Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Dějiny knihovny MZM

Dějiny
1817 - založení Františkova muzea - pod správu muzea přešla knihovna Hospodářské společnosti pro Moravu, části knihoven významných moravských šlechtických rodin - knihovna Mitrovských, knihovna rytířů z Ronova, část knihovny hrabat Sylva-Tarouců
1819 - umístění knihovny v Biskupském dvoře Dietrichsteinského paláce
1835 - knihovna obsahuje 4 500 svazků
1864 - vychází první tištěný katalog knihovny významní konzervátoři knihovny - Albín Heinrich (1785-1864), Moriz Wilhelm Trapp (1825-1895)
1883 - knihovna prohlášena za knihovnu veřejnou
1895 - udělen první titul knihovníka Dr. Wilhelmu Schramovi
1899 - zánik Hospodářské společnosti pro Moravu Muzeum přechází do vlastnictví země, knihovna začíná vystupovat jako samostatná instituce Zemská knihovna moravská
1907- knihovna se stěhuje do Zemského domu na Žerotínově náměstí, v čele stojí Wilhelm Schram
1907 - delimitace mezi Zemskou knihovnou moravskou a Moravským zemským archivem archivu byla předána rozsáhlá sbírka muzejních rukopisů
1907 - konec první etapy muzejní knihovny, většina fondů se stává základem dnešní Moravské zemské knihovny.
počátek 20. století - budování jednotlivých knihoven oddělení muzea nejpočetnější fondy oddělení etnografické, paleontologicko-geologické, mineralogicko-petrografické, botanické Vznik samostatných knihovnickýcch míst na odděleních muzea
60. léta 20. století - upozorňováno na potřebu zřízení centrální evidence a katalogizace fondů /architekt Vilém Hank/ 1.1.1963 - vznik Ústřední knihovny Moravského zemského muzea, začleněno pod nově vzniklé Muzeologické oddělení.
1970 - nastoupila samostatná pracovní síla do ÚK měla za úkol vybudovat centrální evidenci, v knihovně bylo k tomuto roku 120 000 knižních svazků.
1994 - knihovna se stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v budově na Kapucínském nám. č. 8

Katalogizace
1970 - začal být budován centrální katalog knihovny MZM - byl zaveden centrální přírůstkový seznam
počátek 90. let 20. století - zakoupen Automatizovaný knihovní systém MAKS, začala rekatalogizace knihovních fondů muzea
2001 - zakoupen z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR AKS KPWin, zahájení spolupráce se Souborným katalogem ČR
2006 - AKS KPWin Sql

Fondy
V současné době přes 400 000 svazků, tematicky sledují zájmy jednotlivých oddělení
Humanitní a společenské vědy - archeologie, historie, etnografie, numismatika, antropologie
Přírodní vědy a vědy o zemi - geologie, mineralogie, zoologie, genetika, entomologie, botanika, hydrobiologie
Uměnovědné obory - divadelní, hudební a literární věda

Služby
2001 - evidence Knihovny Moravského zemského muzea u MK ČR - knihovna se specializovaným knihovním fondem
Ústřední knihovna - studovna a čítárna - Kapucínské náměstí 8 zde se vede evidence čtenářů, k dispozici přehledová literatura, slovníky, encyklopedie, vše pouze k prezenčnímu studiu
Meziknihovní výpůjční služba, zprostředkovaně i Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Internet zdarma pro registrované čtenáře
Bibliografické a rešeršní služby

Aktivity a spolupráce
Člen Knihovní komise Asociace muzeí a galerií
Institucionální členství ve SKIPu

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: