Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ACTA MUSEI MORAVIAE - SCIENTIAE SOCIALES 89/2004

Obsah - Inhalt - Contents


NERUDA, P. - NERUDOVÁ, Z. - OLIVA, M: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo) (s pedologickým posudkem L. Smolíkové) La stratigraphie des sites paléolithiques dans la région de Krumlovský les (distr. Znojmo)

............................3

OLIVA, M.: Vyvinutý szeletien z lokality Ondratice Ia - Malá Začaková Le Szélétien evolué du site Ondratice Ia - Malá Začaková

...........................59

NERUDOVÁ, Z.: K výskytu artefaktů z hrubých surovin v mladopaleolitických industriích Les artefacts en matières premières grossières dans les industries du Paléolithique superieur

...........................83

KOSTRHUN, P.: Přehled lokalit polského magdalénienu Précis des sites du Magdalenien polonais

...........................91

VALOCH, K.: Křišťály jako surovina štípané industrie Bergkristall als Rohstoff für Spaltindustrien

..........................129

VOKÁČ, M.: Suroviny štípané industrie v pravěku jihozápadní Moravy Rohstoffe der Spaltindustrie in der Vorzeit südwestmährens

..........................167

ZEMAN, T.: Germanische Keramik mit Stempelverzierung aus Zlechov A Germanic Stamp Ceramic from Zlechov

..........................207

MĚCHUROVÁ, Z.: Kovové a luxusní nálezy z hradu Landeka u Ostravy (Kat. Koblov) Metall-und Luxusgegenstände aus der Burg Landek bei Ostrava (Gem. Koblov)

..........................219

BLECHA, J.: Příspěvek k poznání geneze a specifik původních českých marionet On the Cognition of the Origin and Particularity of the pristine Czech Marionettes

..........................253

ŠTĚPÁNKOVÁ, P.: "Slovutná paní" Božena Viková Kunětická "Hochgeachtete Frau" Božena Viková Kunětická

..........................261

Zprávy - News - Berichte

Výstava "Česká bible v průběhu staletí" u příležitosti 425 let tisku Bible kralické (J. Mitáček)

..........................277

Příprava tematických katalogů sbírek hudebnin 18. a 19. století a mezinárodní soupis hudebních pramenů (S. Romportlová)

..........................279

Projekt "Česká loutka" (J. Blecha)

..........................281

Zkušenost z pracovní stáže při Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo (V. Valentová)

..........................286

Personalia

Zemřel prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc. (D. Grassmannová)

..........................289

PhDr. Jiřina Telcová, CSc., emeritní přednosta divadelního oddělení Moravského zemského muzea (J. Blecha)

..........................291

Životní jubileum Oldřicha Neužila (K. Valoch)

..........................293

Jiří Čubuk - vzpomínka na amatérského archeologa a speleologa (M. Kala)

..........................293

Recenze - Rewiews - Besprechungen

Rock Art Glossary. A multilingual dictionary (P. Neruda)

..........................296Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: