Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

FOLIA ETHNOGRAPHICA 36-37 2002/2003

OBSAH - INHALT - CONTENTS


Jarmila Pechová: Pracovní návyky a profesní příprava v rolnickém a řemeslnickém prostředí, Arbeitsgewohnheiten und professionelle Vorbereitung im bäuerlichen und handwerklichen Milieu

............................1

Karel Altman: Z otce na syna. K problematice rozvoje hostinských živností v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Vom Vater zu Sohn. Zur Problematik der Entwiklung des Gastwitgewerbes in tschechischen Ländern im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

...........................13

Zuzana Beňušková: Medzigeneračné ekonomické transfery na súčasnom vidieku. (Na príklade dvoch malých podhorských obcí na Slovensku a v Maďarsku) Ökonomische Beziehungen zwischen Generationen in dem heutigen Dorfmilieu. (Auf dem Beispiel zweier kleiner Vorgebirgsdörfer in der Slowakei in Ungarn)

...........................27

Kornélia Jakubíková: Obyčaje životného cyklu v kontexte rodinných vzťahov Bräuche des Lebenszyklus im Kontext der Familienbeziehungen

...........................35

Alexandra Navrátilová: Situace sirotků a "nalezenců" jako projev kultury doby. Die Situation von Waisen und "Findlingen" als Ausdruck der zeitgenössischen Kultur

...........................41

Ludmila Tarcalová: Rodiče a děti. (Příspěvek k problematice obyčejového práva) Eltern und Kinder. (Beitrag zur Problematik des Sittenrechts)

...........................61

Irena Štěpánová: Svéráz v dětském oděvu koncem 19. století. Folklorismus in der Kinderkleidung am Ende des 19. Jahrhunderts

...........................71

Lenka Nováková: Podíl dětských aktiivit na společenském životě současné obce. Anteil von Kinderaktivitäten an dem Geselschaftsleben der gegenwärtigen Gemeinde

...........................81

Margita Jágerová: Pohrebné služby a ich miesto v súčasnom vidieckom prostredí. (Na príklade okolia Nitry) Bestattungsisitten und ihre Stelle im heutigen Dorfmilieu. (Auf dem Beispiel der Umgebung von Nitra)

...........................91

Miroslava Ludvíková: Pohřební obrázky - dobový jev dvacátého století Sterbebilder - eine Zeitgemäße Erscheinung des 20. Jahrhunderts

..........................105

Helena Beránková: Fotografický ateliér Adolfa Kastnera v Uherském Brodě Photoatelier von Adolf Kastner in Uherský Brod

..........................123Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: