Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA NUMISMATICA
Supplementum ad Acta Musei Moraviae
ISSN 0862-1195

Redakce
MZM numismatické oddělení, Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, tel.: 533 435 262, e-mail: dkasparova@mzm.cz

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvky odevzdávejte na CD-ROM, nebo na disketě v textovém editoru MS Word, formát DOC, resp. RTF.
Používejte co nejméně formátování textu s výjimkou níže uvedených pravidel. Soubory pojmenujte pokud možno jedním slovem, zpravidla prvním podstatným jménem názvu stati bez diakritiky.
Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, prosíme, předem s redakcí.
K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami)
Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazeny v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
Uvozovky používejte v následující podobě: "Ius Regale Montanorum", po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1346-1378.

Zkratky
V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana - s.
signatura - sig.
folio - f.
recta - r.
versa - v.
karton - kart.
rukopis - rkp.
následující - n.
vydavatel, editor - ed.
vydavatelé, editoři - edd.
herausgeben von - hg. von
Herausgeber - Hg., Hgg.
redaktor - red.
srovnej - srov.
inventární číslo - inv.č.
číslo - č.

Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění):

Vzory
Sejbal, Jiří: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 107.

Pošvář, Jaroslav: Mincovní opatření na Moravě v letech 1750-1858,. Mor.numismatické zprávy 12, 1970, s. 56-57.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102-1131. In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.
nebo
Kořalka, Jiří: Die Wahl einer Frau in den böhmischen Landtag im Jahre 1912. In: FRIEDRICH, Margaret - URBANITSCH, Peter (edd.): Von Bürgern und ihren Frauen. Bürgertum in der Habsburgermonarchie V. Wien - Köln - Weimar 1996, s. 165-178.

Sejbal, Jiří: Mincovnicovní činnost Jihlavy v době husitské. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát v Jihlavě 1436-1991, Brno - Jihlava1991, s. 47-54.

Při opakování díla stačí uvést: Sejbal, J.: Základy, s. 36.

Při opakování autora:
Týž: Moravská mince doby husitské, Brno 1965, s. 47
Při opakování autora i díla:
Tamtéž, s. 85-86.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:

Vzor
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181-182, č. 591.

Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.

Vzor
Moravský zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň. Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.
Děkujeme za dodržování pokynů


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional