Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ROCE 2005

     Financovány byly projektem MK ČR č.: RK04P03OMG012 s názvem: Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos".

Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová Ph.D.
Spoluřešitel: Mgr. Petr Neruda Ph.D.

     Vyhodnocení archeologického výzkumu nové paleolitické lokality Moravský Krumlov IV přineslo nové otázky, které se týkají zejména stratigrafie a chronologie. V rámci této jedinečné lokality se podařilo vyčlenit 4 paleolitické vrstvy, které nyní můžeme datovat do období mezi 40 000 - 150 000 let pomocí metody OSL (dataci provedla laboratoř na univerzitě v Cambeře, Austrálie. E. Rhodes, L. Nejman).
Vr. 0 - ateliér na výrobu listovitých hrotů, jejichž výrobu se podařilo rekonstruovat metodou zpětného skládání nalezených artefatků. Datace mezi 43,600±3300 - 64,600±7000.
Vr. 1 - kulturní vrstva obsahující úštěpy a jádra, dva bifaciálně opracované nástroje naznačují možnou korelaci se středopaleolitickým micoquienem. Datace 97,200±7300.
Vr. 2 - kulturně zatím nezařazená středopaleolitická kolekce úštěpů a jader. Datace 115,300±8800.
Vr. 3 - několik větších úštěpů a jader, které morfologicky odpovídají nálezům středopaleolitického krumlovienu z posledního interglaciálu (OIS 5e), ale které jsou na této lokalitě starší (OIS 6). Datace 151,400±13800.
     Takto datované vrstvy ovšem nekorespondují s výsledky mikromorfologického určení půd, které provedla prof. L. Smolíková. Podle nich by vrstvy 1 - 3 spadaly do starého paleolitu mezi izotopová stádia 9 - 11. Zároveň však konstatovala, že celá oblast vykazuje známky značného sedimentačního neklidu a že zkoumané vzorky reprezentují přemístěné půdní sedimenty, takže datace vr. 1 - 3 na základě půd nemusí odpovídat stáří archeologického materiálu.

     V roce 2005 jsme navázali na tyto zjištěné výsledky a pokusili se najít podobné stratigrafické situace ve sledovaném regionu Krumlovského lesa (bezprostřední okolí lokality bylo probádáno již dříve; Neruda - Nerudová - Oliva 2004). Posunuli jsme svůj zájem o cca 5 km SV směrem, do oblasti, kde výběžky Krumlovského lesa plynule přecházejí až do údolní nivy řeky Jihlavy. Jde o blízkou oblast Dolních Kounic a Pravlova, odkud jsou známy početné povrchové lokality, datované jak do středního, tak do počátku mladého paleolitu (szeletien, aurignacien) a jejichž industrie je také prakticky výlučně spjata s rohovcem typu Krumlovský les. Zde jsme provedli množství, převážně drobných geologických sond, a získali tak několik profilů.
     Nejlepších výsledků jsme dosáhli začištěním velkého profilu ve strži na SSV okraji Pravlova, neboť jsme narazili na dvě archeologické vrstvy s paleolitickými kamennými artefakty. Lokalitu jsme označili jako Pravlov IVd.
     Ve výše položené vrstvě 1 se podařilo najít jen několik patinovaných artefaktů, ale báze levalloiského hrotu s fasetovanou patkou umožňuje korelovat nálezy s časným mladým paleolitem, pravděpodobně s bohunicienem.
     Spodní vrstva 2 obsahovala větší množství drobnotvaré industrie, převážně úštěpy diskoidní jádra, které se ale nacházely na velice malé ploše (do 1m2). Kulturní klasifikace není prozatím možná. Malé rozměry industrie jsou charakteristickým znakem taubachienu, ale tomu neodpovídá stratigrafická pozice, která naznačuje vyšší stáří této kolekce.
     Obě vrstvy jsou odděleny vrstvou písčitého sprašového sedimentu a hákovaného zbytku Ca-horizontu, pravděpodobně eemské půdy, které až na nález dvou kostí cervida jsou z archeologického hlediska sterilní.
     Kromě objevení nové lokality spočívá význam stanice Pravlov IVd i v jejich stratigrafických podmínkách. Zdá se, že nalezená situace je analogická části profilu v Moravském Krumlově IV, kde se objevují stejné sedimentologické a periglaciální jevy. Důležitá je i skutečnost, že tento kvartérní profil zůstává otevřený a umožňuje tak další interdisciplinární výzkum, který může ověřit některé předběžné závěry.

     Součástí grantového projektu bylo také začlenění získaných předmětů do sbírek ústavu Anthropos. Znamená to, že jednotlivé artefakty z MK IV byly jednak okódovány a zapsány do databáze Acess, vytvořené a dlouhobobě úspěšně používané pro účely zpracování kamenné štípané industrie, jednak byly zapsané do 1. a 2. stupně evidence muzejních sbírek a jako takové byly v závěru roku 2005 nahlášeny do CES.

Publikované články:
Neruda, P. 2005: Technologie micoquienu v jeskyni Kůlně. Micoquian Technology from Kůlna Cave (Sloup, South Moravia). AMM, Sci. soc. XC, 23-78.
Neruda, P. - Nerudová Z. 2005: The development of the production of lithic industry in the Early Upper Palaeolithic of Moravia. AR LVII, 263-292.
Neruda, P. - Nerudová Z. - Oliva, M. 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM Sci.soc. LXXXIX, 3-58.
Nerudová Z. - Neruda P. 2004: Les remontages des gisements szeletiens en Moravie (République Tchèque). Anthropologie 42/3, 297-309.
Kontakt: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., e-mail: znerudova@mzm.cz   [Ústav Anthropos]Zpět na hlavní stránkuPoslední změna: