Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Acta Musei Moravice - Scientiae geologicae
Časopis Moravského muzea - Vědy geologické
ISSN 1211-8796

Odborný recenzovaný časopis - obor geologické vědy

Vydává: Moravské zemské muzeum, Brno

Časopis AMM, Sci. geol. navazuje na odborný časopis, který muzeum začalo vydávat na konci 19. století (Acta Musei Franciscae). Vlastní časopis byl založen v r. 1901 (pod jménem Časopis Moravského muzea zemského), od r. 1949 existovala samostatná řada přírodovědecká (Scientiae naturalis). Acta Musei Moraviae vycházejí 3× resp. 6× ročně.

Specializovaná řada časopisu - Scientiae geologicae (se samostatným ISSN) se vydělila od roku 1997 (ročník 82). Publikovány jsou původní práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Od roku 2008 vychází s periodicitou 2× ročně v jednom svazku. Publikuje články v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

Editor:
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Asistent editora:
Mgr. Jan Cempírek, Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada:
Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palackého univerzita, Olomouc
Mgr. Milan Geršl, Česká geologická služba, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Martin Ivanov, Dr, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Vladimír Šrein, CSc, AV ČR, Praha

Adresa redakce: RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: shouzar@mzm.cz

INSTRUKCE PRO AUTORY

Časopis Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae publikuje originální odborné práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je dr. Stanislav Houzar, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Využít lze i e-mailovou adresu shouzar@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word nebo PDF (tabulky a obrázky zařazené za textem) na e-mailové adrese editora, na CD a nebo běžnou poštou ve 3 tištěných kopiích. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stranami. Termín odevzdání rukopisu je pravidelně ke konci kalendářního roku.

Každý příspěvek musí obsahovat titulní stranu s abstraktem v angličtině, upravenou dle následujícího příkladu:

Vltavín z Moravských Bránic, Morava, Česká republika
Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic
Stanislav Houzar, Milan Novák & Vladimír Šrein
Abstract
Houzar, S., Novák, M., Šrein, V.: Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic. - Acta Mus. Morav., Sci. geol, 00, 000-000 (with English summary)
vlastní text abstraktu (s rozsahem podle délky článku)
Key words: ferrous moldavite, chemical composition, shape, Moravia
adresy všech autorů v angličtině, příp. e-mail

U cizojazyčných článků je vyžadován navíc i krátký souhrn v českém jazyce (max. 300 slov).

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě: (Zeman 1998), podle Zemana a Dvořáka (1999) a Zeman et al. (2000) - v případě že jde o více než dva autory.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedy ve formě:

Estes, R., de Queiroz, K., Gauthier, J., 1988: Phylogenetic Relationships within Squamata. - In: R. Estes, G. Pregill (Eds.): Phylogenetic Relationships of the Lizard Families: Essays Commemorating Charles L. Camp., 119-281, Stanford University Press. Stanford, California.

Kruťa, T., 1966: Moravské nerosty a jejich literatura. - Moravské muzeum, Brno, 380 p.

Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Mineralogie pegmatitu v Rožné. - název časopisu (pokud možno podle mezinárodní zkratky), ročník, číslo (pokud je známo), rozsah stran (od-do).

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) a nebo kvalitně digitalizované kopie. U vybarvení ploch preferujte šrafy před odstíny šedé Obrázky jsou preferovány v elektronické formě (JPG, TIFF, GIF, BMP, Corel 9). Je nezbytné zohlednit kvalitu ilustrací a tabulek s ohledem na čitelnost po zmenšení (tisknutelná oblast časopisu je 19,5×12,5 cm). Množství ilustrací a tabulek musí být úměrné rozsahu článku. Popisy obrázků a tabulek budou dodány samostatně za článkem, a to dvojjazyčně, anglicky (nebo v jazyce příspěvku) a v českém jazyce. Barevné obrázky mohou být vytištěny pouze po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Finální verzi rukopisu (po recenzi) přijímá redakce v elektronické podobě, především na CD/DVD nebo na disketě 3,5" (text ve formátu MS Word, obrázky odděleně od textu, tabulky v MS Excel nebo MS Word).

Při konečné úpravě rukopisu pro tisk a formu odevzdání příspěvku doporučujeme využít konzultaci s editorem časopisu.

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě vyjádření recenzentů.

Autor, který publikuje v Acta Musei Moraviae - Sci. geol. poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku, popřípadě 1 výtiskem časopisu. Pokud má autor zájem o větší množství separátů, lze mu po předchozí dohodě s redakcí za finanční úhradu vyhovět


Professional reviewed magazine - geological sciences

Editor: Moravian Museum, Brno

The journal AMM, Sci. geol. follows the specialized magazine published by the museum since the end of the 19th century (Acta Musei Franciscae). The current journal was founded in 1901 (with the title Časopis Moravského muzea zemského), since 1949 there was a special natural history series (Scientiae naturalis). Acta Musei Moraviae appear 3×, as the case may be 6× a year.

The specialized series - Scientiae geologicae (with its own ISSN) was singled out in 1997 (volume 82). It brings original articles from all geological disciplines (mineralogy, petrology, geochemistry, structural and economic geology, geophysics, palaeontology and in a limited extent spelaeology and geomophology) dealing with geological units appearing on the territory of the Czech Republic, especially in Moravia and Silesia. Since 2008 the periodical appears 2× a year in one single volume. The articles are in Czech, Slovak, English, German and French, always with an English abstract. Manuscripts are reviewed by independent external specialists.

Editor:
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Dept. of mineralogy and petrography, Moravian Museum, Brno
Assistant editor:
Mgr. Jan Cempírek, Dept. of mineralogy and petrography, Moravian Museum, Brno
Editorial board:
Mgr. David Buriánek, Ph.D., Czech Geological Service, Brno
Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palacký University, Olomouc
Mgr. Milan Geršl, Czech Geological Service, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Czech Geological Service, Brno
Mgr. Martin Ivanov, Dr, Masaryk University, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc, Masaryk University, Brno
RNDr. Vladimír Šrein, CSc, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Address of the editorial office: RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: shouzar@mzm.cz

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Journal Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae publishes original scientific papers from all fields of geological sciences (mineralogy, petrology, geochemistry, tectonics, economic geology, geophysics, paleontology, in lesser amount also speleology and geomorphology), studying problems related to the geological series occurring in the Czech Republic, preferentially in Moravia or Silesia. Any author who is concerned about the suitability of the subject of their paper should contact the Editor for advice. Manuscripts are reviewed by external referees.

Papers should be submitted to: RNDr. Stanislav Houzar PhD., Dept. Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, or to the e-mail address shouzar@mzm.cz

Manuscripts in the Czech, Slovak, English, German and French language can be accepted. Submit your manuscripts to the mail or e-mail address of the editor, in 3 hard copies or in electronic form in format MS Word or PDF (tables and figures placed after the text). Manuscripts must be typed with double spacing throughout in a size comparable to Times Roman 12. Print the manuscript on one side only, and all pages must be numbered. The deadline for abstract submission is at the end of each calendar year.

Each manuscript must contain title page with English abstract, formatted as following example:

Vltavín z Moravských Bránic, Morava, Česká republika
Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic
Stanislav Houzar, Milan Novák & Vladimír Šrein
Abstract
Houzar, S., Novák, M., Šrein, V.: Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic. - Acta Mus. Morav., Sci. geol, 00, 000-000 (with English summary)
text of the abstract (length adequate to the length of the manuscript)
Key words: ferrous moldavite, chemical composition, shape, Moravia
Addresses of all authors in english, e-mail if needed.

Literature should be cited in the text in following format: (Zeman 1998), after Zeman and Dvořák (1999) and Zeman et al. (2000).

List of literature in alphabetical order should be placed at the end of the text, using following format:

Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Mineralogie pegmatitu v Rožné. - journal name (using an international shortcut form), volume, issue (if available), pages (from-to).

Kruťa, T., 1966: Moravské nerosty a jejich literatura. - Moravské muzeum, Brno, 380 p.

Estes, R., de Queiroz, K., Gauthier, J., 1988: Phylogenetic Relationships within Squamata. - In: R. Estes, G. Pregill (Eds.): Phylogenetic Relationships of the Lizard Families: Essays Commemorating Charles L. Camp., 119-281, Stanford University Press. Stanford, California.

Figures should be submitted in adequate quality, preferred area-fillings are black and white shading and grayscale. Figures should be submitted in electronic form (JPG, TIFF, GIF, BMP, Corel 9). Figures should be readable after shrinkage of their size (printable area is 19.5 × 12.5 cm). Number of tables and figures must be adequate to the extent of the manuscript. Figure and table captions must be listed at the end of the manuscript, in English (or in the language of the manuscript) and in Czech language. Figures in color can be printed only after consultation with editor and financial support of author.

Final version of the manuscript (after review procedure) is accepted only in electronic form, on CD/DVD or 3.5" floppy disc (text in format MS Word, figures as separate files, tables in MS Excel or MS Word).

During the final adjustments of the manuscript for print, do not hesitate to contact the editor for consultation.

The decision regarding acceptance or rejection of a manuscript is the responsibility of the Editor and is based in large part on the recommendations of Editorial Board and reviewers.

Authors publishing in Acta Musei Moraviae - Sci. Geol. are transferring their author rights to the publisher. Authors obtain free 25 reprints of their paper or 1 printed copy of the journal. Higher number of reprints can be ordered for a fee.


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional