Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Folia ethnographica
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0862-1209

INSTRUKCE PRO AUTORY

Časopis Folia ethnographica publikuje původní odborné práce z etnologie. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je Eva Večerková, Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Lze využít také e-mailovou adresu evecerkova@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word na e-mailové adrese editora, na CD anebo běžnou poštou ve 2 tištěných kopiích. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stránkami. Termín odevzdání rukopisu je 30. 4. příslušného roku.

Každý příspěvek musí obsahovat abstrakt (rozsah podle délky článku), klíčová slova a résumé (podle rozsahu článku). Abstrakt a key words je možno dodat v češtině (přeloží redakce) nebo přímo v angličtině, résumé v češtině, nebo přímo v němčině, angličtině, francouzštině.

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě:
(Zeman 1998, 25), podle Zemana a Dvořáka (1999, 210; - v případě, že jde o dva autory).

Poznámky budou uváděny za textem a číslovány horním indexem.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedního pořádku podle vzoru:

Danglová, Olga: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. Slovenský národopis 37 (1989) 57-70.
Komorovský, Ján: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Lenderová, Milena - Rýdl, Karel: Radostné dětství ? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha a Litomyšl 2006.
Večerková, Eva: Strom v lidové víře a obyčejích. In: Kult a živly. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1999, s.99-115.
Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV.století. Praha 1906

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) nebo kvalitně digitalizované kopie. Množství ilustrací musí být úměrné rozsahu článku. Popisky k obrázkům budou uvedeny samostatně za textem článku, a to v češtině, popříp. v němčině nebo angličtině (=podle zvoleného jazyka cizojazyčného souhrnu). Barevné ilustrace mohou být vytištěny po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Pokud je příspěvek výstupem práce na grant. projektu, bude název projektu s číslem grantu uveden za textem článku.

Finální verzi rukopisu po recenzi přijímá redakce v elektronické formě (na CD, disketě ve formátu MS Word).

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě recenzních posudků.

Autor, který publikuje ve Folia ethnographica, poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku a 1 výtiskem časopisu. Větší počet separátů lze obdržet po dohodě s redakcí.


GUIDELINES FOR AUTHORS

Folia ethnographica publishes original papers from the field of ethnology. The articles are reviewed by external consultants.

Manuscripts and correspondence should be addressed to the editor: Eva Večerková, Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: evecerkova@mzm.cz

Manuscripts will be accepted in Czech, Slovak, English, German and French, in electronic form in Windows format MS Word, on CD or by mail in 2 printed copies. The articles should be printed or typed double-spaced, type size 12, on one side of paper with pagination. The deadline for manuscripts is April 30th of each year. Each article must be accompanied by an abstract (extend according to that of the article), key words and summary (extend according to that of the article). The abstract and key words can be submitted in Czech (the editor cares for translation) or directly in English, the summary in Czech or directly in German, English or French.

References to the literature should be cited as follows:
(Zeman 1998, 25), as noted by Zeman and Dvořák (1999, 210; - if there two authors).

Footnotes will be mentioned after the text and numbered with superscript.

The list of the literature in alphabetical order will be added below the text as follows:

Danglová, Olga: Symboly panenstva v svadobnom obrade na Slovensku. Slovenský národopis 37 (1989) 57-70.
Komorovský, Ján: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Lenderová, Milena - Rýdl, Karel: Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha a Litomyšl 2006.
Večerková, Eva: Strom v lidové víře a obyčejích. In: Kult a živly. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1999, s.99-115.
Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV.století. Praha 1906

As for illustrations, only originals (black and white or colour photographs, pen-and-ink drawings) or digitised copies of high quality will be accepted. The number of illustrations must correspond with the extend of the text. Figure legends will be mentioned separately below the text of the article, in Czech or German/English (according to the language of the summary). Colour illustrations can be printed by prior agreement with the editor and with financial support by the author.

If the aticle is an output of a grant project, its title and the grant number will follow the text.

The final version of the reviewed manuscript should be supplied to the editor in electronic form (CD, diskette in format MS Word).

The editorial board decides the publication of the article on the basis of the reviews.

The author publishing in Folia ethnographica tranfers his copyright on the article to the publisher. The authors receive 25 copies of reprints of their article and 1 copy of the whole magazine. A greater number of reprints is available on special arrangement with the editor.


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional