Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

KNIŽNÍ NOVINKY

Objednávkový formulář

Viděl světy dávno minulé
Kostrhun Petr, Oliva Martin, Neužil Oldřich, Reissner Martin

Drobný doprovodný tisk k výstavě obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea v brněnském pavilonu Anthropos. Na jeho stránkách autoři připomínají, že uplynulo třicet let od jeho smrti nejen reprodukcemi některých obrazů, ale také texty, zasazujícími Burianovu tvorbu do aktuálního diskurzu o rekonstrukci světa pravěkých lovců a sběračů, hodnotícími monumentální umělcovu tvorbu v rámci knižní ilustrace a také řádky vzpomínkovými, v nichž se pisatel dělí o osobní zkušenosti při získávání Burianovy sbírky právě pro Moravské zemské muzeum.

Na cestě do nebeského Jeruzaléma
Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu
Mihola Jiří (ed.)

Patnáctičlenný autorský kolektiv předních českých historiků provede čtenáře po významných a věhlasných českých a moravských poutních místech a představí jejich ojedinělý kolorit. Tuto obsáhlou monografii doprovází množství dokumentárních i reportážních snímků a dobové grafiky.

Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty. Tvary a symboly
Večerková Eva

Dlouholetá kurátorka Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, přední odbornice v oblasti národopisu "vypráví" erudovaný příběh zvykoslovného roku, jenž je spojený s obřady a obřadními předměty. Kniha je opatřena barevnými přílohami těchto předmětů i reportážními snímky z terénního výzkumu ze současnosti i nedávné minulosti. Text navíc obohacují dobové černobílé dokumentární fotografie i kresby.

Energetické zdroje včera, dnes a zítra
Ďurica Dušan, Suk Miloš, Ciprys Vladimír

Autoři knihy hodnotí energetickou situaci České republiky a srovnávají její výhledy v souvislosti s rostoucí potřebou a zároveň i spotřebou energetických zdrojů u nás i ve světě.

Jeskyně Balcarka v Moravském krasu
Die Balcarka-Höhle im Mährischen Karst
Nerudová Zdeňka (ed.)

Kniha je dedikována doc. PhDr. Karlu Valochovi, významné vědecké postavě Moravského zemského muzea. Letos totiž překročil práh devadesátky, ovšem svým pracovním nasazením v badatelské oblasti je stále inspirací pro mladší kolegy. Ti publikují výsledky svých výzkumů právě na stránkách této monografie, vycházející pod editorskou záštitou Zdeňky Nerudové.

Pravěké hornictví v Krumlovském lese
Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na Jižní Moravě
Prehistoric Mining in the "Krumlovký les"(Southern Moravia)
Origin and development of an industrial-sacred Landscape
Oliva Martin

Mimořádně obsáhlá publikace je výsledkem dlouhodobé výzkumné práce brněnského archeologa na lokalitě Krumlovský les, kde byl těžen a zpracováván místní minerál - rohovec, a to již na přelomu neolitu a eneolitu. Knihu doplňují studie dalších odborníků, analyzující lokalitu samotnou i nalezené suroviny, zachycené v grafech, tabulkách i celostránkových tabulích, a nakonec je připojena barevná příloha krumlovské lokality s archeologickými nálezy a nálezovými situacemi.

Cesta prvního Vánočního stromu republiky v Brně roku 1924

Sada pohlednic s motivem vzniku tradice Vánočního stromu republiky vznikla těsně před Vánocemi a přibližuje známé a nadčasové téma, které je Brňanům blízké: akci ve 20. letech 20. století organizoval redaktor Lidových novin Rudolf Těsnohlídek, do Bílovic, kde bylo tehdy odloženo dítě, míříme i dnes na nedělní výlety, a tak všechna místa, spjatá s touto událostí a v popisech pohlednic zmíněná, můžeme navštívit.

POKLADY MORAVY - příběh jedné historické země
TREASURES OF MORAVIA - Story of a historical land
Luděk Galuška, Jiří Mitáček, Lea Novotná (eds.)

V reprezentativní dvojjazyčné publikaci představuje kolektiv autorů přínos moravských dějin a jejich osobností české, evropské a světové kultuře od počátků osídlení Moravy paleolitickými lovci po 20. století. Devatenáct příspěvků archeologů, historiků, etnografů, literárních, hudebních a divadelních vědců přibližují významné jevy v dějinách Moravy a v její kulturní historii. Poklady Moravy, vycházející jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, jsou vybaveny rovněž katalogovou částí s fotografiemi a popisem 190 předmětů.

Klimtová, Zdena - Pospíšilová, Dagmar
Jsi bytost pozemská či nebeská? Are you a terrestrial or a celestial being?
Žena v indické tradici. Women in Indian Art Tradition

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu v brněnském pavilonu Anthropos. Téma ženy je na výstavě i v samotné knize představeno v celé škále projevů, reprezentujících rozmanitost a bohatství indické výtvarné tradice od vztahu k ženě tohoto světa s různým zařazením ve společenské hierarchii až po polobožské a božské bytosti.

Blecha, Jaroslav
Loutkové divadlo dle historického originálu Karla Štapfera a Svatopluka Bartoše s plošnými loutkami Antonína Ladislava Salače
Vystřihovánky

Druhotvary 2
Interpretace partitur Leoše Janáčka

V deskách Druhotvarů 2 jsou svázány grafické listy výtvarníků Olgy Čechové, Jiřího Davida, Stanislava Diviše, Vladimíra Havlíka, Tomáše Hlavenky, Dalibora Chatrného, Libora Jaroše, Martina Koláře, Jiřího Kovandy, Václava Maliny a Petra Veselého. V předmluvě editor Jiří Zahrádka představuje jednotlivé výtvarníky a objasňuje jejich přístup k interpretaci částí partitur Leoše Janáčka: "V tomto roce se realizace účastní 11 výtvarníků, kteří se ve svých dílech ,vypořádali' s Janáčkem velice zajímavě a originálně. Nalezneme zde realizace od malby na plátno, přes kresbu, koláž, asambláž, autorskou knihu až po objekty a videozáznam performance. Tedy alfabeticky…"

KAREL ABSOLON - FOTOGRAFIE Z EVROPSKÝCH JESKYNÍ A KRASŮ
Petr Kostrhun, Martin Oliva ed.

Publikace předkládá výsledky dlouhodobého projektu zpracování a digitalizace pozůstalosti nejznámější osobnosti speleologického a archeologického výzkumu meziválečného Československa K. Absolona (1877-1960) a jeho rozsáhlého fotoarchivu. Katalog předkládá výběr fotografií, které reprezentují tři oblasti velkolepě pojaté Absolonovy prospekce Moravského krasu (1901-1939), Dinárského krasu (1908-1922) a archeologicko-speleologické cesty do krasu francouzského (do r. 1938). Fotografie doprovází dvě studie, zařazující Absolonovy fotografe mezi další autory rodícího se fenoménu vědecké fotografie na přelomu devatenáctého a v první polovině dvacátého století a mapující Absolonovy zahraniční cesty a mezinárodních kontakty, při nichž vznikla většina dochovaných fotografií. Unikátní snímky zachycují archeologický a speleologický vědecký svět stejně jako poezii kulturní krajiny meziválečné Evropy.

INSPIRATION MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1.
Zdeňka Poláková s kolektivem

Publikace předkládá výběr poznatků z oblasti muzejní pedagogiky, soustředěných za období sedmnáctiletého působení Dětského muzea při Moravském zemském muzeu v Brně. Má sloužit především začínajícím pracovníkům muzejních zařízení, ale i studentům muzeologických a pedagogických oborů a pedagogům volného času. Texty jsou koncipovány jako názorná příručka, obsahující užitečné informace a rady. Publikace rovněž upozorňuje na možná úskalí provázející výběr i koncepci interaktivních výstav i programů pro děti i handicapované návštěvníky. Zvláštní kapitola je věnována specifice práce pro handicapované návštěvníky. Přiložené CD pak obsahuje výběr fotodokumentace interaktivních činností a pomůcek.

MOTÝL PRO PANA DARWINA

Katalog doprovodné akce k výstavě Darwin. Obsahuje všechny motýly, kteří byli panu Darwinovi posláni.

RODINNÁ LOUTKOVÁ DIVADÉLKA
Jaroslav Blecha

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Knížka připomíná význačnou kapitolu českého amatérského divadla, resp. fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století, a to zejména jeho vizuální, výtvarnou stránku. Sumarizuje dosavadní poznatky autora získané dokumentací a studiem autentického materiálu ve veřejných i soukromých sbírkách a nabízí úvahy o smyslu a funkci rodinného loutkového divadla. Koncentruje se hlavně na průmyslovou výrobu tištěných stolních loutkových divadel a dekorací české provenience. Kromě obecného historického textu poskytuje také zevrubný soupis české produkce tištěných dekorací a loutkových divadel od konce 19. století do roku 1947, kdy již fenomén rodinného loutkového divadla ve své původní podobě a funkci zanikl. Publikace je vybavena bohatými obrazovými ukázkami vybranými nejen s ohledem na jejich dějinnou závažnost, ale též atraktivitu.

JOSEF ŠÍMA (1859-1929). KRESLÍŘ A FOTOGRAF

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Moravské zemské muzeum vydalo katalog ke stejnojmenné výstavě, jejíž vernisáž se uskutečnila před vánocemi loňského roku v Paláci šlechtičen, s tímto obsahem: texty zařazující kreslířské a fotografické dílo Josefa Šímy st. do souvislostí českého kulturního a uměleckého života na přelomu 19. a 20. století, reprodukce vybraných fotografií z moravsko-slezského pomezí z let 1887 a 1889 a úplný katalog jeho fotografií a kreseb, na nichž je zachycen lidový oděv z jihovýchodní Moravy a západního Slovenska v celku i v detailech.

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional