Mokřady a voda v krajině

Výstava vytvořená obecně prospěšnou společností ENKI Třeboň přibližuje návštěvníkovi tento zajímavý, světově důležitý biotop z mnoha pohledů.

Byla vytvořena v rámci projektu "Síť informačních a environmentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

V bloku panelů vysvětluje funkci mokřadů v krajině (celosvětově i v našem středoevropském měřítku kulturní krajiny) - otázku úzce spjatou s problémem globálního oteplování a aridizace (vysušování) krajiny. Představuje jednotlivé typy mokřadů a konkrétní příklady nejcennějších lokalit České republiky, z nichž několik je zapsáno na seznamu světově významných území. Zabývá se problematikou akumulace a retence vody v krajině: zda je vhodnější stavět nové přehradní nádrže anebo využívat přirozených možností neregulovaných říčních niv zpomalit a zmírnit povodňové vlny. Vysvětlena je koncepce šetrného rybářského hospodaření na rybnících - tradičních středoevropských mokřadech, které byly byly během několika posledních desetiletí zdevastovány intenzívním chovem ryb, a nyní jsou tendence k návratu k tradičnímu způsobu hospodaření, které při vhodném vyvážení může přinést kromě zlepšené kvality vody i obohacení vodního života o rostliny a živočichy, kteří z našich rybníků téměř vymizeli. Opomenuty nejsou ani socioekonomické dopady: harmonická krajina, jejíž součástí mokřady jsou, skýtá možnosti nejen rekreačního využití, ale i zaměstnanosti místního obyvatelstva.

Výstavu doplňují panely představující výzkumné aktivity Moravského zemského muzea na mokřadech.

Na vyžádání bude výstava průběžně doplněna výkladem pro školy (objednávky na adrese dr. O. Skácelová. oskacelova@mzm.cz, tel. 776 692 284).

PhDr. Olga Skácelová, Hydrobiologická laboratoř MZM

Zpět na hlavní stránku