Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Acta Musei Moravice - Scientiae sociales
Časopis Moravského muzea - Vědy společenské
ISSN 0323-0570

Recenzovaný časopis z oboru společenských věd

Vydává: Moravské zemské muzeum, Brno

AMM sc. soc. publikuje originální odborné práce z archeologie, historie, dějin umění a dějin vědy, týkající se především území Moravy a českého Slezska. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Vedoucí redaktor: doc. PhDr. Martin Oliva, PhD, ústavAnthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail:moliva@mzm.cz

Redakční rada:
doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc., Ústav archeologické památkkové péče, Brno
doc. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. Masarykova univerzita, Brno
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc., Moravské zemské muzeum. Brno.


Acta Musei Moravice - Scientiae sociales
Časopis Moravského muzea - Vědy společenské
ISSN 0323-0570

Peer reviewed journal - social sciences

Editor: Moravian Museum, Brno

The journal AMM, Sci. soc.. follows the specialized journal published by the museum since the end of the 19th century (Musei Franciscei Annales). The current journal was founded in 1901 (with the title Časopis Moravského muzea zemského), since 1949 there were a special natural and social history series. Acta Musei Moraviae appears in two numbers in one volume once a year. Manuscripts are reviewed by independent external specialists.

Editor: doc. PhDr. Martin Oliva, PhD, Anthropos Institute, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: moliva@mzm.cz

Editorial board:
doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc., ÚAPP Brno
doc. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. Masaryk University, Brno
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc., Moravian Museum, Brno.


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional