Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VĚDECKÉ MONOGRAFIE, sborníky, cestopisy, faksimile

Objednávkový formulář

MUŠOV I (okr. Břeclav)
Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě
MUŠOV I (Bez. Břeclav)
Eine Geologische und Archäologische Lokalität in Südmähren
Karel Valoch ed.


MORAVSKÝ KRUMLOV IV
Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě
Petr Neruda - Zdeňka Nerudová eds.

V editaci P. a Z. Nerudových vyšla kniha o lokalitě Moravský Krumlov IV, která byla interdisciplinárně zkoumaná v letech 2000-2004. Archeologický výzkum zde odkryl celkem tři archeologické vrstvy; dvě z období středního paleolitu, které jsou datované do OIS 6 a OIS 5c a dokládají tak osídlení lokality archaickými sapienty a jednu vrstvu z počátku mladého paleolitu - szeletienu. Soubor absolutních dat pro szeletien dokládá pozici starého szeletienu na Moravě a jeho superpozice s micoquienem potvrzuje teorii o autochtonním vývoji. Publikace vedle zhodnocení kamenné štípané industrie a jejího zařazení do kontextu střední Evropy obsahuje ve spolupráci s ostatními vědními obory i částečnou rekonstrukci přírodního prostředí lokality.

MORAVANY NAD VÁHOM
Katalog paleolitických industrií z výzkumu prof. Karla Absolona
Zdeňka Nerudová – Karel Valoch

Publikace obsahuje celkem 50 digitálně vyčištěných původních velkoformátových tabulí kreseb kamenné štípané industrie, kterou získal prof. K. Absolon během svého výzkumu unikátní paleolitické stanice v Moravanech nad Váhom v roce 1946. Unikátní, dosud nikdy nezveřejněné obrázky jsou doplněny historií výzkumu v Moravanech a reprodukcemi vybrané dobové korespondence. Kniha vychází k nadcházejícímu 50. výročí úmrtí prof. Karla Absolona.

OBRAZY Z VÝZKUMU MORAVSKÉHO PALEOLITU
Martin Oliva - Petr Kostrhun

Publikace mapující 140leté dějiny archeologického výzkumu moravských paleolitických lokalit i vývoj názorů na vznik a genezi jednotlivých archeologických kultur ve starší době kamenné. Dějiny moravské archeologie jsou v knize zachyceny mj. na více jak 140 unikátních historických fotografiích z archivů Moravského zemského muzea, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.

SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU / MILOVICE: SITE OF THE MAMMOTH PEOPLE
Martin Oliva et al.

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

GALAPÁGY
Miroslav Šebela

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Celkem 242 barevných fotografií ukazuje Galapágy tak, jak je poznali účastníci přírodovědných expedic ORINOKO zaměřených na poznání přírodních hodnot Ekvádoru a Venezuely. V období 1996 až 2008 navštívil autor souostroví celkem sedmkrát v různých ročních obdobích. Kniha seznamuje čtenáře nejen s tím, co může vidět na ostrovech běžný turista, ale přináší také řadu aktuálních informací o současných problémech této ekvádorské provincie, které zůstávají návštěvníkům skryté. Knihu je možné zakoupit i v kompletu s přírodovědným filmem na DVD Začarované ostrovy.

Dušan Ďurica, Martin Holý, Miloš Suk
ČLOVĚK JAKO GEOLOGICKÝ ČINITEL

V knize jsou souborně shrnuty způsoby, jakými lidstvo ovlivňuje geologické procesy a tím budoucí vývoj Země. V důsledku stále silnějšího ovlivňování litosféry (např. znečištěním, těžbou nerostných surovin, získáváním energií, zemědělským a lesnickým hospodařením a dalšími aktivitami) jsou ovlivněny i další sféry, atmo, bio a hydrosféra. Pozoruhodné je zjištění, že antropogenní procesy mají v mnoha aspektech shodný trend s přírodními geologickými procesy.

Editor Hana Dvořáková
HANÁK NA PACIFIKU
Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila
(A Man from Haná on the Pacific Coast)

Jméno kurátora a přednosty etnografického oddělení MZM v Brně Františka Pospíšila (1885-1958) je dnes známo pouze několika zasvěcencům z oblasti lidového tance. Okrajově se vybaví zájemcům o historii národopisného filmu. Kdo to tedy byl? Muž, který spolupracoval s L. Janáčkem? Muž, který byl přítelem indiánského náčelníka kmene Siouxů? Kontroverzní syn sedláka z Hané, jemuž se zaujetí pro tradiční kulturu a posedlost technikou staly životním osudem? Životní osudy F. Pospíšila jsou klasickým příkladem úsloví, že velké osobnosti vrhají velké stíny. Zásadní je jeho zájem o kulturu venkova a technické novinky. Obojí dokázal ve své práci skloubit - počínaje fonografickými záznamy lidového vyprávění a písní z r. 1910, přes fotografickou dokumentaci až po záznamy filmové. O jeho fotografie Z hlediska historie dokumentárního filmu se jako zásadní jeví jeho filmové záznamy mečových tanců, které pořídil v rozpětí let 1922-1930. Nespokojil se však jen s domácím materiálem, tento jev zdokumentoval v rámci celé Evropy. Jako průkopník tanečního filmového záznamu byl v r. 1930 očekáván i v kolébce filmového průmyslu v USA. F. Pospíšil měl cit pro volbu témat, která stála stranou pozornosti a dokázal z nich vytěžit maximum. Jeho hvězda ve dvacátých letech stoupala strmě vzhůru, aby po vrcholu v letech třicátých díky negativním osobnostním rysům upadl do zapomnění.

Jiří Sekerák
MENDEL V ČERNÉ SKŘÍŇCE
Problém interpretace přírodovědného textu

"Stále existuje tajemství života. Velkolepé, fascinující, nejspíš největší, jaké kdy člověk toužil odhalit! Tajemství života, které bylo a z větší míry je i nadále dobře skryté. Jakoby uvnitř jakési spolehlivě uzamčené tajemné černé skříňky. Jedním z těch prvních, kdo nalezl klíč a pootevřel záhadnou skříňku života, aby poodhalil její tajemství, byl Gregor Mendel. Je zdánlivě absurdní, ale zákonité, že postupující poznání nastoluje další otázky, další záhady: kdo to byl Gregor Mendel, který nalezl klíč k tajemné skříňce života a jak to udělal? Jak ji pootevřel? S těmito otázkami se v úvodu své knihy obrací na čtenáře kurátor a vedoucí Mendeliana Moravského zemského muzea Jiří Sekerák, věnující se právě studiu možností bioinformační interpretace Mendelova objevu ve vztahu k evoluční teorii.

Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka
LEOŠ JANÁČEK VE FOTOGRAFIÍCH
LEOŠ JANÁČEK IN PHOTOGRAPHS

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Publikace přináší vůbec poprvé unikátní soubor všech fotografií skladatele, které se autorům podařilo z různých zdrojů, v prvé řadě z fondů Moravského zemského muzea, shromáždit. Ve třinácti kapitolách uspořádaných tematicky převážně podle lokalit, jsou obsaženy snímky oficiálního i soukromého rázu, fotografie portrétní, skupinové, rodinné atd. Protože se Janáček nechával fotografovat velice rád, podařilo se pro knihu soustředit 195 snímků jeho osoby, a to z let 1874-1928. Kniha je tedy přínosem nejen pro milovníky osobnosti Leoše Janáčka, ale také pro znalce v oboru fotografie.

K vydání připravili A. Přichystal, L. Krmíček, M. Halavínová
Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the Beginning of the 21st Century
Petroarcheologie v České republice a Polsku na počátku 21. století

Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na 4. Mezinárodním petroarcheologickém symposiu ve Wroclawi ve dnech 11.-13. 10. 2007.

Ludvík Čambala
MOJE DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Vzpomínková kniha brněnského občana Ludvíka Čambaly (*1923 ve Skalici na Slovensku) zachycuje autorův odchod (v necelých 17 letech) do čs. zahraniční armády ve Francii a účast v bojích s německou armádou v roce 1940, působení u našich vojenských jednotek ve Velké Británii (1940-1944) a vrcholí popisem jeho nasazení s Čs. samostatnou obrněnou brigádou při obléhání německé posádky ve francouzském přístavu Dunkerque od října 1944 do května 1945. Nechybějí ani vzpomínky na návrat do vlasti po ukončení II. světové války a osobní charakteristiky spolubojovníků. Publikaci edičně připravili pracovníci MZM Jan Břečka a Jiří Mikulka. (Fotografie z křtu knihy)

Růžena Gregorová
PŘÍBĚHY ZKAMENĚLIN
O ropuším kameni, hadím vejci a tajemném jednorožci

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Výpravná publikace s množstvím celostránkových unikátních barevných fotografií, pojednává o zkamenělinách v legendách a mýtech, o tom, jak lidé v minulosti považovali nálezy obrovských kostí mamutů, nosorožců či mastodontů za ostatky bájných draků, jednorožců a obrů, nebo jak zkamenělinami léčili své neduhy. Text je psaný populárně naučnou formou a je doplněn množstvím barevného obrazového materiálu.

Radan Květ
ZEMĚ, KRAJINA A ČLOVĚK

Sjednocení historie Země, krajiny a člověka, čili systémové pojetí a přírodní zákonitosti v geologii, geografii a historiografii je čtivě napsaná studie, komponující a syntetizující hlediska několika příbuzných oborů, důležitých pro jedinečný vývoj planety Země. Zároveň se jedná o inspirující četbu, nabádající mimo jiné také k mimořádně aktuálním úvahám o nejisté budoucnosti globalizované technické civilizace.

Ivan Mrázek
LIBYJSKOU SAHAROU PO VELBLOUDÍCH STEZKÁCH

V pořadí už druhá cestopisná publikace uvádí čtenáře tentokráte na libyjskou část Sahary. Bezprostřední zážitky a takřka reportážní črty osvěžují černobílé i barevné obrázky doplněné perokresbami z výtvarné dílny Leji Píchové.

Miroslav Šebela
CESTA DO PRALESA

Cesta do pralesa - výpravná publikace zoologa, cestovatele a fotografa Miroslava Šebely, který v letech 1992-2005 podnikl deset expedic do Jižní Ameriky - Venezuely, Ekvádoru a na Galapágy. Během svých výprav objevoval faunu a flóru dosud málo, nebo někdy vůbec, probádaných oblastí.

SÓLISTÉ A SBORY LUŽNÍHO LESA

CD s 23 nahrávkami originálních zvuků ptáků a obojživelníků pořízených v oblasti dyjské nivy v úseku mezi Brodem nad Dyjí a Novými Mlýny. Sólisty a sbory lužního lesa "diriguje" nezaměnitelným způsobem herec Jiří Pecha.

Miroslav Šebela
ŽIVÁ VODA POD PÁLAVOU

Obrazová publikace dokumentuje slovem i fotografiemi, systematicky pořizovanými od roku 1976 do současnosti, změny, k niž v přírodě v oblasti dyjské nivy v úseku mezi Brodem nad Dyjí a Novými Mlýny došlo. Shromažďování materiálů bylo součástí zoologických a ekologických výzkumů, které autor v oblasti prováděl v souvislosti s komplexními vodohospodářskými úpravami jižní Moravy a výstavbou Vodního díla Nové Mlýny. Součástí knihy je i CD s 23 nahrávkami originálních zvuků ptáků a obojživelníků, ke kterým komentář čte herec Jiří Pecha.

Radoslav Obrtel
NEBOJTE SE PAVOUKŮ

Velká část lidí má po celý život obecně negativní vztah k nejrůznějším formám obtížného hmyzu a také k pavoukům. Autor zasvěceným způsobem přibližuje složitý svět pavouků snaží se objasnit příčiny a zdroje záporného vztahu lidí k němu. Knihu provází množství unikátních fotografií těchto tvorů.

Anna Matalová, Jiří Sekerák
GENETIKA ZA ŽELEZNOU OPONOU

Zákazy některých vědních disciplin v padesátých letech minulého století u nás postihly také genetiku. Politická rozhodnutí vytvářela prostor pro tzv. dědičnost získaných vlastností, která měla nahradit mendelovskou vědu o dědičnosti. Zavádění "nové" nauky o dědičnosti získaných vlastností je spojeno se jménem sovětského agrobiologa T. D. Lysenka. Po neúspěšném prosazování "nového" učení docházelo v Sovětském svazu k fyzické likvidaci oponentů "nového" biologického hnutí. Po vzoru Sovětského svazu začalo mnoho biologů u nás "dědičnost získaných vlastností" testovat nebo i propagovat. Na rozdíl od biologů genetikové neměli jinou volbu než sovětskou "novou" nauku o dědičnosti odmítnout, protože byla s genetikou v přímém rozporu. Obsahovala dávno překonané lamarckovské hypotézy mylně připisované Darwinovi a chybnou interpretaci mičurinových pokusů s roubováním. Obhajoba genetiky měla pro mnoho českých vědců fatální důsledky. Její kontinuitu se podařilo zachovat jen s mimořádným osobním nasazením a odvahou genetiků, o kterých se jinde nedočtete. Tato studie vznikla a byla publikována s laskavou podporou GAČR.

Anna Matalová, Jiří Sekerák
GENETICS BEHIND THE IRON CURTAIN

Prohibition of some scientific disciplines in the fifties of the last century included also genetics. Genetics became politically expurgated to make place for the so-called inheritance of acquired traits. Implementation of the "new" teaching on the inheritance of acquired characters has been connected with the name of Soviet agrobiologist Lysenko. Biologists tested the validity of the inheritance of acquired traits. Geneticists refused to study the inheritance of acquired traits as surpassed evolutionary ideas of Lamarck falsely attributed to Darwin and Lysenko´s misinterpretation of Michurin´s grafting experiments. Courageous Czech geneticists standing in dissent to the official doctrine of lysenkoism and running the risk of loosing personal careers saved the continuity of genetics and the integrity of science. Supported by the Grant Agency of the Czech Republic.

Slavomír Brodesser, Jan Břečka, Jiří Mikulka
K POZNÁNÍ A SLÁVĚ ZEMĚ... – Dějiny Moravského zemského muzea
SERVING UNDERSTANDING AND THE LAND... – History of the Moravian Museum

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

"…vyhledávat, sbírat, odborně konservovat, přehledně vystavovat, vědecky popisovat a publikovat materiál takový, který rozmnožuje a prohlubuje znalost dějin, kulturního a uměleckého vývoje, poměrů a povahu půdy na Moravě, její fauny a flory."
To vložil do vínku muzeu nový statut, schválený moravským zemským výborem 12. února 1923. Trojice historiků napsala a sestavila nového průvodce historií Moravského zemského muzea, od jeho zrodu v roce 1817, přes období první republiky, německé okupace, padesátá a šedesátá léta přes tzv. sametovou revoluci po současnost. Čtenáři se tak dostává do rukou jasný, přehledný a ucelený výklad dějin této moravské kulturní instituce, přehled, v němž je představena celá galerie významných osobností spjatých s muzejní prací, odhalena historie budov muzea a výstavních prostor i samotných výstav. To vše je doloženo množstvím dosud nepublikovaných fotografií a dokumentárních snímků. V závěru je uveden přehled Jednotlivých oddělení muzea i s možným spojením na tato pracoviště.

Miroslav Šebela
DUNAJSKÁ DELTA – barvy, vůně a hlasy přírodního ráje
(Více informací)Ivan Mrázek
ČERNÝ OBR AFRIKY

Autor převážně odborných publikací věnovaných hlavně historii drahých kamenů se tentokráte vydal po stezkách cestopisného žánru. Ve své nové knize popisuje několikaměsíční pobyt v černé Nigérii, kam zavítal jako člen skupiny kvalifikovaných odborníků, kteří měli místním školám technicky vypomoci. To také způsobilo, že strávil hodně času ne cestách po nejrůznějších částech Nigérie. Krajina, jíž s kolegy projížděl, místní zvyky, kultura i domorodý způsob života ho natolik zaujaly. Fascinovaly, že pocity ze slunečního ráje zachytil formou cestopisu. Autentické zážitky se mísí s množstvím faktografických údajů, starobylými legendami a dokumentárními fotografiemi.Miroslava Ludvíková
MORAVSKÉ A SLEZSKÉ KROJE. Kvaše z roku 1814.

Sbírka kvašů, objevená v roce 1982 malířem Františkem Skálou v domě řezníka Máchy na Kladně, je originálním příspěvkem ke kulturním dějinám počátku 19. století. Sbírka se svým historicko-dokumentačním významem vyrovná guberniální sbírce písní, často publikované a citované. Neomezuje se pouze na stav oblečení širokých vrstev, ale je i dokladem složitého hospodářského vývoje střední Evropy po napoleonských válkách. Dokumentuje obrazem i slovem, jak vypadaly moravské a slezské kroje té doby. Je jako taková současně i cennou galerií dobového amatérského malířství, neboť obrazy pocházejí s největší pravděpodobností od vesnických učitelů či vrchnostenských úředníků. Toto téma je zároveň holdem našim předkům a jejich přirozené schopnosti vzájemné komunikace.

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional