Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum, vývoj a inovace podporované z veřejných prostředku ČR:

UKONČENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Příjemce MK0CEZ00F2401 - Podíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti (2000-2004, MK0)
Příjemce MK0CEZ00F2402 - Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace (2000-2004, MK0)

UKONČENÉ PROJEKTY

Příjemce DA99P01OOU008 - České loutkové divadlo - rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (1999-2000, MK0/DA)
Příjemce DE06P04OMG011 - Keltská pohřebiště na Moravě ve sbírkách Moravského zemského muzea (2006-2009, MK0/DE)
Příjemce DE07P04OMG010 - Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia (2007-2008, MK0/DE)
Příjemce DE07P04OMG011 - Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci (2007-2009, MK0/DE)
Příjemce GA205/96/0855 - Přechod magmatické a hydrotermální fáze v komplexních pegmatitech a její vztah k chemickému složení okolních hornin (1996-1998, GA0/GA)
Příjemce GA206/01/0093 - Druhy rodu Marasmius tropické Afriky (2001-2003, GA0/GA)
Příjemce GA206/06/1126 - Antropologická a bioarcheologická analýza neolitických sídlišť na Moravě (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce GA206/96/1603 - Klasifikace, fylogeneze a biogeografie nadčeledi Cleroidea (Coleoptera) (1996-1998, GA0/GA)
Příjemce GA206/98/0257 - Evropské druhy rodů Hemimycena, Delicatula,, Xeromphalina a Fayodia (1998-2000, GA0/GA)
Příjemce GA206/99/D002 - Vývoj evropské hadí fauny v období kenozoika (1999-2002, GA0/GA)
Příjemce GA404/02/1038 - Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy (2002-2004, GA0/GA)
Příjemce GA404/02/1260 - Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě II (2002-2003, GA0/GA)
Příjemce GA404/03/0157 - Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska (2003-2005, GA0/GA)
Příjemce GA404/03/0741 - Vedrovice - Ohrazená osada kultury s lineární keramikou I. (2003-2005, GA0/GA)
Příjemce GA404/06/1720 - Pravěká těžba v Krumlovském lese (příprava a vydání monografie) (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce GA404/07/0856 - Neandertálci a úprava kostí - interdisciplinární analýza a kulturní důsledky (2007-2009, GA0/GA)
Příjemce GA404/08/1321 - Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) - vydání publikace (2008-2008, GA0/GA)
Příjemce GA404/95/1419 - Těžba, zpracování a distribuce surovin v neolitu jižní Moravy - příklad rohovce z oblasti Krumlovského lesa (1995-1997, GA0/GA)
Příjemce GA404/96/0019 - Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě (1996-1998, GA0/GA)
Příjemce GA409/02/1532 - Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu (2002-2004, GA0/GA)
Příjemce GA526/05/0086 - Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (2005-2007, GA0/GA)
Příjemce GC206/07/J003 - Fylogenetická taxonomie rodu Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae) a příbuzných rodů v Korejské republice (2007-2009, GA0/GC)
Příjemce IAA3408601 - Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických, metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masívu (1996-1998, AV0/IA)
Příjemce IAA3408902 - Tremolitem bohaté mramory jako specifický litotyp pro korelace pestrých jednotek ve východní části Českého masívu (1999-2001, AV0/IA)
Příjemce IAA9001901 - Paleolitické a mezolitické osídlení krasu (1999-2001, AV0/IA)
Příjemce KJB804270501 - Sídliště z pozdní doby římské a počáteční fáze stěhování národů ve Zlechově (2005-2007, AV0/KJ)
Příjemce KK96M050P140 - Studium minerálů z klasických lokalit pegnatitů na Moravě (1996-1996, MK0/KK)
Příjemce KZ01P02OUK004 - Vytvoření centrální databáze knihovních fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu. (2001-2003, MK0/KZ)
Příjemce KZ97P01OMG062 - Monitoring a dokumentace kvantitativních a kvalitativních změn v populaci obojživelníků a plazů ve vztahu k umělému vodnímu režimu v prostoru Horního a Dolního mušovského luhu, Plačkova lesa a ... (1997-1999, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG063 - Kraslice na Moravě - tradice, současný stav a muzejní sbírka (1997-1999, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG064 - Etnografické fotografie na Moravě na přelomu 19. a 20. století. (1997-2000, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG066 - Taxonomie palearktických a orientálních Coraebini (1997-1999, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG067 - Keltské pohřebiště v Brně - Maloměřicích (1997-1999, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG069 - Studium klasických lokalit pegmatitů na Moravě (1997-1998, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG070 - Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese (1997-2000, MK0/RK)
Příjemce KZ97P01OMG071 - Zpracování typového materiálu hub v herbáři Moravského zemského muzea v Brně (1997-1998, MK0/RK)
Příjemce MEB020809 - Zvíře zdroj potravy, zvíře zobrazované: strategie využívání velkých savců v mladém paleolitu (2008-2009, MSM/ME)
Příjemce PG96283 - Vydávání odborných časopisů Moravského zemského muzea v roce 1996 Acta Musei Moraviae a Anthropologie (1996-1996, MSM/PG)
Příjemce PK01P04RNK001 - Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy. (2001-2003, MK0/PK)
Příjemce PK04P04RNK001 - Tradice lidových obyčejů v životě současných generací (2004-2005, MK0/PK)
Příjemce PK99P04OPP040 - Prezentace zaniklé středověké vsi Konůvky ve Ždánickém lese formou naučné stezky jako způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality v regionu. (1999-2002, MK0/PK)
Příjemce QD1048 - Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů (2001-2005, MZE/QD)
Příjemce RK01P03OMG020 - Obyčejová tradice na Moravě v muzejní sbírce. (2001-2003, MK0/RK)
Příjemce RK01P03OMG021 - Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Münch - Bellinghausena v Moravském zemském muzeu v Brně - pokračování. (2001-2002, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG002 - Keltské pohřebiště v Holubicích (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG003 - Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) - zpracování výsledků výzkumu a příprava publikace (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG012 - Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG013 - Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska. Úloha Vesny v národně uvědomovacím procesu v letech 1870-1920 (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG023 - Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK04P03OMG024 - Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 - dokumentace změn v biodiversity sinicové a řasové flóry (2004-2005, MK0/RK)
Příjemce RK96P01OMG039 - Klasifikace, fylogeneze a biogeografie čeledí Trogossitidae, Thanerocleridae a Cleridae (Coleoptera) na úrovni rodů a tribů. (1996-1998, MK0/RK)
Příjemce RK96P01OMG042 - Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Munch Bellinghausena v Moravském zemském muzeu (1996-1997, MK0/RK)
Příjemce RK96P01OMG043 - Výsledky výzkumů Hemiptera na Moravě prováděné Moravským zemským muzeem (Psylloidea: Psyllinae) (1996-1998, MK0/RK)
Příjemce RK96P01OMG044 - Výsledky výzkumů Hemiptera (Heteroptera) na Moravě prováděných Moravským zemským muzeem ( Reduviidae, Phymatidae, Lygaeidae) (1996-1998, MK0/RK)
Příjemce RK99P03OMG003 - Studium typového materiálu vybraných minerálů popsaných z území Čech a Moravy (1999-2001, MK0/RK)
Příjemce RK99P03OMG014 - Studium klasických lokalit minerálů na Moravě (1999-2002, MK0/RK)
Příjemce RK99P03OMG015 - Morfologie modelových druhů vyšších taxonů Buprestidae (Insecta: Coleoptera) a počítačová analýza znakových stavů. (1999-1999, MK0/RK)
Příjemce RK99P03OMG016 - Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka. (1999-2002, MK0/RK)
Příjemce RK99P03OMG017 - Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy na Moravě (1999-2001, MK0/RK)
Další účastník projektu DA00P01OOU012 - Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy (2000-2004, MK0/DA)
Další účastník projektu GA205/95/1211 - Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (1995-1997, GA0/GA)
Další účastník projektu GA205/99/0434 - Turmalín, dumortierit a jejich minerální asociace jako indikátor procesů tavení v bórem bohatých peraluminických horninách moldanubika (1999-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu GA205/99/0567 - Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení viséských siliciklastik (východní okraj Českého masivu) (1999-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu GA206/04/0995 - Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století - národní dědictví světového významu (II) (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektu GA404/00/1070 - Pohřebiště neolitických zemědělců s lineární keramikou ve Vedrovicích (2000-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu GA404/05/0182 - "Sacrum et profanum" v kultuře tradičních svátků (2005-2007, GA0/GA)
Další účastník projektu GA404/06/0635 - Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektu GA404/95/1224 - Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (1995-1997, GA0/GA)
Další účastník projektu GA408/06/1524 - Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektu GV404/96/K089 - Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy (1996-2001, GA0/GV)

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: