Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE GEOLOGICAE 94/2009

OBSAH - INHALT - CONTENTS


BURIÁNEK, D., 2009: Petrografie poličského krystalinika / Petrography of the Polička crystalline Complex Abstract

............................3

ŠKODA, R., KLEMENTOVÁ, M., ČOPJAKOVÁ, R.: Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum / Study of zircon from alkali syenite near Naloučany, Moldanubicum, Czech Republic Abstract

...........................47

HOUZAR, S., HRAZDIL, V.: Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory / Nordenskiöldine CaSnB2O6 from the locality Kozlov near Nedvědice, new rare accessoric mineral for Nedvědice marbles Abstract

...........................61

HOUZAR, S., ČOPJAKOVÁ, R.: Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu / Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Abstract

...........................67

HRAZDIL, V., KOCOURKOVÁ, E.: Skorodit FeAsO4·2H2O z Jezdovic u Třeště / Scorodite FeAsO4·2H2O from Jezdovice near Třešť Abstract

..........................77

BURIÁNEK, D., ČECH, S., ABRAHÁM, M.: Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve) / Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE. Margin Czech Cretaceous Basin) Abstract

..........................83

DOLNÍČEK, Z., POLÁCH, M.: Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy) / Hydrothermal mineralization in sandstones of Variegated Godula Member at the locality Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy Mts.) Abstract

..........................97

BURIÁNEK, D.: Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku / Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex Abstract

..........................111

FOJT, B., HOUZAR, S., NOVÁK, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI – Skarnoid / Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. – Skarnoid Abstract

..........................129

POUL, I., JANEČKA, J., MELICHAR, R.: Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových „bradel“ a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské anebo slezské? / The structural position of the Upper Jurassic limestone “klippen” and breccia horizons in Jasenice village surroundings: a part of the Ždánice-Subsilesian or the Silesian Unit? Abstract

..........................141

MUSIL, R.: Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu / Deposition and erosion stages in the Moravian Karst Abstract

..........................151

CEMPÍREK, J., HOUZAR, S.: Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy) / Illusion known as „Czech Crater“ (book review) Abstract

..........................167Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional