Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 95/1 2010

ABSTRACT
PETR NERUDA1 – ZDEŇKA NERUDOVÁ1 – ANDREA ŠAJNEROVÁ-DUŠKOVÁ2
1MZM – ÚSTAV ANTHROPOS, ZELNÝ TRH 6, 659 37 BRNO
znerudova@mzm.cz, pneruda@mzm.cz
2ZAJEČICKÁ 840/8, 184 00 PRAHA, www.traseologie.cz

V letech 2007–2009 probíhalo řešení grantového projektu, zaměřeného na morfometrickou analýzu hrotitých bifaciálních artefaktů. Jednou z částí řešení bylo i určení skutečné funkce těchto nástrojů, a to pomocí zkoumání dochovaných mikroskopických stop. V kontextu překvapivých zjištění u szeletienských listovitých hrotů (ŠAJNEROVÁ-DUŠKOVÁ 2009; NERUDOVÁ – ŠAJNEROVÁ-DUŠKOVÁ – SADOVSKÝ, v tisku) jsme provedli trasologický rozbor vybraných bifaciálních nástrojů z jeskyně Kůlny. Výsledky analýzy ukazují, že bifaciální artefakty byly preferovány spíše na měkčí tkáně a přestože u nich občas pozorujeme kontakt s tvrdým materiálem, kterým by mohla být kost nebo paroh, jedná se spíše o náhodný impakt v souvislosti s řeznickými pracemi. Ukázalo se, že k pracovním činnostem byl preferován spíše distální vrchol a přilehlé partie hran artefaktů. U těchto artefaktů bylo také zjištěno, že šlo hlavně o multifunkční nástroje, sloužící k různým aktivitám, jako je řezání, škrábání, krájení nebo sekání.
KLÍČOVÁ SLOVA: bifaciální nástroje, micoquien, trasologie

In the years 2007–2009 a grant project was in progress, focused on the morphometric analysis of pointed bifacial artefacts. The research also included determination of the real function of these tools by examining the preserved microscopic use-wear traces. Considering the surprising detections in Szeletian leaf points we carried out a use-wear analysis of selected bifacial tools from the Kůlna Cave. It turned out that in working activities rather the distal end was preferred, together with adjacent portions of edges of the artefacts. The results of the analysis show that bifaces were preferably used for softer tissues, and even if we can sometimes observe their contact with hard material, maybe bone or antler, it is rather an accidental impact associated with butchery procedures. These artefacts were also identified to be mainly multifunctional tools serving for various activities such as cutting, scraping, slicing or chopping mostly applied on flesh, skin, less often on bones or antlers.
KEY WORDS: Bifacial tools, Micoquian, use-wear analysis


ABSTRACT
ONDŘEJ MLEJNEK
FF MU

The article describes three new collections of 1726 stone artifacts from the Aurignacian site Tvarožná I (southern Moravia). Two collections (collected by Stanislav Bajer and Petr Kos) consist of all typological categories of artifacts; the third one contains mainly tools. The industry is specific by the prevalence of the radiolarite from the White Carpathians in the raw material and by the dominance of burins from the typological point of view. Aurignacian busqed burins are the most common tool type in the industry. Finally the chronological scheme of the Aurignacian in the Brno area was suggested. According to this scheme the stone industry from the Tvarožná I site can be dated back to the late (evolved) Aurignacian (after 28ky BP).
KEY WORDS: Moravia – Brno area – late Aurignacian – Tvarožná I – radiolarite industry


ABSTRACT
KAREL VALOCH1 – JAROMÍR KARÁSEK
1MZM – ÚSTAV ANTHROPOS, ZELNÝ TRH 6, 659 37 BRNO

Povrchové sběry kamenných artefaktů ze čtyř lokalit v okolí Brna: Rudice II – „Hájce“ a Nová Ves u Oslavan jsou industrie z okruhu aurignacienu, ojedinělý nález z Bořitova Va patří do bohaté kolekce EUP a klínový nůž z Miroslavi pochází ze středopaleolitického micoquienu. Připojena je geologicko-geomorfologická studie lokality Nová Ves.
KLÍČOVÁ SLOVA: Jižní Morava, aurignacien, micoquien, ojedinělé nálezy

The paper is dealing with surface pick-ups of lithic artefacts from four sites in the surroundings of Brno: Rudice II – „Hájce“ and Nová Ves u Oslavan could be classified as the Aurignacian, the stray find from Bořitov Va falls within the voluminous collection of the Middle – to Early Upper Palaeolithic period, and the bifacial backed knife from Miroslav belongs to the Micoquian-type industry of the Middle Palaeolithic. A geologic-geomorphological study of the Nová Ves locality is also attached.
KEY WORDS: South Moravia, Aurignacian, Micoquian, EUP, stray finds


ABSTRACT
DAVID ROŽNOVSKÝ
ÚA FPF SU v Opavě

The death and connected funeral rite played an outstanding role for prehistoric populations just as it does for today's people. Similarly, this was also in the Early Bronze Age when we come across a variety of ways of treating dead in the Únětice culture. There are burials in features (ritual and nonritual), burials in vessels and of course on classical burial-grounds recorded. With a contribution of foreign influences, the Věteřov group developed at the end of the Early Bronze Age from this culture. We register burials in features and burials in vessels again but the burial-grounds were missing for a long time in our region. Znojmo region played an important role in funeral rites of Věteřov group. Not only there are nearly all types of burials in settlement features (Hodonice, Žerotice and others) and burials in vessels (Olbramovice) acquired from there but the first burial-ground of Věteřov group in Moravia was revealed and excavated there on a site in Borotice (STUCHLÍK 2006)1.
KEY WORDS: Znojmo Region, Věteřov Group, Burial Rite


Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional