Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Folia ethnographica
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0862-1209

Odborný recenzovaný časopis - obor etnologie

Vydává Moravské zemské muzeum, Brno, Česká republika

Časopis Folia ethnographica vznikl jako samostatná řada Acta Musei Moraviae v roce 1986. Navázal na Časopis Moravského muzea-vědy společenské, řadu Ethnographica (1974-1985), kterou redigoval zakladatel Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Doc. Dr. Ludvík Kunz, CSc.

Folia ethnographica publikují původní odborné práce z etnologie přinášející nové poznatky z badatelské činnosti. Časopis je zaměřen na problematiku tradiční kultury v českých zemích se zvláštním zřetele k Moravě. Dané téma sleduje v historickém vývoji i v současné společnosti, v interetnických souvislostech a v návaznosti na středoevropské kulturní vazby. Příspěvky jsou recenzovány externími odborníky.

Editor:
PhDr. Eva Večerková, CSc.

Adresa:
Moravské zemské muzeum-Etnografický ústav, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 542422380, 542422361
E-mail: evecerkova@mzm.cz
Internet: http://www.mzm.cz

Redakční rada:
PhDr.Hana Dvořáková, Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno
PhDr.Miloslava Hošková, CSc., Vlastivědné muzeum, Olomouc
PhDr.Alexandra Navrátilová, CSc., Akademie věd České republiky, Brno
Doc.PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Univerzita Karlova, Praha
PhDr.Ludmila Tarcalová, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Jazyková spolupráce:
PhDr. Pavla Seitlová

Časopis je zasílán formou zahraniční výměny publikací do knihoven 98 etnologicky zaměřených institucí v Evropě.

Vychází 1x ročně.

INSTRUKCE PRO AUTORY

Časopis Folia ethnographica publikuje původní odborné práce z etnologie. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je Eva Večerková, Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Lze využít také e-mailovou adresu evecerkova@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word na e-mailové adrese editora, na CD anebo běžnou poštou ve 2 tištěných kopiích. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stránkami. Termín odevzdání rukopisu je 30. 4. příslušného roku.

Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt (rozsah podle délky článku), klíčová slova a résumé (podle rozsahu článku). Abstrakt a key words je možno dodat v češtině (přeloží redakce) nebo přímo v angličtině, résumé v češtině, nebo přímo v němčině, angličtině, francouzštině.

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě:
(Zeman 1998, 25), podle Zemana a Dvořáka (1999, 210; - v případě, že jde o dva autory).

Poznámky budou uváděny za textem a číslovány horním indexem.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedního pořádku podle vzoru:

Danglová, Olga: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. Slovenský národopis 37 (1989) 57-70.
Komorovský, Ján: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Lenderová, Milena - Rýdl, Karel: Radostné dětství ? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha a Litomyšl 2006.
Večerková, Eva: Strom v lidové víře a obyčejích. In: Kult a živly. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1999, s.99-115.
Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV.století. Praha 1906

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) nebo kvalitně digitalizované kopie. Množství ilustrací musí být úměrné rozsahu článku. Popisky k obrázkům budou uvedeny samostatně za textem článku, a to v češtině, popříp. v němčině nebo angličtině (=podle zvoleného jazyka cizojazyčného souhrnu). Barevné ilustrace mohou být vytištěny po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Pokud je příspěvek výstupem práce na grant. projektu, bude název projektu s číslem grantu uveden za textem článku.

Finální verzi rukopisu po recenzi přijímá redakce v elektronické formě (na CD, disketě ve formátu MS Word).

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě recenzních posudků.

Autor, který publikuje ve Folia ethnographica, poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku a 1 výtiskem časopisu. Větší počet separátů lze obdržet po dohodě s redakcí.


Specialized reviewed magazine from the field of ethnology

Published by the Moravian Museum, Brno, Czech Republic

The magazine Folia ethnographica is an independent series of Acta Musei Moraviae since 1986. It follows up with Acta Musei Moraviae - Scienciae sociales, series Ethnographica (1974-1985), the editor of which was the founder of the Ethnographic Institute at the Moravian Museum Doc. Dr. Ludvík Kunz, CSc.

Folia ethnographica publishes original papers from the field of ethnology bringing new knowledge from the research work. The magazine focuses on traditional culture in Czech lands, especially in Moravia. Individual topics are dealt with in the historical context as well as in current conditions, in inter-ethnical and Central European cultural connections. The articles are reviewed by external specialists.

Editor:
PhDr. Eva Večerková, CSc.

Address:
Moravské zemské muzeum - Etnografický ústav, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Tel.: 420 542422380, 420 542422361
E-mail: evecerkova@mzm.cz
Internet: http://www.mzm.cz

Editorial board:
PhDr. Hana Dvořáková, Ethnographic Institute at the Moravian Museum, Brno
PhDr. Miloslava Hošková, CSc., National history Museum, Olomouc
PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno
Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc., Charles University, Prague
PhDr. Ludmila Tarcalová, Museum of Moravian Slovakia, Uherské Hradiště

Language editor:
PhDr. Pavla Seitlová

The magazine is part of the international exchange programme of scientific literature and has been sent to 98 ethnology institutions throughout Europe.

It appears once a year.


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional