Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Z dějin časopisu

Je tomu více než 100 let, co Moravské zemské muzeum začalo vydávat svůj vlastní časopis. Jeho přímým předchůdcem byly Musei Franciscei Annales, vycházející v letech 1896 až 1899. Navazovaly na několik periodik, vydávaných Hospodářskou společností (K.k. mähr.- schles. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde). Šlo o řady Mitteilungen (1821-1891), od r. 1855 s přílohou Notizenblatt (24 svazků), a Schriften der historisch-statistischen Section (29 svazků v letech 1851 až 1895).

Roku 1900 bylo Františkovo muzeum pozemštěno a přejmenováno na Moravské zemské museum, a v následujícím roce začalo vydávat nový časopis ve dvou nezávislých řadách, české a německé. Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums vycházel v letech 1901 až 1919, a to zpočátku ve dvou sešitech ročně (1901-10, 1912) a posléze v jednom svazku (1911, 1913-19). Ročníky I až XIV vycházely plynule v letech 1901 až 1914, roč. XV a XVI vyšly v letech 1916 a 1917 a poslední ročník XVII s dalším ročním zpožděním r. 1919. Po celou dobu je vydávala Mährische Museumsgesellschaft - deutsche Section a jejich redaktory byli v letech 1901 až 1903 A. Rzehak, C. Schirmeisen a J. Matzura, pro svazky IV/1904 až XIV/1914 vystřídal posledního z redaktorů E. Soffé a závěrečné 3 ročníky redigovali jen Karl Schirmeisen a E. Soffé.

Pod stejným názvem byla za protektorátu obnovena německá řada časopisu (z počátku i s příspěvky v češtině) a postupně vyšly 3 ročníky (Neue Folge I/1941, II/1942, III/1943). Vedoucím redaktorem (ovšem s označením "Herausgeber") NF I a II byl ředitel muzea K. Hucke, ve třetím svazku není redakce uvedena a jako vydavatel zde figuruje Kommissionsverlag Karl Kroh v Lipsku.

Proměny české řady časopisu jsou podstatně složitější, což je zřejmé už ze změn názvu:

I - XIX: Časopis Moravského musea zemského

XX Časopis Moravského zemského musea - Acta Musei Moraviensis

XXX Časopis Moravského zemského musea - Acta Musei Moraviae

XXXI, XXXIII Časopis Zemského musea v Brně - Acta Musei Moraviae

XXXII Časopis Zemského musea v Brně

XXXIV - LXIX Časopis Moravského musea v Brně - Acta Musei Moraviae

LXX-LXXI Časopis Moravského muzea v Brně - Acta Musei Moraviae

LXXII (1987) dosud: Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea (český titul je od r. 1987 menší a od r. 1995 již není uveden na separátech, v týchž letech se mění design obálky, od r. 1957 se spolu se změnou obalu zvětšuje formát. Největší formát měly nejstarší ročníky I - XXIX (1901-1932).

Značných změn doznávala i periodicita české řady: ročníky I/1901 až XVI/1916 vycházely pravidelně po roce, roč. XVII-XIX/1920-21, XX-XXI/1922-23 a XXII-XXIII/1924-25 vyšly jako dvojsvazky, roku 1926 vyšel opět samostatný ročník XXIV, dále XXV/1927-28, XXVI-XXVII/1929-30 (Brno 1932), XXVIII-XXIX/1931-32 (Brno 1933), XXX/1933-46 (Brno 1946), XXXI/1947, XXXII/1948, XXXIII/1946 (Brno 1947, tj. vročeno před dva předchozí svazky), XXXIV/1949 až LXXXV/2000 pravidelně po roce, pouze ve společenských vědách roč. LIII-LLIV/1968-69 a v přír. vědách roč. LVI-LVII/1971-72 vyšly jako dvojsvazek.

Ročníky I/1901 až XIV/1914 vycházely po dvou samostatných číslech se společným průběžným stránkováním, první číslo roč. XV vyšlo 1915 a druhé 1916, dále až do roč. XXVIII-XXIX/1931-32 v jednom svazku nebo jako sdružené ročníky. Následující svazky XXX až XXXII měly již vycházet rozděleny na část společenskovědnou a přírodovědnou, vyšla však jen část přírodovědná. Antedatovaný roč. XXXIII/1946 měl r. 1947 vyjít rovněž ve dvou číslech, vyšlo však jen číslo společenskovědné a v něm oznámený obsah čísla přírodovědného vyšel jako již r. 1946 jako svazek XXX/1933-46. Členění na vědy přírodní (vždy č. 1) a společenské (vždy č. 2) se realizovalo od roč. XXXIV/1949 do LXX/1985. Od následujícího ročníku vychází každá řada jako dvojčíslo v 1 svazku, a to vědy společenské dosud, vědy přírodní jen do roč. LXXXI/1996. Následujícího roku svazek přírodních věd zaniká a štěpí se na AMM - Sci. geologicae a AMM - Sci. biologicae, značené od roč. 82 již arabskými čísly. Společenské vědy jsou nadále značeny římskými číslicemi. Od svazku spol. věd se r. 1986 oddělila Folia Numismatica, a téhož roku i Folia Ethnographica, jež však již předtím (roč. I-XIX) vycházela v jednom svazku se společenskými vědami. Od poloviny 60. let vychází v MZM i časopis Folia mendeliana. Těmito výhonky, které již ve svém názvu netradují původní název časopisu, se zde nebudu blíže zabývat.

Vedoucí redaktoři:
I (1901) - III (1903) F. Rypáček, F. Šujan
IV (1904) předchozí a J. Janda
V (1905) F.J. Rypáček, F. Šujan, J. Jahn
V (1906) F.J. Rypáček, F. Šujan, J. Jahn, E. Bayer
VII (1907) - VIII (1908) F.J. Rypáček, F. Šujan, E. Bayer
IX (1909) F.J. Rypáček, H. Traub, V.J. Procházka
X (1910) - XIII (1913) H. Traub, V.J. Procházka
XIV (1914) - XVI (1916) H. Traub, K. Absolon, J. Podpěra
XVII/XIX (1920/21) - XXV (1927/28) K. Absolon
XXVI/XXVII (1929/30) - XXVIII/XXIX (1931/32) K. Absolon, F. Jaroš, F. Skyva
XXX (1933/46) nejmenovaná red. rada

Dále pro vědy přírodní:
XXXI (1947) - XXXII (1948) M. Pokorný, J. Šmarda
XXXIII (= XXX 1933-46): řed. J. Helfert s předešlými
XXXIV (1949) redaktoři neuvedeni
XXXV (1950) - XXXVIII (1953) K. Krejčí
XXXIX (1954) - XLI (1956) uveden K. Tihelka (řed.), de facto J. Stehlík
XLII (1957) - XLIII (1958) J. Stehlík
XLIV (1959) - L (1965) uveden J. Jelínek (řed.), de facto J. Stehlík
LI (1966) - LV (1970) J. Stehlík
LVI/LVII (1971/72) - LXI (1976) uveden R. Musil (řed.), de facto J. Stehlík
LXII (1977) - LXXIII (1988) uveden J. Sejbal (řed.), de facto J. Stehlík
LXXIV (1989) - LXXV (1990) J. Stehlík
LXXVI (1991) - LXXIX (1994) M. Novák
LXXX (1995) - LXXXI (1996) I. Vavřínová, M. Novák

Scientiae geologicae
82 (1997) - 84 (1999) M. Novák
85 (2000) a dále S. Houzar

Scientiae biologicae
82 (1997) - 83 (1998) I. Vavřínová
84 (1999) a dále J. Kolibáč
Jako suplementy svazků LII (1967) až LIV (1969) vyšly za redakce J. Stehlíka 3 svazky entomologického sborníku Beiträge zur Kenntnis der Fauna afhganistans.

Vědy společenské:
XXXIII (1946) řed. J. Helfert s F. Křížkem a J. Skutilem
XXXIV (1949) - XXXVIII (1953) K. Krejčí
XXXIX (1954) - XLI (1956) K. Tihelka (řed.)
XLII (1957) - XLIII (1958) uveden J. Stehlík (zast. řed.), de facto asi V. Hrubý
XLIV (1959) - L (1965) uveden J. Jelínek (řed.), de facto V. Hrubý
LI (1966) - LIII/LIV (1968/69) uveden J. Jelínek, dle tiráže ve v. přír. však V. Hrubý
LV (1970) - LXI (1976) uveden R. Musil (řed.), de facto V. Hrubý
LXII (1977) - LXIX (1984) uveden J. Sejbal (řed.), de facto V. Hrubý
LXX (1985) - LXXV (1990) V. Nekuda
LXXVI (1991) a dále M. Oliva
Jako suplement svazku LXXXII/1997 vyšel sborník Peregrinatio Gothica - Jantarová stezka, red. J. Čižmářová - Z. Měchurová.

V řadě let "starého režimu" byli jako vedoucí redaktoři uváděni ředitelé muzea, kteří tuto funkci sice nevykonávali, ale zodpovídali za obsah (nezmiňuji je v případech, kdy jsou označeni přímo za "odpovědné" redaktory).

Vydavatelem svazků I až XVI byla Moravská Musejní společnost, dalších Moravské zemské museum, příp. Moravské muzeum. Pozoruhodná je zejména pravidelnost vycházení časopisu za Rakouska-Uherska, kterou vydavatelé dokázali udržet až do prvních let světové války, a naopak značná mezerovitost v konsolidovaných letech 1. republiky. Zpočátku byla zejména v české řadě přizvána ke spolupráci řada amatérů, hlavně archeologů. Za pozdější redakce K. Absolona se časopis zprofesionalizoval a zaměřil především na přírodní vědy. Tím jakoby navázal na předchozí ročníky německé řady, i když ani v nich nechyběly příspěvky např. z oboru historie a dějin umění. V poválečných ročnících je nutno zvlášť ocenit dlouholetou redakční činnost (v prvních desetiletích nehonorovanou) entomologa RNDr. Jaroslava Stehlíka v řadě přírodních věd a archeologa doc. PhDr. Viléma Hrubého ve vědách společenských. Značný podíl článků s etnografickou tématikou v 50. letech posléze vyústil ve vyčlenění samostatného bloku Ethnographica a časopisu Folia ethnographica, zatímco vznik řady Folia numismatica souisel spíše se specializací tehdejšího ředitele MM prof. PhDr. J. Sejbala. K tradičním tématům AMM patřila vždy archeologie. V 50. letech dominovaly příspěvky o době bronzové a o starých Slovanech, nad nimiž postupně převládly články o zaniklých středověkých vesnicích a o paleolitu. Ty poslední vznikly převážnou většinou v pracovně doc. PhDr. Karla Valocha, vůbec nejproduktívnějšího autora v celé historii našeho časopisu.

Vývoj názvů, členění a značení sledovaného periodika byl natolik složitý, že jej nelze v citacích zcela přesně respektovat. Redakce spol. věd proto doporučuje používat jen následující symboly:

ZMLM - Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums

ZMLM NF - Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Neue Folge

AMM sc.soc.- Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského Muzea apod.), scientiae sociales (vědy společenské)

AMM sc.nat.- Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského Muzea apod.), scientiae naturales (vědy přírodní)

AMM sc.geol.- Acta Musei Moraviae, scientiae geologicae

AMM sc.biol.- Acta Musei Moraviae, scientiae biologicae

AMM PG - Acta Musei Moraviae, sc. soc. LXXII/1997, suppl. Peregrinatio Gothica.

Ročníky je možno označovat jednotně arabskými číslicemi.

Přednostní uvádění latinského názvu vyplývá ze skutečnosti, že na obálce je tradiční český název Časopis Moravského muzea zmenšen a na separátech již zcela chybí. Je ovšem nutno počítat s tím, že v knihovnách bude periodikum zařazeno pod jedním či druhým názvem, jen v ojedinělých případech pod oběma se vzájemnými odkazy.

Pokud ser týká bibliografií, ve Zprávách České archeologické společnosti (suppl. 44, 2001) vyšel oborový bibliografický rejstřík archeologie od M. Olivy. "Soupis etnografických a folkloristických příspěvků v Museum Francisceum Annales a v Časopise Moravského musea zemského 1901-1938" vypublikovali A. a R. Jeřábkovi v příloze Zpráv SČN a SNS č. 4 v roce 1962. Pracovníci botanického, zoologického a entomologického oddělení sestavili kartotéku a počítačovou databázi příspěvků zmíněných oborů, zatím nepublikovanou. Obsahy AMM z let 1946 až 1974 uveřejnila v obou řadách roč. 60 (1975) H. Dočkalová, náplň ročníků AMM sc. soc. 1990 až 2000 publikovala Z. Nerudová v AMM sc. soc. 2001.

Od 60. let se o vydávání časopisu po technické a organizační stránce staraly postupně H. Dočkalová, mgr. I. Hrabalová, dr. A. Mizerová, dr. L. Novotná (dosud) a Mgr. I. Syrová.

MARTIN OLIVA


Zpět na hlavní stránkuPoslední změna

Valid HTML 4.01 Transitional