Malované nebe
Lidové obrazy na skle ze sbírky
Etnografického ústavu MZM v Brně

Výstava představuje téměř po čtyřiceti letech jedinečnou sbírku maleb na skle, uloženou v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, a podává ucelený pohled na lidové malířství na skle v jižní části Moravy. Malba na skle jako součást výtvarné kultury lidových vrstev se objevila na sklonku 18. století a vyvíjela se téměř až do konce následujícího věku, ve formě folklorismu má zastoupení rovněž ve 20. století. Podmalby na skle vytvářely v 19. století charakteristickou součást příbytků vesnických obyvatel a visívaly nad stolem v tzv. svatém koutu. Malování obrazů s náboženskou tematikou pro venkovské zákazníky podnítila krize sklářského řemesla na sklonku 18. století. Rozvíjelo se zejména v oblastech s největší koncentrací sklářských výroben, tj. hlavně v pohraničních územích na severu a jihu Čech. Zdejší obrazy malované podle předloh vytvořených na základě rytin s devoční tematikou reprezentovaly produkci sériového charakteru (např. na jihočesko-rakouském pomezí v obcích Pohoří a Sandl), která byla pomocí rozvětvené sítě obchodníků distribuována i do velmi vzdálených míst. Na Moravě a přilehlé části Slezska se setkáváme spíše s odlišnou situací. Produkce moravských dílen nepřesahovala rámec domovského regionu a vykazovala pozoruhodnou výtvarnou kvalitu, která spočívala v stylové rozmanitosti, individuálním malířském rukopisu tvůrců, specifické barevnosti a ornamentice. K bližšímu osvětlení zdejšího vývoje však doposud postrádáme historické údaje, neznáme ani přesná místa působení dílen, ani konkrétní tvůrce. Dosavadní bádání, k němuž v minulosti významně přispěl i Etnografický ústav MZM, se opíralo především o památkový materiál a ikonografii obrazů se vztahem k moravským poutním místům. Pro určení vývojových momentů moravského malířství na skle má rozhodující význam obraz s připomínkou Tolerančního patentu, zhotovený v roce 1811 ve Ždánicích, který byl na výstavu zapůjčen muzeem v Kloboukách u Brna. Rozsah brněnské sbírky umožnil představit jednotlivá vývojová stadia moravské lidové malby na skle. Výstavu lze chápat nejen jako prezentaci dovednosti malířů a estetických hodnot jejich projevů, ale také jako příspěvek k poznání duchovní atmosféry minulých časů a podob lidové religiozity. Součástí výstavy je rovněž letmé seznámení s technologickými otázkami (výroba skla a jeho zdobení malbou za studena, zhotovování obrazových rámů).

PhDr. Alena Kalinová, kurátorka sbírky lidového umění v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně

Zpět na hlavní stránku