Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 91/2006

OBSAH - INHALT - CONTENTS


HOUZAR, S., NOVÁK, M., DOLEŽALOVÁ, H., HRAZDIL, V , PFEIFEROVÁ, A.: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka crystalline complex; a review Abstract

............................3

CEMPÍREK, J., NOVÁK, M.: Hydroxylherderit a sdružené berylfosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina Abstract

............................79

PAULIŠ, P., ŠKODA, R., NOVAK, F.: Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) Abstract

............................89

DOKOUPILOVA, P., LOSOS, Z., VAVRA, V.: Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
Secondary mineralization on the mine waste of the Kukla coal mine in Oslavany Abstract

............................97

ČOPJAKOVA, R., ŠKODA, R.: Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese
Detrital and authigennic REE minerals from Culm sediments of Drahany Uplands, their significance for provenance study of clastic material and diagenetic processes Abstract

............................105

ŠKODA, R., NOVAK, M., HOUZAR, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
Granitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton (Czech Republic) Abstract

............................129

DOSBABA, M., SULOVSKÝ, P.: Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
Geological position, petrology and geochemistry of durbachite bodies in the vicinity of Nové Město na Moravě Abstract

............................177

BURIÁNEK, D.: Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
Calc-silicate rocks from Polička crystalline Complex Abstract

............................191

HRAZDIL, V , VOKAC, M., HOUZAR, S., DOČKAL, P.: Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia Abstract

............................207

LISÁ, L., ZAPLETALOVÁ, D., PECKA, M., ZŮBEK, A., MROCZEK, P.: Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization Abstract

............................219

ÁBELOVÁ, M.: Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
Microstructure analysis of Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) tusks Abstract

............................227

IVANOV, M.: Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
Middle Pleistocene herpetofauna of Mladeč Caves (Moravia, Czech Republic) and its palaeoecological significance Abstract

............................235Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional