Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Acta Musei Moravice - Scientiae geologicae
Časopis Moravského muzea - Vědy geologické
ISSN 1211-8796

Odborný recenzovaný časopis - obor geologické vědy

Vydává: Moravské zemské muzeum, Brno

Časopis AMM, Sci. geol. navazuje na odborný časopis, který muzeum začalo vydávat na konci 19. století (Acta Musei Franciscae). Vlastní časopis byl založen v r. 1901 (pod jménem Časopis Moravského muzea zemského), od r. 1949 existovala samostatná řada přírodovědecká (Scientiae naturalis). Acta Musei Moraviae vycházejí 3× resp. 6× ročně.

Specializovaná řada časopisu - Scientiae geologicae (se samostatným ISSN) se vydělila od roku 1997 (ročník 82). Publikovány jsou původní práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Od roku 2008 vychází s periodicitou 2× ročně v jednom svazku. Publikuje články v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

Editor:
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Asistent editora:
Mgr. Jan Cempírek, Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada:
Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palackého univerzita, Olomouc
Mgr. Milan Geršl, Česká geologická služba, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Martin Ivanov, Dr, Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc, Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Vladimír Šrein, CSc, AV ČR, Praha

Adresa redakce: RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: shouzar@mzm.cz


Professional reviewed magazine - geological sciences

Editor: Moravian Museum, Brno

The journal AMM, Sci. geol. follows the specialized magazine published by the museum since the end of the 19th century (Acta Musei Franciscae). The current journal was founded in 1901 (with the title Časopis Moravského muzea zemského), since 1949 there was a special natural history series (Scientiae naturalis). Acta Musei Moraviae appear 3×, as the case may be 6× a year.

The specialized series - Scientiae geologicae (with its own ISSN) was singled out in 1997 (volume 82). It brings original articles from all geological disciplines (mineralogy, petrology, geochemistry, structural and economic geology, geophysics, palaeontology and in a limited extent spelaeology and geomophology) dealing with geological units appearing on the territory of the Czech Republic, especially in Moravia and Silesia. Since 2008 the periodical appears 2× a year in one single volume. The articles are in Czech, Slovak, English, German and French, always with an English abstract. Manuscripts are reviewed by independent external specialists.

Editor:
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Dept. of mineralogy and petrography, Moravian Museum, Brno
Assistant editor:
Mgr. Jan Cempírek, Dept. of mineralogy and petrography, Moravian Museum, Brno
Editorial board:
Mgr. David Buriánek, Ph.D., Czech Geological Service, Brno
Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palacký University, Olomouc
Mgr. Milan Geršl, Czech Geological Service, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Czech Geological Service, Brno
Mgr. Martin Ivanov, Dr, Masaryk University, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc, Masaryk University, Brno
RNDr. Vladimír Šrein, CSc, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague

Address of the editorial office: RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: shouzar@mzm.cz


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional