Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Acta Musei Moravice - Scientiae sociales
Časopis Moravského muzea - Vědy společenské
ISSN 0323-0570

INSTRUKCE PRO AUTORY

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. , ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Využít lze i e-mailovou adresu moliva@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word nebo PDF (tabulky a obrázky zařazené za textem) na e-mailové adrese editora, na CD a nebo běžnou poštou ve 3 tištěných kopiích s přiložený elektronickým nosičem. Příspěvky musí mít řádkování 2 nebo 1,5, zarovnání doleva,velikost písma 11 n. 12, jednostranný tisk s číslovanými stranami. Termín odevzdání rukopisu je pravidelně ke konci února běžného roku.

Každý příspěvek musí obsahovat titulní stranu s abstraktem v angličtině, upravenou dle následujícího příkladu:

VYVINUTÝ SZELETIEN Z LOKALITY ONDRATICE Ia - MALÁ ZAČAKOVÁ
LE SZELETIEN EVOLUE DU SITE ONDRATICE Ia - MALA ZACAKOVA

MARTIN OLIVA1 - MARTA LÖWENSTEIN2

1. MZM - ANTHROPOS
2. LUDWIG KARL UVIVERSITÄT, FROHEIM

ABSTRACT: …….

KEY WORDS: Ondratice, Szeletian, Bohunician, Jerzmanowician Points, Chipped Industry, Raw Material Economy, Moravia.

U článků v češtině musí následovat résumé v jazyce anglickém, německém nebo francouzském, u cizojazyčných článků je vyžadován naopak souhrn v českém jazyce (min. 1 strana).

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě: (ZEMAN 1998, 16; 2008; ZEMAN - HODINOVÁ SPURNÁ 2008, 355, 381sq.; MUSIL et al. 2008, 340-346), podle ZEMANA a DVOŘÁKA (1999) a ZEMAN et al. (2000) - v případě že jde o více než dva autory.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedy ve formě:

ABSOLON, K., 1935a: Otaslavice, eine neue, große palaeolithische Station in Mähren mit Quarzit-Aurignacien. Polygrafia. Brünn.
ABSOLON, K., 1935b: Über Grossformen des quarzitischen Aurignaciens der palaeolithischen Station Ondratice in Mähren. Polygrafia. Brünn.
COMBIER, J., 1955: Pointes levalloisiennes retouchées sur la face plane (pointes, type Soyons). Bulletin Soc. Préh. Fr. 52, 432-434.
NERUDA, P. - NERUDOVÁ, Z. - OLIVA, M., 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, sci. soc. 89, v tisku.
NERUDOVÁ, Z., 2000: Ondratický szeletien: poloha Drysice I, III a Ondratice IV. Pravěk NŘ 10, 9-33.
OLIVA, M., 1996: Le Paléolithique supérieur da la République Tchèque (1991-1995). UISPP, Congrès de Forli 1996, Commission Pal. sup., Bilan 1991 - 1996, ERAUL 76, 115-129. Liège.
TOSTEVIN, G., 2000: The Middle to Upper Paleolithic transition from the Levant to Central Europe: In situ development or diffusion? In: J. ORSCHCHIED - G.C. WENIGER edd.: Neanderthals and Modern humans - discussing the transition: Central and Eastern Europe from 50,000 - 30,000 BP, 92-111. Mettmann.

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) a nebo kvalitně digitalizované kopie. U vybarvení ploch preferujte šrafy před odstíny šedé Obrázky jsou preferovány v elektronické formě (JPG, TIF). Je nezbytné zohlednit kvalitu ilustrací a tabulek s ohledem na čitelnost po zmenšení (tisknutelná oblast časopisu je 19,5×12,5 cm). Množství ilustrací a tabulek musí být úměrné rozsahu článku. Popisy obrázků a tabulek budou dodány samostatně za článkem, a to dvojjazyčně, v jazyce příspěvku a v češtině. Barevné obrázky mohou být vytištěny pouze po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Při konečné úpravě rukopisu pro tisk a formu odevzdání příspěvku doporučujeme využít konzultaci s editorem časopisu.

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě vyjádření recenzentů.

Autor, který publikuje v Acta Musei Moraviae - Sci. soc. poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku. Pokud má autor zájem o větší množství separátů, lze mu po předchozí dohodě s redakcí za finanční úhradu vyhovět.


INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Journal Acta Musei Moraviae - Scientiae socieles publishes original scientific papers from fields of history, archaeology, history of arts and history of sciences, dealing preferentially with the territory of Moravia and Czech Silesia. Any author who is concerned about the suitability of the subject of their paper should contact the Editor for advice. Manuscripts are reviewed by external referees.

Papers should be submitted to: doc. PhDr. Martin Oliva, PhD, ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, or to the e-mail address moliva@mzm.cz

Manuscripts in the Czech, Slovak, English, German and French language can be accepted. Submit your manuscripts to the mail or e-mail address of the editor, in 3 hard copies or in electronic form in format MS Word or PDF (tables and figures placed after the text). Manuscripts must be typed with double spacing throughout in a size comparable to Times Roman 12. Print the manuscript on one side only, and all pages must be numbered. The deadline for abstract submission is at the end of each February.

Each manuscript must contain title page with English abstract, formatted as following example:

VYVINUTÝ SZELETIEN Z LOKALITY ONDRATICE Ia - MALÁ ZAČAKOVÁ
LE SZELETIEN EVOLUE DU SITE ONDRATICE Ia - MALA ZACAKOVA

MARTIN OLIVA1 - MARTA LÖWENSTEIN2 1. MZM - ANTHROPOS 2. LUDWIG KARL UVIVERSITÄT, FROHEIM

ABSTRACT: ……(length adequate to the length of the manuscript)

KEY WORDS: Ondratice, Szeletian, Bohunician, Jerzmanowician Points, Chipped Industry, Raw Material Economy, Moravia.

Addresses of all authors in english, with e-mail.

Literature should be cited in the text in following format: (ZEMAN 1998, 16; 2008; ZEMAN - HODINOVÁ SPURNÁ 2008, 355, 381sq.; MUSIL et al. 2008, 340-346), after ZEMAN and DVOŘÁK (1999) and ZEMAN et al. (2000) (et al. - more than 2 authors).

List of literature in alphabetical order should be placed at the end of the text, using following format:

ABSOLON, K., 1935a: Otaslavice, eine neue, große palaeolithische Station in Mähren mit Quarzit-Aurignacien. Polygrafia. Brünn.
ABSOLON, K., 1935b: Über Grossformen des quarzitischen Aurignaciens der palaeolithischen Station Ondratice in Mähren. Polygrafia. Brünn.
COMBIER, J., 1955: Pointes levalloisiennes retouchées sur la face plane (pointes, type Soyons). Bulletin Soc. Préh. Fr. 52, 432-434.
NERUDA, P. - NERUDOVÁ, Z. - OLIVA, M., 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, sci. soc. 89, v tisku.
NERUDOVÁ, Z., 2000: Ondratický szeletien: poloha Drysice I, III a Ondratice IV. Pravěk NŘ 10, 9-33.
OLIVA, M., 1996: Le Paléolithique supérieur da la République Tchèque (1991-1995). UISPP, Congrès de Forli 1996, Commission Pal. sup., Bilan 1991 - 1996, ERAUL 76, 115-129. Liège.
TOSTEVIN, G., 2000: The Middle to Upper Paleolithic transition from the Levant to Central Europe: In situ development or diffusion? In: J. ORSCHCHIED - G.C. WENIGER edd.: Neanderthals and Modern humans - discussing the transition: Central and Eastern Europe from 50,000 - 30,000 BP, 92-111. Mettmann.

Figures should be submitted in adequate quality, preferred area-fillings are black and white shading and grayscale. Figures should be submitted in electronic form (JPG, TIF). Figures should be readable after shrinkage of their size (printable area is 19.5 × 12.5 cm). Number of tables and figures must be adequate to the extent of the manuscript. Figure and table captions must be listed at the end of the manuscript, in English (or in the language of the manuscript) and in Czech language. Figures in color can be printed only after consultation with editor and financial support of author.

Final version of the manuscript (after review procedure) is accepted only in electronic form, on CD/DVD or 3.5" floppy disc (text in format MS Word, figures as separate files, tables in MS Excel or MS Word).

During the final adjustments of the manuscript for print, do not hesitate to contact the editor for consultation.

The decision regarding acceptance or rejection of a manuscript is the responsibility of the Editor and is based in large part on the recommendations of Editorial Board and reviewers.

Authors publishing in Acta Musei Moraviae - Sci. Soc. are transferring their author rights to the publisher. Authors obtain free 25 reprints of their paper. Higher number of reprints can be ordered for a fee.


Zpět na hlavní stránku / Back to main pagePoslední změna / Last modified:

Valid HTML 4.01 Transitional