Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Folia Mendeliana
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0085-0748

Informace o časopisu

- Folia Mendeliana® publikují výsledky historicko-vědního výzkumu díla a života Johanna Gregora Mendela (1822-1884) a vlivu jeho myšlenek na studium živých systémů v evropském a světovém kontextu. V části Kronika informují Folia o významných přednáškách, výstavách a knihách k poctě Gregora Mendela a jeho světově uznávaných vědeckých úspěchů, které se staly základem moderního myšlení nejenom v biologii, genetice a evolučním programování.
- Folia Mendeliana byla založena v roce 1965 za podpory UNESCO. Komunikačním jazykem je angličtina.
- Folia Mendeliana vycházejí v rozsahu 70 stran pro každý rok a jsou publikována Mendelianem Moravského zemského muzea v Brně.
- Folia Mendeliana jsou primárně určena pro informované historiky vědy, genetiky a biology. Jednotlivé příspěvky jsou psány výstižným a dostatečně, ale ne příliš odborným jazykem, aby byly srozumitelné pro historicky orientované biology i odborníky v jiných oblastech.

Šéfredaktor

- PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.

Redakční rada

- Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. (Praha, AVČR)
- Doc. Jan Janko, CSc.(Praha, AVČR)
- Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (Brno, MU)
- Doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (Brno, AVČR, MZM)
- Prof. Dr. Pnina G. Abir-Am, Ph.D. (USA, Brandeis Univ.)
- Dr. Dinko Mintchev (Bulharsko, Bul. Academy of Sci.)
- Dr. Valentin T. Cheshko, Dr.Sc. (Ukrajina, Kharkiv national Univ.)

Instrukce pro autory
- Vydaná čísla časopisu dostupná na internetu lze využít jako modelový styl. Manuskript by měl respektovat členění textu a obsahovat tyto části: název, autory, pracoviště, kontaktní adresu, abstrakt, úvod, podnadpisy jednotlivých částí v textu, závěr, poděkování a seznam literatury a poznámek. Odpovídající odkazy na literaturu v textu jsou číslovány horním indexem. Rozsah je omezen 15 stranami v časopise (asi 30 stran manuskriptu s dvojitým řádkováním) plus bibliografie a ilustrující materiál. Poznámky k textu pod čarou by neměly být používány. Vysvětlivky zvláštního významu mohou být zahrnuty v textu malými písmeny. Ilustrace se zasílají na lesklém papíře a také v elektronické podobě.
- Jeden originál a dvě kopie celého manuskriptu nabízeného k publikaci se zasílají na poštovní adresu Mendeliana Moravského zemského muzea, Zelný trh 6, 659 37 Brno společně s diskem/disketou obsahujícím článek ve Window kompatibilním formátu. On-line vstup pro zasílání příspěvků je připravován.


About the Journal

- Folia Mendeliana® publish the results of the historical research into work and life of Johann Gregor Mendel (1822-1884) and the impact of his way of thinking on the study of life systems in European and world concepts. The chronicle part of Folia report on significant lectures, exhibits and books in honour of Gregor Mendel and his worldwide acknowledged achievement that has become the core of modern thinking not only in biology, genetics and evolutionary programming.
- Folia Mendeliana were founded in 1965 with the support of UNESCO. Their language is English.
- Folia Mendeliana appear in an extent of 70 pages for each year and is published by Mendelianum, Moravian Museum Brno, Czech Republic.
- Folia Mendeliana are intended primarily for the informed historians of science, geneticists or biologists. Articles are written in concise and sufficiently nontechnical language to be intelligible for historically oriented biologists and to specialists in other fields.

Editor

- Jiří Sekerák (Brno, Mendelianum Musei Moraviae)

Editorial Board

- Soňa Štrbáňová (Prague, Academy of Sci. of the Czech Rep./ASCR)
- Jan Janko (Prague, ASCR)
- Jan Šmarda (Brno, MU)
- Eva Matalová (Brno, ASCR)
- Pnina G. Abir-Am (U.S.A., Brandeis Univ.)
- Dinko Mintchev (Bulgaria, Bul. Academy of Sci.)
- Valentin T. Cheshko (Ukraine, Kharkiv National Univ.)

Guidelines for authors

- Recent issues available on the website should be used as a model for style with respect to section headings in the text (title, author, affiliation, contact address, abstract, introduction, subsections headings in the text, conclusion, acknowledgement), literature citations in the text numbered with the upper index, and list of references and notes. Space is limited to 15 journal pages (approx. 30 double-spaced manuscript pages) plus bibliography and illustrative material. Footnotes to textual material should be avoided. Explanatory matter of special interest may be set off in the text in small print. Send glossy prints of illustrations and their electronic form.
- An original and two copies of all manuscripts submitted for consideration should be sent to the postal address of the Mendelianum in the Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, accompanied by a computer disk containing the article in Window-compatible format. On-line submission has been under preparation.Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional