17. stol. na základě mincovních nálezů”. (D. Grossmannová)
 • “Významní moravští sběratelé – Josef Květoň a Rudolf Kratochvíl”, Národní muzeum Praha, 1. 11. 2004. (J. Šmerda)

Pedagogická a lektorská činnost

lektorská činnost:

 • Odborné výklady v expozici Dějiny peněz na Moravě (Biskupský dvůr MZM) (D. Grossmannová)

pedagogická činnost:

 • Numismatika pro archeology, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta filozoficko-přírodovědná (J. Šmerda)
 • Numismatika pro historiky a archiváře, Palackého univerzita v Olomouci, Filozofická fakulta (J. Šmerda)
 • Numismatika pro archeology, Numismatika pro historiky, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta (J. Šmerda)

Zahraniční služební cesty

D. Grossmannová ve dnech 24. 5.–28. 5. 2004 vykonala studijní cestu do Wroclawi (Polsko). Účelem cesty bylo studium numismatického materiálu v Archeologickém muzeu, Numismatickém odd. Národního muzea ve Wroclawi a Numismaticko-sfragistické odd. muzea Ossolineum.

Publikační činnost:

Šmerda, J., Mince zemí koruny české. Sbírka Josefa Květoně. Znojmo 2004, 204 s. ISBN 80 902 383-6-X. (Zpracování sbírky mincí českého státu J. Květoně, jednoho z prvních organizovaných numismatiků z 2. pol. 19. stol., tabulkový přehled veškeré produkce peněz na území českého státu (Čechy, Morava, Slezsko do konce 19. století, vládní i soukromé ražby), kompletní soubor nařízení o vydávání peněz z téhož období).

 • Medaile Jiřího Zikmunda ze Zástřizl, Buchlovský zpravodaj č. 5, X/2004, s. 13–15.

Kučerovská, T.: Životní jubileum JUDr. Miroslava Hradila, Numismatické listy, LIX., 2004, č. 4, s. 120–121.

Ediční činnost

 • Během roku vyšla další čísla časopisu Numismatik č. 1, 2/2004 (Zprávy brněnské pobočky ČNS vydávané ve spolupráci s Numismatickým odd. MZM a Moravskou numismatickou sekcí, redaktorka D. Grossmannová)
 • Připravovalo se další dvojčíslo časopisu Folia numismatica 18–19/2003–2004 do tisku. (redaktorka T. Kučerovská)

 

Vědy o umění

  1.4. ODDĚLENÍ DĚJIN LITERATURY

Pracoviště se zabývá výzkumem a dokumentací vývoje české literatury se zaměřením na teritorium historické Moravy. Spravuje více než 92 000 sbírkových předmětů a odbornou knihovnu čítající přes 24 000 svazků. Kromě písemností a tisků jsou zde uchovávány fotografie, negativy, výtvarná díla a více než 1 000 gramofonových desek, audiokazet, videokazet a kompaktních disků (poezie v podání významných umělců, záznamy hlasů spisovatelů, besedy apod.). Oddělení spolupracuje s televizí, rozhlasem a tiskem. V současnosti se rozvíjí obě stěžejní části sbírkového fondu, tj. literárněhistorický vývoj ve 20. století a knižní tvorba 16.–18. století. I v roce 2004 byly naše fondy doplněny o nové přírůstky: písemnosti (rukopisy literárních děl i literární korespondence), obrazový materiál a hmotné předměty, týkající se osobností spjatých s literární Moravou (zdejší rodáci, umělci a teoretikové zde tvořící nebo svým dílem se k regionu vztahující). Hlavním zdrojem obohacení sbírek je nyní vlastní sběrná činnost oddělení (pořizování fotodokumentací z akcí, audio- a videonahrávek týkajících se literatury našeho regionu apod.) a dary.

Na oddělení se obrátili badatelé (jednotlivci i instituce, pedagogové vysokých škol i studenti) zajímající se o materiál a informace o následujících osobnostech a tematech (výběr): dílo Lva Blatného, Ivančické tisky – Nový zákon 1568, korespondence, dílo a fotodokumentace Františka Halase, J. V. Pojer a edice Atlantis, korespondence Bohuslava Reynka a J. V. Pojera, korespondence Emanuela Masáka, korespondence Aloyse Skoumala s Františkem Halasem a Janem Čepem, Arnošt Heinrich a Lidové noviny, konzultace pravosti rkp. dopisu Boženy Němcové Dušanu Lamblovi, korespondence Josefa Chaloupky Ferdinandu Vachovi, příprava materiálu o R. Těsnohlídkovi (Český rozhlas), příprava materiálu o Františku Halasovi, informace o brněnském spisovateli Jaroslavu Šustovi, korespondence PhDr. Karla Vorovky Arne Novákovi, korespondence českých spisovatelů 19. stol., dílo Oldřicha Sirovátky, výtvarné dílo V. Nezvala, prozaické dílo Edvarda Valenty, písňové texty Josefa Kainara, beletristické dílo Dominika Pecky, život a dílo Edvarda Valenty, dílo Alfréda Fuchse.

Knihovna oddělení byla systematicky doplněna o nově vydané publikace (event. reedice, kritická vydání starších prací apod.) autorů spjatých s regionem (180 publikací). Dokumentaci nejnovějšího dění slouží fond výstřižků o literárních osobnostech a akcích (přibylo 2 243 ks). Postupně pokračujeme v počítačové evidenci materiálu v programu DEMUS.

Oddělení zpracovalo do druhého stupně evidence materiál týkající se těchto osobností: básníka Jana Zahradníčka, básníka Jana Skácela, spisovatele Sigismunda Boušky, básníka Vítězslava Nezvala, literárního historika a teoretika Štěpána Vlašína.

Výstavy

 • Mgr. Hana Kraflová připravila scénář výstavy “Být čtenářem v městě Brně… (Procházka městem, jak je viděl milovník česky psaného a tištěného slova mezi dvěma světovými válkami)” (výstavní sál ve 3. patře Dietrichsteinského paláce 4. 11. 2004–16. 4. 2005). Expozice zachycovala dynamické období, kdy město dříve zvané “předměstí Vídně” začínalo novou životní etapu v mladé Československé republice, kdy se rychle rozvíjelo jakožto hlavní město nově utvořené Země moravskoslezské, v němž vycházelo ročně kolem 50 titulů periodik. Předsevzala si poskytnout odborné informace v divácky atraktivním, nostalgickém podání za využití textu, obrazu i zvuku. Využila dobových fotografií, ať už jako ilustrací, nebo velkoplošných snímků charakterizujících jednotlivá prostředí: redakci a tiskárnu (návštěvník poznal chod institucí od autorské smlouvy až po problémy inzerce a distribuce, seznámil se z nejvýraznějšími žurnalistickými osobnostmi), knihovnu (ustavení Veřejné knihovny města Brna), studio Radiojournalu (podíl nového média na prezentaci literatury), knihkupectví (dokumenty z práce místních literárních spolků a ukázky díla jejich členů, nakladatelská činnost), kavárnu s novinovými rámy a uliční zákoutí s plakátovacím sloupem a trafikou (v kterýchžto prostředích bylo možno usednout a číst faksimile dobového tisku). To vše doplnila současná audiovizuální technika: počítač nabídl ankety z tehdejších novin a časopisů, ve sluchátkách zněly hlasy brněnských literátů ze 30.–70. let, videozáznam zachycoval literární pořad na divadelních prknech. Atmosféru dotvořily dobové předměty (stolky, židle, psací stoj, lampa, radiopřijímač, brýle, cigaretové pouzdro, mince apod.), reklamy knihkupců, knihařů, tiskáren a nakladatelů, a také hudba tehdejších brněnských autorů a interpretů v originálních nahrávkách. Výtvarné řešení, oddělující jednotlivé oddíly kotouči a pásy rotačního papíru (upoutanými u stropu a nesoucími koláže motivů příznačných pro dané prostředí), bylo dílem Jaroslavy Mrhačové. Autorka výstavy poskytla v daném roce odborný výklad 5 ročníkům základních, středních a vysokých škol (cca 100 osob). (H. Kraflová)
 • V rámci virtuální expozice “Galerie literárních osobností Brna a Moravy” (na www stránkách MZM) byla publikována hesla: Klement Bochořák, Josef Holý, Arne Novák, Jaroslav Marcha, František Gellner, Adolf Kroupa, Josef Věromír Pleva, A. C. Nor, Josef Merhaut, Metoděj Jahn, Mirek Elpl. (J. Křížová, P. Hokszová)
 • Spolupráce při přípravě výstavy Muzea Blansko Vítězslav Nezval, 23. 6.–22. 9. 2004. (J. Křížová)
 • Spolupráce při přípravě výstavy Muzea umění Olomouc Hra v kostky (Vítězslav Nezval a výtvarné umění), 6. 10.–21. 11. 2004. (J. Křížová)

Publikační činnost

Hana Kraflová: “Brňan volbou. Zastavení s Karlem Taušem.” In: Kam, literární příloha, č. 1–12, roč. X, 2004. Dokončení seriálu o brněnském žurnalistovi (započato v roce 2003).

Různé

Hana Kraflová: účast na akviziční komisi Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze (30. 11. 2004).

   

1.5. ODDĚLENÍ DĚJIN DIVADLA

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Vzniklo šest let poté, co bylo muzeum pověřeno správou sbírkového fondu Družstva českého Národního divadla, který tehdy čítal více jak 20 tisíc teatrálií a přibližně 3 000 divadelních publikací. Tento komplex se stal fundamentem systematicky budované sbírky moravik v oblasti divadla. Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě. Sbírkový fond tvoří scénografie, ikonografie, rukopisy, fotografický materiál, zvukové záznamy, rekvizity a další průvodní dokumenty. V 70. letech 20. století byly aktivity pracoviště rozšířeny o výzkum a dokumentaci českého loutkářství s akcentem na kočovné marionetové divadlo. Dnes oddělení spravuje 79 700 sbírkových předmětů evidovaných ve II. stupni a odbornou specializovanou knihovnu o 13 895 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům. Širší veřejnosti jen prostřednictvím příležitostných domácích i zahraničních výstav, přednášek a besed, televizních pořadů, dílen a pod. Současný stav a možnosti pracoviště korespondují s všeobecně neuspokojivým stavem českého divadelního muzejnictví. Systematickou práci limitují především personální, finanční a prostorové možnosti. Za dané situace jsou výrazně omezeny nebo zcela eliminovány některé činnosti, považované pro současné efektivní divadelní muzejnictví za nezbytné. Velký handicap představuje absence stálé expozice se zázemím pro satelitní programy. Ta je sice projektována, ale její realizace zatím není finančně zajištěna. V roce 2003 byla vypracována nová koncepce sbírkotvorné činnosti oddělení s výhledem do roku 2008.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Dlouhodobým ústavním úkolem pracoviště je výzkum, dokumentace a hodnocení dějin divadla, resp. divadelní kultury na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního i ochotnického divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla. Z toho vycházejí i dílčí specifické projekty včetně grantových (v roce 2004 pouze institucionální).

Grantové projekty

Oddělení se podílí na institucionálním projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” (MKOCEZ00F2401) zpracováním tematu

“Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik” (Problematika profesionálního divadla 18. století na Moravě. Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů, ochotnických spolkových loutkářských souborů a rodinného loutkového divadla v procesu formování českého divadla). Cílem je systematické studium, dokumentace a hodnocení přeměn a vývoje českého divadla na Moravě. Výzkum byl zaměřen na další rozšiřování a systemizaci sbírky moravských teatrálií oddělení dějin divadla, tj. nalezení, selekci, získání a dokumentaci reprezentativních dokladů zkoumaného jevu. Dále průběžné vyhodnocování a zveřejňování získaných poznatků. V oblasti cizojazyčných divadelních kultur na našem území pokračovaly jednak přípravné práce – hledání pramenů a zkoumání projevů italské divadelní kultury na českém území s cílem determinovat její vliv na formování a vývoj českého divadla. Dále výzkum německého profesionálního divadla v Brně odhalil řadu závažných dokumentů, z nichž byly pořízeny kopie popř. excerpta, (např. Kniha účtů hospodářského direktoria z r. 1733. Obsahuje dílčí vyúčtování stavby operního divadla na Zelném trhu, originál v Městském archívu v Brně; Prosaische und poetische Beyträge, týdeník vycházející v Brně v r. 1777, vyd. H. F. Hopf. Časopis obsahuje nejstarší divadelní kritiky brněnského profesionálního divadla. Originál se nachází v Moravské zemské knihovně, odd. starých tisků.). Materiál byl také digitálně zpracován na CD. V oblasti současné české divadelní kultury jsme dále systematicky sledovali činnost progresivního brněnského činoherního souboru “Divadlo U stolu” včetně pořizování průvodních dokumentů o tomto divadle. V rámci výzkumu přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, rodinné a spolkové loutkové divadlo) se podařilo nalézt v terénu další významné dokumenty, např. obsáhlý fundus marionetového divadla z loutkářské větve rodiny Karla Kopeckého st., dále unikátní sbírku tištěných divadel a dekorací, dokládající téměř kompletně českou produkci první poloviny 20. století. Byla pořízena obsáhlá fotodokumentace a je připravován výkup předmětů pro MZM v rámci programu ISO. Z těchto finančních prostředků byly koncem roku 2004 zakoupeny některé významné předměty, objevené dříve.

Účast na programech mezinárodních institucí

 • SIBMAS – Société Internationale des Bibliothčques et des Musées des Arts du Spectacle (gen. sekretariát v Paříži ve Francii; instituce má české středisko, sekretariát v Praze) (Blecha J., Havlíčková M., Valentová V.)
 • UNIMA – Union Internationale de la Marionnette (gen. sekretariát v Charleville-Mézičres ve Francii; instituce má české středisko, sekretariát
  v Praze) (Blecha J.)
 • Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo (Itálie, Mantova) (Valentová V.)

Výstavy

 • “Czech Family Puppet Theatre”, autor J. Blecha (scénář, průvodní materiály, medializace). Skjern-Egvad Museum, Dánsko, 17. 5.–12. 9. 2004.
 • “O českém loutkovém divadle rodinném”, autor J. Blecha (scénář, průvodní materiály, medializace). Muzeum Vysočiny Třebíč, 21. 10. 2004–4. 1. 2005.
 • “Divadlo v Modřicích”, spolupráce. Muzejní spolek Modřice, 22. 9.–8. 10. 2004.

Přednášky pro veřejnost

J. Blecha

 • Proměny tvarosloví a specifikum českých loutek. Moravská galerie, Pražákův palác, 21. 1. 2005.
 • České loutkové divadlo; loutka jako artefakt. Moravská galerie, Pražákův palác, 3. 2. a 18. 3. 2005.
 • Vývoj scénografie českého loutkového divadla s akcentem tvarosloví a výtvarné proměny loutky. Moravská galerie, Pražákův palác, 25. 3. a 27. 3. 2005.
 • České kočovné marionetové divadlo, technologie marionet a varietních loutek. Pro frekventanty mezinárodního semináře divadla TINEOLA, Praha. MZM Brno, 15. 5. 2004 (v angličtině).
 • České loutkové divadlo a sbírka oddělení dějin divadla MZM. Pro divadelní skupinu Rebekah Wild, Nový Zéland. MZM, Brno, 20. 7. 2004 (v angličtině).
 • Oddělení dějin divadla MZM (historie a současnost, koncepce a poslání pracoviště). Pro studenty ÚDIM FFMU Brno. MZM, Brno, 25. 10. 2004.

M. Havlíčková

 • Havlíčková, M.: Divadlo na Zelném trhu – Reduta. Teatrologická společnost, Divadelní ústav, Praha, 21. 10. 2004.

Pedagogická a lektorská činnost

J. Blecha

 • Relace dramatického textu a inscenace ve vývoji české divadelní teorie (dvousemestrální přednáška). Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU, Brno.

Havlíčková M.

 • Dějiny divadla v Čechách a na Moravě v 18. století (dvousemestrální přednáška). Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU, Brno.
 • Divadelní reformy v 18. století I (dvousemestrální přednáška). Ústav pro studium divadla a interaktivních médií, FF MU, Brno.
 • Dějiny českého divadla (dvousemestrální přednáška). JAMU, Brno.
 • Dějiny scénografie (dvousemestrální přednáška). JAMU, Brno.

Blecha J., Havlíčková M.

 • konzultace a posudky seminárních (Blecha, Havlíčková) a diplomových (Havlíčková) prací studentů divadelní vědy FF MU. Členové komisí státních zkoušek (JAMU).

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

J. Blecha

 • Sympozium “Dr. Jan Malík – osobnost a tvůrce a jeho význam pro současnost. Muzeum loutkářských kultur, Chrudim, 28. 6. 2004. Referát “Dr. Jan Malík – výtvarník a technolog”
 • Metamorfózy a princip varietních loutek českých kočovných loutkářů. Pro frekventanty mezinárodního loutkářského semináře Leah Gaffen, Praha. MZM Brno, 19. 11. 2004 (v angličtině).

Havlíčková M.

 • Mezinárodní konference “Morava viděna z vnějšku”, uspořádaná Společností pro vědu a umění. Olomouc, 4. 6. 2004. Referát “Heinrich Friedrich Hopf, první kritik brněnského divadla”

Zahraniční služební cesty

 • Dánsko - Skjern, 24.–30. 5. a 1.–5. 9. 2004. Realizace výstavy “Czech Family Puppet Theatre” v exkluzivním výstavním sále “Skjern Vindmolle” v Skjern-Egvad Museum ve Skjernu. Výstava prezentovala prostřednictvím autentických dokumentů ze sbírky oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea obsáhlou průmyslovou českou produkci stolních divadel a loutek z první poloviny dvacátého století. Dle sdělení pořadatelů měla výstava mimořádný ohlas, budila nevšední zájem jak domácích, tak zahraničních návštěvníků, ponejvíce z Německa a severských zemí. (Blecha J., Šedá H., Herzanová E.)
 • Chorvatsko – Rijeka, 5.–13. 6. 2004. Účast na 19. světovém kongresu UNIMA a mezinárodním loutkářském festivalu (člen exekutivy Českého střediska UNIMA). Kromě programu kongresu a festivalu účast na odborné debatě s tematem “Loutkové divadlo v dnešní společnosti”. Navázání nových kontaktů s významnými osobnostmi oboru (především s činovníky mezinárodních komisí UNIMA pro publikování, výzkum a vzdělávání), získání tiskovin (např. informace o podobě a činnosti národních středisek UNIMA, nejnovější čísla periodik, která tato střediska vydávají, obsáhlý adresář světové UNIMA aj.). (Blecha J.)
 • Slovensko – Banská Bystrica, 9.–16. 9. 2004. Účast na Mezinárodním loutkářském festivalu Bábkarská Bystrica. Člen mezinárodní čtyřčlenné poroty pro hlavní “Cenu Henryka Jurkowského”. Kromě programu festivalu účast na všech doprovodných akcích (seminář na téma “Vzájemné ovlivňování českého a slovenského loutkového divadla”, prezentace činnosti Center for puppetry Arts z Atlanty, výstava “Svet bábok Antona Anderleho” ve Státní galerii). Dále odborná setkání s dr. Žábkovou z Literárního a hudebního muzea v B. Bystrici, která zde vede výzkum a spravuje sbírku slovenského loutkového divadla, dále s A. Anderlem, loutkářem a nejvýznamnějším slovenským sběratelem loutek, také s výtvarníky a scénografy J. Pogorielovou a A. Dušou, kteří v minulosti spolupracovali i s českými loutkovými divadly. (Blecha J.)
 • Slovensko – Banská Bystrica, 10.–13. 9. 2004. Účast na části Mezinárodního loutkářského festivalu Bábkarská Bystrica. Shlédnutí 11 představení, prohlídka výstavy “Svet bábok Antona Anderleho” ve Státní galerii. Setkání s výtvarníkem A. Dušou a scénografkou J. Pogorielovou, konzultace problematiky konstrukce a kostýmování současných loutek s ohledem na dnes používané materiály. Setkání s dr. Žábkovou, konzultace problémů konzervování a uložení scénografických materiálů a loutek. (Šedá H.)
 • Itálie – Mantova, 9. 1.–30. 4. 2004. Stáž v italské kulturní organizaci Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo v Mantově v rámci projektu IN – CO 02/04 Leonardo da Vinci (program EU podporující mladé vědce z České republiky). Zde kromě jiného přípravné práce k řešení navrhovaného projektu – vyhledání, studium a získání kopií tematických dokumentů týkajících se českého divadla (české inscenace dramatických děl italské provenience dotovaných slavným mecenášským mantovským rodem Gonzagů působícím i na území Čech a Moravy) pro oddělení dějin divadla MZM v tamním Státním archívu. (Valentová V.)

Publikační činnost

Blecha J.: Dr. Jan Malík – výtvarník a technolog. Loutkář 5/2004, s. 209.

 • Mimořádná publikace o historii českého loutkového divadla (recenze knihy A. Dubské “Dvě století českého loutkářství”, AMU 2004). Loutkář 4/2004, s. 152.
 • Hesla pro Českou divadelní encyklopedii:
  - Sychrovský Mikoláš
  - Alessi Josef
  - Sucharda Antonín st.
  - Sucharda Antonín ml.
  Česká divadelní encyklopedie, Kabinet pro studium českého divadla, Divadelní ústav Praha.
 • Příspěvek k poznání geneze a specifik původních českých marionet. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. LXXXIX, 2004.
 • PhDr. Jiřina Telcová, CSc., emeritní přednosta divadelního oddělení Moravského zemského muzea. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. LXXXIX, 2004.
 • Projekt “Česká loutka”. Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. LXXXIX, 2004.

Havlíčková M.: Divadlo Angela Mingottiho ve stavovské jízdárně v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské Univerzity, Q 7/2004, s. 41–48, Brno.

 • Příspěvek ke stavebním dějinám divadla na Zelném trhu – Reduty. Pro sborník Brno v minulosti a dnes. 14 stran, v tisku.
 • Divadlo na Zelném trhu v 18. století. Pro publikaci kol. autorů k otevření divadla Reduta. 5 stran, v tisku.
 • Operní Divadlo v taverně. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Divadlo na Moravě a ve Slezsku. Univerzita Palackého Olomouc. 8 stran, v tisku.

Valentová V.: Italský premiér bez kalhot. In: Salon (kult. příloha Práva). 1. 4. 2004.

 • Nádech, chechot, výkřik a pláč mohou dojmout i analfabeta. In: Divadelní noviny. Roč. 13, 27. 4. 2004.
 • Drammaturgia. In: Divadelní revue. Roč. 25, č. 3, 2004.
 • Zkušenost z pracovní stáže při Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. LXXXIX, 2004.
 • Johan Padan při objevování Ameriky aneb Objevení Ameriky Johanem Padanem – recenze originálu. In: www.iliteratura.cz , 14. 12. 2004.
 • Dvouhlavá zrůda. In: www.iliteratura.cz , 14. 12. 2004.
 • Objevení Ameriky Johanem Padanem (ukázka překladu). In: www.iliteratura.cz , 14. 12. 2004.

Ostatní

 • rozličné popularizační programy, jako tematické exkurze, workshopy, besedy pro zájmové skupiny, rozhlasové a televizní pořady. Všichni jsou členy různých oborových organizací: Blecha (UNIMA – exekutiva, SIBMAS, Teatrologická společnost), Havlíčková (Teatrologická společnost – exekutiva, SIBMAS, Komise pro udělení ceny V. Königsmarka – předseda komise, Akademický senát Divadelní fakulty JAMU), Valentová (SIBMAS – exekutiva, Teatrologická společnost). (Blecha J., Havlíčková M., Valentová V.)

Blecha J.

 • Posudek grantového projektu “Divadlo Líšeň”. Listopad 2004.
 • Oponentury grantových projektů FRVŠ:
 • Obnova a inovace loutek
 • K počátkům českého loutkářství – výzkum loutkářské rodiny Brátů-Pratte
 • Inovace předmětu “Loutkovost a loutkovitost”
 

1.6. ODDĚLENÍ DĚJIN HUDBY

Oddělení dějin hudby se zaměřovala svojí činností na probíhající Rok české hudby 2004, kdy jsme si připomněli 150. výročí narození skladatele Leoše Janáčka (1854–1928) a z ostatních známých moravských skladatelů výročí tvůrce první české opery, jaroměřického maestra Františka Václava Míči (1694–1744).

Za finanční podpory Magistrátu města Brna, Nadace Leoše Janáčka a Biskupství brněnského se dokončila velmi nákladná rekonstrukce Památníku Leoše Janáčka na Smetanově ulici č. 14. Kromě kompletní rekonstrukce Janáčkova domku a zahrady bylo nutné připravit pro interiér novou expozici, aby již v lednu 2004 mohl být obnovený Památník Leoše Janáčka znovu po více než roční pauze otevřen pro veřejnost. Hlavní záměrem bylo uvést Janáčkův domek do podoby, která by se co nejvíce přiblížila době, kdy zde Janáček žil (1910–1928). Souběžně s expozicí v Památníku Leoše Janáčka byla připravena i další velká janáčkovská výstava, kterou si objednal Magistrát města Brna pro nově otevřené výstavní prostory v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v Brně. Jednalo se o výstavu Leoš Janáček a Brno, jejíž otevření se konalo rovněž v lednu 2004.

Největší akce čekaly oddělení dějin hudby koncem roku 2004. Byl vybudován moderně koncipovaný depozitář hudebnin na Smetanově ulici 14. Kapacita velké depozitární místnosti se vybudováním jednotného regálového systému zvýšila na čtyřnásobek oproti předchozímu stavu a na dlouhou dobu odpadají problémy s ukládáním sbírkových předmětů.

Druhou velikou akcí bylo zřízení Centra E. W. Korngolda v Domě pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici a jeho slavnostní otevření v prosinci 2004. Brněnský rodák, hudební skladatel Erich Wolfgang Korngold, držitel dvou Oskarů za filmovou hudbu, sice žil celý život v cizině (převážně v USA), ale archiv a studijní středisko se přesouvá zase do jeho rodného města.

Zdrojem zisků pro Moravské zemské muzeum je již tradičně vyřizování žádostí o kopie archiválií a žádostí o vývoz hudebních nástrojů (především klavírů a pianin). V roce 2004 bylo kladně vyřízeno naším oddělením 60 žádostí o vývoz předmětů kulturní hodnoty.

V roce 2002 byla s Biskupstvím brněnským uzavřena dohoda o získávání depozit pro oddělení dějin hudby. V roce 2003 byly pak realizovány první převody. Týkají se především farních archívů, ve kterých se nacházejí historicky cenné sbírky kantorské chrámové hudby z 18. a 19. století (fenomén široce rozšířené kantorské chrámové hudby byl hlavním důvodem, proč naše země byly označovány za “konzervatoř Evropy”). Hudebniny, které se již dnes v běžné liturgické praxi nepoužívají, ale které chce mít příslušná farnost dále ve svém majetku, se podle této dohody ukládají v Moravském zemském muzeu jako depozitum, což znamená, že se odborně utřídí, obalí a uloží, zkatalogizují, mohou se pro potřeby badatelů kopírovat a prezenčně studovat, vlastníkem předmětů však zůstává příslušný farní úřad, od něhož jsme depozitum získali. Jde nám o to, aby se soustředily historicky cenné hudebniny na bezpečné místo, kde nebudou ohroženy neodborným zacházením nebo dokonce likvidováním. V roce 2004 se začaly zpracovávat první hudební sbírky, získané takto v roce 2003 (z Bystrého u Poličky, z Heraltic u Třebíče, z Tasovic u Znojma a z Načeratic u Znojma).

Kromě toho se v roce 2004 podařilo nashromáždit formou nákupů a darů několik dalších přírůstků do sbírkového fondu oddělení (zejména janáčkiana).

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

 • Příprava tištěného katalogu hudební sbírky kostela sv. Bartoloměje v Blížkovicích u Moravských Budějovic a kostela sv. Vavřince v Dačicích. (F. Malý)
 • Příprava k vydání katalogu hudební sbírky proboštského kostela v Dubu nad Moravou. (S. Romportlová)

Grantové projekty

 • Na řešení institucionálního projektu “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti” se podílel F. Malý výzkumem kostelních hudebních archívů v terénu, zejména v okresech Znojmo a Vyškov. Objevil několik historicky cenných hudebních sbírek, které získal jako depozita nebo sbírkové předměty do Moravského zemského muzea, a věnuje se jejich systematickému zpracovávání (Heraltice, Načeratice, Tasovice). Připravil pramené vydání a úvodní studii k anonymní Žarošické vánoční mši, která je jedním z klenotů moravského kantorského baroka, a vydání oratoria Františka Václava Míči Zpívaná rozjímání. Obě díla vyšla tiskem v roce 2004 k Roku české hudby. J. Zahrádka se věnuje výzkumu oper Leoše Janáčka. Připravil k vydání kritickou edici opery Výlety páně Broučkovy a zabýval se historií vzniku tohoto Janáčkova díla. Připravil též kritickou edici Glagolské mše (spolu s prof. Leošem Faltusem). Studoval archivní prameny k tématu Leoš Janáček a Brno. (F. Malý, F. Zahrádka)
 • Na řešení společného grantového projektu oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a hudebního oddělení Národní knihovny v Praze “Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy” se podílí F. Malý, S. Romportlová.

Výstavy

 • Dvě velké janáčkovské expozice k Roku české hudby a k výročí L. Janáčka (1854–1928), obě se slavnostně otvíraly v lednu 2004 za velké mezinárodní účasti.
 • Příprava scénáře a libreta k expozici v nově rekonstruovaném Památníku Leoše Janáčka.
 • Příprava scénáře a libreta k výstavě Janáček a Brno v nově otevřeném Domě pánů z Kunštátu.

Pedagogická a lektorská činnost

J. Zahrádka přednáší na hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, katedra operního zpěvu a režie (Dějiny opery, Dramaturgie, Seminář režie) a na Ústavu hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Život a dílo Leoše Janáčka, Základy heuristiky, Seminář žurnalistiky a hudební kritiky).

Publikační činnost

Malý F. Anonymus: Žarošická mše koledová na půlnoční. Brno, Editio Salve Regina 2004, 54 s.

 • František Václav Míča: Zpívaná rozjímání. Brno, Editio Salve Regina 2004, 72 s.

Zahrádka J.: Několik slov ke vzniku Její pastorkyně. In: Leoš Janáček, Její pastorkyňa, Národní divadlo v Brně, 2004, s. 4–26

 • Za blázna mne tedy zase měli... O prvním nastudování Výletů páně Broučkových v pražském Národním divadle. In: Opus musicum, 2004, roč. 36, č. 2, s. 8–17
 • Šárka, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová. In: Katalog Janáčkovo Brno 2004, Národní divadlo v Brně, 2004, s. 42–43, 50–51, 66–68

Zahrádka J. (ed.): Leoš Janáček - Glagolská mše.Provizorní vydání kritické edice, Editio Bärenreiter Praha H 7935

 • (ed.): Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy – Výlet pana Broučka do Měsíce. Provizorní vydání kritické edice, klavírní výtah, Universal Edition Wien, Editio Moravia Brno, UE32436/EM111204, Vídeň 2003.
 • (ed.): Leoš Janáček – Výlety páně Broučkovy – Výlet pana Broučka do Měsíce. Provizorní vydání kritické edice, partitura, Universal Edition Wien, Editio Moravia Brno, UE32434/EM84201.


Vědy o zemi  

1.7. MINERALOGICKO-PETROGRAFICKÉ ODDĚLENÍ

V r. 2004 mineralogicko-petrografické odd. pokračovalo v činnosti sbírkotvorné, vědeckovýzkumné a prezentační bez vážnějších problémů a v souladu se svojí koncepcí.

Přednostně jsou evidovány nové přírůstky a rovněž nezpracované cennější vzorky ze starého fondu oddělení (B - minerály z Čech a ze zahraničí) a pokračovalo se v podrobné evidenci srovnávacího studijního materiálu ve sbírkách a v budování depozitáře duplicit na Moravci včetně výběru a soupisu těchto vzorků. Dále probíhala revize sbírkového fondu v množství určeném zákonem a konzervace ohroženého materiálu. Pokračovala katalogizace knihovny v programu KP WIN a revize příslušného množství literatury. Vědeckovýzkumná činnost byla zaměřena na studium významnějších lokalit a zejména minerogenetických procesů na Moravě v rámci institucionálního grantu MKOCEZ00F2402. Nejvýznamnější odbornou událostí byl “International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks.”, který se za podstatné účasti pracovníků oddělení (včetně původní ideje této akce) konal ve dnech 1.–3. 10. 2004 v Náměšti nad Oslavou při příležitosti prvního popisu granulitu před 250 lety. Této zdařilé akce, organizované ve spolupráci s univerzitou v Salzburgu a Českou geologickou společností, se zúčastnilo asi 35 účastníků z ČR i evropských zemí, ale také z USA a Austrálie. Nástupem lektora se zkvalitnila spolupráce mineralogicko-petrografického oddělení s veřejností, zejména se školami. Oddělení vytvořilo několik menších výstav, na dalších se podstatně spolupodílelo. Podařilo se, ve spolupráci s reorganizovanou sbírkotvornou komisí a ekonomickým oddělením, zvrátit dlouhodobý nedostatek prostředků na nákup sbírek, který postupně výrazně zhoršoval celkovou kvalitu fondu. Podařilo se rovněž nakoupit několik citelně chybějících vzorků výstavní kvality, a pokud tento relativně příznivý stav potrvá i do budoucna, lze předpokládat i postupné doplnění sbírky o kvalitní materiál ze současných nalezišť minerálů.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Práce v rámci dlouhodobého úkolu MZM “Topografická mineralogie Moravy a Slezska” navazuje na tradici sledování mineralogických poměrů Moravy a Slezska. V r. 2004 byly navštíveny četné lokality minerálů převážně na Českomoravské vrchovině, ale i v jiných oblastech (kvůli sběru srovnávacího materiálu to byly např. jižní a západní Čechy nebo Slovensko), často ve spolupráci s kolegy z jiných institucí a rovněž se sběrateli minerálů. Pozornost byla věnována i montanisticky významným lokalitám, např. ložiskům zlata v okolí Želetavy a na uranovém ložisku Rožná na západní Moravě.

Grantové projekty

Institucionální projekt MK ČR, MKOCEZ00F2402 “Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské a panonské a jejich dokumentace” (M. Novák, S. Houzar, V. Hrazdil) v loňském roce skončil. Byla studována problematika geneze minerálních asociací mramorů na západní Moravě, zejména okolí Nedvědice, dále distribuce pádových polí vltavínů na Moravě a v Čechách a některé rudní a parageneze, zvláště u hradu Pernštejna. Do tisku se podařilo připravit komplexní regionálně-geologickou klasifikace pegmatitů Čech a Moravy (M. Novák), další výsledky byly publikovány nebo jsou připravovány do tisku.

Vědecká spolupráce

Oddělení úzce odborně spolupracuje s některými muzei a vědeckými institucemi (ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká geologická služba v Brně a v Praze, Akademie věd České republiky v Praze, GÚDŠ v Bratislavě a Univerzita Komenského v Bratislavě, Národní muzeum v Praze, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Východoslovenské muzeum v Košicích, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Muzeum Vysočiny v Třebíči). Oddělení pravidelně určovalo petrografickými a mineralogickými metodami kamennou pravěkou industrii a keramický materiál různým zájemcům a poskytovalo informace o možné provenienci těchto materiálů (spolupráce se studenty Filosofické fakulty MU v Brně). Jan Cempírek absolvoval od 1. března do 31. října 2004 studijní stipendijní pobyt v Institutu mineralogie a krystalografie vídeňské univerzity, se kterou dlouhodobě spolupracuje (zejména prof. A. Beran), stejně jako s Dr. A. O. Larsenem z Norska, který MZM v květnu 2004 navštívil.

Výstavy

 • Minerály a horniny Třebíčska – Městský úřad Třebíč, celý rok, základní materiál z pohledu ochrany přírody a krajiny.
 • “Minerály na náměšťském zámku” – Náměšť nad Oslavou, celý rok, originální zámecká sbírka Haugwitzů z přelomu 18.–19. století.
 • “Minerály evropských zemí” – předsálí “Světa nerostů” v MZM, celý rok, vzorky ze zemí Evropské unie a blízkého okolí.
 • “Barevná krása nerostů” – Mramorové sály MZM, 24. 6.–10. 10. 2004, výstava obrazů prof. Z. Fuchsy a krásných minerálů z našich sbírek.
 • “Krása moravských nerostů” – Městské muzeum v Rýmařově, září 2004, atraktivní vzorky z našeho moravského fondu.
 • “Krása hornin” – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, od října 2004, leštěné horniny, zčásti z našeho sbírkového fondu.

Přednášky pro veřejnost

 • Lokality východního Slovenska a mineralogické zajímavosti, Česká Třebová, 3. 3. 2004. (V. Hrazdil)
 • Zlato v opatovsko-svojkovickém revíru, Masarykova univerzita, 9. 12. 2004 (S. Houzar)
 • Pegmatity Kanady a Kalifornie. Výroční setkání sběratelů, Třebíč, 30. 12. 2004. (J. Cempírek)
 • Náměšťské granulity. Výroční setkání sběratelů, Třebíč, 30. 12. 2004 (S. Houzar)

Exkurze

 • “Geologie Znojemska a Moravskokrumlovska” – pro programové odd. MZM, 24. 4. 2004
 • “Minerály Českomoravské vrchoviny” – pro ZŠ Vejrostova Brno-Bystrc, 26. 4. 2004
 • “Historie a současnost dolování na Českomoravské vrchovině” – pro programové odd. MZM, 16. 10. 2004
 • “Geologie a historie opatovsko-svojkovického revíru” – pro seminář “Stříbrná Jihlava”, 19. 9. 2004

Spolupráce s médii

Naše větší výstavní akce (Barevná krása nerostů, Minerály evropských zemí, Minerály na náměšťském zámku byly propagovány pracovníky oddělení v krátkých televizních šotech a v místním tisku (spolupráce s programovým oddělením).

Pedagogická a lektorská činnost

Odborní pracovníci oddělení poskytují výklady školám různých stupňů ve stálé expozici Svět nerostů, příp. na doprovodných výstavách v MZM. RNDr. S. Houzar, PhD. působí jako člen komisí pro bakalářské a závěrečné zkoušky geo-logických oborů na Masarykově univerzitě v Brně, jako příležitostný oponent některých diplomových prací a projektů GAČR. Spolu s ostatními pracovníky oddělení poskytuje četné odborné konzultace při ročníkových, seminárních, diplomových a doktorských pracích studentům MU.

Mineralogicko-petrografické odd. nejširší veřejnosti zajišťuje určování přinesených nerostů a hornin, dává tipy na návštěvu různých lokalit v ČR a v zahraničí, pomáhá s výběrem literatury ke studiu apod. – 280 návštěv r. 2004. Oddělení pravidelně spolupracuje s významnými sběrateli minerálů v místech jejich působení (s ohledem na stav lokalit a získávání informací o nových nálezech). Spolupracuje také jako odborný garant s organizátory mezinárodních burz minerálů v Tišnově (2× ročně). Existuje pravidelná dlouhodobá spolupráce s mineralogickým kroužkem DDM Brno-Řečkovice (určování minerálů, informace o lokalitách apod.), např. tradiční “Mikulášská beseda o minerálech” se v prosinci 2004 konala 2×, a další občasná spolupráce se školami, Moravskou galerií v Brně (určování nerostů a doplnění školních sbírek).

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

 • “Sfalerity různých genetických typů na uranovém ložisku Rožná”, 10. 9. (H. Doležalová).
 • “Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna”, Pernštějn 18. 9. (V. Hrazdil)
 • “250. let výročí objevu granulitu u Náměště nad Oslavou”, Náměšť nad Oslavou 1. 10. (S. Houzar)

Zahraniční služební cesty

 • mineralogicko-petrografické odd. Slovensko, Bratislava, 20.–21. 4. 2004 GUDŠ, analyzování na elektronové mikrosondě (Houzar S., Hrazdil V.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Slovensko, Smolenice, 17.–20. 5. 2004 odborný seminář, terénní exkurze, zpracování grantů a sbírkového fondu (Houzar S., Hrazdil V.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Slovensko, Smolenice, 17.–20. 5. 2004 odborný seminář, terénní exkurze konzervace a preparace materiálu (Dočkal P.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Španělsko, 22.–2. 6. 2004 vědecká konference, terénní exkurze, sběr materiálu pro sbírky MZM (Novák M.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Slovensko, Bratislava, 7.–8. 7. 2004 GUDŠ, analyzování na elektronové mikrosondě (Houzar S.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka vzorků z alpské parageneze (Pfeiferová A.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka vzorků z alpské parageneze a pegmatitů Moravy (Hrazdil V.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka vzorků z vybraných polymetalických ložisek (Doležalová H.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka vzorků rakouských tektitů a prohlídka preparátorského pracoviště (Dočkal P.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka preparátorského pracoviště (Bobek J.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 26. 10. 2004 Naturhistorisches Museum, prohlídka stálé expozice, systém popisu vzorků (Zelinková M.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Slovensko, Bratislava, 4.–5. 11. 2004 GUDŠ, analyzování na elektronové mikrosondě (Houzar S.)
 • mineralogicko-petrografické odd. Rakousko, Vídeň, 23.–26. 11. Wien Univ., Institut für Mineralogie und Kristallographie, analýzy OH-silikátů (Cempírek J.)

Publikační činnost

výzkumný záměr OCEZ 00F 2402

Cempírek J., Novák M. (2004a): Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 89, 1, 45–54.

Cempírek J., Novák M. (2004b): Abyssal pegmatite with olenite and dumortierite from Kutná Hora, Czech Republic: an example of fractionation in the Li-poor, Al,B-rich granitic system. – In GAC-MAC 2004, Book of Abstracts. St. Catharines, Ontario, Kanada: The Geological Association of Canada, 2004.

Houzar S., Leichmann J., Kapinus A., Vávra V. (2004): Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 89, 139–148.

Houzar S., Škrdla P., Vokáč M. (2004): Opatovsko-svojkovický zlatonosný revír na západní Moravě. – Exkurzní průvodce, seminář “Stříbrná Jihlava”, 1–9, Jihlava.

Houzar S., Šrein V. (2004): Wollastonit – obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti. – Mineralia Slovaca (abstract). 243.

Janoušek V., Holub F. V., Houzar S., Jelínek E., Leichmann J., Medaris G., Novák M., Vrána S. (2004): International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks. Excursion Guide & Abstract Volume. – Moravian Museum Brno, 72 p.

Sadílek J., Hrazdil V., Houzar S. (2004): Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě. – Sborník příspěvků ze semináře Stříbrná Jihlava 2004, 145–152. Jihlava.

Ostatní publikace

Doležalová H., Losos Z. 2004: Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in uranium deposit Rožná. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 89, 91–102.

Doležalová H., Losos Z. 2004: Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná. – Geol. Výz. na Moravě a ve Slezku 2003, ÚGV, 11, 70–72.

Doležalová H., Losos Z. 2004: Sfalerity jednotlivých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. – Sbor. semináře Mineralógia Západních Karpát a Českého masívu 2004, Bratislava, 17–20.

Houzar S. 2004: Komárovice u Jihlavy. – Exkurzní průvodce, seminář “Stříbrná Jihlava”, 10–12, Jihlava.

 • 2004: Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče. – Minerál, 12, 4, 270–271.
 • 2004: Koktait – minerál poprvé popsaný z Moravy. – Minerál, 12, 5, 341–343.
 • 2004: Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě. – Minerál, 12, 5, 357–359.

Hrazdil V., Dočkal P. (2004): Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou. – Minerál, 12, 4, 271–273.

Hrazdil V. (2004): Kasiterit z Kovářové. – Minerál, 12, 5, 359–360.

Hrazdil V., (2004): Výskyt a historie výzkumu huntitu na Moravě – Minerál, 12, 6, 431–432.

Sejkora J., Houzar S., Šrein V. (2004): Vanadový wavellit na západní Moravě. Minerál, 12, 6, 432–434.

Novák M., Černý, P., Cempírek J., Šrein V., Filip J. (2004): Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb). - Canadian Mineralogist, 42, 4, 1117–1128.

Ediční činnost

S. Houzar

 • editor Časopisu Moravského muzea, vědy geologické ISSN 1211-8796
 • člen redakční rady populárně-vědeckého časopisu “Minerál” ISSN1213-0710
 • spolueditor International workshop on petrogenesis of granulites & related rocks. Excursion Guide & Abstract Volume. – vydalo Moravské zemské muzeum Brno ISBN 80-7028-227-4
 

1.8. GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Revize sbírek probíhala opět za velmi komplikovaných podmínek (bylo zrevidováno 5860 ks = 1683 Inv. č. a do počítačové databáze bylo vloženo 225 Inv. č.), neboť stále trvá problém s umístěním hlavní části sbírkového fondu na zámku Moravec, což znemožňuje plynulou práci se sbírkami a badatelskou činnost externích badatelů. V nepatrné míře se podařilo tento fakt zmírnit zakoupením dalších tří depozitárních skříní (z prostředků investic ISPROFIN), které byly umístěny opět v prostorách oddělení v Brně a mohla v nich být uložena alespoň část nejcennějších sbírkových fondů oddělení.

Navíc v loňském roce proběhla na zámku Moravec celková rekonstrukce stávajícího topení (výměna radiátorů a rozvodů), která postihla prakticky i všechny prostory našeho depozitáře se všemi důsledky pro práci se sbírkami s těmito pracemi spojenými.

Na oddělení se podařilo získat další finanční prostředky ISPROFIN na dokončení restaurování, resp. konzervaci 83 ks nástěnných tabulí zkamenělin (175 000 Kč).

Ve stálé expozici proběhlo vyčistění všech vitrín a doplnilo se vybavení AV centra (zakoupení DVD přehrávače, úprava skříňky).

Geologicko-paleontologické oddělení bylo organizátorem 2. mezinárodní konference Evropské asociace paleontologů obratlovců (EAVP, European association of Vertebrate Paleontologists), ve dnech 19.–24. 7. 04. Konference se zúčastnilo 55 specialistů na paleontologii obratlovců, byl vydán sborník abstraktů a exkurzní průvodce.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

Gregorová R. se zaměřuje na vývoj fosilních společenstev rybí fauny terciéru Západních a Východních Karpat a její korelace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy (Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko). Paleogeografické, biostratigrafické, paleoekologiecké zhodnocení společenstev a sledování jejich změn v průběhu oligocénu.

V rámci vědecko výzkumné činnosti probíhaly tyto činnosti:

 • Determinace rybí fauny z nové lokality Hustopeče.
 • Systematický terénní výzkum na lokalitě Litenčice – poskytl na cca 1 000 ks fosilního materiálu, který umožní komplexní zpracování této lokality. Vedle nálezů fosilních ryb byl v roce 2004 zaznamenán unikátní nález kosterních zbytků ptáka (Aves). Byl tak velmi obohacen sbírkový fond oddělení a kolekce rybí fauny menilitového souvrství se stává nejvýznamnější v republice.
 • Studium zástupců čeledi Gonostomatidae (rod Scopeloides) z lokality Elam (Irán) v kolekci Národního přírodovědného muzea v Paříži za účelem korelace z fosilním materiálem Západních Karpat.
 • Předběžné, ale vědecky velmi perspektivní studium kolekce fosilních ryb z rakouských Pucking, Etelsberg, Weikerl See ( Horní Rakousko), která je uložena v Naturhistorisches museum ve Vídni.
 • Spolupráce při studiu fosilních ryb z lokality Frauweiller – Německo za účelem korelace s rybí faunou Západních Karpat.
 • Projekt: “Tajemný jednorožec” – historie pojetí zkamenělin.
 • Pokračovala dokumentace paleontologických sbírek z hlediska jejich historického významu v evropském teritoriu. Ve spolupráci se zahraničními institucemi byly připraveny podklady pro výstavní projekt, publikaci
  a film.

Dostál O. se specializuje na komplexní studium paleoentomofauny v severní části Boskovické brázdy. Užší specializace na endopterygotní řády blízké srpicím a mouchám. Hlavní směr studia je věnován vymřelému řádu Miomoptera a jeho přesnému systematickému a fylogenetickému vymezení v rámci holometabolních řádů. S tím je spojeno studium fosilního materiálu, především z lokality Obora. V souvislosti studia hmyzích oryktocenóz interpretace paleoekologie. Podrobné srovnání zástupců řádu Miomoptera z území ČR s nálezy z USA a Ruska. Studium blíže neurčeného materiálu permského hmyzu z různých institucí.

Terénní výzkum

Terénní práce jsou zaměřeny na výzkum již známých lokalit v severní části Boskovické brázdy, mezi obcemi Boskovice a Letovice.

Výstavy

 • scénář a příprava stálé geologické expozice – Muzeum Kyjovska (Gregorová R.)
 • Stále probíhající výstava oddělení genetiky v roce 2004: “Kód pro rozmanitost životů” (spolupráce našeho oddělení v části prezentace zkamenělin jako dokladů o vývoji života na Zemi).

Přednášky pro veřejnost

 • “Zkameněliny v legendách a mýtech”, listopad, 2004, Hvězdárna, Zlín. (R. Gregorová)

Exkurze

Dostál O.

 • Exkurze na lokality Bačov a Obora v rámci projektu Významná paleontologická naleziště Boskovicka (květen, červen 2004).
 • Výklad (v angl. jazyce) na lokalitě Bačov v rámci 2nd EAVP meeting (červenec).

Hrdličková S.

 • “Oslavany – Moravský Krumlov” – geolog.-paleontologický den v rámci Týdne dětí s MZM.

Pedagogická a lektorská činnost

Dostál O.

 • Permokarbon v ČR – přednáška v zimním semestru škol. r. 2004/2005, Kat. geol. a paleont. Př. F. MU, Brno.
 • Výuka cvičení předmětu Paleontologie II (jarní semestr šk. roku 2003/2004) Paleontologie I (zimní semestr šk. roku 2004/2005).

Hrdličková S.

 • Výklady ve stálé expozici průběžně po celý rok.
 • Speciální programy pro školy: “Nezrozený život”, “Kámen”, “Zrození Země”, “Květiny a dinosauři”, “Původ člověka”, “Vývoj savců” a pro veřejnost “Kámen – Země živá či neživá” (v rámci Dne Země).
 • Vypracování oponentských posudků ke dvěma absolventským pracím studentů z Vyšší odborné školy v Jihlavě.

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

Gregorová R.

 • 14. konference o mladším terciéru, Přírodovědecká fakulta, MU Brno, 22. 9. 2005. Referát “Ichthyofauna of the Zdanice-Hustopece Formation (Egerian) from the new locality Hustopece (Czech Republic)”.
 • 2. konference EAVP (mezinárodní), Brno, Moravské zemské muzeum, 19. 7. 2004. Referát “The assemblage of the Oligocene fish fauna from the ,Menilitic Formation‘ of the West Carpathians (Czech Republic)”.

Dostál O.

 • Moravskoslezské paleozoikum 2004, Brno. Referát “Obora se vrací – nové nálezy fosilního hmyzu v boskovické brázdě”.
 • 5. paleontologická konference, 17.–18. červen 2004, Bratislava. Referát “Hmyz severní části boskovické brázdy”.
 • 2nd EAVP meeting, 19.–24. července 2004, Brno. Referát “Permian vertebrates on the Obora locality”.
 • Cyklus přednášek v rámci projektu Významná paleontologická naleziště Boskovicka Muzea Boskovice a Pecten o. s. v Boskovicích, Letovicích a Oboře (březen–červen 2004). Referát “Ochrana paleontologických lokalit na Boskovicku”.

Hrdličková S.

 • 16. 3. 2004 – účast na konferenci “Učitel po službě – muzejník na cestách?” v muzeu ve Frýdku-Místku.
 • 10/2004 – zajištění programové náplně semináře pro Centrum dalšího vzdělávání učitelů v Třebíči.

Zahraniční služební cesty

Gregorová R.

 • Smolenice-Záruby (17.–20. 5. 2004), Slovensko – Seminář geologů České a Slovenské republiky
 • Liptovský Mikuláš (26.–29. 9. 2004, Slovenské muzeum ochrany přírody a jeskyňářstva), Slovensko – Studium fosilní rybí fauny z vnitrokarpatského paleogénu (IG)
 • Universita Vídeň (5. 10. 2004), Rakousko – příprava výstavy Tajemný jednorožec – dokumentace exponátů na výstavě “Magische Orte” , Wiener Sagen und Mythen v Hermesvilla a v uměleckém kabinetu řádu Německých rytířů.
 • Naturhistorisches museum, Wien (30. 11. 2004), Rakousko – Předběžné studium kolekce ryb z lokalit Pucking, Etelsberg, Weikerl See ( Horní Rakousko), IG
 • Musée National Histoire Naturel Paris (3.–13. 11. 2004), Francie Studium kolekce fosilní rybí fauny z oligocénu Iránu, z lokality Elam, (IG). Dokumentace a získání podkladů pro výstavní projekt “Tajemný jednorožec”.
 • Přírodovědné muzeum Budapešť (14.–16. 12. 04), Maďarsko – determinace paleontologického materiálu z lokality Hustopeče ve spolupráci s prof. Lilla Hably z Botanického institutu Přírodovědného muzea v Budapešti. Dokumentace a získávání obrazového materiálu k projektu “Tajemný jednorožec” (Birhida, Kemence).

Dostál O.

 • Slovenská geologická služba (17. 6.–18. 6. 2004), Slovensko – Mezinárodní paleontologická konference v Bratislavě, kterou pořádala Slovenská geologická služba. Přednesen příspěvek na téma Paleontologie lokality Obora. Abstrakt příspěvku je součástí sborníku, který vyšel v rámci konference.
 • 15. 10. Rakousko – viz zpráva Gregorová

Publikační činnost

Brzobohatý R., Reichenbacher B. Gregorová, R. 2004: Teleostei (Otoliths, Skeletons with Otoliths in situ) from Karpatian of the Central Paratethys. In: Brzobohatý, R. et al. (eds.): The Karpatian – a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys, 265–280. Masaryk University, Brno

Dostál O., Gregorová R., Ivanov M. 2004: The 2-nd EAVP Meeting, Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook. 64 s.

Gregorová, R. 2004: A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains. Revue de Paléobiologie, Geneve (2004) Vol. Spéc. 9, 17 p.

Publikovaná abstrakta

Gregorová, R. 2004: Assemblage of the Oligocene fish fauna from the “Menilitic Formation” of the West Carpathians (Czech republic). Sborník abstraktů, 1s. ISBN 80-7028-223-1

Dostál, O. 2004: Paleontologie lokality Obora – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 89:189–221. (with english summary)

 • Obora se vrací – nové nálezy fosilního hmyzu v boskovické brázdě. – Sborník abstraktů: moravskoslezské paleozoikum 2004, Brno.
 • Hmyz severní části boskovické brázdy. – Sborník abstraktů: 5. paleontologická konference, 17.–18. červen 2004, Bratislava, 27.
 • Permian vertebrates on the Obora locality. – Abstracts of papers and posters with program: 2nd EAVP meeting, 19.–24. července 2004, Brno.
 • Editor sborníku společně s R. Gregorovou a M. Ivanovem Abstracts of papers and posters with program, Excursion Guidebook: 2nd EAVP meeting, 19.–24. července 2004, Brno.


Vědy o životě  

1.9. ÚSTAV ANTHROPOS A PAVILON ANTHROPOS MZM

V roce 2004 pokračovala činnost ústavu Anthropos na několika frontách. Hlavním úkolem bylo dokončení scénářů pro nové expozice v pavilonu Anthropos, jehož přístavba a celková rekonstrukce byla po stavební stránce dokončena a objekt byl předán muzeu. Usilovně se pokračovalo v práci na 2 grantech GAČR a 2 projektech MK ČR, kde jsou naši pracovníci vždy hlavními řešiteli. Dva z našich odborníků přednášeli základní (povinné) kurzy na vysokých školách, dvě preparátorky z úseku antropologie dosáhly titulu RNDr. a pokračují v postgraduálním doktorandském studiu. Paleontoložku mgr. M. Roblíčkovou, PhD., nahradila po dobu mateřské dovolené mgr. G. Dreslerová (externí doktorandka archeologie na FF MU) a zapojila se do řešení institucionálního projektu. Všechny úseky se věnovaly terénním výzkumům: archeologie 2 grantovým projektům v Krumlovském lese, antropologie spolupráci s Ústavem archeologie a muzeologie MU a s ústavem archeol. pam. péče při vyzvedávání lidských pozůstatků, pracovnice úseku kvartérní paleontologie vypomáhala prof. R. Musilovi při výzkumu Javoříčských jeskyní. Značnou část pracovní kapacity úseku antropologie zabírá redigování mezinárodního časopisu Anthropologie (editorka M. Dočkalová), vycházejícího v angličtině. M. Oliva je editorem Acta Musei Moraviae – řady spol. věd a členem několika redakčních rad.

Rozsáhlé výzkumy a hlavně předávání antropologického materiálu klade značné nároky na depozitární prostory. Navíc pokračovalo vyklízení půdních depozitářů nad d’Elvertovým křídlem, kam zatéká. Antropologické sbírky se tak hromadí v našem objektu v Rebešovicích a kvůli nedostatku mobiliáře je prozatím nelze řádně uložit. Paleolitické sbírky byly významně rozšířeny nejen vlastními výzkumy, ale i nákupem dvou rozsáhlých kolekcí.

Budova pavilonu Anthropos po celý rok procházela kompletní stavební rekonstrukcí a přestavbou, podstatným způsobem rozšiřující výstavní prostory. Za koordinace O. Neužila se vytvářely scénáře k jednotlivým částem připravované expozice: Morava lovců a sběračů (M. Oliva), Nejstarší umění Evropy (M. Oliva), Příběh lidského rodu (Z. Šmahel), Genetika ve vývoji člověka (J. Sekerák), Paleolitické technologie (P. Neruda, Z. Nerudová), Bratranci nebo bratři? – Etologie primátů (V. Vančata, M. Vančatová), Dějiny ústavu Anthropos (P. Kostrhun). V závislosti na tvorbě scénářů bylo navrženo předběžné architektonické a prostorové řešení interiérů (D. Kabeláčová). Z prostoru Etnografického muzea v Paláci šlechtičen byla likvidována výstava Východní křesťanství a zapůjčené sbírkové předměty vráceny do zahraničních institucí. Jako kurátor byl do pavilonu převeden mgr. P. Kostrhun, bývalý dokumentátor-geodet na úseku kvartérní paleontologie.

Knihovna ústavu Anthropos shromažďuje a eviduje specializovanou literaturu zaměřenou na archeologii paleolitu a mezolitu, etnologii, kulturní a fyzickou antropologii, osteologii, geologii pleistocénu a příbuzných oborů, a to jak monografie, tak časopisy, periodické řady a separáty. Nové přírůstky jsou již zpracovávány v knihovnické databázi KPwin, stávající fond se průběžně převádí do této databáze. Za rok 2004 bylo získáno do knihovny 448 přírůstků, k 31. 12. knihovna evidovala celkem 21 296 knihovních jednotek. Přírůstky jsou získávány především výměnou se zahraničními institucemi – univerzitami a muzei z celého světa. V roce 2004 jsme uskutečnili výměnu se 113 institucemi (108 zahraničními, 5 českými) zasláním časopisu Anthropologie, Časopisu Moravského muzea a Folia Ethnographica. Knihovna poskytuje odborné služby jak pracovníkům muzea, tak i mimomuzejním vědeckým pracovníkům a knihovnám, studentům i ostatní veřejnosti. Počet protokolovaných zápůjček za rok 2004 činil 659, registrovaných uživatelů bylo celkem 162. Jako každoročně, tak i v r. 2004 byla provedena revize části fondu knihovny Anthropos (1 612 ks).

Rovněž pokračuje průběžné zpracovávání rozsáhlé knihovny profesora Absolona do databáze v programu Access – v roce 2004 jsme převedli do počítače 1263 přírůstkových čísel, celkem je již digitalitováno 4 200 jednotek.

Vědeckovýzkumná činnost

Ústavní úkoly

 • Antropologie pravěkých populací
  • Spolupráce s dr. M. Vávrou (ÚAPPSČ Praha) při terénním výzkumu lokality z doby bronzové ve Velimi. Fotodokumentace kosterních nálezů, determinace nálezů osteologického materiálu. (M. Dočkalová)
  • Spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno při výzkumu neolitického pohřebiště v Těšeticích. Na ploše terénního výzkumu, kde byl otevřen sektor B (10×20 m), navazující na výzkum předchozích let, jsme provedli fotodokumentaci odkryté plochy a determinaci jednotlivých nálezů. (M. Dočkalová)
 • Archeologie
  • Rekonstrukce paleolitických technologií ve středním a na počátku mladého paleolitu. Provedli jsme skládanky štípané industrie z paleolitické lokality Moravský Krumlov IV (szeletien) a Vedrovice Ia (aurignacien). Zjištěné poznatky jsme publikovali v několika článcích. (P. Neruda, Z. Nerudová)
  • Úkol “Gravettienské osídlení Moravy” pokračoval publikací několika článků v předních zahr. vědecko-populárních časopisech. (M. Oliva)
  • V rámci digitalizace sbírkových fondů jsme převedli do prozatímní databáze (systém M. Access) tzv. starou inventarizační řadu (Z. Nerudová) a průběžně evidovali i nově zapsané předměty. Průběžně jsme spolupracovali na tvorbě archeologické verze muzeologického programu Demus. (P. Neruda, Z. Nerudová, M. Oliva)
 • Archeozoologie a přírodní prostředí pleistocénu
  • Problematika ekonomického zázemí středohradištního centra Pohansko. Na základě analýzy rozsáhlého osteologického souboru je mapováno fungování hospodářského zázemí této lokality. Je prováděno průběžné detailní osteologické určení materiálu.
  • Osteologický výzkum jeskyně “Za hájovnou” v Javoříčském krasu. Závěrem května se pracovnice osteologického úseku podílely na další etapě několikaletého výzkumu jeskyně. Významným úkolem je zejména očištění a preparace osteologického materiálu, který je často slepený ve vápencových konkrecích. (M. Roblíčková, G. Dreslerová, S. Rusková)
  • Vytvoření podkladových tabulek pro zlepšení databázové evidence osteologických sbírek (G. Dreslerová)
  • Reorganizace uložení osteologických sbírek v depozitáři “Hala” (G. Dreslerová, S. Rusková, P. Kostrhun)

Grantové projekty

 • Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy (GAČR 404/02/1038). V Krumlovském lese jsme v posledním roce grantového výzkumu navázali na výzkum z předchozího roku na ostrém svahu v těžebním revíru VI. Asi 1,5 m k Z od jižního (dolního) konce sondy VI-1-1 jsme otevřeli sondu VI-1-3. V ní jsme narazili opět na záp. okraj šachty 8, na niž těsně jižně navazovala šachta 9 a střed sondy tvořila šachta 10. Tu jsme prozkoumali až na skalnaté dno v hl. 8 m. Z horní části byly získány sporé uhlíčky, zaslané do radiometrické laboratoře v Groningenu. Ze západní strany tuto šachtu narušuje zásyp šachty č. 11, sledovatelný do hl. 6 m. Necelých 5 m západně od bodu VI-9-1 byla otevřena sonda VI-9-3, v níž je patrná šachta uhýbající do Z profilu (č. 12) a další šachta 13 níže po svahu, zasahující širokou podkopávkou pod terciérní písky proti sklonu svahu. Z té pochází zlomek nesporně halštatské keramiky. Šachty 3 a 5 až 12 poskytly svéráznou nečepelovou industrii, využívající především plochých (diskovitých) a nepravidelných jader, jaká se ve střední Evropě objevuje od konce eneolitu do starší doby železné. Štípaná industrie se tu objevila jen v určitých polohách, v nich ale vskutku masově, což svědčí o jednorázových štípačských akcích, oddělených delšími časovými úseky. Odvaly z těchto šachet, datované tuhovou keramikou, překrývají v mocnosti až 3 m neolitickou či eneolitickou těžbu (VI-9-2). Střepy tuhové keramiky se nacházejí na mnoha místech VI. revíru, kde jsme již dříve prozkoumali i halštatskou polozemnici (VI-6-1) s doklady textilní výroby (mnoho přeslenů, základy stavu, ale i hodně tuhové keramiky, zvíř. kostí a štípané industrie). V 5. revíru na protějším svahu a na temeni terénního výběžku byly r. 2004 otevřeny 4 sondy a další tu byla vyhloubena již dříve. Ve všech sondách tvoří horní část zásypu světlý sprašovitý písek s množstvím ŠI a s výjimkou šachty V-4 i s keramikou (vesměs mladohalštatskou, v jednom případě z počátku doby popel polí, což bylo doloženo i radiometricky). Spodní část zásypu vždy tvoří hnědorezivé písčité hlíny až písky s menším množstvím ŠI, která se však technologicky na první pohled neliší od obsahu horní části zásypu. Šachty V-2 až V-5 byly prozkoumány až na sterilní podloží, které leží v hl. okolo 3,5 m. Otázku stáří dolní části zásypu (starší doba bronzová) zodpovědělo datování uhlíků ze sondy V-5-1, zaslaných do laboratoře v Groningenu. Odtud jsme letos získali datum GrN-28873: 2465 ±:55 BP, jež se vztahuje ke skupině kamenů a popela z hl. 90 cm zásypu starobronzové těžní šachty II-11-1. Spolu s laténskými střepy v popelové vrstvě ve výplni šachty I-1-1 to svědčí o nějakých místních aktivitách ještě v době laténské. Na 4 místech jsme ve spolupráci s firmou Geodrill provedli geofyzikální měření. (M. Oliva)
 • Grant MK ČR č. RK 04P03OMG012 “Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos” začal v roce 2004 terénním výzkumem stratigraficky starších vrstev v poloze MKIV-3. Odkryli jsme plochu cca 25 m2 (v hloubce přes 2 m) a prozkoumali vrstvy 1 a 2 s industrií středopaleolitického charakteru. Nepočetná industrie byla po očištění podrobena traseologické analýze s cílem určit počet kamenných artefaktů, použitých k pracovní činnosti. (P. Neruda, Z. Nerudová)
 • Grant “Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska”. (GAČR 404/03/1057). Grantový projekt je zaměřen na vytvoření rozsáhlé monografie, která by shrnovala současný stav poznání. Na tvorbě práce se podílejí všichni současní odborníci na dané období. Vedle odborných pracovníků ústavu Anthropos (K. Valoch, M. Oliva, P. Neruda, Z. Nerudová) se na přípravě podílí i Archeologický ústav AVČR Brno (J. A. Svoboda, P. Škrdla) a Archeologický ústav AVČR v Praze (I. Sýkorová, J. Fridrich, Sl. Vencl) a externě K. Sklenář. V roce 2004 jsme shromáždili a digitalizovali údaje do počítačové databáze evidence lokalit, které tvoří základ “Katalogu lokalit” v rámci kompendia. Započali jsme rovněž s tvorbou obecně kulturních textů pro jednotlivá období paleolitu a mezolitu. (K. Valoch, P. Neruda, Z. Nerudová, M. Oliva)
 • Grant VaV MK ČR č. RK04P03OMG003 Sídliště lovců mamutů u Milovic Byly pořízeny šrafované kresby části souboru kamenných artefaktů (cca 150 kusů), zakódována a do počítačové databáze zainventována fotografická dokumentace, od níž pořízeny náhledy a od vybraných fotografií zvětšeniny. Zahájili jsme překreslování velkých plánů nálezových ploch – tužkou kreslená terénní dokumentace se převádí do tušových kreseb, určených pro publikaci. Započali jsme s tvorbou digitálního modelu lokality a s přenášením pozic artefaktů do schematických plánů v počítačové databázi. M. Oliva jakožto vedoucí výzkumu a řešitel projektu klasifikoval štípanou industrii, a to ve spolupráci s prof. dr. A. Přichystalem, jakožto specialistou na kamenné suroviny. Uhlíky klasifikovala dr. Věra Čulíková z Archeol. ústavu AV, rozsáhlý pedologický posudek byl získán od prof. L. Smolíkové (PřF UK). V přední radiometrické laboratoři v Groningen byla objednána a uhrazena data z několika vzorků, zejména z dosud nedatovaného sektoru K. Nejrozsáhlejším úkolem byla klasifikace tisíců mamutích kostí, uložených v detašovaném depozitáři na Budišovském zámku. Tohoto úkolu se zhostila dr. V. Sedláčková (co se týče metriky a ontogeneze) a Alexis Brugere z Aix en Provence, co do aspektů lovecké ekonomie. M. Oliva se zúčastnil 10. kongresu Asocice evropských archeologů (EAA) v Lyonu, kde referoval o výzkumu v Milovicích a o problematice využití kostí v konstrukcích gravettienských chýší (8.–11. září 2004). Následně navštívil některé lokality gravettienu v Massif Central, kde provádí výzkumy F. Surmely. V prestižních zahr. populárněvědeckých časopisech Dossier d‘Archéologie 291 a Pour la Science (francouzská verze Scientific American) 2004 uveřejněny 2 články (viz seznam publikací). Materiály z Milovic tvořily součást našich exponátů na velké mezinárodní výstavě “Au temps des mammouths” v Nár. přírodovědném muzeu v Paříži (Jardin des plantes) a figurují v katalozích zmíněné expozice. (M. Oliva)
 • Zpracování a publikace antropologických a archeologických nálezů z Mladečských jeskyň (archeologická část). Vedoucí týmu prof. M. Teschler-Nicola z Naturhistorischesmuseum ve Vídni. (M. Oliva)
 • Institucionální grant: “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti”. Na řešení se za ústav Anthropos podílí M. Dočkalová v rámci výzkumného záměru “Morava za vlády Lucemburských markrabat”. Zakončení výzkumného záměru: Morava za vlády Lucemburských markrabat proběhlo formou přípravy rukopisu monografie “Poslední Lucemburkové na Moravě". Vydání v roce 2005. (M. Dočkalová)
 • Účast na institucionálním grantu “Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace”. G. Dreslerová v rámci uvedeného grantu provedla předběžná určení osteologického materiálu z lokality Sloupsko-Šošuvské jeskyně. Determinován byl taktéž soubor zvířecích kostí z mezolitické lokality Smolín. Následně byl tento materiál inventován. (G. Dreslerová)

Výstavy

 • Výpravy za posledními lovci a sběrači – výstava v prostorách Dietrichsteinského paláce realizovaná společně s Dětským muzeem MZM. (O. Neužil)
 • Vypracován scénář trvalé expozice Morava lovců a sběračů v 1. patře pavilonu Anthropos. (M. Oliva)
 • Vypracován scénář trvalé expozice Nejstarší umění Evropy (M. Oliva)
 • Vypracován scénář trvalé expozice o technologii doby kamenné v 1. patře pavilonu Anthropos (P. Neruda, Z. Nerudová)

Přednášky pro veřejnost

M. Dočkalová

 • Veřejná přednáška spolu s Mgr. Čižmářem “Unikátní archeologické objevy
  v Hlubokých Mašůvkách a v Mašovicích”. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, dne 26. 2.
 • Seminář pro studenty antropologie na Katedře antropologie PF UK, dne 5. 5. Přednáška: “Terénní antropologie a tafonomické aspekty při zpracování
  a hodnocení ostelologického materiálu”.
 • Veřejná přednáška “Konec cesty? Nález hromadného hrobu z Mušova”. Die-trichsteinský palác, MZM Brno, dne 11. 11.

Exkurze

M. Oliva

 • Kruml. les. 26. 7. 2004: Exkurze univerzity Erlangen, odb. výklad.
 • Kruml. les 9. 10. 2004: Exkurze Muzejní a vlastivědné společnosti, výklad.

Spolupráce s médii

O. Neužil

 • Prezentace sbírkových předmětů a expedice J. Jelínka do Austrálie pro Českou televizi.
 • Prezentace výstavy Východní křesťanství a výstavy Výpravy za posledními lovci a sběrači pro tisk a Český rozhlas.

Prezentace pro veřejnost

- Brno, 27. 5. – Ukázky experimentálního štípání v rámci akce “Empík hledá Medvíka Haribo”. (P. Neruda)

Pedagogická a lektorská činnost

M. Oliva

 • Západočeská univerzita v Plzni: Paleolit a mezolit (přednášky a semináře)
 • Slezská univerzity v Opavě: Těžba a distribuce surovin pravěké štípané industrie (výběrová přednáška)
 • Vypracování oponentského posudku diplomové práce M. Vokáče o kam. surovinách v pravěku západní Moravy.

P. Neruda

 • Paleolit a mezolit České republiky. Zimní semestr na FPF SLU Opava
 • Úvod do studia pleistocénu. Zimní semestr na FPF SLU Opava
 • Život v paleolitu. Letní semestr na FPF SLU Opava
 • Paleolit a mezolit Evropy. Letní semestr na FPF SLU Opava
 • Polsko, Wroclaw, 14.–16. 11. 2004. Přednáška “Ekonomické strategie ve středním paleolitu na Moravě” na katedře archeologie, Univerzita Wroclaw.
 • Oponentura bakalářské práce “Technologické a typologické zhodnocení industrie z lokality Lhota u Lipníku nad Bečvou, býv. okr. Přerov”, FPF SLU Opava

Z. Nerudová

 • Polsko, Wroclaw, 14.–16. 11. 2004. Přednáška “Technologie sbíjení v EUP komplexu na Moravě”, Univerzita Wroclaw.

K. Valoch

 • Oponentura magisterské práce Sylvie Volákové, Štípaná industrie magdalénienu z jeskyně Pekárna. Září 2004.

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

M. Dočkalová

 • 7. pracovní konference “Přírodovědecké metody ve službách archeologie”, pořádané Archeologickým ústavem SAV Nitra, 31. 5.–3. 6. Přednesení referátu: “Antropologická metodika zpracování hromadných hrobů”.
 • Konference “Pravěké osídlení ve vztahu k sociálním a duchovním strukturám a metody jejich výzkumu”, Kravsko 26. 5.–28. 5. Referát “Rituální objekt ze starší doby bronzové v Těšticích-Kyjovicích”.
 • 13. konference antropologických dnů “Brněnská antropologie: minulost-přítomnost-budoucnost”, Brno 25. 11.–26. 11. (organizace jako spolu-pořadatelé). Referát “Vzpomínka na prof. RNDr. Jana Jelínka, DrSc.” a referát na téma “První případ násilné smrti v moravském neolitu”.

M. Hrnčířová

 • 13. konference antropologických dnů “Brněnská antropologie: minulost-přítomnost-budoucnost”, Brno 25. 11.–26. 11. Referát “Slovanské obyvatelstvo z Dolních Věstonic – Písků”.

L. Jarošová

 • 7. pracovní konference “Přírodovědecké metody ve službách archeologie”, pořádané Archeologickým ústavem SAV Nitra, 31. 5.–3. 6. “Hypoplasie zubní skloviny jako nespecifický marker stresu u obyvatel ze Znojma-Hradiště (srovnání středověké a novověké populace)”.
 • 13. konference antropologických dnů “Brněnská antropologie: minulost-přítomnost-budoucnost”, Brno 25. 11.–26. 11. Referát “Slovanské obyvatelstvo z Dolních Věstonic – Vysoké zahrady”.

P. Kostrhun

 • Konference Archeologie a veřejnost – Albeř, 5.–7. 5. 2004

P. Neruda, Z. Nerudová, K. Valoch

 • Kolokvium na výzkumu staro a středopaleolitické lokality Neumark-Nord. 2.–3. 8. 2004.

M. Oliva

 • Erlangen – Univerzita 28. 1. 2004, celovečerní přednáška o výzkumech v Krumlovském lese.
 • Konference “Pravěké osídlení ve vztahu k sociálním a duchovním strukturám a metody jejich výzkumu”, Kravsko 26. 5.–28. 5. Referát “Proměny praktických a sociálních aspektů pravěké těžby v Krumlovském lese”.
 • Lyon, 7.–10. 9. 2004, kongres Asociace evropských archeologů, přednáška o Krumlovském lese. a o stanici lovců mamutů v Milovicích.

K. Valoch

 • Sympozium k jubileu dr. B. Gramsche. Potsdam 26.–28. 4. 2004
 • XV Bilzingsleben-Kolloquium. 2.–4. 9. 2004 Bad Frankenhausen. Přednesena přednáška “Die altpaläolithische Fundstelle Stránská skála I bei Brünn”.
 • 10. Kvartér 2004. 1. 12. 2004 Brno

Zahraniční služební cesty

 • Německo, Univerzita Erlangen 23.–25. 1. 2004: Přednáška o našich výzkumech pravěkého dolování v Krumlovském lese, studium literatury a nálezů z výzkumu pravěké těžby v Lengfeldu, konzultace s ved. katedry prof. L. Reischem, návštěva Germanisches Nationalmuseum v Norimberku. (M. Oliva)
 • Francie, Paříž 23.–25. 2. 2004: Transport sbírkových předmětů na výstavu Čas mamutů v Národním přírodovědeckém muzeu. Hrazeno jmenovanou org. dle smlouvy. (M. Oliva)
 • Rakousko, Vídeň 8. 4. 2004: Naturhistorisches Museum, studium nálezů z Mladečských jeskyň pro mezinárodní monografii o této lokalitě, která vyjde ve Vídni r. 2005. Dále studium štípané industrie z jesk. Výpustek a jiných moravských lokalit. Hrazeno z osobního grantu. (M. Oliva)
 • Německo, Neumark-Nord (Halle) (2.–4. 8. 2004) – účast na mezinárodním interdisciplinárním sympoziu jmenované lokality (P. Neruda, Z. Nerudová, K. Valoch)
 • Rakousko, Eggenburg – Willendorf – Gudenushöhle, 11. 8. 2004. Navštívili jsme muzeum v Eggenburgu s cílem srovnat zde deponované paleolitické nálezy a rovněž jsme porovnávali vzorky nerostů, které hrají klíčovou roli na některých moravských paleolitických lokalitách. Dále jsme porovnávali charakter fosilních půd na profilu ve Willendorfu s ekvivalenty na grantově zkoumané lokalitě Moravský Krumlov IV. Cestu jsme doplnili o návštěvu důležité rakouské paleolitické lokality Gudenushöhle. (P. Kostrhun, P. Neruda, Z. Nerudová, M. Oliva)
 • Francie, Lyon 7.–16. 9. 2004: Účast na Kongresu Asociace evropských archeologů, prosloveny 2 přednášky: o sídlišti lovců mamutů v Milovicích a o pravěké těžbě v Krumlovském lese. Dr. M. Pearcem z VB navržena účast v zamýšleném mezinár. grantu na zkoumání pravěké těžby rohovce v Evropě. Po kongresu návštěva gravettienských lokalit v Auvergni. Hrazeno zvoucí stranou a z osobního grantu. (M. Oliva)
 • Polsko, Wroclaw, 14.–16. 11. 2004. Přednášky na univerzitě s návštěvou staropaleolitických lokalit Trzebnica a Rusko, včetně seznámení s nálezy ze středopaleolitické lokality ve Wroclawi. (P. Kostrhun, P. Neruda, Z. Nerudová, K. Valoch)
 • Srbsko, Bělehrad – vrácení sbírkových předmětů z výstavy Východní křesťanství. (O. Neužil)
 • Slovensko, Bardějov, Svidník – vrácení sbírkových předmětů z výstavy Východní křesťanství. (O. Neužil)
 • Potsdam 26.–28. 4. 2004 (K. Valoch)
 • XV Bilzingsleben-Kolloquium. 2.–4. 9. 2004 Bad Frankenhausen. Bad Frankenhausen (K. Valoch)

Publikační činnost

Dočkalová M.: Pohřeb tří jedinců v objektu kultury s lineární keramikou z Hlubokých Mašůvek, okr. Znojmo (spoluautor Z. Čižmář). M. Lutovský ed.: Otázky neolitu a eneolitu 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu, s. 41–54, ÚAPP středních Čech, Praha 2004

 • Tafonomické aspekty v osteologické archeologii. Ve službách archeo-logie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. Ed. V. Hložek, R. Nekuda, M. Rutkaj, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Archeologický ústav AVSR Nitra 2004: 216–224.
 • Stabilní izotopy v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích. (V. Smrčka a kol., spoluautorka) Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. Ed. V. Hložek, R. Nekuda, M. Rutkaj, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Archeologický ústav AVSR Nitra 2004: 216–224.
 • Antropologické posouzení žárových pohřbů H2 a H4 z Vrbátek na Prostějovsku. Sborník Supplementum 1, Archeologické výzkumy v jižních Čechách, s. 121–124, České Budějovice 2004.
 • Kostry z hrobů Nitranské skupiny ze Slatinice (okr. Olomouc). Acta archaeologica opaviensia II. Slezská Universita v Opavě. V tisku 2004: 1–17.

Sacherová G.: Zvířecí kosti z nádvoří Horního hradu Rokštejn, SPFF BU, M 8-9, 2003–2004. (Dreslerová G.)

 • Dreslerová, G. Neznášov – archeologické vyhodnocení, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, 2003, 183.

Jílek J., Dreslerová G., Hložek M.: Pozdně halštatské a časně laténské osídlení v Pletich (okr. Litoměřice), Pravěk NŘ 13, 2003, 253–277.

Neruda P., Nerudová Z. Oliva, M.: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM, Sci. soc. 89, 2004, 3–58.

Nerudová Z.: Remontáže kamenné industrie z lokality Brno-Bohunice II. Pravěk NŘ 13, 265–279.

Nerudová Z., Neruda P. 2004: Les remontages des gisements szeletiens en Moravie (République Tchčque). Anthropologie 42/3, 297–309.

Nerudová Z. : K výskytu artefaktů z hrubých surovin v mladopaleolitických industriích. AMM, Sci.soc. 89, 2004, 83–89.

Nerudová Z., Homolka J. 2004a: Pavlovice u Přerova I (okr.Přerov). Paleolit – aurignacien. PV 45, 116.

Nerudová Z., Homolka J. 2004b: Sušice (okr.Přerov). Paleolit – mladý? PV 45, 116.

Oliva M.: Les cabanes en os de mammouth du Pavlovien morave: mythe ou réalité? Dossier d‘Archéologie 291, 2004, 52–55.

 • Les sépultures au temps de mammouth. Pour la Science, dossier La vie au temps des mammouths, Avril/Juin 2004, 104–109.
 • The Milovice gravettian site. On the question of mammoth-bone depositions and dwelings. European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 202. Lyon 2004.
 • Chert mining in the Krumlov Forest (Southern Moravia, Czech Republic). European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 49–50. Lyon 2004.
 • Flint mining, Rondels, Hillforts... Symbolic works or too much free time? , AR 56, 2004, 499–531.
 • Vyvinutý szeletien z lokality Ondratice Ia – Malá Začaková. AMM, Sci. soc. 89, 2004, 59–81.
 • Profesor Jan Jelínek zemřel. AMM, Sci. soc. 89, 2004, 291–293.

Janák J., Oliva M., Přichystal A., Grepl E.: Hromadný nález silicitových čepelí z Bernatic nad Odrou, okr. Nový Jičín. Příspěvek ke komunikační funkci Oderské brány v eneolitu a na počátku doby bronzové. In: K poctě Vladimíru Podborskému, 167–175. FF MU Brno 2004.

Kostrhun P.: Landscapes, vol. 1–4/2000–2003, ed. Richard Muir, ISSN 1466-2035, Windgather Press, AR 56–2, 2004, 484–486.

 • Přehled lokalit polského magdalénienu, AMM, Sci. soc. 89, 2004, 91–128.
 • Hranice (okr. Přerov), PV 46, 2004, 13–15.

Krásná S. – Kostrhun P.: The First Nordark Workshop 2003, AR 56-2, 2004, 418–419.

Kostrhun P. – Ježek M.: Příběh pražského hradu, AR 56–3, 2004, 696–699.

Valoch K. Výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála I v Brně-Slatině. AMM, Sci. soc. 88, 3–65.

 • Die Spuren des Homo erectus in Mähren. Veröff. d. Landesmuseums f. Vorg. Halle, 57,615–622
 • Přehled výzkum 44, 2003: Brno-Pod Velkou Klajdovkou, s. 194–195; Brumov-Bylnice 195–197; Dolní Kounice-Předmostí 197; Přibice 202–203.
 • K problematice některých termínů v názvosloví středního paleolitu AR 56, 160–161.
 • Die Saale-Eiszeit und ihr Mittelpaläolithikum in Tschechien. Praehistoria Thuringica 10, 88–96.
 • Drobnotvaré industrie starého a středního paleolitu. K poctě Vladimíru Podborskému 35–45.
 • Le Magdalénien morave dans le contexte européen. Miscel. en homenaje Emiliano Aquirre, vol. IV, 540–554. Madrid.
 • Příspěvek k otázce bifasů v paleolitu vých. Moravy. AR 56, 343–347.

Ediční činnost

 • AMM, Sci. soc. 2003 – vyšlo (ved. redaktor M. Oliva)
 • AMM, Sci. soc. 2004 – odevzdáno do tisku (ved. redaktor M. Oliva)
 • Ediční zpracování časopisu Anthropologie. International Journal of the Science of Man. Vydání čísla 1, 2, 3/XLII rok 2004: 1–322. (ved. red. M. Dočkalová)
 • Sestavení výroční zprávy MZM za odborná oddělení (P. Neruda)
 

1.10. HISTORIE BIOLOGICKÝCH VĚD - GENETIKA

Činnost oddělení se zaměřila na úspěšné zakončení tříletého výzkumného projektu GAČR zaměřeného na historickou analýzu a dokumentaci komplikovaného poválečného vývoje genetiky u nás a dále na přípravu nové expozice o genetice člověka v rekonstruovaném Anthroposu. Mendelianum (oddělení historie biologických věd) také současně pokračovalo ve zpracování materiálů z archivu a knihovny Max-Planck-Institutu für Biologie z Tübingenu, které byly darovány jeho ředitelem, významným vědcem českého původu, imunogenetikem Janem Kleinem. K 120. výročí úmrtí Gregora J. Mendela byla otevřena nová expozice v prostorách Mendeliana v budově Kanceláře veřejného ochránce práv: “Kód pro rozmanitost životů”, která se zabývá úlohou genetických aspektů v evolučním bádání.

Dále se pracovníci oddělení významně podíleli na organizaci Dnů Moravy 2004, akci, která se zabývala přínosem moravských osobností do pokladnice světové vědy a kultury. Setkání Dny Moravy proběhlo 25. 11. 2004 v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno – Údolní 39.

Dne 9. 11. 2004 byla Mendelianem udělena pamětní medaile Gregora Mendela profesoru MUDr. Janu Šmardovi za jeho celoživotní úspěšnou činnost v oblasti středoškolské a univerzitní výuky genetiky.

25. 2. 2004 navštívil Mendelianum významný historik vědy – prof. Robert C. Olby, autor biografie Francise Cricka a řady významných prací o G. J. Mendelovi.

Vědeckovýzkumná činnost

Grantové projekty

Závěrečný třetí rok práce na grantovém projektu GAČR č. 409/02/1532 Genetika za železnou oponou byl zaměřen na konečné zpracování primárních zdrojů ze státního archivu, archivů vysokých škol a knihoven. Závěrečná výzkumná zpráva čerpala ze spolupráce a osobních kontaktů s genetiky a vědci, kteří se podíleli na přípravě Mendeliana, která započala ihned po udělení Nobelovy ceny v roce 1962 za objev struktury DNA. Autoři A. Matalová a J. Sekerák čerpali informace především z archivu Mendeliana, který vznikal za přispění našich i zahraničních badatelů a velmi dobře zachycuje stav genetiky u nás v padesátých letech 20. století, kdy byla u nás oficiálně zakazována a nahrazována lysenkistickou biologií, nepřesně označovanou jako mičurinskou. Součástí závěrečné výzkumné zprávy je i vyhodnocení dokumentů z pozůstalostí našich významných biologů, zvukových záznamů a výpovědí účastníků složitého procesu indoktrinace biologie u nás. Závěrečná zpráva byla zpracována jako samostatná publikace v české a anglické verzi. Česká verze se soustředila na dokumentaci procesu zatracování a pozdější reinstitucionalizaci genetiky u nás. Anglická verze uvedla ideologické snahy v biologii v Československu do kontextu vědy v tzv. východním bloku. Členění publikace se zaměřilo na zdroje antimendelismu v předválečném Československu, zavádění lysenkismu u nás, střet tzv. dědičnosti získaných vlastností s genetikou, obranu genetiky před nástupem komunistů k moci, změnu koncepce biologie po roce 1948 u nás, mičurinismus, lysenkismus, weismannismus, morganismus, stranickost ve vědě, rozkol biologů u nás a jeho překonávání. Vyvrcholením tohoto složitého vývoje bylo založení Mendeliana Moravského muzea jako instituce, která jako první muzeum na světě do své struktury zahrnula genetiku. Reinstitucionalizace genetiky začala Mendelovým vzpomínkovým sympoziem v roce 1965. V Biskupském dvoře Moravského muzea vznikla ve stejném roce expozice o výsledcích výzkumu u nás tehdy zpochybňované genetiky. Na půdě Mendeliana vznikla genetická sekce Biologické společnosti, jejíž členové zajišťovali návrat genetiky do českého školství a výzkumu. V tomto rámci se stalo Mendelianum jednotícím genetickým pracovištěm s širokou mezinárodní podporou a získalo důvěryhodnost díky osobnostem, které komunistický režim pronásledoval. Mendelianum pracovalo v rámci muzea, které založila vědecká společnost, v jejímž rámci rozvíjel svou výzkumnou činnost Gregor Mendel. Autentičnost instituce přispěla k rozvoji Mendelova vědeckého odkazu a dostala se do povědomí světové kultury, kterou zajímá ideologizace a politizace vědy obecně.

Výstavy

 • Vlastní “KÓD PRO ROZMANITOST ŽIVOTŮ” Trvá od 6. 1. 2004. Vernisáž 6. 1. 2004. Autoři: Jiří Sekerák, Eva Matalová; spolupracovníci: R. Gregorová, J. Bryja, P. Švehlík. Umístění v přízemí budovy Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39. Scénář je zaměřen na překonávání kulturních
  a dalších skupinových bariér. Nejnovější poznatky evoluční genetiky a molekulární biologie o původu a vývoji života jsou ilustrovány unikátní sbírkou fosilií Masarykovy univerzity, která vznikala na počátku evolučních studií v Brně a vykazují souvislost s přírodovědným výzkumem G. J. Mendela.
 • Dále autoři J. Sekerák a E. Matalová zpracovali libreto nové výstavy “Genetika a vývoj člověka” pro Anthropos MZM, jehož cílem je seznámit návštěvníky s problematikou vývojové a evoluční genetiky člověka.

Přednášky pro veřejnost

Sekerák J.

 • Kód pro rozmanitost životů. Mendelianum MZM, 6. 1. 2004

Spolupráce s médii

Sekerák J.

 • Mendelianum Moravského zemského muzea a Gregor Johann Mendel. Pořad České televize Brno – “Salon”. Autor pořadu: Pavel Jirásek. Vysíláno dne 2. 4. 2004 v 21.30 hod. na ČT 2.
 • O osobnosti Gregora Johanna Mendela. V rámci televizního cyklu “Významné osobnosti” pořad s názvem Nenápadný génius. Odvysílán dne 9. 9. 2004 v 18.00 hod. a repríza 11. 9. 2004 v 0.35 hod. na ČT 2.

Pedagogická a lektorská činnost:

 • V školním roce 2003/04 proběhla čtvrtá celostátní studentská biologická soutěž “Mendelovy Hynčice”, jejímž spolupořadatelem a odborným garantem jsou pracovníci odd. historie biologických věd – genetiky (J. Sekerák, A. Matalová), na téma “Genové inženýrství – principy a uplatnění”. Finále soutěže se konalo 6. dubna 2004 v sále Městského úřadu v Odrách. První místo obsadila Magda Stanieková s prací Genové terapie, druhé místo Marie Omámíková s prací Klonování – Ano, či ne? a třetí místo Hana Hasníková s Genomové inženýrství – principy a uplatnění společně s Michalem Obořilem s prací Genetické inženýrství – Dnes a zítra.
 • Pokračoval cyklus Mendeliana o nejnovějších objevech pro vyučující biologie a genetiky. (E. Matalová)
 • Pravidelná lektorská činnost zaměřená na současný vývoj poznání na poli biologie a genetiky a jeho popularizaci, byla od ledna 2004 rozšířena o nová temata z oblasti evoluční genetiky. (Z. Štroufová)

Publikační činnost

Sekerák J., Gregorová R.: Kód pro rozmanitost životů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 5s.

Sekerák J., Gregorová R.: One Code for Life Variations. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 5p.

Sekerák J.: K informačnímu procesu. K otázkám dalšího rozvoje evoluční ontologie.

Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 63–64.

S podporou grantu GAČR číslo 409/02/1532 Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu vyšly následující práce:

Matalová A., Sekerák J.: Genetika za železnou oponou. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 119 s.

Matalová A., Sekerák J.: Genetics behind the Iron Curtain. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 119 p.

Matalová A., Sekerák J.: Victims of Anti-Mendelism. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, 4 p.

Ediční činnost:

K tisku připraveno číslo 39 Folia Mendeliana. Číslo tematicky navazuje na ukončený grantový projekt GAČR a zabývá se problémem potlačování genetiky v dalších zemích Východního bloku v padesátých letech – tentokrát v Bulharsku. (Editor A. Matalová, assistent editor M. Šohajková)  

1.11. ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

Široce koncipovanou činností zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost navázal Etnografický ústav v roce 2004 na dobu před rekonstrukcí. Hmatatelnými výstupy z hlediska návštěvníků se staly autorské výstavy z vlastních sbírek, čímž se naplnila jedna ze tří stěžejních zásad muzejní práce – tj. prezentace sbírek. Po několika letech se tak stalo opět ve vlastních prostorách. Etnografický ústav realizoval i několik významných, odborně i organizačně náročných projektů s mezinárodním dopadem (výstava a konference spojená se vstupem ČR do EU ve Vídni, zastoupení ČR na přehlídce evropských etnologických muzeí v Lublani).

Z hlediska práce se sbírkami byl významný závěr roku, kdy došlo k dobudování posledních depozitářů (ÚLUV, hračka) včetně fotoarchivu, dovybavení depozitářů textilu a řemesel, přestěhování podstatné části knihovny z detašovaných prostor. Pokračovalo vybalování a zakládání nejpočetnějšího fondu etnografického ústavu – textilu, což bude vyžadovat ještě delší časový záběr.

Sbírkotvorná činnost

Nárůst sbírky probíhal formou a) darů, b) bezúplatných zisků v rámci terénního výzkumu, c) nákupem z grantových prostředků, d) prostřednictvím NK MZM. Díky navázané spolupráci s MK ČR – Úřadem pro majetkové věci státu jsme v rámci sbírky lidové religiozity bezúplatně získali další artefakty pro fond lidového umění.

Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumná činnost se odvíjela na poli institucionálního projektu a individuálních grantů.

Grantové úkoly

Institucionální projekt (MKOCEZ00F2401: “Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti) – “Kulturně antropologický pohled na život společnosti na Moravě v 18.–20. století v kontextu s děním ve střední Evropě a s přihlédnutím k etnickým procesům, na jehož řešení se podílí většina kurátorek EÚ (řešitelé: H. Beránková – Etnografická fotografie na přelomu 19. a 20. st., H. Dvořáková – Lidová religiozita a její projevy, L. Nováková – Etnicita a tradiční oděv, E. Večerková – Obřadní kultura jako projev etnokulturní osobitosti obyvatel Moravy). Vzhledem k ukončení této části IG a širokému spektru řešených problémů jsou výstupy citovány v dalším textu – viz výstavy, publikace, referáty, sbírkotvorná činnost.

Individuální granty

 • “Tradice lidových obyčejů v životě současných generací”. Těžiště práce spočívalo v terénním výzkumu a sběru dat na jihozápadní Moravě. Sledován byl rovněž muzeologický aspekt s dopadem do sbírky zvykosloví. Řešitel: E. Večerková.
 • “Památková dokumentace vesnických sídel v ČR”. Výzkumný projekt MK ČR, identif. kód PK01 PO04 OPP 004 96-01. Spoluřešitel: H. Beránková. Rešerše ve fotoarchivu EÚ s dopadem do dokumentace EÚ.
 • “Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska”. Řešitel: L. Nováková, spoluřešitel: A. Kalinová. Pohovory s pamětníky, shromažďování dat s dopadem do sbírek EÚ a s ohledem na výstup v podobě výstavy.

Výstavy

v zahraničí

“15 + 10”, vstup do EÚ, garant: H. Dvořáková, místo: Vídeň, Österreichisches Museum für Volkskunde, realizace: grant MKČR. Mezinárodní výstavní projekt, který pomocí artefaktů tradiční lidové kultury z 19. stol. versus poč. III. tisíciletí představil země nově vstupující do evropských struktur.

“Evropská etnologická muzea v SEM”, autor: H. Dvořáková, místo: Lublaň, Slovinské etnolografické muzeum, realizace: Dotace MKČR. Pomocí kulturních stereotypů ukázat tradiční kulturu na Moravě v sousedství dalších evropských států.

“Josef Braun: Fotografie 1901–1910”, repríza, autor: H. Beránková, místo: Terneuzen, Holandsko.

“Josef Braun: Fotografie 1901–1910”, repríza, autor: H. Beránková, místo: Lvov, Ukrajina, Etnografické muzeum.

v ČR

“Černé řemeslo aneb není muže nad kováře”, autor: J. Pechová, místo: výstavní sály EÚ. Autorská výstava ze sbírek EÚ mapující kovářství v minulosti
a současnosti.

“Čipky, pletenice, ficle, grunšpic aneb krajky v tradičním oděvu na Moravě”, autor: L. Nováková, místo: EÚ, kaple. Autorský projekt ze sbírek EÚ zachycující užití krajky v lidovém oděvu. Akce konána v souvislosti se Světovým krajkářským kongresem.

“Díla dovednosti”, autor: A. Kalinová, místo: EÚ, kaple. Autorská výstava poprvé představující málo známou část tradiční výtvarné kultury.

“…vlastně malý zázrak”, autor: L. Nováková, repríza, místo: Uh. Brod, MJAK

“A ta kráva mléko dává”, autor: J. Pechová, repríza, místo: Břeclav, MM

“A ta kráva mléko dává”, místo: Hodonín, MM.

“Zima”, spoluúčast na projektu Českého muzea výtvarných umění, Praha. Garant: H. Dvořáková

Výstavy převzaté

“Tři severy – kultura Laponska.” Výstava převzatá v rámci kulturní výměny ČR
a Finska, garant: H. Dvořáková. K výstavě uspořádány dvě doprovodné akce: autorské čtení Markéty Hejkalové (spisovatelka, překladatelka z finštiny, nakladatelka) a komentované seznámení s mýty, legendami a pověstmi Laponců – Michal Kovář.

“Slavnosti v nás”. Fotografie J. Pulicara s námětem poutí, garant: H. Dvořáková.

Přednášky

Beránková, H.:
Fotografuj – čím víc, tím líp. Fotograf Josef Šíma. XX. Strážnické symposium
Fotografie jako ikonografický pramen, 5.–16. 9. 2004.

Dvořáková, H.:
František Pospíšil a filmové záznamy mečových tanců z ostrova Korčula
a Lastovo. Sword dance festival, Korčula, 5.–8. 7. 2004.
Poutní místo jako reprezentant “národních tradic”. Konference: Zbožné putování v evropské kultuře. AVČR, FFUK, SOA, Hornické muzeum Příbram. Příbram 26.–29. 5. 2004.
Muzejní sbírky v českých zemích a lidová religiozita. Setkání bavorských, saských a českých muzejních pracovníků. Neukirchen b. Heilligen Blut, 15.–17. 9. 2004.

Kalinová, A.:
Ženský spolek Vesna a jeho místo v národopisném hnutí na konci 20. století. Konference. Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských muzeí a jejich vývoj ve 20. století. MMB Brno, 6.–7. 10. 2004.

Nováková, L.:
Charakteristika krojových okrsků na Brněnsku. KIC Brno, 9. 12. 2004.
Jihomoravští Charváti ve fotografii Othmara Ruzicky. Evangelický sbor Miroslav, 14. 3. 2004.
Klasifikace oděvu v muzejních sbírkách. Ústav etnologie FF MU Brno, 23. 11. 2004.
Počátky brněnského spolku Vesna a jeho význam pro dokumentaci tradičního textilu. Konference: Přelom 19. a 20. století – období vzniku městských a jejich vývoj ve 20. století. MMB Brno, 6. 7. 2004.

Pechová, J.:
Historické prameny k vyškovskému jazykovému ostrůvku. Seminář Kollbach, 20. 11. 2004

Večerková, E.:
O velikonočních jízdách na koních. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 12. 2. 2004.
O velikonočních obyčejích. Měst. muzeum a galerie Svitavy, 1. 4. 2004.
Velikonoce v lidové kultuře. Knihovna J. Mahena, Brno, 5. 4. 2004

Pedagogická a lektorská činnost

 • Vyšší odborná škola uměleckých řemesel v Brně, Obřanská 7 (Dějiny řemesel – keramika, 1. a 2. ročník, 4 hodiny týdně) (A. Kalinová)
 • O lidové kultuře na Moravě. Gymnázium Táborská (J. Pechová)
 • Všichni kurátoři provádějí lektorské výklady na výstavách

Popularizační přednášky a akce

 • Pocta Františku Sušilovi. Vzpomínkový akt a koncert v kapli EÚ, 9. 11., garant: H. Beránková
 • Paul Lendvay, rakouský žurnalista, komentátor ORF, beseda a křest knihy, kaple, 3. 11., garant: H. Dvořáková

Pedagogická a lektorská činnost

 • Vyšší odborná škola uměleckých řemesel v Brně, Obřanská 7 (Dějiny řemesel – keramika, 1. a 2. ročník, 4 hodiny týdně – A. Kalinová)
 • O lidové kultuře na Moravě. Gymnázium Táborská (J. Pechová)
 • Všichni kurátoři provádějí lektorské výklady ve výstavách

Metodická činnost

 • Nákupní komise: H. Dvořáková (RM Mikulov, VM Pardubice, Romské muzeum Brno), A. Kalinová (NM Praha), E. Večerková (JM Znojmo), L. Nováková (Muzeum Kroměřížska). Účast v profesních organizacích: H. Dvořáková (Hl. výbor, NSČ, Kuratorium EM Kittsee, Rakousko, vědecká rada SNM Martin), L. Nováková (ES AMG).
 • Konzultace a poradenství (všichni kurátoři): odborných publikací, bakalářských a diplomových prací. Poradenství pro laickou veřejnost (kurátoři, především ale kurátor textilu dr. L. Nováková). Spolupráce se sdělovacími prostředky (kurátoři).
 • Vedení studijních praxí posluchačů muzeologie a etnologie brněnské FF MU.

Zahraniční služební cesty

Kolektivní:

 • Rakousko, Hollabrunn, vernisáž výstavy: Die Habaner, 2. 4. 2004 (A. Kalinová)
 • Rakousko, Vídeň, vernisáž a prohlídka výstavy 10+15 (OMfV), 21. 4. (H. Dvořáková, J. Pechová, E. Večerková, H. Beránková)
 • Anglie, studijní cesta (pořadatel Ústav evropské etnologie FF MU), 1. 6. 7: muzea, muzea v přírodě (H. Beránková, L. Nováková, J. Pechová)
 • Rakousko, Kittsee, účast na konferenci “Differenz verbindet?” (H. Beránková, L. Nováková, H. Dvořáková)

Individuální:

Beránková, H.
Nizozemí, Terneuzen, instalace a vernisáž výstavy J. Braun, květen
Slovensko – Modra, Pezinok, Grob, Velké Leváry – charvátské osídlení záp. Slovenska, říjen
Ukrajina, Lvov, instalace a vernisáž výstavy J. Braun, listopad

Dvořáková, H.:
Korčula, Int. Sword dance festival, červenec
Slovinsko, Lublaň, instalace a vernisáž výstavy: Evrop. Etnolog. Muzea v SEM, listopad
Bavorsko, Neukirchen, účast s referátem na konferenci Setkání bavorských, saských a českých muzejních pracovníků, září

Pechová, J.:
Německo, Kollbach – seminář
Německo, Mnichov – jazykové stipendium

Publikační činnost

Beránková H.:
Vizuální antropologie ve stálé expozici Etnografického ústavu v Brně.
Fotoforum 21. 2. 2004. www.vsup.cz
Od základního kamene ke koncepci pro 21. století (1903–2004: sto a tři roky fotografické sbírky Etnografického ústavu MZM v Brně). Folia Ethnographica 38, LXXXIX 2004, 107–122. ISSN 0862-1209. ISBN 80-7028-234-7.
Fotografická zastavení: Hody – Vlastimil Žíla. Národopisná revue 3/2004, 154–159, ISSN 0862-351.
Fotografická zastavení: Dle kuchyně soudí se hospodyně. Tamtéž 4/2004, 221.
Fotografická sbírka Etnografického ústavu MZM Brno. In: Historická fotografie. Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky, I/2004, 51–52, ISSN 1213-399 X
Kalendář rekrutských fotografií. MZM 2004.
Blahopřání Aleně Jeřábkové. Národopisná revue, 2004, ISSN 0862-8351.
Fotografuj, můžeš-li, čím víc, tím líp. Fotograf Josef Šíma. In: Fotografie jako ikonografický pramen. 20. Strážnické symposium 15.–16. září 2004. Strážnice 2004, 39–44. ISBN 80-86156-67-2.

Dvořáková H.:
Marginal Notes Concerning the Study of Folk Religiosity in the Czech Lands. In:
Religious Ethnology in Europe. A Handbook. Budapest 2004, s. 45–56, ISSN 1786 2418, ISBN 963-05-8179-5.
Strom a jeho odraz v etnologii. In: Lužní lesy v Dyjskosvratecké nivě. Břeclav 2004, 567–577. ISBN 80-86181-685.
Rómské poutě a svatá Sára. Dingier, časopis o současné náboženské scéně, 1/2004, 16–17. ISSN 1212-1371.
František Pospíšil a počátky národopisného filmu – neznámé skutečnosti. Národopisná revue, 1/2004, 3–10, ISSN 0862-8351.
Nové poznatky o Františku Sušilovi. (Nejen o národopisném filmu.) Folia ethnographica, 38, 2004, 25–35. ISSN 0862-1209, ISBN 80-7028-234-7.
Ethnographic Institut in Brno. In: Evropan Ethnographic Museums in SEM. Lublan 2004, 16–19. ISBN 961-6388-06-1.
10+15 evropská identita. Recenze výstavy. Národopisná revue, 2/2004, 112–113.
Píseň o Loretě. Recenze knihy. In: Sborník Chebského muzea 2003. Cheb 204, 166–167. ISSN 1211 9210, ISBN 80-85018-38-1. Pozdrav Ludvíku Kunzovi k devadesátinám. Folia ethnographica, 2004, 3–6.

Kalinová A.:
Keramika 20. století ve sbírkách Etnografického ústavu MZM v Brně. Folia
Ethnographica 38, 2004, 123–135. ISSN 0323-2492.
Die Keramiksammlung in Stadtmuseum Hollabrun. Die hutterischen Taufer und ihre Fayanceproduktion auf mährischem und slowakischem Gebiet. In: Taufer – Hutterer – Habaner. Geschichte, Siedlungen, Keramik in Südmähren. Hollabrun 2004, 13–27, 47–67.
Výstava obrazů na skle ve Slezském zemském muzeu v Opavě. Recenze. Národopisná revue 4/2004, 51–52. ISSN 0862-8351.

Nováková L.:
Nový přírůstek ve sbírkách Etnografického ústavu MZM – fotodokumentace jihomoravských Charvátů. Folia Ethnographica 38, 204, 137–147.
Paličkovaná krása v okolí Nitry. Recenze. Národopisná revue 3/2004,186.

Pechová J.:
Platby u kováře na přelomu 19. a 20. století. Národopisná revue 2/2004, 99–101.
Vývoj tradičních řemesel a péče o ně ve 20. století. Folia ethnographica 38 (2004), 37–52.
Řemesla a živnosti v Lednici. In: Městečko Lednice. Lednice 2004, 554–571. ISBN 80-7275-055-0.
Černé řemeslo aneb Není muže nad kováře. Katalog výstavy. MZM Brno 2004, 15 s .

Večerková E.:
Jarní obchůzka se stromkem na Moravě. Folia ethnographica, 38 (2004), 83–105.
Rukopisné záznamy Františka Sušila o lidových obyčejích. In: František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. (ed. V. Frolcová). Rousínov 2004, 123–145.
Lidové tradice na Petřínsku. In: Vladimír Nekuda, Eva Večerková: Starý Petřín. Historický vývoj vesnice. Brno 2004, 31–40.
Lednické obyčeje a slavnosti. In: Městečko Lednice. Brno 2004, 542–553.
Májová slavnost ve Vranovicích na jižním Brněnsku. Vlastivědný věstník moravský, 56(2004) 57–61.
Blažejská obchůzka v Dluhonicích u Přerova. Tamtéž, 56 (2004) 196–198.
Svatováclavské hody v Dolních Dubňanech u Moravského Krumlova. Tamtéž, 56 (2004) 279–284.
Barborky v Předíně. Tamtéž, 56 (2004) 380–382.
O masopustních, hodových a jiných obyčejích v nově osídlené obci Pasohlávky. In : Jižní Morava. Vlastivědný sborník, 40 (2004), sv. 43, 347–354.
Alexandra Navrátilová: Narození a smrt v české lidové kultuře. Recenze. Národopisná revue, 3/2004,180–181.

Ediční činnost

Etnografický ústav vydává vlastní řadu odborného časopisu Folia ethnographica.

Účast v redakčních radách: H. Dvořáková (Jižní Morava, Národopisná revue), E. Večerková (Slovácko, EEC).


Systematická biologie  

1.12. BOTANICKÉ ODDĚLENÍ

Botanické oddělení pokračovalo v zařazování a třídění sbírek po přestěhování do Slatiny. Pokračovalo se v zápisu separátů do elektronické podoby (Databáze MSAccess) a v podchycení sbírek do elektronické podoby (DEMUS). Vedle aktuálních sběrů byly do databáze zařazovány i doklady starší (zejména rod Lactarius). Všechny elektronicky podchycené sběry jsou k dispozici na webové stránce MZM:(http://www.mzm.cz/mzm/oddeleni/botanicke_oddeleni.html). Společně s doklady dalších šesti muzejních institucí je tam celkem k dispozici na 100 000 sbírkových předmětů. Pokračovala práce na databázích celoevropského programu BioCASE (Biological Collection Access Service for Europe). Ve spolupráci s kolegy s CHKO Bílé Karpaty byla determinována, uložena do databáze a opatřena definitivními etiketami část herbáře Stanislava Staňka (cca 900 položek).

Vědeckovýzkumná činnost

Floristický a mykofloristický výzkum:

 • Moravský kras, Macocha, již čtvrtý rok probíhající výzkum cévnatých rostlin a mechorostů v této unikátní lokalitě. Lokalita byla několikrát navštívena (včetně průzkumu stěn horolezeckou technikou)
 • Floristický průzkum oblasti určené pro výstavbu nového nádraží v Brně
 • studium “lampenflory” tj. vegetace kolem světelných zdrojů v českých jeskyních (Javoříčko, Mladeč, Bozkov, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně, jeskyně Moravského krasu a jeskyně Na Turoldu).
 • Mykofloristický výzkum NPR Vývěry Punkvy v Moravském krasu, NPR Žákova hora, Dářko, Radostínské rašeliniště a Staré Ransko ve Žďárských vrších a NPR Čertoryje, Porážky a Jazevčí v Bílých Karpatech.
 • Bryofloristický výzkum vybraných lokalit NPR Křivé jezero a Slanisko u Nesytu a NPR Vývěry Punkvy v Moravském krasu.
 • Taxonomické studium rodu Cynoglossum (studium v herbářích v Montpellier a ve Vídni). Dokončení prací na publikačních výstupech týkajících se druhu C. vanense a C. montanum. Příprava publikace o C. valentinum.

Granty

 • “Diversita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století” (GAČR 206/04/995). Zpracovávají se materiály typového charakteru uložené ve sbírce Konstantina Münch-Bellinghausena. V roce 2004 se nejvíce pracovalo na sběrech P. Salzmanna. (K. Sutorý)
 • “Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky” (Ministerstvo kultrury RK 04P03OMG023), 2004–2005. Náplní je zachycení a popsání současného stavu bryoflóry kolem svítidel ve všech zpřístupněných jeskyních ČR a kritické srovnání se stavem v dřívějších desetiletích.
 • Botanické oddělení se podílelo na instituconálním projektu MKOCEZ 00F 2402.

Výstavy

 • Novotný I., Kubešová S., 13. 10.–7. 11. 2004: Mechorosty známé, neznámé, Muzeum Vysočiny Jihlava (patronka: Kamila Dvořáčková). Instalace putovní výstavy.
 • Odborné zajištění výstav čerstvých hub: Ratíškovice, Dubňany.

Pedagogická a lektorská činnost

 • podzimní semestr 2004/2005: Determinace mechorostů pro pokročilé, Př F MU Brno, kat. botaniky, 2 hod./týden. (Kubešová S.)
 • jarní semestr 2003/2004: Bryologické praktikum, Př F MU Brno, kat. botaniky, 3 hod./týden. (Kubešová S.)
 • podzimní semestr 2004/2005: přednáška Toxické makromycenty, LF MU Brno (předmět soudní lékařství)
 • jarní semestr 2003/2004 a podzimní semestr 2004/2005: přednášky Toxické makromycenty a Úvod do studia makromycentů, LF MZLU Brno (předmět Aplikovaná mykologie)

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

Antonín V. 2004: European Species of the Genus Marasmius (Basidiomycota, Tricholomataceae). The 8th International Symposium on “Microbes and Microbial Biotechnology”, Kwangju (Korejská republika), 20. 10. 2004 (přednáška).

 • 2004: European Species of the Genus Marasmius (Basidiomycota, Tricholomataceae). 2004 International Meeting of the Federation of Korean Microbial Societies, Soul (Korejská republika), 21.–22. 10. 2004 (přednáška).
 • 2004: Arten der Gattungen Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella und Xeromphalina in Europa. Verbund der schweizerischen Pilzvereine, Landquart (Švýcarsko), 28. 9.–3. 10. 2004 (přednáška).
 • 2004: Evropské druhy rodů Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella a Xeromphalina. Mezinárodní seminář “2. týden mykologických exkurzí v jižních Čechách”, Frymburk, 4.–8. 10. 2004 (přednáška).

Sutorý K. 2004: Cynoglossum (Boraginaceae) species of Iberian Peninsula. XI Optima Meeting. Beograd, 5.–11. 9. 2004 (poster).

Kubešová S. 2004: Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě, 3. národní speleologický kongres (3rd national spelelogical congress), Sloup, 8.–10. 10. 2004 (poster).

 • 2004: A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania), XI OPTIMA Meeting, Beograd, 5.–11. 9. 2004 (poster).

Novotný I., Kubešová S. 2004: Inventarizační průzkum lokalit Dářko a Radostínské rašeliniště, 11. jarní bryo-lichenologické dny, Račí údolí u Javorníku, 22.–25. 4. 2004 (přednáška).

Zahraniční služební cesty

 • Srbsko a Černá hora, Bělehrad, 5.–11. září 2004. Účast na 11. konferenci OPTIMA, organizace na podporu botanického taxonomického výzkumu ve Středomoří, které se zúčastnilo více než 200 botaniků z 24 zemí Evropy a Asie. Mimo účast na jednání konference byl navštíven rovněž herbář Přírodovědného muzea v Bělehradu. K. Sutorý a S. Kubešová prezentovali na konferenci postery na téma “Genus Cynoglossum on the Iberian penninsula” a “A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania)”. (V. Antonín, S. Kubešová, K. Sutorý)
 • Belgie, Meise (Brusel), 3.–6. května 2004. Cílem cesty byla Národní botanická zahrada v Meise. Proběhla diskuse s technickým redaktorem o podobě knihy (Monografie rodů Marasmius, Gloiocephala, Palaeocephala a Setulipes tropické Afriky), kterou tato zahrada vydává a byly z jejich archivu vybrány barevné podklady – akvarely a diapozitivy – pro publikaci v této knize. Byla rovněž diskutována další odborná spolupráce s touto institucí. Cestovní náklady byly hrazeny zvoucí organizací. (V. Antonín)
 • Slovensko, Svätý Jur a okolí, 18.–20. června 2004. Účast na mezinárodní terénní akci “13. Setkání slovenských a českých mykologů”. Organizovala jej Slovenská mykologická společnost a zúčastnilo se jí asi 55 mykologů z ČR, SR a Polska. Akce bylo orientována na terénní výzkum lužních lesů (NPR Šur, PR Dunajské ostrovy). Zajímavé nálezy jsou uloženy v herbáři botanického oddělení MZM. (V. Antonín, A. Vágner)
 • Švýcarsko, Landquart, 28. září až 3. října 2004. Účast na jednání tzv. vědecké komise Asociace švýcarských mykologických společností (Verbund der schweizerischen Pilzvereine)” v městečku Landquart, kanton Graubünden, na jejich pozvání. Zúčastnilo se ho asi 40 mykologů ze všech částí Švýcarska. Každý den se konaly mykologické terénní exkurze do okolí, a sběry byly zpracovávány a byla z nich uspořádána výstavka; před večeří se konala vždy diskuse nad nasbíranými houbami a večer se konaly přednášky. Přednesl jsem vyžádanou, více než hodinovou přednášku na téma “Arten der Gattungen Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella und Xeromphalina in Europa”. Veškeré náklady byly hrazeny zvoucí organizací. (V. Antonín)
 • Slovensko, Slovenský kras (Brzotín a okolí), 14.–18. září 2004. Cílem cesty byl mykofloristický průzkum vybraných lokalit národního parku Slovenský kras a podílelo se na ní sedm pozvaných českých a slovenských mykologů; akci organizovala Slovenská mykologická společnost. Zajímavé nálezy jsou uloženy v herbáři botanického oddělení MZM. (V. Antonín)
 • Korejská republika, 18.–28. října 2004. V. Antonín byl oficiálním hostem Korejské mykologické společnosti. V průběhu pobytu navštívil několik měst a institucí. V jihokorejském městě Kwangju se zúčastnil 8. mezinárodního sympozia “Microbes and Microbial Biotechnology”, kterého ze (kromě Korejců) zúčastnili též odborníci z Japonska, Číny a Ruska. Přednesl vyžádanou přednášku “European Species of the Genus Marasmius (Basidiomycota, Tricholomataceae)”. Přednáška byla rovněž publikována v proceedings ze sympozia. V Soulu se zúčastnil “Mezinárodního kongresu Federace korejských mikrobiologických společností”, které se zúčastnilo kolem 1 000 odborníků z Koreje, ČR, Uzbekistánu, Japonska, Číny, Finska a USA. V sekci “Biodiversity and Applications of Some Important Fungi” přednesl stejnou přednášku; i zde byla publikována v proceedings. Na univerzitě v Incheonu proběhla plánovaná konzultace s prof. Leem (předsedou Korejské mykologické společnosti) a jeho studenty o determinaci makromycetů a možné spolupráci do budoucna. Dalším cílem byl “National Institute for Agriculture Sciences and Technology” ve městě Suwonu, kde je rovněž mykologické pracoviště, které se zabývá makromycety a je na nejvyšší úrovni v Koreji. Zde jednak přednesl vyžádanou asi hodinovou přednášku pro místní vědecké pracovníky “European Species of the Genus Marasmius (Basidiomycota, Tricholomataceae)” v její rozšířené verzi. V dalších dvou dnech proběhly po prohlídce výborně vybaveného pracoviště konzultace s mykologem dr. Kimem už o konkrétních sběrech hub a konkrétní spolupráci na společném projektu. Posledním bodem programu byla asi hodinová beseda se studenty mykologie o mykologii makromycetů v Evropě a v ČR a jejich moderních trendech na Korejské univerzitě v Soulu. (V. Antonín)
 • Itálie, Benátky, 22.–26. října 2004. Zúčastnil se 3. setkání, které bylo věnováno pracovním problémům celoevropského projektu BioCASE. Veškeré náklady hradilo vedení projektu. (K. Sutorý)
 • Francie, Montpellier, Paris. 10.–17. října 2004. 10.–14. 10. K. Sutorý pracoval v herbářích botanického ústavu University v Montpellier. Zde studoval materiál sebraný Phillipem Salzmannem. Cílem bylo ověřit, že se v herbáři MZM nacházejí opravdu pouze duplikátní doklady jeho sběrů. V Montpellier jsou uloženy jeho hlavní sbírky a existence originálů se tam tedy dá předpokládat. Dále zde prohlédl i materiál rodu Cynoglossum. Ve dnech 15.–16. 10. se zúčastnil jednání projektu “Oceanics”. Tento program zahrnuje 12 evropských pracovišť a je zaměřen na studium a propagaci ochrany života v mořích a oceánech v širším slova smyslu (tedy včetně studia vnitrozemských faktorů ovlivňujících život v mořích). (K. Sutorý)
 • Rakousko, Vídeň, 7.–8. prosince 2004. Navštívil K. Sutorý Botanické oddělení Přírodovědného muzea ve Vídni. Odvážel do Vídně herbářový materiál, který měl zapůjčený pro plnění mých výzkumných úkolů (Cynoglossum). Věnoval se práci v herbáři oddělení, kde jsem studoval materiál rodu Cynoglossum a v knihovně se zaměřil na literaturu potřebnou k dokončení studie o Salzmannově materiálu z herbáře Moravského muzea. (K. Sutorý)

Ruská federace, 28. července – 21. srpna 2004. Byl prováděn terénní výzkum v oblasti Tuvinské republiky (Ruská federace) pro účely grantu, jehož nositelem je mj. Katedra botaniky PřF MU. Doprava byla zajišťována letadlem a automobilem, který poskytla správa Sajano-šušenské biosférické rezervace. V terénu bylo zapsáno 180 fytocenologických snímků, odebrány půdní vzorky pro analýzy a pořízen herbář kryptogamů. (S. Kubešová)

Publikační činnost

Antonín V. (2004): European species of the genus Marasmius. – Proceedings, 8th Intern. Symp. Microbes and microbial biotechnology, Kwangju. p. 27–64.

 • 2004: European species of the genus Marasmius. – Proceedings, 2004 Intern. Meeting Federation Korean Microbial Societies, Seoul, p. 34–35.
 • 2004: European species of the genus Marasmius. – Proceedings, 8th Intern. Symp. Microbes and microbial biotechnology, Kwangju, p. 27–64.
 • 2004: New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – III. Marasmius sect. Sicci. – Mycotaxon 89(2): 399–422.
 • 2004: New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – IV. Four new taxa of the genus Marasmius and one new combination. – Mycotaxon 89(2): 423–431.
 • 2004: New species of marasmioid fungi (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – V. Marasmius violaceoides, a new species based on M. violaceus Henn. in the sense of Singer. – Czech Mycol. 56(3-4): 247–252.
 • 2004: Notes on the genus Fayodia s. l. (Tricholomataceae) – II. Type studies of european species described in the genera Fayodia and Gamundia. – Persoonia 18(3): 341–364.
 • 2004: Houby lužních lesů jižní Moravy. – in: Hrib M. & Kordiovský E. (eds.), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, Břeclav, p. 113–119.
 • 2004: Komentovaný klíč evropských druhů kalichovek z rodů Fayodia, Gamundia a Myxomphalia (Tricholomataceae, Basidiomycetes). – Mykol. Listy no. 90–91: 20–24.
 • 2004: Notes on the genus Fayodia s. l. (Tricholomataceae) – II. Type studies of European species described in the genera Fayodia and Gamundia. – Persoonia 18: 341–364
 • 2004: Velké houby (makromycety) lednického okolí. – in: Kordiovský E. & al., Městečko Lednice, Lednice, p. 45–47.

Antonín V., Noordeloos M. E. (2004): A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina (tribus Mycenae sensu Singer, Mycena s. str. excluded) in Europe. – 279 p., IHW-Verlag, Eching.

Mossebo D. C., Antonín V. (2004): Marasmius species (Tricholomataceae) found in man-influenced habitats in the vicinity of Yaoundé, Cameroon. – Czech Mycol. 56(1–2): 85–111.

Kubešová S. 2004: A contribution to the moss flora of the Apuseni Mountains (Romania). – XI OPTIMA Meeting, Abstracts (Beograd, 5.–11. IX. 2004), Beograd : 72.

 • 2004: Mechorosty v blízkosti světel ve třech přístupných jeskyních na severní Moravě (Bryophyte flora at lamps in three public caves in north Moravia (Czech Republic)). – in: Geršl M. (ed.), 3. národní speleologický kongres, rozšířená abstrakta, Sloup, 8.–10. 10. 2004 : 41–42.

Plášek V., Kučera J., Zmrhalová M. s přispěním: Cykowska, Fudali, Hradílek, Jakšičová, Košnar, Kubešová, Marková, Novotný, Pisarek, Mudrová, Sovík, Staniaszek, Wierzcholska a Zarnowiec 2004: Mechorosty zaznamenané v průběhu 11. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce v Rychlebských horách. – Bryonora, Praha 33: 12–19.

Hradílek Z., Kubešová S. 2004: Mechorosty nalezené během exkurzí na floristickém kurzu ČBS v Novém Jíčíně (1999). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha 39: 459–462.

Kubešová S. 2004: Mechorosty skal na jihozápadní Moravě. – Časopis Slezského zemského muzea, ser. A, Opava 52(2003): 273–280.

Kubešová S., Němcová L. 2004: Discelium nudum. – in: Kučera J. (ed.): Zajímavé bryofloristické nálezy III.. – Bryonora, Praha 33: 36.

Sutorý K. 2004: Cynoglossum (Boraginaceae) species of Iberian Peninsula. XI Optima Meeting. Abstracts. P 105.

 • 2004: Mléčivec velkolistý (Cicerbita macrophylla) – poznámky k rozšíření v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 283–286.
 • 2004: New Hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Turkey. Turkish Journal of Botany 28: 261–262.
 • 2004: Portulacaceae, Convolvulus dorycnium L., Amaranthus viridis L. in Hand R. (ed.) Supplementary notes to the flora of Cyprus IV. Willdenowia 34: 427–456.
 • 2004: Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 4. Anton Rochel. Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 89: 203–227.

Ediční činnost

Novotný I., Kubešová S. 2004: Mechorosty známé neznámé – Moravské zemské muzeum, Brno : 44.  

1.13. ENTOMOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Entomologické oddělení spravuje rozsáhlé sbírky hmyzu a některých dalších skupin členovců z celého světa. V systematické evidenci vede 42 celků na úrovni řádů, čítající přes 900.000 jedinců, včetně více než 6.500 typových exemplářů. Téměř dvakrát tak početný je materiál evidovaný jako studijní a pomocný.

V roce 2004 oddělení pokračovalo v reorganizaci sbírky brouků (Coleoptera), která patří počtem exemplářů mezi největší sbírkové celky. Spoluprací s externími specialisty (L. Dvořák, P. Bogusch, P. Kment, L. Sekerka) byla vytříděním a determinací ze studijního materiálu a dílčích sbírkových kolekcí blanokřídlých (Hymenoptera) vytvořena systematická sbírka sociálních vos (Vespinae, Polistinae) a žahalek (Scolioidea), v řádu ploštice (Heteroptera), stejným způsobem vznikla sbírka čeledi klešťankovití (Corixidae) a v řádu brouků (Coleoptera) byly zpracovány dvě podčeledi mandelinkovitých (Cassidinae a Hispinae). Do systematické sbírky ploštic byl rovněž nově zařazen determinovaný materiál z Řecka, pocházející ze sběrů dr. Lauterera v 90. letech. Zároveň také podle plánu probíhala rozsáhlá inventarizace sbírek.

Nové přírůstky do sbírek oddělení získávalo vlastním sběrem v terénu, a to v rámci ústavních a grantových výzkumných úkolů na území České republiky a ostatních evropských států a dále z expedic do tropických oblastí jihovýchodní Asie, drobnými dary a nákupem. Mezi nejvýznamnější přírůstek patřila v roce 2004 koupě páté části sbírky třásněnek (Thysanoptera) doc. Jaroslava Pelikána, která obsahovala přes 2 600 mikropreparátů. Tato mimořádná sbírka předního světového specialisty významně zvyšuje prestiž entomologického oddělení na mezinárodním vědeckém poli. Mezi další významné přírůstky patří koupě systematické sbírky evropských mouchovitých (Muscidae) dr. Františka Gregora ml.

Oddělení v roce 2004 zprostředkovalo 31 zápůjček ze sbírek, z nichž 11 bylo zahraničních. Během roku měly depozitáře celkem 98 badatelských návštěv, a to včetně zahraničních.

Knihovna entomologického oddělení patří mezi největší ve svém oboru v České republice, v roce 2004 se rozrostla o 124 přírůstků. Během roku ji opakovaně navštěvovalo sedmnáct uživatelů z řad odborné veřejnosti, pro které uskutečnila celkem 62 zápůjček. Ke konci roku knihovna evidovala 50.392 jednotek.

Pracovníci oddělení také v roce 2004 připravili k vydání 89. ročník muzejního časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Tento časopis knihovna oddělení v současné době vyměňuje za podobně zaměřená periodika se 78 partnery po celém světě.

Vědeckovýzkumná činnost

Mezinárodní programy

 • Spolupráce na díle “Handbook of Zoology”, které má redakci na Novém Zélandě a v Austrálii (Lawrence, Leschen edit.). (J. Kolibáč)
 • Pokračování prací na dalším svazku “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (red. I. Löbl & A. Smetana, Ženeva-Toronto, Apollo Books), a to částí Trogositidae, Thanerocleridae, Cleridae (J. Kolibáč) a Buprestidae: Julodinae, Buprestinae, Agrilinae. (V. Kubáň)
 • “Molecular taxonomic characterisation of phytoplasma vectoring psyllid species”: společný projekt se Staatliche Lehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Weinbau und Gartenbau, Zentrum für Grüne Gentechnik, Neustadt an der Weinstrasse (SRN) v rámci programu KONTAKT (47/02, Asociace inovačního podnikání ČR, MŠMT ČR). (P. Lauterer)

Grantové projekty

 • Institucionální projekt “Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace”. V jeho rámci prováděl J. Kolibáč průzkum fauny brouků (Coleoptera, zejména skupiny Cucujiformia) zachovalých pralesních oblastí sledovaného území, zejména se zaměřením na morfologii dosud neznámých larev, spolupracoval na příručce pro poznávání fauny ČR (nakl. Academia), zabýval se taxonomií rodu Trichodes a studoval fylogenezi nadčeledi Cleroidea v celosvětovém měřítku. V. Kubáň v roce 2004 dokončil terénní část faunistického výzkumu vybraných panonských elementů čeledí Buprestidae a Scarabaeidae v České republice a Maďarsku a dále pokračoval ve studiu taxonomie kritických skupin Buprestidae, zejména druhového komplexu Anthaxia salicis a rodu Meliboeus v západním palearktu.

I. Malenovský se věnoval výzkumu fauny a společenstev křísů a mer (Hemiptera) České republiky a střední Evropy, který byl v roce 2004 směrován především do CHKO Kokořínsko a Bílé Karpaty, a taxonomii mer (Psylloidea) ve světovém měřítku.

 • “Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO Bílé Karpaty” (VaV 620/11/03, MŽP ČR). Tříletý projekt řešený ve spolupráci se Správou CHKO a ZO ČSOP Bílé Karpaty, Ústavem půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích a Univerzitou Palackého v Olomouci, jako spoluřešitel se I. Malenovský věnuje studiu vlivu managementu na společenstva Hemiptera a otázkám jejich ekologie v bělokarpatských květnatých loukách. Sezóna 2004 byla zaměřena na terénní odběr vzorků, průběžné výsledky byly formou přednášek představeny na dvou celostátních konferencích.
 • “Monitoring výskytu jedinců infikovaných fytoplazmou ESFY ve vybraných oblastech pěstování meruněk” (A01/04/2004, Ministerstvo zemědělství ČR), ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni (P. Lauterer)
 • “Referenční diagnostická laboratoř Ministerstva zemědělství ČR", projekt Ministerstva zemědělství na podporu vzniku diagnostického pracoviště pro hospodářsky významné druhy křísů a mer (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) v Moravském zemském muzeu (P. Lauterer).

Výstavy

 • “Nech brouka žít”: Původní výstava entomologického oddělení a Dětského muzea MZM, představující středoevropský hmyz v jeho velké rozmanitosti dětem i široké veřejnost. V roce 2004 putovala do šesti institucí v ČR: Muzeum Novojičínska v Příboře (do 20. 1. 2004), Městské muzeum a galerie
  v Hranicích na Moravě (20. 1.–15. 4. 2004), Vlastivědné muzeum v Olomouci (16. 4.–7. 6. 2004), Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia
  v Českých Budějovicích (18. 8.–23. 9. 2004), Centrum ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích (24. 9.–5. 11. 2004) a Ostravské muzeum v Ostravě (6. 11.–9. 2. 2005). Instalace a úvodního slova se ujal Pavel Lauterer, v Ostravském muzeu I. Malenovský.
 • odborná spolupráce při tvorbě výstavy Dětského muzea MZM “Rozumíme zvířatům?” (3. 12. 2004–2. 4. 2005). (I. Malenovský)

Přednášky pro veřejnost

Dembický L.

 • Příroda Sumatry. Přírodovědná stanice Kamenačky, Brno, 9. 1. 2004.

Malenovský I.

 • Vliv pastvy na biodiverzitu bezobratlých lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty. Výroční zasedání Botanické sekce při Správě CHKO Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 6. 2. 2004.
 • Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. Zoologické dny Brno 2004, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 13. 2. 2004.
 • Taxocenózy křísů a ploštic (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera) lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty – srovnání ploch s odlišným managementem. Zoologické dny Brno 2004, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 13. 2. 2004.
 • Systematics and biology of the Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea) – a preliminary report. Third European Hemiptera Congress, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, 9. 6. 2004.
 • Polokřídlý hmyz (Hemiptera) bělokarpatských luk a pastvin – fauna, společenstva, ochrana, management. Seminář zoologů muzeí a státní ochrany přírody ČR, Plzeň, 22. 9. 2004.
 • Systematika a biologie mer čeledi Phacopteronidae. Zoologický seminář Katedry zoologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2. 12. 2004.
 • Mery lesů, vod a strání. Entomologický seminář Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 7. 12. 2004.

Exkurze

 • Týden dětí v Dětském muzeu: Entomologický den. Exkurze za hmyzem do Národní přírodní památky Stránská skála pro děti ve věku 7–12 let, 25. 8. 2004 (P. Lauterer a I. Malenovský).

Spolupráce s médii

 • Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Českým rozhlasem Brno, která vyústila v další pořady o přírodě Číny a Řecka; srpen, říjen a prosinec 2004 (J. Kolibáč)
 • Odborná spolupráce s Českou televizí pro díl seriálu Četnické humoresky se soudně-entomologickou tematikou, prosinec 2004 (V. Kubáň)

Pedagogická a lektorská činnost

 • Hmyz, jeho studium a ochrana přírody. Beseda pro ekologický a zoologický kroužek SOU Zetor Brno, 15. 3. 2004 (V. Kubáň a I. Malenovský)
 • Řád Hemiptera. Cvičení z předmětu Obecná a systematické entomologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 29. 3. a 8. 4. 2004, pro studenty třetího ročníku odborného studia systematické biologie a ekologie (I. Malenovský)
 • Účast v porotě, oponentura samostatných prací a příprava praktických úkolů pro krajská kola Biologické olympiády kategorií A (Brno, 19. 3. 2004), B (Brno, 20. 4. 2004) a C (Brno, 21. 5. 2004) v Jihomoravském kraji (I. Malenovský)
 • Beseda s veřejností na téma plán údržby Přírodní rezervace Kamenný vrch, Rezekvítek, Brno, 1. 7. 2004 (V. Kubáň)
 • Vědecký význam, tvorba a ochrana muzejních sbírek hmyzu. Historický přehled entomologických sbírek Moravského zemského muzea. Výklad v prostorách EntO MZM pro studenty Evertebratologického semináře Katedry zoologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 7. 11. 2004 (I. Malenovský).

Zahraniční služební cesty

Zahraniční cesty expedičního charakteru

 • Laos, 29. 4.–31. 5. 2004: Cesta zaměřená na studium a sběr hmyzu v lesích severního Laosu, provincii Phongsaly. Čtyřčlenná výprava byla vedena zástupcem sponzorské organizace Dr. Michelem Brancuccim z entomologického oddělení Naturhistorisches Museum Basel. Pro sbírky našeho musea byl získán početný materiál řádů Diptera, Hymenoptera, Hemiptera a menší sběry Blattodea, Dermaptera, Opilionida, Psocoptera, Neuroptera a Odonata, pravděpodobně s četnými druhy novými pro vědu. (V. Kubáň)
 • Indie, Meghalaya, Arunachal Pradesh, 3. 5.–2. 7. 2004: Účast na entomologické expedici pod vedením Dr. E. Heisse (Tiroler Landesmuseum, Entomological Research Group, Innsbruck, Rakousko), věnované studiu a sběru hmyzu v oblastech severovýchodní Indie. Sbírky Moravského zemského muzea byly rozšířeny o vědecky cenný materiál Hemiptera, Diptera a některých skupin brouků (Coleoptera), který je dále zpracováván. (L. Dembický)
 • Turecko, západní Anatólie, 16. 4.–5. 5. 2004: Účast na devítičlenné přírodovědné expedici s kolegy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, během které byl vlastním sběrem pro Moravské zemské muzeum získán především materiál křísů a mer (Hemiptera) a méně početné vzorky brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera), které jsou dále odborně zpracovávány. (I. Malenovský)
 • Řecko, Bulharsko, 12. 5.–10. 6. 2004: Cesta byla zaměřena na sběr brouků nadčeledi Cleroidea pro analýzu DNA, zejména s důrazem na rod Trichodes, který má na Balkáně centrum rozšíření. Kromě toho byly sbírky oddělení obohaceny přibližně o 2 000 exemplářů Coleoptera a další materiál ostatních řádů hmyzu. Všechny sběry jsou již vypreparovány, olokalitovány a zařazeny do sbírek. (J. Kolibáč)

Ostatní zahraniční cesty

 • Švýcarsko: Basel, Francie: Paříž, 1.–18. 4. 2004: Cesta podniknuta v rámci institucionálního grantu a na pozvání vedoucího entomologického oddělení Naturhistorisches Museum Basel (NHMB) Dr. Michela Brancucciho. NHMB hradilo část nákladů na cestu a pobyt v Basileji a v Paříži. Účelem návštěvy bylo studium vybraných skupin brouků (Coleoptera) v kolekci G. Freye v NHMB a ve sbírkách Museum National d´Histoire Naturelle v Paříži pro potřeby palearktického katalogu, zejména veškerý typový materiál zpracovávaných rodů Buprestidae (Julodis, Meliboeus, Trachys). Dále byla připravována společná expedice do Laosu 2004. (V. Kubáň)
 • Belgie, 18.–25. 4. 2004: V rámci cesty byly navštíveny dvě významné instituce spravující entomologické sbírky, a to v Bruselu (Musée National) a Tervurenu (Musée d’Afrique Central). Během studia sbírek byla mimo jiné pořízena rozsáhlá fotodokumentace především typových exemplářů a navázány cenné osobní kontakty. (J. Kolibáč)
 • Rusko, St. Peterburg, 6. 6.–15. 6. 2004: Účast na mezinárodní konferenci “Third European Hemiptera Congress”, konané v Zoologickém institutu Ruské akademie věd (cca 60 účastníků z 15 států). Odborný přednáškový program a poster-session byly věnovány novým původním poznatkům v systematice, fylogenezi, morfologii, biogeografii, ekologii a aplikované entomologii polokřídlého hmyzu (Hemiptera). Přednesení referátu, jehož abstrakt byl publikován ve sborníku konference. Ve zbylém čase byly s účastníky kongresu podniknuty dvě společné terénní exkurze do okolí St. Peterburgu (nasbíraný materiál Hemiptera je uložen v MZM), a studovány sbírky Psylloidea v Zoologickém institutu RAV. (I. Malenovský)
 • Maďarsko, 19.–23. 7. 2004: Účelem návštěvy bylo studium vybraných skupin brouků (Coleoptera) v kolekci Hungarian Natural Historical Museum v Budapešti (HNHM). Prioritou bylo vyřešení otázky designace neotypu krasce Anthaxia semicuprea z území Maďarska. Byl prostudován a zdokumentován bohatý materiál krasců se zaměřením na potřeby palearktického katalogu a fotograficky zdokumentován veškerý typový materiál rodů Julodis, Meliboeus, Coraebus, Aphanisticus a Trachys. Dále byly studovány biologie a rozšíření vybraných druhů čeledi Scarabaeidae, včetně terénních exkurzí do okolí Budapešti a Bakoňského lesa. (V. Kubáň)
 • Rakousko, Vídeň, 27. 8.–29. 8. 2004: účast na mezinárodní konferenci “11. Mitteleuropäische Zikaden-Tagung”, konané v Naturhistorisches Museum Wien (44 účastníků z 10 států). Odborný přednáškový program věnovaný ekologii, faunistice a systematice křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Společná prohlídka entomologických depozitářů Naturhistorisches Museum Wien. Terénní exkurze do oblasti Wienerwald a panonských suchých trávníků Hundsheimer Berge, získaný materiál hmyzu uložen v MZM. (I. Malenovský)

Publikační činnost

Kolibáč J. 2004: Metaxinidae fam. nov., a new family of Cleroidea (Coleoptera). Entomologica Basiliensia 26: 239-268.

 • 2004: An approach to the higher taxa based on transformation series: A theory and examples from Cleroidea (Insecta: Coleoptera). Entomologica Basiliensia 26: 269–291.

Bílý S., Kubáň V. 2004: Two new species of Anthaxia Eschscholtz, 1829 from
the A. salicis (Fabricius, 1776) species-group (Coleoptera: Buprestidae).
Zootaxa 771: 1–8.

Kment P., Malenovský I. 2004: Fauna ploštic, křísů a mer (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha et Psylloidea) CHKO Bílé Karpaty. Pp. 78–79. In: Bryja J. & Zukal J., Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 232 pp.

Malenovský I., Burckhardt D. 2004: Systematics and biology of the Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea) – a preliminary report. Pp. 51–52. In: Kerzhner I.M. (ed.): Third European Hemiptera Congress, St. Peterburg, June 8–11, 2004, Abstracts. Russian Academy of Sciences, Department of Biological Sciences, St. Peterburg Scientific Centre, Zoological Institute, 87 pp.

Malenovský I., Kment P. 2004: Taxocenózy křísů a ploštic (Hemiptera: Auchenorrhyncha et Heteroptera) lučních porostů v CHKO Bílé Karpaty – srovnání ploch s odlišným managementem. Pp. 90–91. In: Bryja J. & Zukal J., Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2004. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 232 pp.

Malenovský I., Kment P. 2004: First record of Livilla variegata (Löw, 1881) (Hemiptera: Psylloidea: Psyllidae) in Slovakia. Biologia (Bratislava) 59(2): 292.

Burckhardt D., Espírito-Santo M. M., Fernandes G. W., Malenovský I. 2004: Gall-inducing jumping plant-lice of the Neotropical genus Baccharopelma (Hemiptera, Psylloidea) associated with Baccharis (Asteraceae). Journal of Natural History 38: 2051–2071.

Ediční činnost

 • redakce muzejního časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 89/2004 (J. Kolibáč)
 • redakce odborného entomologického časopisu Folia Heyrovskyana 12/2004 (V. Kubáň)
 • podíl na redakci příručky k poznání fauny ČR (nakl. Academia, edit: Hudec, Kolibáč, Laštůvka, Peňáz). (J. Kolibáč)

Další aktivity

 • Přírodozpyt: Katapulty na sněhu. Roverský kmen 33, s. 41–43. Popularizační článek o biologii chvostoskoků a ochraně půdy, únor 2004 (I. Malenovský)
 • Inventarizační průzkum hmyzu v území dotčeném plánovanou stavbou “Kanalizační sběrač Kamenný vrch a úprava toku Leskavy” – provedení průzkumu a vypracování závěrečné zprávy (53 stran) pro firmu Kovoprojekta a.s. a Odbor životního prostředí Města Brna, září–listopad 2004
 • oddělení provádí determinace vzorků hmyzu (nejčastěji skladištních a zemědělských škůdců) a drobné odborné posudky pro veřejnost
 

1.14. ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Sledování přirozené obnovy Střední nádrže VDNM vč. monitoringu změn místní batracho- a ornitofauny.

Každoroční zpracování výskytu obratlovců v prostoru VDNM, jejich početnosti, populačních trendů atd.

Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus).

Sledování avifauny na soustavě Litobratřických a Jaroslavických rybníků a odkališť cukrovaru v Hrušovanech nad Jevišovkou se zaměřením na zvláště chráněné druhy ptáků.

Sledování hnízdění čápů bílých na jihozápadní Moravě (okresy Znojmo a Třebíč).

Zpracování pozůstalostí v archivu oddělení (E. Bayer, E. Hachler, J. Bakeš, F. Hejl-Mračovský).

Preparace a konzervace materiálu
- přírůstky do studijních sbírek (kolekce kachen, exotických savců a plazů)
- exponáty pro expozici Třeboňsko – Krajina a lidé, Příroda Kyjovska
- oprava a čištění další části preparátů z Dalbergovy sbírky ptáků pro Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Činnost je dotována z neinvestičních zdrojů MK ČR
- údržba Brněnského draka

Zajištění provozu sladkovodních akvárií v expozici Fauna Moravy

Zoologická expozice Fauna Moravy – úprava dioramat velkých savců (odesklení, úprava podlahy, aktualizace textů k jednotlivým druhům – příprava podkladů pro výstavní oddělení

Organizace a zajištění návštěvnického provozu ve zpřístupněném depozitáři na zámku v Budišově u Třebíče

Evidence a převod knižního fondu do elektronické formy v programu KP WIN, zároveň prováděna inventarizace

Revize tekutinových preparátů, sběrů z let 1992/2004 se zaměřením na sběry drobných zemních savců, osteologického materiálu

Vědeckovýzkumná činnost

Institutucionální projekt

Institucionální grant “Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace”

M. Šebela

 • monitoring vodních druhů skokanů rodu Rana s důrazem na šíření introdukovaného druhu Rana ridibunda,
 • sledování přirozené obnovy vybraných mokřadních lokalit ve střední nádrži VDNM vč. lokality Betlém a v revitalizovaných úsecích Dolního a horního Mušovského lesa, Plačkova lesa a dalších mokřadů v Podunají,
 • komplexní monitoring Vertebrat a dokumentace studijní plochy a mokřadu Betlém v souvislosti s postupem přirozené obnovy lokality,
 • zpracování a zhodnocení výskytu obratlovců v prostoru VDNM, jejich početnosti, populačních trendů atd.

V. Prášek

 • monitoring nového druhu čs. ichtyofauny hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus): zpracován nasbíraný materiál – složení a rozbor potravy potencionálních predátorů hlavačky mramorované (okoun, ježdík)

Výstavy

 • “Třeboňsko krajina a lidé” – dokončení a předání přírodovědné části expozice instalované na státním zámku v Třeboni (otevřena 26. IV. 2004); objednatelem bylo Informační a kulturní středisko města Třeboně. Preparátoři zoologického odd. MZM J. Bašta, M. Vlasák a T. Kučera postavili více než 150 preparátů ryb, ptáků a savců (cca 150 ks), které umístili do vlastnoručně vytvořených dioramat
 • “Příroda Kyjovska” – expozice instalovaná ve vlastivědném muzeu Kyjov (pobočka objednatele – Masarykovo muzeum v Hodoníně). Otevřeno v květnu 2004. V instalaci bylo využito částečně preparátů z fondu Vlastivědného muzea v Kyjově, část exponátů vytvořili preparátoři MZM (58)
 • Tajemná Indonésie – II.–VIII. 2004, Palác šlechtičen (zapůjčeno a instalováno 30 exp.)
 • Rozumíme zvířatům? – zapůjčeny vycpaniny pro převzatou výstavu do Dětského muzea MZM
 • Poklady moří a oceánů – od IV. 2004, Akvárium ZOO Brno, Radnická zapůjčena kolekce schránek měkkýšů (5 657 ks)
 • Budišov, zpřístupněná část zoologického depozitáře – doplněny a zařazeny nové exponáty: kolekce kachnovitých, kusů uhynulých v chovu S. Požára z Vanče: např. husička tečkovaná, podzimní, bronzovokřídlá, krátkoocasá a dvoubarvá, kachnice černohlavá a bělohlavá, labuť černokrká, husice královská, rajská a modrokřídlá, berneška tmavá, pižmovka hřebenatá, kajka mořská, kachnička amazonská, čírka skořicová, úzkozobá, modrozobá, srpoperá a šedoboká, dále polák dlouhozobý, lžičák tečkovaný, ostralka bělolící a morčák chocholatý. Do skupiny plazů se podařilo získat baziliška kohoutího, přilbového a štíhlého, chameleolise vousatého. Rozšířena byla rovněž sbírka hadů – v ní přibyl hroznýš královský, kandoia kýlnatá, krajta mřížkovaná, do sbírky lihových preparátů byly zhotoveny k. tygrovaná, tmavá, zelená a timorská. Zajímavými přírůstky jsou kasuár přilbový z chovu ZOO Brno a mezi savci klokánek králíkovitý, klokan parma z chovu ZOO Olomouc, psoun prériový a noháč africký.

Přednášky pro veřejnost

 • “K historii MZM a činnosti zoologického oddělení”. Přednáška na vertebratologickém semináři katedry zoologie PřF MU v Brně. (V. Prášek)

Pedagogická a lektorská činnost

M. Janoušková

 • doplňující výuka zoologie – výklad v expozici Fauna Moravy doplněný promítáním video-snímků, poslechem zvukových nahrávek hlasů zvířat a vypracováním písemných testů. Celkem 55 akcí (1 377 osob) – 43 skupin ze ZŠ (1 002 žáků), 10 ze středních škol (300 žáků), 2 skupiny VŠ (75 studentů)
 • pokračování spolupráce s pedagogickou fakultou MU v Brně: studenti v expozici Fauna Moravy zpracovávají seminární práce na téma “Využití zoologické expozice Fauna Moravy pro školní výuku”. Na závěr si každý ze studentů přivedl třídu a odučil v muzeu svůj navržený program. Cílem a přínosem tohoto projektu je, aby studenti získali zkušenosti s výukou, blíže poznali muzejní zoologické sbírky a přivedli děti, které v muzeu samostatně pracují a získávají na ně nový pohled. Pro muzeum byl přínosem zvýšený počet spokojených návštěvníků.

J. Pavlíčková, M. Karasová, M. Krátká

 • odborný výklad pro návštěvníky zpřístupněného zoologického depozitáře v Budišově (květen až září), celkem 6 438 osob
 • organizace 4. ročníku výtvarné soutěže Budišovský tukan, které se účastnilo 316 dětí předškolního věku a žáků základních škol. Všechny zaslané práce, ve kterých účastníci zpracovali téma “Zvíře, které mohu potkat v lese”, byly vystaveny ve vstupních prostorách zámku a poté již tradičně v místní ZŠ
 • návštěvnický provoz na Den muzeí byl podobně jako v předešlých letech řešen formou dne otevřených dveří, kdy průvodcovskou službu zajišťovali žáci místní ZŠ, kteří si výklad pro jednotlivé sály zpřístupněné části depozitáře připravili sami podle literatury a konzultací s lektorkami.

M. Šebela

 • odborné výklady na lokalitě Betlém (VDNM) – pro AOPK Brno, LF MZLU Brno, pracovníky LZ Židlochovice, ZŠ Ivaň (dětský den) aj.
 • rozhlasové relace
 • člen komise pro bakalářské a státní zkoušky na PřF MU

H. Sutorová

 • vyhledání, příprava sbírek a archivních materiálů pro badatelské návštěvy:

R. Šanda (NM Praha)

 • proměření a fotodokumentace žraloka Mitsukurina owstoni

A. Mikovcová (MZLU Brno)

 • korespondence A. Bajkova a V. Iljina z pozůstalosti E. Bayera

L. Jasso

 • přehled albínů v ornitologických sbírkách

Zahraniční služební cesty

 • studijní a sbírkotvorná cesta do jižního Španělska (Andalusie, Extremadura) - IV./V.2004 (lebka ženetky, strnad luční, fotodokumentace) (Prášek V.)

Publikační činnost:

Sutorová H.: RNDr. František Hanák – in memoriam. Budišovský zpravodaj, 2004 (3): 42–44

Sutorová H., Hanák F.: Cizokrajní čápi v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2004 (1): 77–78

 • Zvláštní savci v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2004 (2): 40–41
 • Velcí hadi a varani v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2004 (3): 41–42

Šebela M.: Obojživelníci a plazi lužního lesa. In: Hrib M., Kordijovský E.: Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Břeclav 2004, str. 373–393  

1.15. HYDROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

Pracoviště založené v roce 1996 se zabývá sbírkotvornou činností, v jejímž rámci jsou zpracovávány a evidovány sběry vlastní průběžné a postupně starší sběry různých badatelů. Do sbírkového fondu je zařazován rovněž typový materiál nově popisovaných sinic z ČR i zahraničí (Argentina, Chile, Belize, Mexico, Maďarsko, Slovensko). Sbírky jsou využívány při srovnávání sukcese a dalších změn na různých lokalitách a typech biotopů (srovnání vývoje na různých lokalitách, například v chráněných územích, zachycení sukcese na nově vytvořených nebo revitalizovaných mokřadech, eutrofizace nebo oligotrofizace rybníků) a pro studium vybraných taxonů.

Od roku 2003 oddělení postupně přebírá hydrobiologickou knihovnu prof. A. a V. Sládečkových – dar poskytnutý hydrobiologické laboratoři. Literatura nevyužitá oddělením je nabízena dalším oddělením MZM nebo jiným institucím, např. Výzkumnému ústavu vodohospodářskému TGM v Praze – Podbabě a Výzkumnému ústavu rybářskému a hydrobiologickému ve Vodňanech, jejichž knihovny byly zničeny při povodni), studovaných v současnosti, anebo sběrů ze zájmových oblastí.

O. Skácelová dokončila doktorskou disertační práci “Flóra sinic a řas v inundačních pásmech řek” v rámci externího doktorandského studia na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (katedra botaniky, školitel prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.).

Pracoviště bylo dočasně posíleno absolventskými praxemi: Jitka Konečná, dis. (nástup od 1. 3. 2004) se zabývá především knihovnickou činností (třídění převzaté literatury, evidence přírůstků) a prací se sbírkami (revize, evidence), Kateřina Skácelová (nástup od 27. 9. 2004) základními hydrobiologickými rozbory a prací s literaturou, obě přípravou prezentací, materiálů k výstavám a dalšími úkoly dle aktuální potřeby pracoviště.

Vědeckovýzkumná činnost:

Ústavní úkoly

 • Studium řasové flóry a fauny vodních bezobratlých vybraných oblastí ČR s ohledem na biodiverzitu, eutrofizaci a ochranu mokřadů. Podrobné zpracování vzorků nárostových sinic a řas, fytoplanktonu a zooplanktonu z rybničních litorálů a z tůní. Srovnávání různých sukcesních stádií tůní od nově vzniklých po dlouhou dobu existující. Srovnání sinicové a řasové flóry různých poříčních niv ČR. Podchycení vztahů mezi oživením rybníků a hospodařením na nich.

Zpracována mikrofotografická a kresebná dokumentace k novému druhu sinice rodu Dichothrix z extrémních biotopů nově vzniklých mokřadů na severočeských výsypkách po těžbě uhlí a podrobné srovnání s dosavadními známými druhy uvedeného rodu (připraveno do tisku v odborném mezinárodním periodiku).

Grantové projekty

 • V rámci institucionálního grantu MZM Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, panonské a karpatské oblasti a její dokumentace (MKOCEZOOF2402) zpracovává hydrobiologická laboratoř úkol “Dokumentace stavu vodních a mokřadních biotopů”. V roce 2004 byla pozornost věnována zejména oživení pramenů na rozhraní zmíněných oblastí a dále na nově vytvářených biotopech vznikajících při těžbě štěrkopísků v nivě Moravy. Podrobně byl zpracováván sbírkový materiál z tůní podyjské a pomoravské nivy nasbíraný v letech 1986–2003 se zvláštním na autekologii a taxonomii vybraných druhů sinic a řas.
 • O. Skácelová jako řešitel projektu “Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 – dokumentace změn v biodiversitě sinicové a řasové flóry” (VaV RK04P03OMG024) pracovala na dvou vybraných rybnících (Vizír a Rod) s rašelinnými litorály. Srovnávala oživení jednotlivých mikrobiotopů ve vztahu k poloze rybníků a rybářskému hospodaření a dopad změn po povodních na sinicovou a řasovou flóru.

Výstavy

Putovní výstava “Sinice a řasy v potravě člověka” byla rozšířena o nové exponáty (potravní doplňky vyráběné z řas a řasové potraviny, exponáty chaluh a fotografie profesionálních cestovatelů fotografů) a realizována na dvou místech” 22. 2.–4. 4. 2004 v Podhoráckém muzeu v Předkláštěří u Tišnova a v Muzeu Boskovicka 15. 4.-23. 5. 2004. Součástí doprovodných programů byla ochutnávka pokrmů s řasami, beseda o používání řas v kuchyni a o potravních doplňcích. Pro školy byl ve spolupráci s Muzeem Boskovicka vytvořen pracovní sešit rekapitulující základní fakta.

Pedagogická a lektorská činnost

 • Oponent rigorózní práce Mgr. P. Kučery “Vybraná temata z algologie a z biologie kmene Porifera” (Přírodovědecká fakulta MU Brno, katedra zoologie a ekologie).
 • Lektor na determinačním kurzu sinic a řas pro graduované limnology Svojanov 14.–16. 6. 2004
 • Přednášky na semináři s Ekologického institutu Veronica VODA A KRAJINA II, Pitín 9.–11. 6. 2004 o stavu toků v povodí horní Olšavy a změnám oproti roku 1993.
 • Konzultace pro studenty řešící úkoly s tematikou vodního prostředí a jeho ochrany: konzultace diplomové práce (zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – sinicová a řasová flóra výsypek na Sokolovsku), doktorské práce (Zemědělská univ. Nitra, Slovenská rep. – revitalizace Žitavského luhu), biologické olympiády (studentka gymnázia Křenová, Brno – oživení revitalizovaného mokřadu u Božic)

Exkurze

 • 4. 4. 2004 Studánky v okolí Adamova a Olomučan
 • 16. 5. 2004 Studánky v okolí Brněnské přehrady
 • 5. 9. 2004 Studánky u Brněnské přehrady a v přírodním parku Baba
 • 19. 9. 2004 Kolem studánek z Pozořic do Líšně
 • 17. 10. 2004 Studánky v lesích Školního lesního podniku Křtiny

Účast na vědeckých konferencích a seminářích

 • 45. pracovní konference České algologické společnosti, Rožmberk nad Vltavou, 21.–24. září 2004 s referátem “Dichothrix ledereri Skácelová, nový druh sinice z výsypky u Sokolova”
 • The World Congress of Limnology, SIL 2004 – Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae et Applicatae, Lahti, Finland 8.–14. 8. 2004 (poster), terénní výzkum a sběr materiálu pro sbírky (14.–17. 8. 2004) poster “South-Moravian Alluvial Wetlands and their Algal Flora”
 • ročník pracovní konference Říční krajina, Olomouc 10. 11. 2004, poster “Jihomoravské nivní mokřady a jejich řasová flóra”

Zahraniční služební cesty

Finsko 7.–18. 8. 2004: účast na světovém hydrobiologickém kongresu The World Conggress of Limnology, SIL2004 – Societas Internationalis Limnologiae Theoreticae et Applicatae Lahti 8.–14. 8., s posterem “South-Moravian Alluvial Wetlands and their Algal Flora” seznamujícím se stavem zbytků přírodních aluviálních mokřadů v nivě Dyje, jejich sukcesí, ohrožením, problémy ochrany a plány managementu, historií mokřadů této části podyjské nivy jako nejsevernějšího výběžku panonské oblasti a specifiky původní mikroflóry.

V průběhu kongresu jsem příležitostně sbírala vzorky: nárosty z extrémního biotopu typu dočasně zavodňovaných skalních mís skulptur a v litorálu jezera Vesirjäven Järvi.

Při mezikongresové exkurzi jsem navštívila a odebrala vzorky na ichtyologické terénní a výzkumné stanici Evo Aquaculture Station s odchovnou raků a huminové jezero oblasti Valkea-Kotinen Järvi nejstarší finskou hydrobiologickou stanici ve Finsku Lammi biological Station, zabývající se výzkumem i edukativní činností a oligotrofní jezero s glaciálními relikty Pääjarni Järvi. Po ukončení kongresu jsem podnikla čtyřdenní cestu po národních parcích východního, středního a západního Finska (Linnansaari, Oravi, Joutenvesi, Kolovesi) spojenou se sběrem sinic a řas jako srovnávacím materiálem pro výzkum našich rašelinných mokřadů.

Poradenská služba

 • sledování aktuálního stavu sinicové a řasové flóry rekreačně využívaného štěrkového jezera Poděbrady mezi Olomoucí – Řepčínem a Horkou nad Moravou s přihlédnutím zejména k výskytu druhů, jejichž rozvoj může způsobovat zdravotní a hygienické komplikace
 • hygienická doporučení při provozování rekreace na rybníce Olšovec dle průběhu rozvoje sinic (pro obec Jedovnice)
 • připomínky k managementu a plánům péče chráněných mokřadů (Františkův rybník, Květné jezero, Kutnar)
 • spolupráce s Ekologickým institutem Veronica na poradenství ohledně ekologie vod, eutrofizace a její prevence

Publikační činnost

Skácelová O. 2004: South-Moravian Algal Flora and Their Algal Flora. – 29th Congress SIL, Lahti Finland. Book of Abstracts, p. 94.

 • 2004: Jihomoravské nivní mokřady a jejich řasová flóra. / sborník příspěvků z 2. ročníku konference říční krajina, Olomouc: pp. 237–240.
 • 2004: Rybníky a krajina. – Veronica 18(1): 1.
 • 2004: Hospodaření na Lednických rybnících a jejich sinicová a řasová flóra. – Veronica 18(1): 11–14.
 • 2004: Život na mlýnských kolech. – Veronica 18(3): 6.
 • 2004: S létem opět sinice. Veronica 18(5): 20–22.

Heteša J.; Kopp R.; Sukop I.; Marvan P.; Keršner V., Skácelová O. (2004): Zhodnocení historického vývoje, současného stavu a prováděných zásahů v aluviu dolní Dyje na život v lesních tůních této oblasti. In: Hrib, M.; Kordiovský, E. (eds.): Lužní les v Dyjsko-moravské nivě, Moraviapress Břeclav, pp. 75–86.

Ediční činnost

Dr. Skácelová je členkou redakční rady časopisu Veronica a byla garantem č.1/2004 s rybníkářskou tematikou, do něhož přispěla kromě článku také editorialem.


2. PREZENTAČNÍ ÚTVAR  

2.1. PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ

Programové oddělení se zabývalo plněním úkolů, jejichž účelem je prezentace MZM směrem k veřejnosti. Mezi tyto aktivity patří sestavování měsíčních informačních programů a jejich rozesílání v elektronické i tištěné podobě školám i dalším institucím, příprava, tvorba a distribuce propagačních letáků, objednávání výroby transparentů upozorňujících na výstavy pořádané MZM a zajišťování jejich instalace, a zajišťování výlepu plakátů. Dále oddělení spolupracovalo s programovými časopisy KAM v Brně, KULT, Metropolis, Měsíčník kultury a volného času, s Pražským informačním centrem a vydavatelstvím Kamenný klíč, s českou verzí internetových stránek časopisu National Geographic, stejně jako s internetovými stránkami provozovanými Jihomoravským krajem. Zajistilo také ve dnech 8.–11. 1. prostřednictvím propagačních materiálů prezentaci MZM na REGIONTOURU, který proběhl na brněnském výstavišti. Dva pracovníci oddělení (J. Mikulka a L. Zahradníčková) také působili v komisi pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při Asociaci muzeí a galerií ČR.

Mezi stabilní úkoly patří udržování a aktualizace internetových stránek MZM a zajišťování tiskových konferencí k výstavám. Oddělení se také ve spolupráci s garanty jednotlivých akcí podílelo na přípravě tiskových zpráv pro novináře. Jako každoročně připravili jeho pracovníci podklady pro prezentaci muzea v katalogu EUROBEDS a konečně spolupracovali na akci “Bambiriáda”, pořádané koncem května CVČ Lužánky.

Pracovníci oddělení udržovali stálé kontakty s tištěnými periodiky i elektronickými médii, např. poskytli, rozhovory pro Český rozhlas Brno, Radio Proglas, Radio Petrov či televizní kabelový kanál Brněnská jednička o akcích pořádaných MZM.

Programové oddělení už tradičně organizovalo přednášky pro veřejnost.

Názvy přednášek a přednášející:

Cyklus Přednášek

Cyklus “Církevní řády a jejich kláštery v českých zemích v 16.–18. století”

 • Rozvoj řeholního života v českých zemích mezi Tridentem a josefínskými reformami (Mgr. Jiří Mihola, PedF MU Brno)
 • Františkánský řád a jeho působení v českých zemích v 17. a 18. století (Mgr. Martin Elbel, PhD., FF UP Olomouc)
 • Všední den za zdmi barokního kláštera (Mgr. Jana Oppeltová, PhD., FF UP Olomouc)
 • Hledání místa na slunci. Uplatnění řádu sefvitů v pobělohorském klášterním jaru (Mgr. Veronika Čapská, UK Praha)
 • Paulání – k činnosti, proměnám a zvláštnostem německo-české provincie Nejmenších bratří (Mgr. Jiří Mihola, PedF MU Brno)
 • Jezuité – klíčové role Tovaryšstva Ježíšova při rekatolizaci českých zemí (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., Archiv UK a PedF UK Praha)
 • Kapucíni v šlépějích sv. Františka z Assisi (Mgr. P. Pacifik Matějka, OFM Cap., Provincie kapucínů Praha)
 • Piaristé a jejich podíl na rozvoji barokní vzdělanosti a kultury (PhDr. Aleš Filip, Biskupství brněnské)
 • Architektura barokních klášterů (PhDr. Tomáš Jeřábek, PhD., PedF MU Brno)
 • Monachologie Ignáce rytíře Borna (PhDr. et ThLic. František Holeček, O.M., Centrum pro církevní dějiny Vranov u Brna)
 • Barokní klášterní knihovny – obsah, účel, fungování (Mgr. Jan Pařez, PhD.,Strahovská knihovna Praha)

Cyklus “Válka našich pradědů”

 • Rakousko-Uhersko jako vojenská mocnost (ing. Josef Fučík, Praha)
 • Sarajevský atentát a zahájení I. světové války (Pavel Hofmann, Brno, JUDr. Vladimír Mucha, Znojmo)
 • Bílá válka. Válka v Dolomitech (ing. Tomáš Kratochvíl, Brno)
 • Češi v rakousko-uherské armádě. Nasazení a ztráty (Vlastimil Schildberger, Moravské zemské muzeum Brno)
 • Češi a Moravané v rakousko-uherském námořnictvu (PaedDr. Jindřich Marek, Praha)
 • Na frontách Velké války 1914–1918 (ing. Josef Fučík, Praha)

Cyklus “Východní křesťanství”

 • Počátky křesťanství na Moravě (PhDr. Luděk Galuška, CSc., Moravské zemské muzeum Brno)
 • Křesťanství v Byzanci (PhDr. Vladimír Vavřínek, Slovanský ústav AV ČR Praha)
 • Rumunská církev a její kultura (Mgr. Petr Balcárek, Ph.D., PedF UP Olomouc)
 • -Umění křesťanské Etiopie (Doc. PhDr. Josef Kandert, CSc., FF UK Praha, Náprstkovo muzeum NM Praha)

Cyklus “Nové objevy českých egyptologů”

 • Nekrálovská hrobka v Abúsíru (PhDr. Břetislav Vachala, CSc., České národní egyptologické centrum UK Praha)
 • Nejnovější objevy na královském pohřebišti v Abúsíru (Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., České národní egyptologické centrum UK Praha)
 • Abúsír v 1. tisíciletí před Kristem (doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc., České národní egyptologické centrum UK Praha)
 • Antropologie a paleopatologie kněze Iufaa a jeho příbuzných (Prof. MUDr. Evžen Strouhal, DrSc., Ústav dějin všeobecného lékařství UK Praha)
 • České archeologické výzkumy v oáze El-Hayz (Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., České národní egyptologické centrum UK Praha)

Cyklus “Brněnská antropologie v roce 2004”

 • Pohřbívání vládců ve středověku (Prof. PhDr. Josef Unger, PhD., PřF MU Brno)
 • Mezinárodní expedice v nekropoli Nové říše v egyptské Sakkáře (RNDr. Ladislava Horáčková, PhD., Anatomický ústav LékF MU Brno)
 • Konec cesty? Nález hromadného hrobu z Mušova (RNDr. Marta Dočkalová, PhD., Moravské zemské muzeum Brno)

Cyklus “O životě a díle Aloise Musila”

 • O životě a díle Aloise Musila I. (MUDr. Jana Štelcová, Vyškov)
 • O životě a díle Aloise Musila II. (MUDr. Jana Štelcová, Vyškov)

Cyklus “Kamenné zajímavosti a záhady ve světě i kolem nás”

 • Tajemné podzemí. Když se i kámen rozpouští. (Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU Brno)
 • Umělé podzemní dutiny. Když byl kámen nad zlato. (Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU Brno)
 • Stopy, podivné tvary a znaky v kamenech. Když byl kámen jako bláto. (Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU Brno)
 • Podivuhodné kamenné výtvory. Kamenná gigantománie. (Prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU Brno)

Jednotlivé přednášky

 • Ekvador 2003 (RNDr. Miroslav Šebela, CSc., (Moravské zemské muzeum Brno)

V roce 2004 uspořádalo programové odd. 36 přednášek, které navštívilo
2 132 osob, průměrná účast činila 59 posluchačů na přednášku.

Kromě toho zabezpečilo programové oddělení ve spolupráci s etnografickým ústavem MZM provedení komorního koncertu “Veni, veni, pulchra… Milostná poezie 17.–20. století” – Vladimír Richter (zpěv) a Marie Hovorková (kytara) – účast 36 zájemců.

Nedílnou součástí práce oddělení je i zabezpečování akcí v muzejních prostorách, v roce 2004 tak zajistilo uspořádání 335 akcí, z toho 19 za úhradu.

Exkurze

K další důležité aktivitě oddělení patří pořádání tematických exkurzí. V roce 2004 jich zorganizovalo 12 (z toho 1 do zahraničí); zúčastnilo se jich 456 zájemců.

Přehled exkurzí:

 • Barokní kláštery a poutní místa severně od Brna
 • Za geologií na Znojemsko
 • Ve znamení růže (Jindřichův Hradec)
 • Jeseníky s mykology a botaniky
 • Baroko na soutoku tří řek (Josefov, Jaroměř, Kuks)
 • Hrady a zámky východní Moravy
 • Za gotikou po staré dálnici (Nebovidy, Moravany)
 • Středověké památky Olomouce
 • Příběhy z Vídeňského lesa II.
 • Románské drobnosti (Rosice, Březník, Dalešice, Rouchovany)
 • Současné mincovnictví a hornictví na západní Moravě
 • Skrytá tvář gotického Brna
 

2.2. ODDĚLENÍ PROVOZU VÝSTAV A EXPOZIC

Oddělení zajišťovalo provoz v Dietrichsteinském paláci a Biskupském dvoře (provoz pokladen, muzejní prodejny, informační služby, zajišťování dozoru v expozicích a výstavách), spolu s odd. informatiky se staralo i o technické jištění přednášek a po dohodě s autory výstav o přípravu vernisáží.

Technický park oddělení byl zlepšen zakoupením dataprojektoru pro účely přednášek a prezentací.

Ve spolupráci s pracovníky výstavního oddělení byly vyčištěny vitríny v expozici “Zaniklý život na Moravě”, dále došlo ke zrušení skleněných vitrín u dioramat, ke stržení starých koberců a renovaci parket v expozici “Fauna Moravy”. U vchodu do expozic v Biskupském dvoře byla také instalována nová venkovní i vnitřní čistící zóna.

Po opravě zdí na nádvoří Dietrichsteinského paláce došlo k umytí všech velkých prosklených ploch v přízemí objektu, kde se nechaly také nově potáhnout koženkové lavice a odkládací pult u šatny. K zlepšení prostředí přispělo i vyčištění všech křišťálových lustrů v DP, vymalování prostor expozice “Zaniklý svět nerostů” a vyčištění podlahové krytiny v Dětském muzeu.

 

2.3. EDIČNÍ ODDĚLENÍ

Ediční oddělení zajišťuje veškerou vydavatelskou činnost muzea. Každoročně vydává řadu odborných periodik, ve kterých publikují zejména muzejní vědečtí pracovníci, dále odborníci spřátelených domácích institucí a přední zahraniční vědci. Kromě toho vydává monografie, katalogy k výstavám, sborníky z konferencí, sympozií a přednášek uskutečněných v muzeu. Rovněž zajišťuje drobné tisky, nezbytné pro chod instituce jako např. měsíční programy, pozvánky na výstavy a jiné akce, skládačky k výstavám, vstupenky do expozic a výstav, hlavičkové papíry a jiné potřebné tiskoviny. Všechny tisky realizuje vlastními silami, díky redakčnímu, studiovému a tiskárenskému zázemí. Pouze v případě zvláště technicky náročných tiskovin spolupracuje s externisty. Součástí oddělení je také ediční sklad a odbyt spojený s komisním prodejem.

Ediční oddělení v roce 2004 vydalo celkem 6 publikací většího rozsahu, 6 časopisů a 3 časopisy z roku předcházejícího, 7 katalogů k výstavám a 5 doprovodných skládaček k výstavám, 22 druhů pozvánek k výstavám, vernisážím a jiným akcím MZM, 12 měsíčních programů a 19 jiných drobných tisků, 4 plakáty, 1 kalendář pro rok 2005.

Podobně jako v minulém roce většina tisků byla zcela zajišťována pracovišti oddělení. Grafické návrhy publikací i drobných tisků byly prováděny téměř bez externích spolupracovníků, sazba a příprava tiskových podkladů u větší části tisků rovněž. Tisk všech čb. tiskovin se realizoval v tiskárně MZM, stejně jako část čtyřbarvotisků. Kvalitativně velmi náročné tisky byly zadány s ohledem na technické vybavení tiskárny mimo MZM. Také v roce 2004 se v některých případech tisk kombinoval – čb. tisk v MZM a barvy externě. Knihařské zpracování tisků se z větší části realizovalo v tiskárně MZM, pouze zvlášť velké náklady a tisky vyžadující zpracování technikou lepením za tepla či šité nití byly zpracovávány mimo MZM. Část tisků se realizovala novou metodou CTP, tzn. osvit byl prováděn přímo na tiskové desky, čímž se značně zvýšila kvalita tiskovin i rychlost jejich realizace.

Prezentace oddělení

Oddělení se prezentovalo na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2004 v Praze vlastním stánkem. Knihy vydané Moravským zemským muzeem byly představeny na 4 slavnostních křtech (Kraslice na Moravě, Slované v Modré, Slované v MZM, Řeka Svratka), přičemž např. akce v Modré u Velehradu pořádané při příležitosti vydání publikace Slované se zúčastnilo asi 220 hostů.

Ediční oddělení v roce 2004 získalo finanční dary na vydání časopisu Anthropologie a ČMM vědy biologické od Nadace Český literární fond.

Ediční plán pro rok 2004 byl splněn.

Dokončení rozpracovaných tisků z roku 2003

Časopisy

 • Folia Mendeliana 2002–2003
 • ČMM VS 88/2003
 • Anthropologie 3/2003

Ostatní tisky

 • Morava době baroka (sborník)

Nové tisky realizované v roce 2004

Časopisy

 • ČMM vědy společenské 89/2004
 • ČMM vědy biologické 89/2004
 • ČMM vědy geologické 89/2004
 • Anthropologie 3/2003, 1/2004, 2/2004, 3/2004
 • Krystalinikum 30/2004
 • Folia ethnographica 2004

Doprovodné tisky k výstavám a akcím MZM

 • Lovci a sběrači (E. Jelínková) – katalog k výstavě Dětského muzea (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Černé řemeslo (J. Pechová) – katalog k výstavě Etnografického ústavu (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Mechorosty (S. Kubešová, I. Novotný) – doprovodná publikace k výstavě botanického odd., 2. přepracované vydání (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Morava ve starší a střední době kamenné (M. Oliva) – katalog k připravované expozici (příprava MZM i externě, tisk a knihařské zpracování externě)
 • Příběh lidského rodu (Z. Šmahel) – katalog k připravované expozici (příprava MZM i externě, tisk a knihařské zpracování externě)
 • Katalog programů a akcí MZM pro rok 2004/2005 (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Katalog publikací MZM 2004 (příprava, tisk čb., knihařské zpracování MZM, barevná obálka externě)
 • Katalog k výstavě plastik J. Vlacha (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Katalog k výstavě obrazů prof. Fuksy – externí zakázka (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Krajka – skládačka k výstavě Etnografického ústavu (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Zvířata známá neznámá – skládačka k výstavě Dětského muzea (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Díla dovednosti – skládačka k výstavě Etnografického ústavu (příprava MZM, tisk externě)
 • Skládačka k dlouhodobé výstavě oddělení genetiky (příprava i tisk externě)
 • Tři severy – skládačka k výstavě Etnografického ústavu (příprava, tisk MZM)
 • Skládačka k zahájení činnosti Korngoldova centra a k zahájení výstavy Zázračné dítě

Monografie a publikace většího rozsahu

 • Morava v době baroka (editor T. Knoz) – sborník příspěvků z přednáškového cyklu (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Jako když dýchneš na sklo (M. Ludvíková) – vzpomínková publikace s etnografickou tematikou (příprava, tisk, knihařské zpracování MZM)
 • Výroční zpráva za rok 2003
 • Slované doteky předků (L. Galuška) – rozsáhlá monografie o životě našich předků 6. až 10. století (příprava MZM, tisk a knihařské zpracování externě)
 • Tvorba hodnoty v zákaznickém managementu (J. Marinic) – monografie, externí zakázka (příprava, tisk čb. MZM, tisk barevné obálky, barevných stran a knihařské zpracování externě)
 • Genetika za železnou oponou (A. Matalová, J. Sekerák) – monografie, výstup z grantu (příprava, tisk, knihařské zpracování externě)
 • Řeka Svratka (S. Brodesser) – dotisk rozebrané publikace

Drobné tisky – skládačky, pozvánky, plakáty a ostatní

 • Měsíční programy akcí MZM 1–12/2004
 • Hlavičkové papíry MZM
 • Hlavičkové papíry ICOM
 • Hlavičkové papíry DEMUS
 • Hlavičkové papíry nabídka publikace GEOLOGY OF IRAQ
 • Vizitky zaměstnanců dle potřeby
 • Drobné tiskoviny pro potřeby MZM – vstupenky, skladové karty, návratky pro výměnu, docházkové listy apod.
 • Pozvánky na křty publikací, přednášky a jiné akce – Kraslice, Slované, Řeka Svratka, numismatické přednášky 1. pol., numismatické přednášky 2. pol. apod.
 • Pozvánky k výstavám – otevření Památníku L. Janáčka, L. Janáček a Brno, J. Vlach – plastiky, Kde včera ani zítra nebylo, Krajka, Barevná krása nerostů, Tři severy, Černé řemeslo, Být čtenářem v městě Brně, E. W. Korngold, Rozumíme zvířatům? aj.
 • Plakát “Etnografický ústav”
 • Plakát + průsvitka “Památník Leoše Janáčka”
 • Plakát + průsvitka “Zázračné dítě. E. W. Korngold”

Rozpracované tituly před dokončením

 • Bronz (M. Salaš) – monografie (příprava MZM, po 1. korektuře)
 • Řeka Svitava (S. Brodesser) – monografie (příprava MZM, po 1. korektuře)
 • Svatební oděv a fotografie (L. Nováková, H. Beránková – doprovodný katalog k výstavě)
 • Čína – země tří učení – publikace vydávaná ve spolupráci MZM, VUT, KU (příprava MZM, po 1. korektuře)
 • Nebojte se pavouků (R. Obrtel) – monografie (příprava MZM, v sazbě)

 

2.4. VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ

Oddělení v roce 2004, stejně jako v ostatních letech, zajišťovalo výstavní aktivity MZM, od spolupráce při tvorbě plánu a rozpočtu, přes výtvarné návrhy a projekty až po samotnou realizaci a následnou likvidaci výstav. Plán, přestože tradičně nastavený na hranici kapacitních možností oddělení a v závěru roku navíc rozšířen o další tři akce, se podařilo úspěšně splnit. Kromě toho se pracovníci výstavního oddělení dokázali podílet ještě i na dalších úkolech, jako např.: likvidaci pozůstatků dodavatelsky zajišťované výstavy “Východní křesťanství” v Etnografickém ústavu, úpravě vlastního pracoviště, drobných odborných službách jiným oddělením, v omezené míře údržbě expozic a renovaci časti výstavního mobiliáře. Pro úspěšné splnění všech stanovených cílů bylo zapotřebí mimořádného nasazení celého kolektivu, aby byly eliminovány ztráty způsobené několika dlouhodobými nemocemi, a též ukončením činnosti pracovníka na náhradní civilní službě, bohužel bez možnosti další náhrady. Hlavní devizou současného kádru je již tradičně vedle odbornosti a zkušenosti i vstřícnost při spolupráci s ostatními odděleními, schopnost dalšího sebevzdělávání, včetně využívání nových materiálů i techniky.

Výstavy dobíhající z roku 2003

 • “Východní křesťanství”. Palác šlechtičen (PŠ), 1. a 2. patro – 25. 9. 2003–28. 2. 2004 , celková návštěvnost 6 196 osob, z toho v roce 2004 1 926 osob (průměr 55 osob denně)
 • “Ty mrtvý lež a nevstávej”. Mramorové sály (MS) – 14. 10. 2003–3. 1. 2004, celková návštěvnost 3 158 osob denně, z toho v roce 2004 135 osob (průměr 57 osob denně)
 • “Od Barborky ke Třem králům”. PŠ – 13. 11. 2003–17. 1. 2004, celková návštěvnost 3 217 osob, z toho v roce 2004 293 osob (průměr 59 osob denně)
 • “Řekni mi zrcadlo…” Dětské muzeum (DM) – 27. 11. 2003–17. 4. 2004, celková návštěvnost 6 653 osob, z toho v roce 2004 5 189 osob (průměr 68 osob denně)
 • “Pohledy do pravěku”. Akad. mal. Z. Burian, akad. mal. P. Dvorský. Dietrichsteinský palác (DP) – 4. 12. 2003–13. 3. 2004, celková návštěvnost 4 660 osob, z toho v roce 2004 3 139 osob (průměr 69 osob denně)

Výstavy otevřené v roce 2004 v prostorách MZM

 • “Když se ozve “HOŘÍ”!. MS, 15. 1.–26. 2. 2004, celková návštěvnost 1 255 osob (průměr 42 denně)
 • “Leoš Janáček a Brno” (dlouhodobá výstava). Dům pánů z Kunštátu, 23. 1. 2004–2005, celková návštěvnost 4 414 osob
 • “Písek v očích. Fotografie O. B. Mierneho”. PŠ, hala, 13.1.–31. 1. 2004 – průchozí výstava
 • “Tajemná Indonésie”. (Pronájem pro CK Livingstone) PŠ, 27. 2.–29. 8. 2004, celková návštěvnost 17 981 osob (průměr 117 denně)
 • “Můj přítel objektiv. Fotografie J. Hussárové”. DP, hala, 24. 2.–24. 4. 2004 – průchozí výstava
 • “Jiří Vlach – plastika”. MS, 11. 3.–12. 6. 2004, celková návštěvnost 346 osob (průměr 5 osob denně)
 • “Minerály evropských zemí”. DP 1. patro, 30. 3. 2004–2005 – průchozí výstava
 • “Dobrá trefa. Střelecké spolky na Moravě a ve Slezsku”. DP 3. patro, 20. 4.–2. 10. 2004, celková návštěvnost 5 917 osob (průměr 50 osob denně)
 • “Kde včera ani zítra nebylo…” DM, 13. 5.–30. 10. 2004 – celková návštěvnost 6 762 osob (průměr 57 denně)
 • “Čipky, pletenice, ficle, grunšpic aneb krajka v tradičním oděvu na Moravě”. PŠ, kaple, 15. 6.–28. 8. 2004 – celková návštěvnost 1 318 osob (průměr 24 osob denně)
 • Barevná krása nerostů. MS, 24. 6.–9. 10. 2004 – celková návštěvnost 716 osob (průměr 9 osob denně)
 • Slavnosti v nás. Fotografie J. Pulicara. PŠ, kaple, 6. 9.–13. 11. 2004 – celková návštěvnost 506 osob (průměr 10 osob denně)
 • Jeskynní světy. Plastiky Ireny Ráček a fotografie F. Altmanna. PŠ, 1. patro, 10. 9.–18. 9. 2004 – návštěvnost nesledována
 • Černé řemeslo aneb není muže nad kováře. PŠ, přízemí, 21. 9.–30. 12. 2004 – celková návštěvnost 1 188 osob (průměr 18 osob denně)
 • Tři severy. PŠ, 1. patro, 7. 10. 2004–8. 1. 2005 – návštěvnost v roce 2004 2 399 osob (průměr 41 osob denně)
 • V jantaru zakleto. Fotografie O. Potsche. MS, 19. 10.–20. 11. 2004 – celková návštěvnost 653 osob (průměr 28 osob denně)
 • Být čtenářem v městě Brně… DP, 3. patro 4. 11. 2004–16. 4. 2005 – návštěvnost v roce 2004 951 osob (průměr 24 osob denně)
 • Staré cesty. Obrazy P. Čecha. DP, 3. patro, 9. 11. 2004–12. 2. 2005 – návštěvnost v roce 2004 461 osob (průměr 13 osob denně)
 • Staré stezky a co s nimi souvisí. DP, hala, 16. 11. 2004–2005 – průchozí výstava
 • Rozumíme zvířatům? DM, 2. 12. 2004–2. 4. 2005 – návštěvnost v roce 2004 1 085 osob (průměr 57 osob denně)
 • Zázračné dítě E. W. Korngold. MS, 6. 12. 2004–2. 4. 2005 – návštěvnost v roce 2004 93 osob (průměr 5 osob denně)
 • Díla dovednosti. PŠ, kaple, 7. 12. 2004–26. 2. 2005 – návštěvnost v roce 2004 92 osob (průměr 8 osob denně)

Ostatní akce

 • Památník Leoše Janáčka (stálá expozice – rekonstrukce) – od 14. 1. 2004 (externí dodavatel)
 • Kód pro rozmanitost života (dlouhodobá výstava – Mendelianum) od 6. 1. 2004 (externí dodavatel)

Výstavy uspořádané mimo MZM

 • Etnografická výstava, Lublaň (Slovinsko), 2. 12. 2004–2005 (mezinárodní akce v rámci EU)

Úpravy a údržba stálých expozic

Byly prováděny průběžně dle požadavků jednotlivých správců. Vzhledem k velkému vytížení pracovníků na plánovaných výstavních akcích, nebylo možné splnit všechny požadavky a potřeba rekonstrukce a obnovy starých expozic se stává stále naléhavějším problémem, vyžadujícím systematické řešení
a značné finanční zázemí.

Činnost mimo plán

 • Montáž závěsného zařízení na vystavování obrazů v přízemí Paláce šlechtičen
 • Úprava a doplnění výstavy Východní křesťanství v rámci jejího prodloužení (Svatá hora Athos)
 • Spolupráce se zoologickým oddělením MZM na tvorbě přírodovědné expozice v muzeu v Kyjově
 • Spolupráce s externím dodavatelem při přípravě výstavy Zázračné dítě E. W. Korngold
 • Realizace výstav mimo plán (Jeskynní světy, V jantaru zakleto)
 • Úprava pracoviště na Kapucínském nám. 8 a ve 3. patře DP.
 • Likvidace (recyklace) pozůstatků mobiliáře z výstavy Východní křesťanství
 • Zabezpečení renovace části mobiliáře (vitríny Combi a Mobil).
 

2.5. DĚTSKÉ MUZEUM

Oddělení Dětské muzeum plnilo v roce 2004 své běžné úkoly v přetrvávajících nedostačujících prostorových podmínkách. V tomto roce probíhala jednání o podobě a pracovním zaměření Metodického centra muzejní pedagogiky, které bylo zřízeno Ministerstvem kultury (MK) ČR a začleněno do statutu MZM k 5. 11. 2004. Nově zřízenému Metodickému centru muzejní pedagogiky byla poskytnuta první účelová dotace na podporu činnosti, zejména materiál pro práci s dětmi a haptické pomůcky. Současně probíhaly konzultace s MK ČR při zpracování žádosti o grant na výstavbu pavilonu pro práci s dětmi z Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska pro léta 2004–2009. Dětské muzeum v tomto roce navázalo spolupráci s Norským dětským muzeem v Stavangeru (Norsko), dr. Poláková se zapojila do týmu Expozice času programu Culture 2000, na které se podílejí zástupci institucí z Švédska, Anglie, Německa a ČR. Metodická pomoc byla rovněž poskytována Nadaci Vaňkovka, pracovníkům českých muzejních zařízení, studentům a pedagogům.

Výstavy dobíhající z roku 2003

 • “Řekni mi zrcadlo” (do 17. 4. 2004) Výstava se zaměřila na zajímavé momenty i kuriozity z historie pěstování krásy od pravěku do 1. poloviny 20. stol. Pro všechny hravé návštěvníky nabídla mimo působivé kolekce sbírkových předmětů a obrazového materiálu i řadu předmětů a činností na dosah a k tvůrčí manipulaci.

Programy pro školy: 130 programů, 2 605 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 6 programů, 88 návštěvníků
Sobotní programy: 9 programů, 319 návštěvníků Neorganizovaná veřejnost celkem: 2 584 návštěvníků
Návštěvnost celkem za rok 2004: 5 189 návštěvníků

Výstavy otevřené v roce 2004

 • “Kde včera ani zítra nebylo” (17. 5.–30. 10.) Výstava seznámila s životem posledních přírodních lovecko-sběračských národů: Austrálců, Pygmejů, Křováků, severoamerických Indiánů a Eskymáků. Po mnoha letech se podařilo opět vystavit velkou část materiálů, získaných expedicí Moravského muzea do Austrálie v 60. letech 20. století, včetně kultovních maleb na kůře
  a monumentální kopie skalní malby. Pro děti a hravé návštěvníky byla opět připravena řada replik a aktivit.

Programy pro školy: 117 programů, 2 761 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 5 programů, 78 návštěvníků
Sobotní programy: 5 programů, 192 návštěvníků
Neorganizovaná veřejnost celkem: 4 001 návštěvníků Návštěvnost celkem: 6 762 návštěvníků
 • “Rozumíme zvířatům?” (od 2. 12. 2004 do 2. 4. 2005). Přepracovaná verze putovní výstavy Muzea Vysočiny v Jihlavě. Výstava byla nově graficky
  a prostorově zpracována a doplněna o řadu zvířat k pozorování, kvízů a dalších aktivit. Téma je věnováno různým formám komunikace živočichů a jejich chování i faktu, že lidské chování má s chováním zvířat mnoho společného.

Programy pro školy v roce 2004: 19 programů, 420 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 1 program, 15 návštěvníků
Neorganizovaná veřejnost v roce 2004 celkem: 665 návštěvníků
Návštěvnost v roce 2004 celkem: 1 085 návštěvníků
 • “Dobrá trefa” (20. 4.–2. 10). K výstavě, připravené historickým oddělením MZM, zajišťovaly pracovnice dětského muzea lektorskou činnost pro objednané školní skupiny, kromě zabezpečení provozu dětské střelnice připravily i kvízy a další materiály pro děti.

Programy pro školy: 31 programů, 762 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 3 programy, 34 návštěvníků
Sobotní programy: 2 programy (z toho 1 program ke Dni dětí), 75 návštěvníků
Celková návštěvnost programů DM: 837 návštěvníků
 • “Laponsko – Tři Severy” (12. 11., trvá). Finskou putovní fotografickou výstavu, připravenou Etnografickým ústavem MZM rozšířilo Dětské muzeum
  o tvůrčí dílnu a hernu pro děti a zajišťovalo tematicky zaměřené programy pro školy.

Programy pro školy v roce 2004: 39 programů, 824 návštěvníků
Neorganizovaná veřejnost v roce 2004 celkem: 60 návštěvníků
Sobotní programy: 1 program, 14 návštěvníků
Návštěvnost v roce 2004 celkem: 898 návštěvníků

Další akce

 • Sobotní tematické programy: 8 programů, 406 návštěvníků
 • Jarní prázdniny: 4 dopolední programy, 172 návštěvníků
 • Velikonoce v muzeu: 82 návštěvníků
 • Týden dětí s MZM: 5 celodenních programů pro skupinu 32 dětí
 • Mikulášská dílna: 67 dětí
 • Vánoční dílna: 115 dětí

Putovní výstavy a zápůjčky interaktivních tematických kolekcí

 • “Nech brouka žít”. Zapůjčeno v Městském muzeu a galerii v Hranicích, Vlastivědném muzeu Olomouc, Centru pro zahradu a volný čas Johanka v Kamenici nad Lipou, Centru ekologické výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích, Středisku vzdělávání, informací a služeb Dřípatka v Prachaticích, Ostravském muzeu (trvá).

Návštěvnost výstavy v roce 2004 celkem: 6 456 návštěvníků

 • “Víš, co jíš?” (do 27. 2. 2005). Zapůjčeno v Masarykově muzeu v Hodoníně.

Návštěvnost výstavy v roce 2004 celkem: 528 návštěvníků

 • “Řekni mi zrcadlo” (19. 4.–15. 10. 2004 ). Zapůjčeno v Regionálním muzeu v Litomyšli

Návštěvnost výstavy v roce celkem: 2 116 návštěvníků

Návštěvnost putovních projektů Dětského muzea celkem: 9 100 návštěvníků

 • Kolekce školních břidlicových tabulek: zapůjčeno v Muzeu Boskovicka, Muzeu Těšínska
 • Kolekce interaktivních exponátů z výstavy Kde včera ani zítra nebylo: zapůjčeno v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě
 • Metodická a vzdělávací činnost

 • Semináře pro studenty vysokých škol: FF MU Brno katedra muzeologie, PedF MU Brno katedra sociální pedagogiky – přednášky, praktická část ve výstavách lektorky DM. (Z. Poláková)

Návštěvnost: 2 semináře, 32 účastníků

 • Semináře pro studenty vyšších odborných škol: VOŠ informačních a knihovnických služeb Brno – přednášky, praktická část ve výstavách lektorky DM. (Z. Poláková)

Návštěvnost: 3 semináře, 35 účastníků

 • Praxe studentů v DM: 1 student VOŠ, 14 denní praxe
 • Konzultace při zpracování bakalářských prací: 2 studenti (FF MU a PedFMU)
 • Pracovní jednání mezinárodního týmu Expozice času programu Culture 2000 (26. 10): Příprava mezinárodního semináře v Lorsch (Německo) v únoru 2005 – Z. Poláková
 • Konzultace a metodická pomoc muzejním zařízením: Muzeum Boskovicka. Regionální muzeum Litomyšl, Městské muzeum Hranice, Vlastivědné muzeum Olomouc, Centrum pro zahradu a volný čas Johanka v Kamenici nad Lipou, Centrum ekologické výchovy Cassiopeia v Českých Budějovicích, Středisko vzdělávání, informací a služeb Dřípatka v Prachaticích, Ostravské muzeum, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Muzeum Těšínska, Nadace Vaňkovka, Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí, Západomoravské muzeum Třebíč, Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech, Muzeum Brněnska

Členství v komisích

Mezirezortní komise MK ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro mimoškolní, dětské a mládežnické aktivity, výchovu uměním i k umění
a kulturnímu dědictví. (Z. Poláková)

Publikační a ediční činnost

- “Kde včera ani zítra nebylo”, katalog k výstavě (E. Jelínková)

- “Rozumíme zvířatům”, obrazová skládačka (Z. Poláková, P. Švehlík)

- Nabídkový katalog vzdělávacích programů, výstav a expozic MZM, (E. Jelínková)

- Drobné tisky a kvízy k výstavám, kolektiv DM

Spolupráce s médii

 • Rozhovory pro Český rozhlas Brno: E. Jelínková, Z. Poláková, Š. Šmídková (6×)
 • Rozhovory pro ostatní rozhlasové stanice při tiskových konferencích: E. Jelínková, Z. Poláková (4×)
 • Rozhovory pro kabelové televize: K. Prokopová, M. Chadzipolichroni, M. Olešovská3. ÚTVAR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  

3.1. ODDĚLENÍ INFORMATIKY

Oddělení informatiky po celý rok zabezpečovalo všechny služby, které souvisí s výpočetní technikou: provoz uživatelských pracovišť, údržbu a provoz serverů, instalaci, údržbu a upgrade síťových prvků, správu antivirové ochrany a správu muzejní počítačové sítě. V dubnu nastoupil na oddělení informatiky nový správce sítě ing. Pavel Nezval a práci v muzeu ukončili dosavadní správci sítě ing. Robert Pasz a ing. Miroslav Zachariáš. V září nastoupila na oddělení RNDr. Marie Kocinová, která pracovala od dubna externě a její hlavní náplní je příprava a realizace školení. Programátor Zdeněk Mazal se naopak stal externím spolupracovníkem oddělení.

Počítačová síť

V roce 2003 bylo ukončeno zasíťování hlavních objektů muzea, tento rok se propojily do lokálních sítí menší dislokované pracoviště hudebního oddělení a oddělení genetiky. Obě pracoviště byla připojena k internetu a hudební oddělení se povedlo připojit také k serveru MZM. Byl proveden upgrade serveru na pracovišti ve Slatině.

Informační systém

Do informačního systému muzea byly doplněny příkazy ředitele, předpisy a vzory, zprávy odborové organizace a výstavní plán. Každý z uvedených dodatků administruje osoba, která je za jednotlivé činnosti odpovědná.

Školení

Školení uživatelů počítačů v MZM se tento rok provádělo přímo na pracovištích, která o školení projevila zájem. Školení byla zaměřena jednak obecně na práci v systému Windows, ale i na program Demus, který se používá pro dokumentaci sbírkových předmětů.

Externí školení Demus:
14. 9. 2004 Muzeum hlavního města Prahy
20. 9. 2004 Centrum hasičského hnutí Přibyslav
30. 9. 2004 Muzeum řemesel Letohrad
26. 10. 2004 Muzeum města Brna

Digitalizace sbírkových předmětů a dokumentace akcí

Na oddělení informatiky, pracovišti ISO, se provádí obrazová digitalizace sbírkových předmětů. V roce 2004 bylo obrazově zdokumentováno 2 763 předmětů. Průběžně probíhá přepis obrazového materiálu ze starých nosičů na DVD. Na oddělení se také zpracovává obrazová dokumentace různých muzejních akcí (výstavy, přednášky apod.), připravují se prezentační CD.

Demus

V dubnu byl zveřejněn nový modul Demus Geologie pro geologii, mineralogii a paleontologii, od října je k dispozici nová verze modulu Demus Entomologie. Byly zahájeny práce na modulech Archeologie a Historie. Na vývoji a testování oborových modulů Demusu se podíleli odborníci z řad muzeí.

Pokračuje služba převodu dat do Demusu, celkem bylo pro 8 muzeí převedeno kolem 400 tis. záznamů.

CESik

1. 2. 2004 byla uvedena do provozu nová verze programu CESik 1.2.1, která byla vypracována podle požadavků MK ČR. Je k dispozici na stránkách našeho muzea ke stažení, na požádání je zasílána zájemcům poštou na CD. Funguje poradenská služba telefonem, e-mailem, případně i úpravy dat apod. Zpracování CESik v MZM přešlo zcela pod Oddělení informatiky.

ProMuS

ProMuS je novým nástrojem pro zobrazování informací o sbírkových předmětech na internetu, přičemž rozsah a obsah zveřejněných údajů zůstává plně pod kontrolou správců sbírek. Je to univerzální prohlížeč libovolných tabulek, na stránkách našeho muzea je od srpna 2004 použit pro katalog knihovny MZM. Do nabídky byl ProMuS zařazen v dubnu tohoto roku.

Semináře, konference

Demus jako nástroj na evidenci muzejních předmětů byl prezentován na semináři “Muzea, galerie, knihovny v kraji Vysočina a evidenční programy” v Třebíči 25. 3. 2004.

Na semináři “Sbírky v počítači”, 27.–28. 4. 2004 NTM v Praze, byly předneseny dva příspěvky. První byl prezentací programu Demus (základní úvod, struktura dat, hlavní charakteristiky a přehled existujících modulů) a nové verze programu CESik (přehled vylepšení a rozdílů oproti předchozí verzi). Druhý příspěvek byl zaměřen na prohlížeč muzejních sbírek na internetu – ProMuS.

Podobná prezentace Demus a ProMuS byla předvedena na valné hromadě Uměleckohistorické společnosti 14. 5. 2004 v Praze.

Prezentace Demus a ProMuS se zaměřením na archeologii byla předvedena na konferenci “Počítačová podpora v archeologii” 24. 5. 2004 v Kravsku
u Znojma.

Na semináři “Fotografie jako ikonografický pramen” pořádaném Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici 15. 9. 2004 byl prezentován Demus, modul Fotoarchiv.

Na semináři “Inventarizace kulturních památek a jejich prvků – otázky využití v památkové péči” pořádaném Národním památkovým ústavem v Národním technickém muzeu 2. 11. 2004 byl prezentován Demus obecně.

Projekt CITeM byl prezentován na semináři “Informatizácia múzejníctva
a centrálna evidencia zbierok – CEMUZ” pořádaném 10. 12. 2004 v rámci akce NOSTALGIA expo 2004 ve SNM Bratislava.

Projekt CITeM

V březnu byl oddělením informatiky na MK ČR předložen projekt “Centrum pro rozvoj informačních technologií v muzejnictví”. Hlavním cílem projektu je vybudování metodického centra pro informační technologie s celostátní působností. Projekt byl MK ČR schválen a rozhodnutím ministra kultury ČR číslo 8/2004 ze dne 5. 11. 2004 byly do hlavní činnosti muzea přidány “metodicko-poradenské služby při využívání informačních technologií v oblasti správy
a prezentace sbírek”. Od 1. 1. 2005 v muzeu vzniká Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví.

Publikační činnost

Sborníky výše uvedených konferencí

Lenhart, Z., Podolníková J.: Systém Demus. Knihovnický zpravodaj Vysočiny 2004, č. 3.

Lenhart, Z.: Srdcem? Rozumem? CITeM!. Věstník AMG 2004, č. 6.

Zahraniční služební cesty

Slovensko, 6. 2. 2004, Jarmila Podolníková, Radka Durmonová, Zdeněk Lenhart, konzultace k projektu SNM a MK SR “Centrálna evidencia múzejných zbierok” (CEMUZ) a k projektu MZM “Centrum pro rozvoj informačních technologií v muzejnictví” (CITeM), navázání užší spolupráce.

Slovensko, 10. 12. 2004, Zdeněk Lenhart, účast na semináři “Informatizácia múzejníctva a centrálna evidencia zbierok – CEMUZ” pořádaném v rámci akce NOSTALGIA expo 2004 v SNM Bratislava, přednesení příspěvku “Projekt Centrum pro rozvoj informačních technologií v muzejnictví”.

 

3.2. ODDĚLENÍ KNIHOVNICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH SLUŽEB

Ústřední knihovna MZM

Knihovna Moravského zemského muzea v roce 2004 v souladu se svým posláním shromažďovala, zpracovávala, zpřístupňovala vědeckou literaturu a poskytovala odborné knihovnické, bibliografické a rešeršní služby nejen odborným zaměstnancům MZM, ale i široké veřejnosti. V současné době má knihovna MZM zaregistrováno 985 uživatelů, z toho 150 jich je registrováno v Ústřední knihovně. Celkový počet výpůjček za loňský rok činil 3 616 svazků (v ÚK 422).

Ke konci roku 2004 knihovna MZM čítala 431 975 svazků, roční přírůstek v knihovních jednotkách byl 4 977. Na Ústřední knihovnu z tohoto počtu připadá 46 318 knihovních jednotek s přírůstkem 120 kusů.

Muzeologická knihovna

Obsahuje k 31. 12. 2004 9 989 přírůstkových čísel, za rok 2004 přibylo 67 knihovních jednotek. Dvakrát ročně je vydávána informační brožura o nových přírůstcích. Pracoviště zajišťovalo během roku překlady a rešerše, popř. tlumočení pro potřeby odborných oddělení, ředitelství, edičního a výstavního oddělení. Významná byla jazyková spolupráce na řešení návratu odcizených plastik z budišovského parku, objevených v rakouském Kremsu, či podíl na přípravě mezinárodní konference Bezpečné muzeum, konané 10. – 11. 11. 2004 v Brně. Stejně jako v minulých letech fungoval při pracovišti sekretariát českého výboru ICOM.

Archiv MZM

Do ústřední spisovny archivu MZM bylo v roce 2004 přijato z 292 jednotek písemností z let 1969–2003, které obsahovaly 122 položek, v celkovém rozsahu 17 běžných metrů. Materiály byly přejaty z Odborové organizace, Ústavu Anthropos, Technicko-provozního oddělení a Oddělení práce a mezd. Archiv poskytoval v roce 2004 badatelské služby 4 oddělením MZM a dalším 8 badatelům, zejména studentům VŠ, z nichž jednomu byla vedena bakalářská práce. V archivu MZM byly zpracovány 2 geologicko-mineralogické inventáře Františkova muzea z let 1814–1822 a z roku 1859. Byla zahájena příprava na splnění podmínek nového zákona o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004). Pracoviště bylo technicky vybaveno pro plánovanou digitalizaci archivních fondů. Nadále byly zpracovávány katalogové karty, archivovány drobné tisky a vedena výstřižková služba.

Grantové projekty v roce 2004

Veřejné informační služby knihoven (VISK) – VISK 5 – Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven ČR – RETROKON: Vytvoření centrální databáze knižních a časopiseckých fondů Moravského zemského muzea v Ústřední knihovně muzea pomocí technologie RETROKON.

Tento projekt navazoval na předchozí programový projekt Věda a výzkum – Vytvoření centrální databáze fondů MZM a její zpřístupnění na Internetu. Bohužel byl program VISK 5 následkem povodní v roce 2002 zrušen, ale místo něj jsme dostali nabídku realizovat obdobný projekt v rámci programu “Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence”. Nabídku jsme přijali koncem roku 2003, výše dotace však byla o mnoho nižší, než jsme žádali. Realizace projektu byla prodloužena až do roku 2004 a cílem bylo dodat naše knihovní záznamy v digitální formě do Souborného katalogu ČR. Koncem roku 2003 byla navázána spolupráce se Souborným katalogem ČR a zkušebně poslány první záznamy. Během roku 2004 jsme řešili a opravovali nedostatky v našich záznamech, tak aby byly přijatelné pro Souborný katalog. Dnes již pravidelně odesíláme soubory monografií a pracujeme na záznamech periodik.

Členství v komisích a jiných profesních organizacích

 • Komise knihovníků Asociace Muzeí a galerií v ČR – člen Mgr. Renata Novotná
 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Jižní Morava – Ústřední knihovna MZM je institucionálním členem regionálního výboru SKIP
 • Členský výbor ICOM – PhDr. Pavla Seitlová – tajemnice výboru

Personální změny na oddělení v roce 2004

V květnu roku 2004 nastoupila do funkce knihovník – dokumentátor Dana Konečná na místo uvolněné po Janě Olivové.


  manazesky_model.gif (18K)  

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ODDĚLENÍ A ÚTVARů MZM

– STAV K 31. 12. 2004

Sekretariát ředitele

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. ŠULEŘ Petr

ředitel ústavu

BERKA Leoš

podnikový kontrolor, bezpečnostní technik

JÁNOŠÍK Ivan

vedoucí ostrahy

JÍLKOVÁ Věra

asistent ředitele

KRAUSE Jiří

řidič a údržbář

Mgr. KRČMÁŘ Alexandr

podnikový personalista, vedoucí autodopravy

SALÁT Libor

řidič

JUDr. SAPÁK Radoslav

podnikový právník

1. ODBORNÉ SEKCE

Historické vědy

1.1. HISTORICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. BRODESSER Slavomír

kurátor

BREJCHOVÁ Zdenka

dokumentátor – knihovník, do 31. 5.

PhDr. BŘEČKA Jan

kurátor

DOLEŽALOVÁ Monika

průvodce – pokladní

PhDr. FIŠER Zdeněk

kurátor

KRÁLOVÁ Eva

uklizečka

Mgr. MITÁČEK Jiří

kurátor

OLIVOVÁ Jana

dokumentátor, od 1. 2.

ONDRÁČKOVÁ Pavlína

dokumentátor, knihovník, od 1. 3.

SCHILDBERGER Vlastimil

konzervátor, restaurátor

1.2. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. BELCREDI Ludvík

kurátor

Ing. arch. BOREK Ivan

kurátor

PhDr. ČIŽMÁŘOVÁ Jana

kurátor

DOLEŽELOVÁ Silvie

dokumentátor – geodet

GALETA Patrik

lektor

PhDr. GALUŠKA Luděk, CSc.

vědecký pracovník

PhDr. HUMPOLOVÁ Alena

kurátor

PhDr. MĚCHUROVÁ Zdena, CSc.

kurátor

PhDr. NEKUDA Rostislav

kurátor

NOVÁKOVÁ Eva

uklizečka

POLÁKOVÁ Kateřina

restaurátor, preparátor

PŘÍHODOVÁ Charlota

preparátor, konzervátor

PhDr. SALAŠ Milan, CSc.

vědecký pracovník

ŠEVČÍKOVA Dana

konzervátor, restaurátor

ŠOUSTAROVÁ Helena

knihovník

1.3. NUMISMATICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. ŠMERDA Jan

kurátor

Mgr. GROSSMANNOVÁ Dagmar

kurátor

Mgr. KAŠPAROVÁ Dagmar

kurátor

PhDr. KUČEROVSKÁ Taťána

kurátor

ŠAFAŘÍK Oldřich

konzervátor

URBÁNKOVÁ Jarmila

uklizečka

Vědy o umění

1.4. ODDĚLENÍ DĚJIN LITERATURY

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. KŘÍŽOVÁ Jana

kurátor

Mgr. BARTOŠOVÁ Stanislava

kurátor

KUBEŠOVÁ Michaela

knihař

Mgr. KRAFLOVÁ Hana

kurátor

MATÝŠKOVÁ Běla

knihovník – dokumentátor

PAVLICOVÁ Miroslava

uklizečka

Bc. RICHTROVÁ Vilma

knihovník – dokumentátor

SCHILDBERGEROVÁ Petra

knihař

ZELINKOVÁ Miluše

uklizečka

1.5. ODDĚLENÍ DĚJIN DIVADLA

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. BLECHA Jaroslav

kurátor

LEHKÁ ZDEŃKA

uklizečka

PhDr. HAVLÍČKOVÁ Margita

kurátor

HERZANOVÁ Eva

konzervátor, restaurátor

Mgr. OCETKOVÁ Hana

kurátor

ŠEDÁ Helena

restaurátor – konzervátor

Mgr. VALENTOVÁ Veronika

kurátor

ZATLOUKALOVÁ Magdalena

dokumentátor

1.6. ODDĚLENÍ DĚJIN HUDBY

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. MALÝ František

kurátor

BURIÁNKOVÁ Jitka

lektor – dokumentátor

DOLEŽELOVÁ Eleonora

knihovník dokumentátor

HORÁKOVÁ Eva

uklizečka

PhDr. PŘIBÁŇOVÁ Svatava

kurátor

Mgr. ROMPORTLOVÁ Simona

kurátor

Mgr. ZAHRÁDKA Jiří

kurátor

Vědy o zemi

1.7. MINERALOGICKO-PETROGRAFICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. HOUZAR Stanislav

kurátor

BOBEK Jan

konzervátor

Mgr. CEMPÍREK Jan

kurátor

DOČKAL Petr

konzervátor

Mgr. DOLEŽALOVÁ Hana

lektor

Mgr. HRAZDIL Vladimír

kurátor

RNDr. NOVÁK Milan

kurátor

RNDr. PFEIFEROVÁ Anna

kurátor

SMRČKOVÁ Božena

uklizečka

ZELINKOVÁ Miluše

knihovník – dokumentátor

1.8. GEOLOGICKO-PALEONTOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. GREGOROVÁ Růžena

kurátor

DIVIŠ Karel

preparátor, konzervátor

Mgr. DOSTÁL Ondřej

kurátor

RNDr. HRDLIČKOVÁ Stanislava

kurátor – lektor

Mgr. IVANOV Martin, Dr.

kurátor, do 1. 4. 2004

JANOŠÍKOVÁ Olga

knihovník –- dokumentátor

SMRČKOVÁ Božena

uklizečka

Vědy o životě

1.9. ÚSTAV ANTHROPOS A PAVILON ANTHROPOS

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Doc. PhDr. OLIVA Martin, PhD.

vědecký pracovník

RNDr. DOČKALOVÁ Marta, PhD.

kurátor

Mgr. Dreslerová Gabriela

kurátor

HÁJKOVÁ Halyna

uklizečka

RNDr. HRNČÍŘOVÁ Martina

restaurátor

RNDr. JAROŠOVÁ Ivana

konzervátor – preparátor

KOSTRHUN Petr

dokumentátor – geodet

KOVAŘÍKOVÁ Yvona

restaurátor

Mgr. NERUDA Petr, PhD.

kurátor

Mgr. NERUDOVÁ Zdeňka, PhD.

konzervátor – preparátor

NOVÁK Karel

kurátor

PÍCHOVÁ Ludmila

technický dokumentátor

Mgr. ROBLÍČKOVÁ Martina, PhD.

kurátor

ROZSYPALOVÁ Irena

dokumentátor – knihovník

RUSKOVÁ Silvie

restaurátor – konzervátor

Mgr. TRUBAČOVÁ Tereza

restaurátor, preparátor

Doc. PhDr. VALOCH Karel, DrSc.

kurátor

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

NEUŽIL Oldřich

kastelán

FOJTOVÁ Blanka

program. prac. dokument.

FRANCOVÁ Dana

dozorce – informátor

JELÍNEK Jaroslav

dozorce – informátor

KREK Rudolf

dozorce – informátor

RUŽIČKOVÁ Eva

uklizečka

SKORKOVSKÁ Jitka

dozorce – informátor

Ing. VONDRÁČEK Rudolf

dozorce – informátor

ŽABSKÁ Marie

dozorce – informátor

1.10. ODDĚLENÍ PRO HISTORII BIOLOGICKÝCH VĚD – GENETIKA

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. SEKERÁK Jiří

kurátor

FIALOVÁ Marie

uklizečka

PhDr. MATALOVÁ Anna

kurátor

RNDr. MATALOVÁ Eva, PhD.

kurátor

Mgr. KUSÁKOVÁ Marcela

kurátor

SEKERÁKOVÁ Martina

knihovník – dokumentátor

RNDr. ŠTROUFOVÁ Zuzana

lektor

1.11. ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. DVOŘÁKOVÁ Hana

kurátor

PhDr. BERÁNKOVÁ Helena

kurátor

BLAŽENKOVÁ Lidmila

pokladní

DOLEŽELOVÁ Silvie

fotograf

DUFKOVÁ Libuše

restaurátor – konzervátor

HENČL Václav

konzervátor, restaurátor

HORÁKOVÁ Vlasta

knihovník – dokumentátor

PhDr. KALINOVÁ Alena

kurátor

MATĚJKOVÁ Marie

uklizečka

PhDr. NOVÁKOVÁ Lenka

kurátor

PhDr. PECHOVÁ Jarmila

kurátor

PECKOVÁ Ludmila

uklizečka

POLÁŠEK Petr, DiS.

konzervátor – preparátor

SIXTOVÁ Jana

knihovník dokumentátor

Ing. SKALICKÁ Štěpánka

konzervátor

SOKOLOVÁ Alena

preparátor – restaurátor

PhDr. VEČERKOVÁ Eva, CSc.

kurátor

ZAPLETALOVÁ Marie

pokladní

Systematická biologie

1.12. BOTANICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. SUTORÝ Karel

vědecký pracovník

RNDr. ANTONÍN Vladimír

vědecký pracovník

RNDr. DĚDEČKOVÁ Marta

knihovník

HORÁKOVÁ Vlasta

knihovník – dokumentátor

JAROŠOVÁ Yvetta

dokumentátor

Mgr. KUBEŠOVÁ Svatava

kurátor

Mgr. MĚŘÍNSKÁ Alena

preparátor – konzervátor

RNDr. NOVOTNÝ Ivan

kurátor

PAVLICOVÁ Miroslava

uklizečka

VÁGNER Alois

kurátor

1.13. ENTOMOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Ing. KOLIBÁČ Jiří, CSc.

vědecký pracovník

BOŽKOVÁ Alena

uklizečka

BOŽKOVÁ Alena

dokumentátor, knihovník

DEMBICKÝ Luboš

preparátor, konzervátor

Ing. KUBÁ Vítězslav

kurátor

Mgr. MALENOVSKÝ Igor

kurátor

1.14. ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. ŠEBELA Miroslav, CSc.

kurátor

BAŠTA Jaroslav

preparátor

RNDr. JANOUŠKOVÁ Milada

lektor-knihovník

JANTAČOVÁ Jana

uklízečka

KARASOVÁ Marcela

lektor-pokladní

Krátká Marie

lektor-pokladní

KUČERA Tomáš

technik akvárií, preparátor

PAVLÍČKOVÁ Jana

lektor-pokladní

Ing. PRÁŠEK Václav

kurátor

RNDr. SUTOROVÁ Helena

kurátor

VLASÁK Miroslav

preparátor

1.15. HYDROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. SKÁCELOVÁ Olga

kurátor

2. PREZENTAČNÍ ÚTVAR

2.1. PROGRAMOVÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. MIKULKA Jiří

Programový pracovník

JALŮVKOVÁ Romana

Programový pracovník – počítačový grafik

SEDLÁČKOVÁ Olga

Programový pracovník

SCHNIRCHOVÁ Dana

Programový pracovník

ZAHRADNÍČKOVÁ Lucie

Referent propagace

2.2. ODDĚLENÍ PROVOZU VÝSTAV A EXPOZIC

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

OBROVSKÁ Libuše

Kastelán

BRHLÍK Mikuláš

Technik – zvukař

BIČANOVÁ Viktorie

Pokladní – prodejce

ŘÍPOVÁ Renata

Pokladní – prodejce

KŘÍŽOVÁ Marta

Pokladní

PRASKOVÁ Marcelina

Pokladní

VYDROVÁ Jitka

Pokladní

ZAUSOVÁ Soňa

Pokladní

PhDr. BECHYŇOVÁ Jana

Dozorce – informátor

BUCHTOVÁ Marie

Dozorce – informátor

HOFÍRKOVÁ Drahomíra

Dozorce – informátor

HOCHMANOVÁ Jitka

Dozorce – informátor

JARUŠKOVÁ Alice

Dozorce – informátor

KLEMOVÁ Zuzana

Dozorce – informátor

KUČERA Luboš

Dozorce – informátor

KUNEŠOVÁ Eva

Dozorce – informátor

MIKULÁŠKOVÁ Marie

Dozorce – informátor

MUŽÍK Helmut

Dozorce – informátor

Mgr. NAVRÁTILOVÁ Alena

Dozorce – informátor

NEKUDOVÁ Vladislava

Dozorce – informátor

NĚMEČKOVÁ Hana

Dozorce – informátor

STARÝ Jaromír

Dozorce – informátor

VRÁNOVÁ Jitka

Dozorce – informátor

Mgr. BLEŠOVÁ Hana

Šatnář

MŰLLEROVÁ Marta

Šatnář

2.3. EDIČNÍ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PhDr. NOVOTNÁ Lea

Redaktor

Mgr. SYROVÁ Iljuše

Redaktor

TOMSOVÁ Michaela

Technicko výtvarný redaktor

HLAVATKOVÁ Eva

Obchodní referent

Mgr. HOLÁ Zuzana

Obchodní referent

NOVOTNÁ Zdeňka

Tiskař – technický pracovník tisku

BAJER Jaroslav

(od 1. 2. 2004) Tiskař – technický pracovník tisku

LINHARTOVÁ Eva

Knihař

STŘECHA Dobroslav

Tiskař – technický pracovník tisku

2.4. VÝSTAVNÍ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

JEŽOREK Jan

Výstavář

JAREŠOVÁ Radmila

Výstavář

MRHAČOVÁ Jaroslava

Výstavář

ŠVEHLÍK Pavel

Výstavář

GOTTWALD Miroslav

Výstavář

MODLITBA Petr

Výstavář

2.5. DĚTSKÉ MUZEUM

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

PaedDr. POLÁKOVÁ Zdena

Programový pracovník

PhDr. JELÍNKOVÁ Eva

Programový pracovník

CHADZIPOLICHRONI Marta

Lektor

OLEŠOVSKÁ Monika

Lektor

PROKOPOVÁ Kamila

Lektor

Bc. ŠMÍDKOVÁ Šárka

Lektor

3. ÚTVAR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

3.1. ODDĚLENÍ INFORMATIKY

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

RNDr. PODOLNÍKOVÁ Jarmila

programátor

DIVÁCKÝ Roman

správce sítě

Ing. DURMONOVÁ Radomíra

správce informačních a komunikačních technologií

Ing. JANKOVIČOVÁ Pavla

programátor

JURSA Kamil

dokumentátor – fotograf

KLEČKA Zdeněk

kameraman – střihač

RNDr. KOCINOVÁ Marie

správce informačních a komunikačních technologií

Mgr. LENHART Zdeněk

systémový analytik

MAZAL Zdeněk

programátor

NÁDENÍČKOVÁ Hana

uklizečka

Ing. NEZVAL Pavel

správce sítě

Ing. PASZ Robert

programátor

RNDr. PROCHÁZKA Jan

technický dokumentátor

Ing. ZACHARIÁŠ Miroslav

programátor

3.2. ODDĚLENÍ KNIHOVNICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH SLUŽEB

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Mgr. NOVOTNÁ Renata

knihovník – informatik

Mgr. OBROVSKÝ Jan

archivář – informační pracovník

OLIVOVÁ Jana

knihovník – dokumentátor

Mgr. PEIGEROVÁ Jitka

archivář – informační pracovník

PhDr. SEITLOVÁ Pavla

knihovník – informační pracovník

SPILKOVÁ Ivona

knihovník

4. EKONOMICKÝ ÚTVAR

4.1. EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Ing. RŮŽIČKOVÁ Růžena

ekonom

ADAMCOVÁ Vlasta

všeobecná účetní

KOUDELKOVÁ Jana

účetní

MANCOVÁ Drahomíra

finanční účetní – pokladní

Bc. URBÁNKOVÁ Jana

všeobecná účetní

4.2. ODDĚLENÍ PAM

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

BUCHTOVÁ Jindřiška

ekonom práce a mezd

MOTYČKOVÁ Zlata

mzdová účetní

PLŠKOVÁ Zita DiS.

mzdová účetní

5. TECHNICKO-PROVOZNÍ ÚTVAR

5.1. TECHNICKO-INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Ing. HLAVÁČEK Petr

technický pracovník

Ing. KILIÁN Petr

stavební technik

SYCHRA Jiří

zásobovač PPS, ZP

TROPPOVÁ Hana

referent

5.2. SPRÁVA BUDOV A ODDĚLENÍ ÚDRŽBY

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

Ing. PACAL Miroslav

správce budov

ADAMOVÁ Dagmar

uklizečka

BUNĎÁLEK Antonín

provozní elektrikář

FIŠER Josef

instalatér topenář

SVOBODOVÁ Libuše

uklizečka

HALFAROVÁ Jozefa

uklizečka

KAMPFOVÁ Jana

kastelán

KONSBULOVÁ Mária

telefonista

KONŠEL Vladimír

provozní elektrikář

KREJČIŘÍK Petr

správce objektu – údržbář

LISÝ Jan

zedník

MAZEL Roman

provozní elektrikář

NOVOTNÝ Karel

instalatér topenář

PESLAR Emil

instalatér topenář

PŘÍHODA Jiří

domovník – údržbář

PŘÍHODOVÁ Charlota

domovník

PULDOVÁ Dana

administrativní pracovnice

ROŽNOVSKÝ Silvestr

zedník

STRAKA Richard

manipulační dělník

STRAKA Vladimír

instalatér topenář

ŠAFAŘÍK Oldřich

zahradník

ŠEVČÍK Emil

manipulační dělník

ŠOMANOVÁ Marie

uklizečka

TESAŘOVÁ Jaroslava

správce objektu

VÁLEK Jaromír

truhlář

VIKLICKÁ Miloslava

uklizečka

ZABIL Josef

technický pracovník

ZACHEUSOVÁ Pavlína

uklizečka

ZIKMUNDOVÁ Věra

technický pracovník

ODDĚLENÍ OSTRAHY

Jméno

Odborné a pracovní zaměření

JANOŠÍK Ivan

referent ostrahy

BALÁŠ Jan

pracovník ostrahy

BERKOVÁ Jana

pracovník ostrahy

ČECH Milan

pracovník ostrahy

DRÁPALOVÁ Martina

pracovník ostrahy

KALINA Martin

pracovník ostrahy

KLIMEŠ Miloš

pracovník ostrahy

KLIMEŠ Stanislav

pracovník ostrahy

KVARDA František

pracovník ostrahy

KVĚTONOVÁ Miloslava

pracovník ostrahy

LOJKOVÁ Květoslava

pracovník ostrahy

MAREK Jan

pracovník ostrahy

Mgr. MARKOVÁ Věra

pracovník ostrahy

MEDEK Vladimír

pracovník ostrahy

MUSELÍK Jiří

pracovník ostrahy

PANÁKOVÁ Ivana

pracovník ostrahy

SOUČEK Vladimír

pracovník ostrahy

SOUKUPOVÁ Radmila

pracovník ostrahy

STEJSKAL Miroslav

pracovník ostrahy

SZÖKEOVÁ Priska

pracovník ostrahy

TESAŘ Antonín

pracovník ostrahy

URBÁNKOVÁ Jarmila

pracovník ostrahy

VELEBA Ladislav

pracovník ostrahy

VODIČKOVÁ Karla

pracovník ostrahy

VODIČKOVÁ Věra

pracovník ostrahy

Ing. VONDRÁČEK Rudolf

pracovník ostrahy

ZLÁMAL Marianna

pracovník ostrahy

 

INSTITUCIONÁLNÍ VĚDECKÝ ZÁMĚR MZM (1999–2004)
“Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje české státnosti”
(MKOCEZ00F2401)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Moravské zemské muzeum bylo v roce 1817 založeno především proto, aby dlouhodobě dokumentovalo vývoj přírody a společnosti na Moravě. Základní podstatou jeho společensko-vědních oborů pak nepřímo je i zkoumání fenoménu Moravy v procesu vzniku ideje české státnosti. Tato problematika byla a místy ještě i je poznamenána řadou mýtů, z nichž některé mohou být i kontraproduktivní, ovšem další se naopak mohou stát také jedním ze základních kamenů při utváření nové české státnosti. Moderní český národ a současný český stát vyrůstají podle nás ze dvou stejně hlubokých a pevných kořenů. Tím prvním je kořen moravský, jehož počátky sahají do 9. století, do doby Svatoplukovy a Metodějovy. Druhý je kořen český vyrůstající ze státu prvních Přemyslovců. Bylo by hříchem, kdybychom se vědomým podetnutím některého z kořenů zbavili. Oba totiž stejnou měrou svými ideály zásobují jak současný český národ, tak i současný český stát.

Moravské zemské muzeum disponuje ve svých odborných a vědeckých pracovnících dostatkem kapacit k tomu, aby dokázalo v oblasti archeologie, historie, dějin hudby, divadla a literatury, numizmatiky i etnologie sledovat nejen vývoj mýtů a především idejí, které vedly k představě české státnosti, ale i jejich zápas s iredentními či separatistickými tendencemi, jež se čas od času objevují.

2. Plnění a výsledky

Na řešení institucionálního záměru “Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje české státnosti” se v letech 1999–2004 podílelo celkem 18 odborníků, pracovníků 7 ústavů či oddělení Moravského zemského muzea. Tito pracovníci za sledované období vypracovali 138 položek vědeckého charakteru. Pod těmi chápeme publikované monografie, části monografií, studie v odborném periodickém a nebo účelovém tisku. Dále pronesli celkem 62 odborných přednášek a to výhradně na akcích vědeckého charakteru, tedy na seminářích, kolokviích, konferencích nebo symposiích, většinou domácích, často ovšem se zahraniční účastí, nescházely však ani účasti na vědeckých aktivitách v zahraničí. Celá řada zúčastněných jsou zároveň spoluřešitelé nebo i řešitelé vlastních grantových úkolů v plněných rámci GAČR nebo AVČR. Výstav na úrovni tvorby libreta a scénáře s odbornou tematikou realizovali řešitelé institucionálního záměru celkem 41. Některé z těchto výstav měly charakter rozsáhlých reprezentačních projektů (např. Východní křesťanství), další byly úspěšné do té míry, že došlo k jejich instalaci i v zahraničí, např. ve Finsku, Slovinsku, Lucembursku, Holandsku, na Ukrajině nebo v Rakousku. Blíže k tomu viz. Příloha číslo 1 a 2.

Terénní výzkum byl u jednotlivých spolupracovníků většinou v přímém souladu s jejich dlouhodobým vědeckým zaměřením. Pracovníci Archeologického ústavu se zabývali zejména obdobím Velké Moravy a vrcholného středověku. Sledovány byly hlavně otázky týkající se role mocenských center a jejich obyvatel při vzniku velkomoravského státu, dále počátky christianizace a otázky spojené s poznáním struktury a života vrcholně středověkých vesnic a osad. Pracovnice Etnografického ústavu se zabývali studiem lidových zvyklostí a prvků religiozity jednotlivých regionů Moravy a národnostních menšin, záměr antropologů směřoval především k moravským Lucemburkům. Souvisel s plánovaným odkrytím jejich hrobů, spojeným s průzkumem jejich kosterních pozůstatků. Široký byl záběr historiků. Ti sledovali projevy související s prvním, druhým i třetím odbojem, dále sledovali mentalitu a myšlení jedinců různých sociálních a národnostních skupin v době národního obrození na Moravě i projevy moravského patriotismu a uvědomění v různých obdobích novověku. Záměr historiků hudby je už tradičně spojen s významnou osobností Leoše Janáčka a některými dalšími skladateli, např. Josefem Schreierem, historici divadla se zabývali proměnami českého loutkového divadla a divadelní kulturou počátku 20. století především v oblasti národnostně rozděleného Brna. Konečně pracovníci Numismatického oddělení upřeli svůj záměr na medailérskou tvorbu a samozřejmě na vývoj peněz v zemích koruny české, především pak na denárovou a tolarovou měnu. Blíže k této části viz. Příloha číslo 1.

3. Hlavní výstupy

Autorsky nejvýrazněji se na plnění záměru podílel samotný řešitel PhDr. L. Galuška, Csc., spolu s ním pak především historici PhDr. J. Břečka a PhDr. Z. Fišer a etnografka PhDr. E. Večerková, Csc. Výsledky plnění byly publikovány průběžně. Jako hlavní forma výstupů byly zvoleny monografie a zásadní stati, jejichž realizace a dodání do distribuční sítě spadly do roku 2004. Představují je zejména následující publikace:

GALUŠKA L. 2004: Slované. Doteky předků. O Životě na Moravě 6.–10. století. Vydalo Moravské zemské muzeum, Brno, 150 stran.

BŘEČKA J. 2004: Silver B neodpovídá. Historie čs. výsadkové skupiny z Velké Británie za 2. světové války. Brno, 124 stran.

ŠMERDA J. 2004: Mince zemí koruny české. Znojmo, 134 stran.

DVOŘÁKOVÁ H. 2004: Marginal Notes concerning the Study of Folk Religiosity in the Czech Lands. In: Ethnology of Religion. Budapest.

FIŠER Z. – PODBORSKÝ V. 2004: Innocenc Ladislav Červinka. Archeolog, numismatik, muzejník a vlastivědný pracovník. Brmo, 179 stran.

Kromě uvedených lze k významným výstupům plnění institucionálního záměru přiřadit i v současnosti dokončené, resp. před dokončením se nacházející monografie, které téměř jistě vyjdou tiskem v roce 2005. Jde především o práci PhDr. L. Belcrediho s pracovním titulem Archeologické výzkumy zaniklé středověké vsi Bystřec 1975-2005 a sborník studií který v komplexnosti pojedná o dějinné roli moravských Lucemburků v procesu konstituování české státnosti, jehož editorem je RNDr. M. Dočkalová, PhD.

4. Závěr

Téma “Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje české státnosti” je velmi rozsáhlé na to, aby k jeho komplexnímu vyřešení došlo jen a pouze prostřednictvím řešení institucionálního záměru jedné organizace. Zásadní krok však byl učiněn. V průběhu plnění záměru došlo k vyhodnocení nemalé části sbírkových předmětů muzea, k získání několika významných fondů, k proslovení a vypublikování zásadních vědeckých myšlenek a závěrů. Téma zůstává aktuální i nadále, ba ukazuje se, že je v současnosti ještě aktuálnější, než tomu bylo v době, kdy se MZM o záměr ucházelo. Dokládá to současné intenzivní hledání kořenů státnosti i národní identity, které zcela jasně vyplývá ze snah našich předních historiků, např. D. Třeštíka, i dalších odborníků zabývajících se touto tematikou. Je zřejmé, že nejinak tomu bude v budoucnosti. Zainteresovaní pracovníci Moravského zemského muzea tak mohou a jistě i budou, nadále pokračovat v kurzu nastoleném institucionálním záměrem z let 1999–2004 .

Institucionální vědecký záměr MZM (1999–2004)
“Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské
a panonské a jejich dokumentace” (MKOCEZ 00F 2402)

Závěrečná zpráva

Řešitelé: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.; prof. RNDr. Milan Novák, CSc; Mgr. Vladimír Hrazdil; Mgr. Igor Malenovský; Ing. Jiří Kolibáč, CSc.; Ing. Vítězslav Kubáň; Mgr. Martin Ivanov, Dr.; RNDr. Růžena Gregorová.; Mgr. Ondřej Dostál; RNDr. Pavel Lauterer; RNDr. Karel Sutorý, CSc.; RNDr. Vladimír Antonín, CSc.; RNDr. Svatava Kubešová; RNDr. Miroslav Šebela, CSc.; Ing. Václav Prášek.

1. Výsledky za jednotlivá oddělení

1.1. Botanika

Evropské druhy rodů Hemimycena, Delicatula, Xeromphalina
a Fayodia
s. l. 1998-2000 (Antonín). Byla zpracována evropská monografie rodů Hemimycena, Delicatula, Xeromphalina, Rickenella, Resinomycena, Fayodia, Gamundia a Myxomphalia.

Makromycety vybraných chráněných krajinných oblastí a jiných chráněných území. Terénní výzkum a zpracování sběrů. (Antonín). “Žďárské vrchy”. “Makromycety Litovelské Pomoraví” 1999–2000. “Makromycety Bílé Karpaty – makromycety vybraných chráněných území”. 1998–2000. “Makromycety PR Velký Polom v CHKO Železné hory”, 2001. “Makromycety Národního parku České Švýcarsko”, 2002–2004. Po skončení projektu plánována souborná publikace.

Cévnaté rostliny, makromycety a mechorosty, vybraných chráněných území okresu Blansko 1999–2000 (Antonín, Kubešová a Sutorý). Terénní výzkum a zpracování sběrů.

Makromycety a mechorosty dobývacího prostoru Lomu Mokrá a vybraných dvou chráněných území (PR Velký Hornek, PR Údolí Říčky” 2000–2002 (Antonín, Kubešová).

Makromycety a mechorosty NPR Býčí skála, 2002–2004 (Antonín), 2002–2003 (S. Kubešová). Terénní výzkum a zpracování sběrů. Roční zprávy pravidelně odevzdávány Správě CHKO Moravský kras.

Bryologický průzkum reliktních stanovišť na jihozápadní Moravě 1999 (Kubešová). Část publikací vyšla v 2000, 2001, 2002 a 2003 a část je v přípravě.

Bryoflóra kolem svítidel v přístupných jeskyních Moravského krasu. 2000 (Kubešová). Výsledky viz Kubešová 2001. Na tento výzkum navazuje i projekt likvidace lampenflory v přístupných jeskyních Moravského krasu. Projekt ve spolupráci s Katedrou geologie a mineralogie MU, 2000 (Kubešová). Zpráva odevzdána na Správu CHKO, Blansko. Dále výsledky publikovány 2001, 2002 a 2003.

Ověření vybraných lokalit druhů Buxbaumia viridis, Dicranum viride a Drepanocladus vernicosus. V rámci projektu Natura 2000, 2000–2003 (Kubešová). Roční zprávy odevzdávané v jednotlivých letech. Dále publikace v tisku (2004).

Pilotní bryofloristický průzkum lokalit V. Dářko a Radostínské rašeliniště. Průzkum ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy 2002 (Kubešová). Roční zpráva odevzdána na Správě CHKO Žďárské vrchy, Žďár n. S.

Floristický výzkum v Moravském krasu, Macocha, (2000–2003, Kubešová, Sutorý) výzkum vyšších rostlin a mechorostů v této unikátní lokalitě. Byla provedena rešerše literatury a lokalita byla několikrát navštívena (včetně průzkumu stěn horolezeckou technikou). Z tohoto výzkumu vyplývá i nutnost řešení problematiky druhu Cortusa matthioli na Moravě. Jediná reliktní lokalita v České republice leží právě v propasti Macocha. Pro srovnání byl opatřen živý matriál z lokalit ve Švýcarsku, Rakousku, Slovensku a Rumunsku a byla na něm provedena analýza DNA. Dále byl tento materiál zkoumán pomocí proudové cytometrie. (2002, 2003 Sutorý). Přes dlouhodobou izolaci (cca 8 000 let) se nepodařilo nalézt podstatnější odchylky od rostlin z různých míst evropské části areálu. Pro srovnání s krasem v ČR byla provedena i floristická studie vyšších rostlin a mechorostů krasové oblasti v pohoří Bihor (Rumunsko) sběr materiálu 2002, 2003 (Sutorý, Kubešová)

Studium rodu Cynoglossum. Studium herbářového materiálu a materiálu v terénu (Turecko 1999, 2002, Švýcarsko 2003, Španělsko, Francie 2000–2003 Sutorý). Výsledky jsou připravovány k publikaci. Ukazuje se, že C. germanicum ze Španělska se liší na subspecifické úrovni od nominátního poddruhu.

Studium výskytu některých zplanělých druhů na Moravě. (Sutorý). U druhu Cicerbita macrophylla bylo nalezeno 8 nových lokalit převážně na JZ Moravy. U druhu Echinocystis lobata byla zjištěna nová oblast výskytu na JZ Moravě.(Sutorý 2000). Druh Brunnera macrophylla byl zjištěn jako nový pro Slezsko. (Sutorý 2000).

Herbářové materiály typového charakteru ve sbírce Konstantina Munch-Bellinghausena. Jedná se o významnou sbírku (cca 12 000 dokladů) z počátku 19. Století, která obsahuje cca 1 000 herbářových položek typového charakteru. 1999 –2003, 3 práce byly publikovány (Sutorý 2000, 2003), jedna je připravena do tisku.

Studium rodu Verbascum v Evropě a jeho vývojovém centru v Malé Asii. Probíhal terénní výzkum, rešerše literatury (1999–2003 Sutorý).

Zpracování rodů Cerinthe, Nonea, Omphalodes, Cynoglossum pro dílo Květena ČR. (Sutorý 2000). Rod Onopordon je v tisku, vyšla jen menší studie (Sutorý 2001).

1.2. Entomologie

Dlouhodobý terénní výzkum brouků skupiny Cucujiformia (Cleroidea, Cucujoidea, Lymexylonoidea) v zachovalých územích zejména Beskyd a jižní Moravy; zvláště se zaměřením na dosud neznámé larvy zástupců uvedených skupin.

Účast v mezinárodních projektech mapujících faunu ČR v rámci Evropy nebo palearktické oblasti. Již publikována je databáze Fauna Europea, která je volně přístupná na internetu. Další významná, avšak dosud pokračující práce, je účast na tvorbě Katalogu palearktických brouků, který je redigován ve Švýcarsku.

Fylogeneze, biogeografie a morfologie nadčeledi Cleroidea. Byly publikovány 3 poměrně rozsáhlé a významné studie pracující s tímto tématem. Mimo to autor pracoval i na dalších rozsáhlých projektech, které dosud nebyly dány do tisku. Jsou to zejména “Přehled rodové klasifikace Trogositidae” a “Ustanovení tribů v Cleridae”. V roce 2000 byly publikovány dvě rozsáhlé a významné práce o nadčeledi Buprestoidea, které byly rovněž zaměřeny na fylogenezi a morfologii.

Výzkum rozšíření a biologie vybraných druhů čeledi Buprestidae
a čeledi Scarabaeidae. Uvedené druhy byly vybrány se zřetelem na zadání projektu, jejich rozšíření a způsob života dobře dokumentují zkoumané území. K naplnění tohoto záměru byly uskutečněny terénní práce, které byly v letech 2001-2004 v České republice, v Maďarsku, v Rusku, ve Francii do Porýní a oblasti Fontainebleau u Paříže. Výzkum na Slovensku byl omezen pouze na již existující sběry. Studium výše uvedených druhů bylo doplněno studiem materiálu v museích v ČR, Evropě a desítkách soukromých sbírek.

Faunistický výzkum hmyzu řádu Hemiptera v České republice, především skupin Fulgoromorpha a Cicadomorpha (křísi) a Sternorrhyncha: Psylloidea (mery). Tato činnost navazuje na dlouholetou poválečnou tradici entomologického oddělení MZM. Od roku 1998 se studuje podrobněji oblast Bílých Karpat, která je z hlediska tematického zaměření institucionálního grantu (přírodní poměry na styku hercynské, karpatské a panonské soustavy) obzvláště zajímaváTerénní faunistický výzkum se v minulých letech (2000-2003) dále soustředil do CHKO Kokořínsko. Během terénních výzkumů v těchto i dalších oblastech ČR a střední Evropy a studia muzejních sbírek byly získány i údaje o výskytu přibližně tří desítek druhů z České republiky, resp. Slovenska dosud neznámých, některé z nich byly v minulých letech již zpracovány publikačně. Ekologie společenstev polokřídlého hmyzu (Hemiptera) v travních porostech a využití této skupiny pro biomonitoring v ochraně přírody. Konkrétní vědecký projekt vznikl ve spolupráci se Správou CHKO Bílé Karpaty, Ústavem půdní biologie AV ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci v roce 2000 a bude uzavřen letos. Porovnává 24 studijních ploch s odlišným režimem obhospodařování (kosení, různá intenzita a charakter pastvy). Má za cíl v širších souvislostech (pedobiologie, fytocenologie, entomologie, hospodářský výnos) zhodnotit otázku managementu lučních společenstev v maloplošných zvláště chráněných územích v Bílých Karpatech. Taxonomie a fylogeneze mer (Hemiptera: Psylloidea) s použitím převážně morfologických dat dospělců a larev věnuji především u čeledi Phacopteronidae, dvě publikace jsem ve spolupráci s Dr. Danielem Burckhardtem (Naturhistorisches Museum Basel, Švýcarsko) uveřejnil i v rámci čeledi Psyllidae (neotropický rod Baccharopelma, orientální rod Lautereropsis). Zástupci studovaných skupin jsou rozšířeni především v tropech, jejich studium však má význam pro objasnění fylogeneze Psylloidea jako celku, čeleď Phacopteronidae je navíc zajímavým modelem pro studium obecných vztahů fytofág-hostitelská rostlina a historické biogeografie. Aktivní účast na “Third European Hemiptera Congress” v Petrohradu (červen 2004) byla mou nejvýznamnější zahraniční cestou za minulé období.

V roce 2004 se začal zpracovávat kritický přehled dosud málo známého řádu Strepsiptera (řásnokřídlí) v České republice. Strepsiptera jsou parazitickou skupinou napadající blanokřídlý hmyz a křísy, s komplikovanou životní strategií. Revize sbírek této skupiny v Národním muzeu v Praze, vyhodnocení nově shromážděného materiálu a příprava rukopisu publikace jsou v průběhu.

Faunistika křísů a mer (Hemiptera: Auchenorrhyncha, Psylloidea) střední Evropy. Kompletní vyhodnocení velmi bohatého materiálu mer podčeledi Psyllinae ve sbírkách Moravského zemského muzea a všech literárních zdrojů z území Moravy, zpracované do podoby publikace (1999). Méně rozsáhlé publikace věnované faunistickým novinkám z České republiky a Slovenska a tří různých oblastí Rakouska a Německa.

Systematika mer (Hemiptera: Psylloidea) západního palearktu. Taxonomické revize kritických skupin soustředěných okolo druhů Craspedolepta flavipennis, Trioza cirsii, Trioza galii a Trioza rotundata s důrazem na střední Evropu (publikace vyšly 2002).

1.3. Paleontologie

Ústav geologie a paleontologie

Vývoj fosilních společenstev rybí fauny terciéru Západních a Východních Karpat a její korelace s geneticky příbuznými oblastmi Evropy (Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko). Paleogeografické, biostratigrafické, paleoekologiecké zhodnocení společenstev a sledování jejich změn v průběhu oligocénu.

Osteologická a morfologická analýza zástupců čeledí Gonostomatidae, Phosichthyidae, Sternoptychidae z moravských lokalit a jejich korelace s ostatními oblastmi Karpat.

Systematická pozice nového oligocenního rodu světélkujících ryb (čeleď Myctophidae) z oblasti Karpat.

Determinace žraločí fauny v terciéru Západních Karpat.

Determinace rybí fauny z nové lokality Hustopeče.

Mezinárodní projekt “Reedition of the Karpatian Stratotype” – byl zpracován a determinován materiál fosilních ryb z vrtů Dražovice HJ 302, Závod a lokality Strachotín.

Systematický terénní výzkum na lokalitě Litenčice – poskytl na cca 1 000 ks fosilního materiálu, který umožní komplexní zpracování této lokality. Vedle nálezů fosilních ryb byl v roce 2004 zaznamenán unikátní nález kosterních zbytků ptáka (Aves). Byl tak velmi obohacen sbírkový fond oddělení a kolekce rybí fauny menilitového souvrství se stává nejvýznamnější v republice.

Studium zástupců čeledi Gonostomatidae (rod Scopeloides) z lokality Elam (Irán) v kolekci Národního přírodovědného muzea v Paříži za účelem korelace z fosilním materiálem Západních Karpat.

Předběžné, ale vědecky velmi perspektivní studium kolekce fosilních ryb z rakouských Pucking, Etelsberg, Weikerl See ( Horní Rakousko), která je uložena v Naturhistorisches museum ve Vídni

Studium fosilních ryb z lokality Froidfontaine (Francie v Musée G. Cuvier, Montbeliard) za účelem korelace s rybí faunou Západních Karpat.

Spolupráce při studiu fosilních ryb z lokality Frauweiller – Německo za účelem korelace s rybí faunou Západních Karpat.

V červnu 2004 uspořádána mezinárodní konference EAVP (2nd European association of Vertebrate paleontologists) v prostorách MZM a byl vydán Sborník abstraktů (eds. Dostál, Gregorová, Ivanov)

Cílem studia byl výzkum spodnopermských nalezišť v okolí Boskovic a Letovic. Výzkum byl soustředěn především na lokality Obora, Svitávka a Zboněk. Z lokalit Obora a Zboněk byl nasbírán velmi zajímavý materiál, který je v současné době intenzivně studován.

Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a dokumentace současného stavu lokalit. Studium herpetofauny.

Hlavní pozornost věnována studiu kraniální osteologie evropských zástupců užovek rodu Natrix. Provedena byla podrobná srovnávací studia kraniálního skeletu asijských a severoamerických zástupců rodů Natrix, Nerodia, Seminatrix a Thamnophis. Zájem byl zaměřen též na výzkum faunistického složení herpetofauny některých kenozoických lokalit Evropy, především unikátní lokality Mokrá-lom, která je v současnosti naší jednou z nejvýznamnějších lokalit s terestrickou faunou obratlovců. Studiem paleoherpetologických společenstev se zřejmě podařilo vyřešit i otázku stratigrafického stáří fosiliferních sedimentů pukliny 1/2001 Malá želví.

1.4. Ústav Anthropos

Práce byly zaměřeny na studium význačných profilů a osteologického materiálu ve vybraných jeskyních Moravského krasu a pleistocénních sedimentů v regionu. Byl proveden archeologický a paleontologický výzkum staropleistocenního suťového kužele na Stránské skále u Brna (terénní dokumentace, zpracování savčí mikrofauny, dokumentace zanikajících profilů Moravy a zejména záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních (stratigrafie, osteologie, dokumentace fotografická, grafická). Dále proběhla dokumentace zanikajících profilů Moravy, sledování lokalit Modřice, Černovice I, Černovice II, Žabčice, Bratčice, Kounicova ul., Horní Heršpice aj. Další etapa byla věnována výzkumu středopleistocenní paleontologické lokality Javoříčko ve spolupráci s Katedrou geologie Přírodovědecké fakulty MU Brno. Samostatnou částí výzkumů bylo zpracování zvířecího osteologického materiálu ze šesti lokalit náležejících do doby bronzové, a to ze sídliště v Moravské Nové Vsi, ve Šlapanicích (u Brna), v Hrádku (u Znojma), v Blučině-Cezavách, v Olomouci-Slavoníně a ve Velimi-Skalce. Celkem bylo z těchto lokalit zhodnoceno osm souborů zvířecích kostí pocházejících z různých časových úseků doby bronzové, od kultury unětické po kulturu velatickou a lužickou. Zvířecí kosti z těchto lokalit byly determinovány po stránce druhové i anatomické, hodnoceno jejich ontogenetické stáří a evidován výskyt stop po činnosti člověka. Zkoumané lokality byly následně porovnávány z hlediska četnosti výskytu jednotlivých taxonů domácích i divokých zvířat, z hlediska ontogenetického stáří jedinců, z hlediska četnosti výskytu jednotlivých kostí skeletu, z hlediska pravděpodobné velikosti jedinců daných zvířat a z hlediska lidské manipulace se zvířecími kostmi. Byl vytvořen pravděpodobný model chovu domácích zvířat a způsobu zacházení s nimi v průběhu doby bronzové.

1.5. Hydrobiologie

Výzkum byl orientován na dokumentaci stavu vodních a mokřadních biotopů. Byly studovány tůně v říčních aluviích: zejména dolní Podyjí, dále Litovelské Pomoraví, horní Lužnice aj., dále rybníky – studium mikroflóry rybníků v chráněných územích (NPR Lednické rybníky, Písečný rybník a další) – management k zachování a zvýšení biodiverzity, srovnání litorálů tůní a extenzívních rybníků; problematika vodních květů na rybnících (Olšovec u Jedovnic) a extrémní biotopy – např. slatiniště “Jezero u Vacenovic”, smáčené skály, nově vzniklé mokřady v průmyslové krajině. Zváštní pozornost byla věnována studánkám širšího okolí Brna – srovnání oživení různých typů pramenů a jejich mikrobiotopů, srovnání s extrémními biotopy v průmyslové krajině.

Účast na seminářích a konferencích: pravidelné pracovní konference České algologické společnosti (dříve Algologické sekce České botanické společnosti); Chantransia – konference mladých algologů (3x jako lektor s přednáškami o tůních); mezinárodní fykologické symposium (Polsko) 3x; seminář “Péče o rybniční rezervace” Písek 1999; konference “Společenské a přírodní složky krajiny v širší oblasti energetické soustavy Dukovany – Dalešice”; seminář Třeboňsko 2000; konference “ Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen” Lužnice u Třeboně 2000; “Mokřady 2000”; konference České a slovenské limnologické společnosti 2000, 2003; seminář “Šetrný management rybničních rezervací” Chlum u Třeboně 2001; seminář IPA Planta Europaea Praha 2003; mezinárodní kongres SIL (Societas Internationalis Limnologicae) Lahti, Finsko 2004.

Z výsledků práce lze zvláště uvést: popsán nový druh sinice Dichothrix ledereri Skácelová 2004
shrnutí poznatků o flóře sinic a řas tůní říčních aluvií do doktorské disertační práce “Flóra sinic a řas říčních aluvií”
shromáždění materiálu ke studiu sinic rodů Merisnmopedia, Coccopedia, Cylindrospermum, Dichothrix

1.6. Mineralogie

V souladu s výzkumným záměrem byly práce směřovány do několika relativně samostatných problémů petrogeneze hornin a mineralogie východního okraje Českého masivu. Výsledky byly předneseny na našich i mezinárodních konferencích a většinou publikovány (viz. přiložený seznam literatury), příp. jsou připraveny k publikování v nejbližší době.

Samostatně byly uspořádány (ve spolupráci s jinými institucemi) 2 konference s významnou mezinárodní účastí, o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu ve Františkových Lázních (2002) a o granulitech v Náměšti nad Oslavou (2004).

V rámci studia metamorfovaných karbonátových hornin byla, v návaznosti na starší výzkumy, provedena revize takřka všech lokalit na jihovýchodním okraji Českého masivu a u významnějších z nich studována jejich petrografie a mineralogie. Byla dotvořena a ověřována metodika studia mramorů v katodoluminiscenčním mikroskopu, která představuje i do budoucna perspektivní možnost pro studium minerálních reakcí v mramorech. Bylo vyčleněno několik typů metamorfovaných karbonátových hornin, jejichž asociace (včetně vybraných okolích hornin) byly korelovány se současnými hranicemi geologických jednotek. Zároveň studium reakčních textur a minerálních asociací umožnilo srovnat jejich metamorfní vývoj s metamorfózou okolních převážně metapelitických sekvencí. Za zvláštní zmínku stojí zjištění geochemicky anomálních karbonatitoidních mramorů se zvýšeným obsahem Mo a Nb nebo mramorů se zvýšeným obsahem REE. Detailní pozornost byla věnována problematice nedvědických mramorů a asociujících skarnoidů ve svrateckém krystaliniku. Bylo studováno jejich chemické složení, kompletní mineralogie a petrogenetické problémy. Tyto mramory mohou sloužit jako příklad vývoje metakarbonátových hornin v polymetamorfovaných terénech s uplatněním regionální a kontaktní metamorfózy, následované tektonickou deformací ve střižné zóně. Pro tyto mramory je mj. typický kalcit, modře zbarvený vlivem střižné deformace spojené s radioaktivním zářením v H2O bohatém prostředí, dále akcesorické sulfidy, arzenidy, vzácné teluridy a ryzí Bi. Mineralizace tamních skarnoidů je typická lokálně zvýšenou aktivitou B, F a Sn, včetně výskytu akcesorického malayaitu a stokesitu. Střižná deformace je spojena s přínosem H2O bohatých fluid, vznikem wollastonitu a vesuvianu a nemá v Evropě obdobu. Souborná publikace bude předložena do tisku v nejbližší době, dílčí problémy (např. problematika Sn-silikátů, axinitu) zůstávají zatím rozpracované. Byly rovněž zpracovány Ba a Mn bohaté mramory z uranového ložiska Rožná, typické přítomností Ba-flogopitu a zejména unikátního kinoshitalitu, kterému je, vzhledem k světově výjimečnému výskytu věnována další pozornost.

Vedle mramorů byla věnována pozornost i metamorfóze kalcitických kvarcitů (znik wollastonitu), grafitických kvarcitů bohatých V v moldanubiku, zejména vývoji chemismu jejich muskovitu, dále reakčním texturám skarnu u Rešic, postiženého HP metamorfózou a některým amfibolitům a granulitům.

Další studovanou problematikou byly granitické pegmatity v Českém masivu a jejich mineralizace (M. Novák). Vedle kompletního popisu některých málo známých žil a vzácných minerálů je předložena do tisku nová komplexní regionálně geologická, geochemická a mineralogická klasifikace.

Zvláštní pozornost byla věnována produktům impaktových procesů, především problematice moravských vltavínů, jejich distribuci v pádovém poli a některým málo známým lokalitám (viz. výše zmíněná samostatná mezinárodní konference). Byl publikován i komplexní přehled problematiky vltavínů, jediných evropských tektitů, a odhadnuto jejich vzniklé množství, několikanásobně převyšující dosud známé údaje. Byl prostudován nový fulgurit z Bedřichova, jehož vznik v malém měřítku napodobil impaktový proces.

Samostatně byla studována mineralogie a geologické pozice některých mineralizací v historických rudních revírech. Byl komplexně zpracován rudní Ag-výskyt u Měřína, kde byla mj. zjištěna příměs Au a skarnové lokality železných rud v okolí Pernštejna u Nedvědice, s novým objevem lokálně omezené Pb-Bi-Au mineralizace, a Au-mineralizace na záp. Moravě. Tyto výsledky mají zásadnější doplňující význam pro historiky, zabývající se problematikou těžby nerostných surovin v minulosti.

1.7. Zoologie

Monitoring populace čápa bílého(Ciconia ciconia)

Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro výzkum a ochranu čápa bílého České společnosti ornitologické byl zajišťován monitoring populace čápa bílého na okresech Znojmo a Třebíč.

Výzkum biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus).

Sledování expanze druhu v dolním Podyjí a Pomoraví, sběr a zpracování materiálu na výzkum základních biologických charakteristik druhu (biometrika, plodnost, mortalita), poproudové migrace, potravy….

Sledování rybniční avifauny na Jihozápadní Moravě

Sledování avifauny rybníků na Znojemsku, především soustava Jaroslavických rybníků

Mapování rozšíření vydry říční v ČR

Ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň a AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod zajištění mapování rozšíření vydry říční metodou IUCN na jižní a střední Moravě.

Sledování populačních hustot vybraných druhů obratlovců (Vertebrata) v oblasti Vodního díla Nové Mlýny ve vztahu k revitalizovaným lesním celkům Dyjsko-Svrateckého úvalu.

Výzkumy byly zaměřeny především na sledování střední nádrže VDNM v souvislosti se změnami úrovně hladiny. Zjištěné výsledky byly podkladem pro analýzu ekologických vztahů vybraných druhů obratlovců, kteří tuto nádrž osidlovali v průběhu její revitalizace (1996 - 2002). Byly získány podklady pro vyhodnocení hnízdních možností vodního ptactva na ostrovech ve střední nádrži v souvislosti s úrovní hladiny. V celé oblasti VDNM a přilehlých lesích byla sledována místní batrachofauna a její jednotlivé druhy v souvislosti s revitalizačním projektem. Byla získána data o početnosti jednotlivých druhů žab v uměle zavodňovaných lesích i v ohrázovaném území VDNM.

Speciální pozornost byla věnována skupině vodních skokanů (Rana klepton esculenta) a její distribuci v celém zájmovém území. Bylo pokračováno ve sledování šíření druhu Rana ridibunda po toku Dyje. Byla sledována populace želvy bahenní na lokalitě Betlém a v okolí. Na lokalitě Betlém probíhalo nepřetržité sledování principů přirozené obnovy tohoto mokřadu. Sledování se týká jednak obnovy vegetačního krytu, jednak druhové diverzity obratlovců, kteří tuto lokalitu osidlují. Na této lokalitě byla získána obrovská škála dat fenologického charakteru, které se týkají všech významných druhů, včetně kriticky ohrožených (bobr evropský, vydra říční, skokan skřehotavý).

Zjištěné výsledky, týkající se ekologických parametrů střední nádrže v průběhu její revitalizace a stavby biokoridoru, byly m.j. průběžně předávány institucím (AOPK ČR, ČIŽP, MŽP), které byly zapojeny do této problematiky a podílely se na jejím řešení.

Poslední změna: