Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA NUMISMATICA
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0862-1195

Redakce
MZM numismatické oddělení, Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, tel.: 533 435 262, e-mail: dkasparova@mzm.cz

Informace o časopisu

Folia Numismatica jako samostatná řada Acta Musei Moraviae vznikla v roce 1986. Těžištěm časopisu jsou peněžní dějiny Moravy v širším kontextu evropského vývoje. Časopis shromažďuje nové poznatky a objevy v numismatice, sleduje aktuální a důležité postřehy v evropském prostoru. Strukturu periodika zahrnuje také medailistiku, faleristiku, zprávy o aktuálním kulturně společenském dění, informace o nové odborné literatuře. Od počátku vzniku periodika je garantována vysoká vědecká úroveň jménem prof. Sejbala, který Folia Numismatica redigoval a publikoval v nich výsledky své badatelské práce. Na fóru časopisu se kromě tuzemských odborníků prezentují také významné osobnosti současné evropské numismatiky Prof. Stanislaw Suchodolski, Prof. Paul Arnold a jiní.
Vydává Moravské zemské muzeum, Brno.

Šéfredaktorka
Mgr. Dagmar Kašparová, Numismatické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Redakční rada
PhDr. Jan Šmerda (numismatik, vedoucí numismatického oddělení MZM, Brno), RNDr. Ivan Koláčný (nezávislý falerista, Brno), Mgr. Luboš Polanský (numismatik, Národní muzeum, Praha), PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (archeolog, Archaia Brno, o.p.s.)

Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce
MZM numismatické oddělení, Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, tel.: 533 435 262, e-mail: dkasparova@mzm.cz

Příspěvky odevzdávejte na CD-ROM, nebo na disketě v textovém editoru MS Word, formát DOC, resp. RTF.
Používejte co nejméně formátování textu s výjimkou níže uvedených pravidel. Soubory pojmenujte pokud možno jedním slovem, zpravidla prvním podstatným jménem názvu stati bez diakritiky.
Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, prosíme, předem s redakcí.
K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami)
Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazeny v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
Uvozovky používejte v následující podobě: "Ius Regale Montanorum", po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1346-1378.

Zkratky
V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana - s.
signatura - sig.
folio - f.
recta - r.
versa - v.
karton - kart.
rukopis - rkp.
následující - n.
vydavatel, editor - ed.
vydavatelé, editoři - edd.
herausgeben von - hg. von
Herausgeber - Hg., Hgg.
redaktor - red.
srovnej - srov.
inventární číslo - inv.č.
číslo - č.

Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění):

Vzory
Sejbal, Jiří: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 107.

Pošvář, Jaroslav: Mincovní opatření na Moravě v letech 1750-1858,. Mor.numismatické zprávy 12, 1970, s. 56-57.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102-1131. In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
nebo
Kořalka, Jiří: Die Wahl einer Frau in den böhmischen Landtag im Jahre 1912. In: FRIEDRICH, Margaret - URBANITSCH, Peter (edd.): Von Bürgern und ihren Frauen. Bürgertum in der Habsburgermonarchie V. Wien - Köln - Weimar 1996, s. 165-178.

Sejbal, Jiří: Mincovnicovní činnost Jihlavy v době husitské. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát v Jihlavě 1436-1991, Brno - Jihlava1991, s. 47-54.

Při opakování díla stačí uvést: Sejbal, J.: Základy, s. 36.

Při opakování autora:
Týž: Moravská mince doby husitské, Brno 1965, s. 47
Při opakování autora i díla:
Tamtéž, s. 85-86.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:

Vzor
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181-182, č. 591.

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.

Vzor
Moravský zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň. Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.
Děkujeme za dodržování pokynů


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional