Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 93/2008

OBSAH - INHALT - CONTENTS


FOJT B., DOBEŠ P., MALÝ K., ŠKODA, R.: Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic) Abstract

............................3

KOVÁŘ, O., LOSOS, Z., HOUZAR, S., ZEMAN, J.: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna “ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia Abstract

...........................19

ČOPJAKOVÁ, R., VRÁNA, S., HOUZAR, S., ČERVENÝ, A., MALEC, J.: Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia Abstract

...........................37

NOVÁK, M.: Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic Abstract

...........................53

BURIÁNEK, D., ČOPJAKOVÁ, R.: Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex Abstract

..........................61

CEMPÍREK, J., STRUNGA, V., ŠKODA, R.: Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod Abstract

..........................81

DOLNÍČEK, Z., KROPÁČ, K., LEHOTSKÝ, T., ŠKODA, R., JAČKOVÁ, I.: Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm) Abstract

..........................91

SLOBODNÍK, M., HURAI, V., ČOPJAKOVÁ, R.: Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
Variscan syntectonic types of fluids generated from Palaeozoic sequences of the Moravian Karst and Drahany Upland Abstract

..........................113

POLÁCH, M., DOLNÍČEK, Z., MALÝ, K.: Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Hydrothermal mineralization at the locality Pindula near Frenštát pod Radhoštěm (Silesian Unit, Outer West Carpathians) Abstract

..........................127

BURIÁNEK, D.: Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
Mafic enclaves from the diatexite migmatites in the Svratka crystalline complex Abstract

..........................137

BURIÁNEK, D.: Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton Abstract

..........................151

BURIÁNEK, D., GILÍKOVÁ, H., NEHYBA, S., OTAVA, J.: Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie
Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology Abstract

..........................169

BOOROVÁ, D., JANSA, L., MATÝSEK, D., SKUPIEN, P., VAŠÍČEK, Z.: Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silezian Unit, Outher Western Carpathians, Czech Republic) Abstract

..........................185

GREGOROVÁ, R.: Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru Vnějších Karpat (eger, Ždánicko-hustopečské souvrství, Česká republika) Abstract

..........................219

GREGOROVÁ, R., ZÁGORŠEK, K.: Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic) Abstract

..........................225

VLAČIKY, M., SLIVA., Ľ., TÓTH, C., KAROL, M., ZERVANOVÁ, J.: Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR)
The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR) Abstract

..........................229

MUSIL, R.: Neue Bärenart von Bilzingsleben
Nový druh medvěda z lokality Bilzingsleben (Německo) Abstract

..........................245

HOUZAR, S., NOVÁK, M.: Významné jubileum mineraloga, profesora
RNDr. Josefa Staňka, CSc.

..........................247Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional