Lužičtí Srbové - Historie, kultura, tradice

     Mezinárodní výstava věnuje svou pozornost Lužickým Srbům - nejmenšímu západoslovanskému národu, který obývá jihovýchodní část Německa (Saska a Braniborska), historicky zvanou Lužice, bezprostředně sousedící s Českou republikou. Výstava je součástí dlouhodobého projektu Moravského zemského muzea, který se zaměřuje na prezentaci evropských menšin a úlohy malých národů v procesu globalizace. Téma výstavy si všímá především intenzivních styků Lužických Srbů s českým prostředím (Lužice po tři století územně patřila k českému státu). Novodobý zrod kulturně bohatého národa Lužických Srbů je velmi úzce spjat s působením osobností jako Josef Dobrovský, Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár, Karel Jaromír Erben nebo Jan Neruda. Na přelomu 19 a 20. století jevili o lužickosrbskou tematiku bezprostřední zájem významní čeští badatelé a umělci jako Adolf Černý, Ludvík Kuba, Petr Bezruč nebo T. G. Masaryk.
     Základem výstavy je část věnovaná lidovým tradicím v průběhu roku. Obsahuje exponáty z historických interiérů, dobové fotografie, tradiční lužickosrbské hudební nástroje, lidové kroje, tradiční keramiku i výrobky lidového řemesla. Více jak sto exponátů zapůjčilo Lužickosrbské muzeum v Budyšíně. Výstava však pojednává i o nejstarší historii osídlení Lužice Polabskými Slovany v 9. a 10. století. Toto období prezentují archeologické nálezy, zapůjčené z Městského muzea v Budyšíně. Prezentovány jsou dále základní díla lužickosrbského písemnictví, překlady významných českých autorů apod. Knihy zapůjčilo Lužickosrbské muzeum v Budyšíně a Slovanská knihovna při Národní knihovně v Praze. Nedílnou součástí expozice jsou fotografie a texty přibližující český zájem o Lužické Srby a jejich kulturu. Výstavu obohacuje i audiovizuální technika - poslechový kout s historickými nahrávkami lidových písní Lužických Srbů a projekce filmů.
     Součástí otevření výstavy bude prezentace knihy scénáristy výstavy PhDr. Petra Kalety, Ph.D. "Češi o Lužických Srbech. Český vědecký, publicistický a umělecký zájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého" (Praha 2006). Připravovaný doprovodný program v různých formách (přednášky, hudební vystoupení, filmové projekce, exkurze apd.) si klade za cíl prohloubit povědomí a znalosti laické veřejnosti o kulturním bohatství méně známých oblastí středoevropského regionu.
     Záštitu nad výstavou převzal doc. PhDr. Milan Uhde.

Mgr. Petr Kostrhun

Zpět na hlavní stránku