BOJNÁ
Raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou
Nové archeologické objevy

Výstava Moravského zemského muzea ve spolupráci s Archeologickým ústavem SAV Nitra, Slovenským národným muzeem-Archeologickým ústavem Bratislava, Ponitrianským muzeem Nitra a soukromými vlastníky

Výstava představí kompletní soubor předmětů z jednoho aktuálně nejvýznamnějších a nálezově nejbohatších raně středověkých hradišť západního Slovenska. Hradisko Bojná se rozkládá na jednom z vrchů Povážského Inovce, nedaleko od města Topoľčany. Počátky hradiska sahají do doby konstituování Velké Moravy (1. třetina 9. století), nicméně z blízkého okolí jsou známy také nálezy z doby římské a stěhování národů (1. polovina 1. tisíciletí n. l.). Dodnes se z hradiska dochoval prstenec mohutných dřevo-hliněných valů, jejichž výška přesahuje 5 m a šířka 10 m. Do povědomí odborné veřejnosti se Bojná dostala hlavně díky nálezům zvonů a jejich částí, pozlacených plaket s raně křesťanskými motivy, které pravděpodobně pocházejí z výzdoby přenosného oltáře a konečně několika depotům-pokladům železných předmětů. Unikátní jsou však i další odsud pocházející a dosud nepublikované předměty, jako součásti velmožských opasků, koňských postrojů, celé sady potřeb zemědělců a nástrojů řemeslníků, stovky železných sekerovitých hřiven. Tyto předměty budou v Brně jako vůbec poprvé prezentovány mimo území Slovenska.

Nemalá část vystavených předmětů pochází ze soukromých sbírek, nicméně jejich vlastníci je většinou ochotně poskytují jak k odborným, tak i k výstavním účelům. Další nemalá část exponátů je součástí sbírek Slovenského národného múzea-Archeologického múzea v Bratislavě, Ponitrianského múzea v Nitře a Archeologického ústavu SAV v Nitře. Pracovníci tohoto ústavu pod vedením PhDr. Karola Piety, DrSc. také v posledních letech na hradisku a v jeho okolí provádějí archeologické výzkumy, jež každoročně přinášejí nové a nové doklady života našich staroslovanských předků. Tyto výzkumy jsou aktuálně velmi výrazně podporovány vládou Slovenské republiky, jejich výsledky se pyšní celá obec.

Součástí výstavy o nálezech z Bojné jsou i ukázky funkčních replik pocházející z výstroje a výzbroje velkomoravského bojovníka. Při svých prezentacích je používají členové o. s. Velkomoravané z Modré u Velehradu, kteří je také zapůjčili. Ti také při vernisáži sehrají scénku zachycující hypotetické setkání Mojmíra I. a Pribiny, jež se možná někde na Pováží uskutečnila v době těsně před vznikem Velké Moravy ve 30. letech 9. století.

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Zpět na hlavní stránku