Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2002

OBSAH

Slovo ředitele
Plnění hlavních úkolů organizace
Zpráva o hospodaření muzea
Návštěvnost muzea
Přehled hlavních činností
1. Odborné sekce
– Sbírkotvorná činnost
– Vědeckovýzkumná činnost
– prezentační a kulturně výchovné aktivity
– publikační činnost
– pedagogická činnost
– další aktivity oddělené
2. Servisní útvary
– útvar prezentační
    Programové oddělení
    Ediční oddělení
    Výstavní oddělení
    Dětské muzeum
– útvar dokumentace a informatiky
    Oddělení informatiky, pracoviště ISO
    Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb
Organizační struktura Moravského zemského muzea
Personální obsazení oddělení a útvarů Moravského zemského muzea
SLOVO ŘEDITELE

Moravské zemské muzeum stálo na počátku roku 2002 před řadou nelehkých úkolů. Bylo třeba splnit náročný odborný program, pokračovat ve stavebních rekonstrukcích a obnovách, zajistit publikační a výstavní program, a přitom alespoň snížit zatížení, vyplývající ze zhoršeného hospodářského výsledku. K již tradičním obtížím vyplývajícím z nedostatečného finančního zajištění chodu muzea se tak přidala i nutnost ušetřit na náš vnitřní dluh. Za to, že se podařilo rozetnout tento uzel, patří dík především ekonomickému odboru MZM, ale současně všem pracovníkům muzea, kteří jednak pochopili existenční nutnost úsporných opatření, jednak potřebu zvyšovat příjmy muzea.

Vysoce oceňuji, že se i v těchto podmínkách rozvíjela náročná VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST. To bylo způsobeno jednak přidělením prostředků na dva dominantní institucionální projekty, jednak úspěšným řešením grantových projektů, ale také zdárným ukončením některých víceletých vědeckovýzkumných programů. MZM prokázalo, že plným právem patří do základny vědeckovýzkumných institucí ČR. I když došlo k omezení resortních grantových projektů MK ČR na rok 2002, řešení víceletých projektů a zejména řešení dílčích částí dvou institucionálních projektů plně vytížilo vědeckovýzkumnou základnu MZM.

Výstavní činnost měla naplánovány dva výstavní vrcholy – „Staletími kolem řeky Svratky” a „ Cesty do pravěku I.” Lze s uspokojením konstatovat, že obě akce splnily naše očekávání a že jejich návštěvnost značně převýšila běžný muzejní průměr. První z výstav oslovila široký okruh občanů, žijících v povodí řeky Svratky, ale také běžné turistya milovníky vlastivědy. Tato velmi úspěšná akce byla také završena vydáním publikace o stejném názvu. Druhá výstava, věnovaná části umělecké pozůstalosti malíře Zdeňka Buriana, opět přitáhla především milovníky díla slavného autora, ale současně také všechny zájemce o dávnou historii Země. To vše nás opravňuje k potvrzení správnosti našeho záměru pokračovat v prezentaci děl Zdeňka Buriana výstavou „Cesty do pravěku II.”, věnované již období vzniku člověka.

Značnou pozornost veřejnosti upoutala v roce 2002 výstava „Česká loutka”, instalovaná v prostorách Pražského hradu. Lví podíl na této úspěšné akci má oddělení dějin divadla MZM, které na výstavu zapůjčilo velké množství exponátů a jehož vedoucí, PhDr. Jaroslav Blecha byl jedním z hlavních autorů.

Také výstavní akce Dětského muzea se těšily velkému zájmu školní mládeže, o čemž svědčí opět vysoká návštěvnost všech výstav DM. Rád bych připomenul úspěšnou výstavu „Čistota půl zdraví”.

V publikační činnosti jsem již připomenul úspěšnou publikaci, doprovázející neméně úspěšnou výstavu „Staletími kolem řeky Svratky”. Rok 2002 byl však ve znamení také dalších zdařilých publikačních projektů, z nichž sluší připomenout zejména knihu „K poznání a slávě země …”, mapující historii MZM. Původní monumentální ambiciózní záměr musel být značně zkrácen a zjednodušen, avšak zdá se, že to přidalo na atraktivitě a přehlednosti vzniklého díla. Dalším zásadním publikačním počinem bylo dílo autorů geologicko-paleontologického oddělení MZM „Geologie Brna”.

V oblasti rekonstrukce a oprav byla završena další část rekonstrukce bývalého vojenského prostoru Rebešovice. Dokončení opravy tzv. JUGO-bloku umožnilo zahájit stěhování etnografických sbírek z pronajatých prostor do objektu MZM. Opravy na zámku Budišov a Jevišovice pokračovaly dle plánu, stanoveného finančními možnostmi MZM. Intenzivně pokračovaly projekční práce na přípravě rekonstrukce pavilonu Anthropos.

V oblasti rozvoje informačních technologií pokračovalo MZM ve vytváření základní softwarové báze celého oboru muzejnictví. To se týká zejména postupu řešení projektu ISO, projektu DEMUS a programu CESik.

Úspěšné splnění úkolů na rok 2002 vytvořilo předpoklady pro úspěšný průběh roku 2003. Týká se to nejenom zahájení další velké rekonstrukce – pavilonu Anthropos, ale také náročných výstavních akcí, pokračování v grantových vědecko-výzkumných projektech, v udržení řádné publikační činnosti, ale také v aktivaci dlouhá léta potlačovaného akvizičního sbírkotvorného programu. Při vědomí vlastních možností a zejména pak kreativity pracovníků MZM věřím, že se s úkoly roku 2003 vyrovnáme stejně úspěšně, jako s úkoly roku 2002.

PhDr. Petr Šuleř

PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ORGANIZACE

Do 15. září 2002 předat zřizovateli písemnou hodnotící zprávu o splnění úkolů uložených organizaci na rok 2001.

Zaslat OMG MK ČR výtisk výroční zprávy o činnosti Moravského zemského muzea zemského muzea.

ad 1) Písemná hodnotící zpráva splněných úkolů na rok 2001 byla zaslána na MK ČR dne 12. 09. 2002, přičemž výroční zpráva MZM za rok 2001 byla zveřejněna na internetu na webových stránkách MZM do 20. 6. 2002 a publikována byla 12. 7. 2002. Ihned po vytištění byly dva exempláře zaslány řediteli OMG MK ČR.

ad 2) Úkol byl splněn ještě před zadáním MK ČR.

Hlavním úkolem roku 2002 byla příprava zápisu sbírky MZM do CES. Vzhledem k úspěšnému plnění úkolu již v roce 2001 byla sbírka MZM předložena k zápisu do CES v zákonném termínu a zápis byl proveden.


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ MUZEA

Od začátku roku 2002 byl průběh hospodaření silně ovlivněn nedostatečným příspěvkem na provoz, ostatně jako již několik předcházejících let. Dále pak snahou omezit maximálně výdaje odborných oddělení, aby se postupně snižovala vnitřní zadluženost muzea alespoň o neuhrazené závazky z minulého roku. Bylo zakázáno nakupovat jakékoliv vybavení pracovišť, s výjimkou použití mimorozpočtových zdrojů. V prvních měsících roku se prakticky vyplácely jen mzdy a doplácely se závazky z minulého roku. Trvalé finanční podhodnocení nedovolí vytvořit dostatečné zdroje, aby výplata mezd a všechny odvody byly realizovány ještě z prostředků roku minulého, když jsou v rozpočtu zahrnuty. Systém sestavování rozpočtu, který je jen v položkách nákladových, nekoresponduje s vlastními peněžními toky. Protože jestliže přechází do dalšího období velké množství závazků, pak tyto ubírají hotovost rozdělenou do nákladových položek reálného roku. Provozní náklady stále rostou nejen nárůstem cen, ale také zhoršováním technického stavu majetku a to na úkor hlavní činnosti, což je jistě stav nežádoucí.

Vlastní zdroje z odpisů jsou pro reinvestice dostatečně velké, avšak dlouhodobý nedostatek finančních prostředků na pokrytí provozních výdajů nás nutí, abychom využili momentálně volné finanční prostředky na pokrytí chybějících provozních zdrojů. Fondu bylo částečně použito jako doplňkového zdroje pro financování oprav a hlavně běžné údržby hmotného investičního majetku v 1 673,21 tis. Kč. Kromě toho je nutné každoročně vyčlenit částku asi 400 tis. na postupné financování objektu v Brně-Slatině, jehož rekonstrukci uhradila jiná firma. Formou pronájmu a úhradou služeb pronajatých prostor se splácí i dluh a z vlastních investičních zdrojů je nutné postupně umořovat pořizovací cenu, což je naplánováno asi na 20 let od r. 1998.

Vrátíme-li se zpět k nastavení odpisového plánu, musíme konstatovat, že došlo k prodloužení doby předpokládaného použití majetku především proto, že podle původně nastaveného odpisového plánu by nás vypočtené odpisy nákladově příliš zatěžovaly a přitom prostředky chybí na zabezpečení provozních výdajů. V některých případech však nastavná doba pro odepisování je delší, než je skutečně předpokládaná doba použití majetku, což ovlivňuje výši ročních odpisů, ale při vyřazení před nastavenou dobou naráz vstoupí zůstatková cena do nákladů, ale také do zdrojů pro pořízení nového majetku, což také není zanedbatelný důvod.

V roce 2002 nebyl příspěvek na provoz zvýšen o objem odvodu odpisů nemovitého státního majetku a také žádný odvod z odpisů nařízen nebyl, přestože zřizovatel MK ČR určitý záměr na využití zmíněného postupu měl.

V rezervním fondu byly uloženy již dříve přijaté prostředky od dárců a ty byly použity právě pro řešení krizové situace na pokrytí akcí, jež nebyly dostatečně finančně zajištěny. Jako doplňujícího zdroje na financování provozních nákladů, konkrétně oprav a údržby majetku, pořízení drobného dlouhodobého majetku je používán i fond reprodukce v rozsahu. Jedině použitím fondu reprodukce na financování provozních nákladů spojených se správou majetku, běžnou údržbu i opravy, bylo možné docílit zlepšeného výsledku hospodaření, aby se postupně snížila ztráta hospodaření dosažená v minulých letech. Opakovaně argumentujeme však tím, že v MZM se řeší neustále jen krizové situace, především v oblasti péče o majetek. Fond reprodukce není používán na doplnění opotřebovaného majetku nebona zabudování technických novinek, které by v budoucnosti přinesly jistě úspory, ale ke krytí výdajů, jež by nepochybně měly být zajištěny státem, pečujeme-li o státní majetek. Daleko horší důsledky zjišťujeme především v rozsahu hlavní činnosti, protože výdaje na odbornou práci se omezují v prvé řadě, pokud tato činnost má být financována z běžného rozpočtu.

Velmi významné doplňkové zdroje pro financování hlavní činnosti, především v oblasti vědy a výzkumu, jsou proto získávány od MK ČR, Grantové agentury ČR, ale i dalších poskytovatelů, z nichž jsou hrazeny výdaje na řešení různých projektů a také potřebné vybavení, bez něhož by práce nemohly probíhat a toto může v dalších letech sloužit pro naplnění další činnosti. Na podkladě předložených konkrétních požadavků MZM obdrželo v roce 2002 celkem 5 516 tis. Kč účelově určených prostředků, z nichž 2 808 tis. Kč směřovalo právě do odborných oddělení.

Hospodářský výsledek

Text

náklady celkem

67.633.954,86

vlastní výnosy

9.223.776,39

použití cizích zdrojů - darů

786.730,10

Použití fondu reprodukce/TD>

1.673.213,80

příspěvek MK ČR

60.694.000,-

hospodářský výsledek

2.283.821,53

Přehled účelových prostředků:

Text

Částka v tis. Kč

Výzkum a vývoj – institucionální prostředky

1.400

Výzkum a vývoj – účelové MK ČR

495

Granty GA ČR

913

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví

405

Programy na podporu záchran. arch. výzkumů

145

Veřejné informační služby knihoven

75

Pořízení dlouhodobého majetku v knihovnách a galeriích

2.073

CESík

10

Celkem

5.516

Začátkem roku 2002 proběhlo podrobné vyhodnocení situace se zaměřením na oblast hledání vyšších příjmů, když není možné již dále snižovat výdaje. Další možné zdroje výnosů je možné spatřovat jen ve větší prezentaci odborné činnosti muzea veřejnosti prostřednictvím výstav a publikační činnosti.

V roce 2002 se podařilo v rámci edičního oddělení značně rozšířit odbyt publikací. Byla navázána úzká spolupráce s řadou knihkupců v Brně a s nejvýznamnějšími knižními distributory a tím se knižní produkce muzea dostala do knihkupecké sítě ve větší části republiky. Odbyt pomocí distributorů není finančně tak výhodný jako přímé dodávky ke knihkupcům vlastními silami, ale vzhledem k cenám poštovného i dopravy je v konečném výsledku tato cesta efektivnější. Z prodeje publikací získalo oddělení tržbu přibližně 279 tisíc Kč.

Při své práci se ediční oddělení potýká s každoročním snižováním rozpočtu a stále častěji s problémem stárnutí a opotřebovávání technického vybavení tiskárny. V budoucnu se budou neustále zvyšovat náklady na údržbu a opravy strojů, takže by bylo potřeba investovat do modernizace vybavení. Existence vlastní tiskárny, jako doplňku pracoviště DTP a redakčního zázemí nakladatelství MZM, se už mnohokrát osvědčila. Ve většině nakladatelské produkce je MZM zcela soběstačné a výsledné produkty vycházejí daleko levněji, než při externím zpracování. Práce je nejen levnější, ale také daleko operativnější.

Programové oddělení MZM ve spolupráci s dalšími pracovišti již řadu let usiluje o to, aby činnosti vyvíjené pracovníky byly alespoň v určité míře ziskové. Spoléhá se jednak na propracovaný systém distribuce letáků informujících o nejrůznějších akcích muzea, dále na prezentaci v informačních bulletinech, na cílenou propagaci na školách všech stupňů a v zařízeních pro volný čas dětí a také na internet. Stranou pozornosti pochopitelně nezůstává ani účast na masových prezentačních akcích (např. knižní veletrhy, veletrh muzeí ČR v Třebíči či veletrh cestovního ruchu Regiontour).

Největší část příjmů plyne ze vstupného do stálých expozic a výstav. Zde hraje hlavní roli výběr vhodných titulů, které návštěvníka přilákají, ale v neposlední řadě i finanční prostředky, které se mohou do tvorby výstavy vložit.V roce 2002 se pracovníci výstavního oddělení podíleli na přípravě 16 výstav v prostorách MZM. Velkou pozornost veřejnosti (a tím i vyšší příjmy) se podařilo získat instalací výstavy obrazů Zdeňka Buriana (na 7 000 zájemců a trvá ještě v roce následujícím), spojenou a aktivitami Dětského muzea, dále výstavou „Umění Afriky” v pavilonu Anthropos (přes 31 000 návštěvníků), či projektem Dětského muzea „Čistota – půl zdraví” (přes 8 000 zájemců, pokračuje v roce 2003 ). Veřejnost velice kladně přijímá akce pracoviště pro práci s mládeží (Dětské muzeum), které pořádá nejméně 2x do měsíce masově navštěvované sobotní programy pro děti s tvůrčími dílnami (v roce 2002 jich proběhlo 29), jež přinášejí pravidelné zvýšení tržeb. Dobrou zkušeností je i určování zvláštního vstupného na akce, u nichž je předpokládán větší zájem veřejnosti.

Programové oddělení neopomíjí ani pořádání dalších kulturně výchovných akcí – za rok uspořádalo 37 přednášek renomovaných odborníků na nejrůznější tématiku (v roce 2002 byly např. největším lákadlem přednášky z cyklu Moravská šlechta od A do Ž), které navštívilo na 3 000 lidí. Jako doprovodné akce jsou pořádány exkurze s odborným výkladem (v roce 2002 jich bylo 10), které se dlouhodobě těší velkému zájmu veřejnosti. Ani jedna z těchto činností není – co se týče porovnání přímých nákladů a výdajů – ztrátová, ba naopak vykazuje pravidelně značné zisky (za přednášky přibylo do pokladny MZM 21 000,-; za exkurze na
5 000,-). Přínosem pro muzejní pokladnu jsou i akce v prostorách MZM, uskutečňované za hromadné vstupné (v roce 2002 jich proběhlo 37, vybralo se na 80 000,- ) a díky vhodně cílené prezentaci je o ně také značný zájem.

Lze tedy konstatovat, že MZM provádí v této oblasti aktivní politiku, která přináší výsledky v podobě pravidelného přílivu nezanedbatelných finančních částek, i když zpravidla stačí na pokrytí jen nákladů vynaložených na danou akci. Přínosem je jistě i skutečnost, že se aktivní přístup k návštěvníkovi ze strany MZM dostává postupně do povědomí návštěvníků, kteří pak některé akce vyhledávají záměrně.


Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

 • Finanční úřad Brno I. Provedl v době od 28. listopadu 2001 do 6. ledna 2002 kontrolu čerpání dotací ze státního rozpočtu podle ustanovení § 1 odstavce 1 písmena b) zákona číslo 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění, provedené podle §§ 1 a 16 zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění. Předmětem kontroly bylo dodržování zásad čerpání systémové investiční dotace poskytnuté v roce 2000 a v roce 1999 na rekonstrukci Paláce šlechtičen v Brně, Kobližná ul. 1. Obsahem závěrečné zprávy je konstatování, že systémová investiční dotace byla vyčerpána a nebylo zjištěno porušení podmínek pro její poskytnutí.
 • Okresní správa sociálního zabezpečení v Brně provedla ve dnech 26.–28. srpna 2002 pravidelnou kontrolu pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 4 písmeno o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění. Závěrečná zpráva obsahuje vyčíslení přeplatku nemocenských dávek o Kč 1 379 a dále zjištění, že při odchodu zaměstnanců do důchodu nebylo správně postupováno ve vazbě na ukončení pracovního poměru. V rámci kontroly vyplacených nemocenského pojištění bylo zjištěno, že u dvou zaměstnanců byl chybně stanoven denní vyměřovací základ a počet dnů v rozhodném období. Z toho důvodu byly vyčísleny kladné a záporné rozdíly a provedeny opravy ve mzdách.
 • Tematické revize vnitřního kontrolního systému:
R 1 / 2002 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2001 v Moravském zemském muzeu
R 2 / 2002 Kontrola smluvní agendy MZM
R 3 / 2002 Kontrola organizace nákupu a pohybu komisního zboží
R 4 / 2002 Kontrola dohod o hmotné odpovědnosti pracovníků MZM
R 5 / 2002 Kontrola docházky pracovníků Moravského zemského muzea
R 6 / 2002 Kontrola evidence a zajištěnosti výstav, jejich provozu a následné likvidace
R 7 / 2002 Komplexní kontrola odloučeného pracoviště – Rebešovice
R 8 / 2002 Komplexní kontrola odloučeného pracoviště zámek Moravec
R 9 / 2002 Kontrola sbírkotvorných oddělení MZM, jejich evidence a ochrana sbírkového fondu a centrální evidence sbírek
R 10/ 2002 Kontrola přidělování osobních ochranných pracovních prostředků pracovníkům MZM a stav lékárniček na pracovištích

Kontrolní dohlídky
D 1 / 2002 Dohlídka na plnění závěrů z kontrolní zprávy R 1 / 2001o smluvních povinnostech závodní lékařky
D 2 / 2002 Doplňková kontrola provedení inventarizace majetku MZM za rok 2001
D 3 / 2002 Dohlídka na plnění závěru z revizní zprávy R 8 / 2001 – smluvní agenda MZM
D 4 / 2002 Kontrolní dohlídka plnění závěrů z revizní zprávy R 9 / 2001 o úrovni zbezpečení požární ochrany v MZM
R 5 / 2002 Kontrolní dohlídka na plnění závěrů z kontrolní zprávy R 7 / 2001 komplexní kontrola památníku Kralice
D 6 / 2002 Kontrolní dohlídka plnění závěru z revizní zprávy R 4 2001 o úrovni a stavu BOZP v MZM
R 7 / 2002 Dohlídka na plnění závěrů revize R 5 / 2001 – evidence docházky
D 8 / 2002 Kontrolní dohlídka na plnění závěrů z revizní zprávy 6 / 2001 o stavu skladovacích prostor MZM
D 9 / 2002 Kontrolní dohlídka na plnění závěrů kontrolního protokolu R 3/ 2001 o cestovních výdajích
D 10 / 2002 Dohlídka na plnění závěrů z kontrolního šetření Š 2/ 2001 o mimoústavních závazcích.

Kontrolní šetření
Š 1 / 2002 Kontrolní šetření o stavu přípravy centrální evidence sbírek na jednotlivých odděleních MZM
Š 2 / 2002 Kontrolní šetření výdajů vynaložených za telefonní hovory za období březen 2002
Š 3 / 2002 Kontrolní šetření zabývající se podnětem správce budovy ve Slatině, firmou Gamare
Š 4 / 2002 Kontrolní šetření výdajů vynaložených za telefonní hovory za období červenec 2002
Š 5 / 2002 Stav pokladní hotovosti

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
Analýza vývoje zaměstnanosti a personálního managementu roku 2002 byla provedena komparací sledovaných aktuálních údajů jednotlivých měsíců kalendářního roku 2002 se sledovanými údaji roku 2002, a to se stavem k 31. 12. 2002.
Za analyzované období bylo do pracovního poměru přijato celkem 46 zaměstnanců, a pracovní poměr byl ukončen s 56 zaměstnanci.
Průměrný fyzický počet zaměstnanců se snížil z 272,08 na 267,92 zaměstnanců, tj. o 1,53 %. V průměrném přepočteném počtu zaměstnanců (tato sledovaná hodnota má větší vypovídací a statistickou hodnotu než fyzický počet zaměstnanců) se počet zaměstnanců snížil z 238,01 na 237 zaměstnanců, tj. o 0,42 %. Snížení přepočteného počtu zaměstnanců o 0,42 % je statisticky jev relativně bezvýznamný, ale prakticky posílil mzdový fond o částku 150 000 Kč., což potvrzuje stabilizovaný trend předcházejících roků ve stabilizaci počtu zaměstnanců (jak přepočteném, tak fyzickém).
Vývoj zaměstnanosti nezatěžoval mzdový fond nároky na zvýšené (mimořádné) mzdové prostředky a podpořil jeho stabilitu, a dokonce přinesl výše uvedenou úsporu.
Vývoj zaměstnanosti byl pozitivně ovlivňován přijatými systémovými opatřeními v obsazování uvolněných pracovních míst, tj. v regulaci a redukci pracovních úvazků zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu, ve zmrazení některých pracovních míst a stanovených tarifních tříd.
V analyzovaném období roku 2002 se průměrný přepočtený počet zaměstnanců nadále mírně snížil. Tento stav je výsledkem systémových opatření v personálním managementu, koncepční práce vedoucích zaměstnanců v personální politice, tj.v obsazování uvolněných (neobsazených a zmrazených) pracovních míst, ve zdrženlivosti při vytváření nových pracovních míst, v hledání časových rezerv a v efektivnějším spotřebovávání pracovní doby.
Opatření podle Zákona č. 1/1991 Sb. o plnění povinného podílu zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností plníme na 167 %.
Mzdové náklady ve výši 32 376 tis. Kč byly nedočerpány v části mzdových nákladů na platy o 172,27 tis. Kč a naopak překročena byla hodnota ostatních osobních nákladů o 422,03 tis. Kč. Limit mezd byl doplněn o 244 tis. Kč, což je podíl muzea na řešení grantu Národní knihovny a tato mzdové náklady v uvedené výši hradila. Mzdové náklady byly dále hrazeny ze zahraničního daru ve výši 5,77 tis. Kč. Celkově limit povýšený o doplňkové zdroje byl dodržen .
Mzdy jsou velkým problémem Moravského zemského muzea již několik let, dá se říci, že od doby, kdy nastala povinnost hradit povinné sociální a zdravotní pojištění, protože v té době bylo nutné ukrojit z rozpočtu na pokrytí uvedených nákladů. Každoročně je předkládán zřizovateli přehled o stavu zaměstnanosti a o struktuře mzdového fondu, kde je ale diametrální rozdíl mezi skutečnou potřebou. Odměňování zaměstnanců je stanoveno zákonem, rovněž zařazování do tříd a stupňů. Limit mzdových prostředků by měl vycházet z reálné potřeby, která v dnešní době využívání výpočetní techniky je vypočitatelná poměrně přesně na celý rok dopředu. Je otázkou, jak se do limitu mzdových prostředků promítá např. meziroční nárůst tarifních mezd dosažením dalšího stupně po odpracování potřebné praxe. Asi nijak. Organizace s nižším věkovým průměrem jsou ve výhodě, protože ze stanoveného limitu mohou vyplácet vyšší mzdy, ovšem to není případ Moravského zemského muzea.
Samostatným problémem je doplatek do minimální mzdy. Jestliže je určité množství pracovních míst zařazeno státem pod minimální mzdou, je to opět stav nezdravý. V roce 2002 muzeum doplácelo do minimální mzdy 86 zaměstnancům a to formou solidárního přístupu ostatních zaměstnanců. Bylo nutné odbourat osobní příplatky na deset měsíců pro všechny zaměstnance, mimo několik vyjmenovaných profesí. Teprve po vyhodnocení čerpání mzdového fondu byl přiznán zaměstnancům osobní příplatek. Ředitel organizace nemá v rukou žádné páky na hmotnou zainteresovanost pro dosahování lepších výkonů v práci. Kromě toho jeho se stanovená pravidla v organizaci netýkají, protože ta jsou určena ministerstvem kultury.
Závěrem roku byla provedena analýza mezd pro vybrané profese zaměstnanců a porovnána s celostátním průměrem v těchto oborech v kultuře. Ani v jednom případě se nestalo, že by bylo v našich podmínkách dosaženo tohoto průměru. Domníváme se proto, že by mělo dojít ke skutečnému přepočtu limitu mezd pro Moravské zemské muzeum, s přihlédnutím k současnému stavu zaměstnanosti, a následně také k jeho zvýšení. Jen na okraj zmiňujeme, že ani pro rok 2003 nepředpokládáme nastavení osobních příplatků pro všechny zaměstnance.

Účast na programech mezinárodních institucí
V listopadu 2001 začal fungovat tříletý projekt „A biodiversity Collection Access Service for Europe”, zkráceně „BioCASE”, tedy projekt, jehož cílem je zpřístupnit biologické sbírky v Evropě v digitální podobě pro výzkum a snadný přístup k biologickým sbírkovým fondům evropských institucí. V každé zúčastněné zemi vzniklo tzv. národní centrum, které bude v té které zemi organizovat sběr informací o biologických sbírkách. Prvním krokem bude vznik databáze sbírek. Software je vyvinut a dodán národním centrům. Databáze se začnou plnit v nejbližším období. Dalším stupněm pak bude vznik vlastní databáze jednotlivých sbírkových předmětů. Celý úkol je proponován na 3 roky a podílí se na něm 35 institucí z 30 evropských zemí a z Izraele. Projekt je financován EU. přičemž pro české centrum bylo vyčleněno na celou dobu trvání projektu 10 680 EUR.
Postup prací na tomto úkolu se, bohužel, zastavil v druhém pololetí 2002, když nastaly problémy s umístěním potřebného sw na webové stránky MZM. Z prostředků poskytnutých EU (137 000 Kč) bylo čerpáno na nákup techniky nutné k řešení tohoto úkolu (72 000 Kč), cestovné na první jednání BIOCASE v Lisabonu (5 900 Kč), na přípravu sw, který bude využit při této práci (5 000 Kč) a na drobný spotřební materiál. Prostředky nevyužité do konce roku 2002 přecházejí v souladu s podmínkami do posledního roku programu, tj. do roku 2003.

PhDr. Martin Oliva – člen pracovní skupiny GDR 1945 při Inst. du Paléontologie humaine v Paříži, téma: Srovnávací analýza symbolického a technického chování na konci středního paleolitu a v mladém paleolitu Evropy, jediný zástupce ze střední Evropy. Organizátor pořádá každoroční diskusní setkání a hradí členům cestovné, ubytování i stravu.
„Muzeum a změna / The Museum and Change”,
mezinárodní konference muzejních pracovníků, Praha, NM, 16.–18. 10. 2002, pořadatel AMG, ICOM. Referující: H. Dvořáková: „Tendence utváření sbírky tradiční kultury v centrální instituci na příkladu MZM”. Na základě informací o utváření sbírky lidové religiozity byla navázána spolupráce s MK, kdy by EÚ mělo do svých sbírek získávat artefakty z prostředí lidové religiozity prostřednictvím MK (ISA), tj. bez finanční zátěže MZM. V řízení jsou nyní 2 malby na skle, 1 obraz ikonového typu.
„International Conference of Ethnographic Museums in Central- and Southeastern European Countries
”, Vídeň, 18.–20. 9. 2002, pořadatel Osterreichisches Museum f. Volkskunde, Vídeň. Referující:
H. Beránková: New acquisitions – not only new problems (photograph collection of Ethnographic Institute)
H. Dvořáková: Die sammlung traditioneller Volkskultur – Tendenzen und Gestaltung. Výsledkem účasti (kromě kontaktů, výměny informací, bezplatné získání publikací do knihovny EÚ) je žádost o zapojení EÚ do těchto mezinárodních projektů:

 • středoevropská výstava srovnávající akviziční činnost jednotlivých zemí v oboru tradičního umění 19. stol. a stav žánru na počátku 3. tisíciletí.
 • výzkumný projekt „Tradiční kultura a kultura všedního dne na nejstarších fotografiích 1850 až 1890”,
 • výstup – katalog, výstava (Maďarsko)
 • výstavy betlémů ( Bulharsko), malba na skle (Slovensko)
 • „Bild, Abbild, Kult” – Konferenz f. religiose Volkskunde, Szeged, 8.–10. 10. 2002, pořadatel Univerzita Szeged. Referující: H. Dvořáková: Wallfahrt als Politikum. Výsledkem (kromě kontaktů, výměny informací, bezplatných zisků pro knihovnu EÚ) je žádost o zapojení do projektu „Religious Ethnology in Europe” ve formě studie o stavu v ČR pro připravovanou monografii.

Výdaje na zahraniční služební cesty
Zahraniční pracovní cesty (70) byly realizovány v celkové hodnotě Kč 433.858,69. Finanční zdroje byly však kombinované. Z rozpočtu MZM a potažmo jednotlivých oddělení, případně z vlastních příjmů těchto oddělení byly financovány zahraniční služební cesty v rozsahu Kč 253.478,92 a zbytek cest byl uskutečněn a financován v rámci účelových programů.

Investiční akce

 1. Rekonstrukce „Paláce šlechtičen”

 2. V roce 2002 byla dokončena rekonstrukce „Paláce šlechtičen” financovaná ze systémové státní dotace event. č. 334070 – 7032. Celková částka v roce 2002, která byla prostavěna je 5,949 mil. Kč.
  Rekapitulace: 5,949 mil. Kč sestává z faktur: 1,744 mil. Kč REKO, 3,882 mil. Kč
  BEG BOHEMIA regály a 0,323 mil. Kč ostatní. K tomu je nutné připočíst dar Magistrátu města Brna 1,602 mil Kč a 0,073 mil. Kč neinvestičních prostředků na stěhování. Celková rekonstrukce stála 83,309 mil. Kč.
  Stavba byla dokončena a předána dne 7. 11. 2002, kolaudační řízení proběhlo 20. 11. 2002 a nabylo právní moci 10. 12. 2002. V současné době probíhá odstraňování kolaudačních a reklamačních závad nebránících užívání stavby. V letošním roce bude provedeno také závěrečné vyhodnocení akce.

 3. Rekonstrukce objektu JUGO.

 4. V roce 2002 pokračovala investiční akce financovaná ze systémové dotace ev.č. 334070-4012 „Rekonstrukce JUGO Rebešovice”. Celková prostavěná částka činila 1.614 tis. Kč. Celkové stavební náklady za rok 2000–2002 na výše uvedenou akci činily včetně víceprací 24.687.548,10 Kč (vícepráce 49.796,30 Kč) a vybavení objektu regálovými systémy 1.789.500 ,-Kč. Stavba byla prováděna na základě výsledků výběrového řízení firmou Laspon CZ a.s., dodávka regálových systémů byla realizována firmou BEG Bohemia.
  Stavba byla dokončena dne 25. 3. 2002 a převzata, zahájení kolaudačního řízení dne 23. 5. 2002. Vzhledem k požadavkům vzneseným účastníky řízení HZS a OHS Brno-venkov na obecní hydrantovou síť a kvalitu dodávané vody z vodovodu došlo ke zdržení vydání kolaudačního rozhodnutí, které bylo vydáno a nabylo právní 30. 10. 2002.
  Vybudováním depozitáře pro Etnografický ústav MZM došlo k získání kvalitní plochy depozitářů ve výši 1471 m2.

 5. Dodávka policových regálů pro objekt 1. Rebešovice.

 6. Pro objekt č. 1 Rebešovice byly dodány policové stacionární regály dvojité v počtu 5 ks a jednoduché policové regály v počtu 3 ks umístěné v místnosti č .205. Celkový finanční objem dodávky činil 180 tis. Kč. Dodavatelem byla firma BEG Bohemia.
  Regály jsou určeny pro uložení archeologických sbírek. MZM.

 7. Rekonstrukce střechy „Starý zámek” Jevišovice
  Na základě havarijního výměru Obecního úřadu v Jevišovicích byla provedena část opravy střechy a krovu zámku v Jevišovicích, okres Znojmo. Prostředky byly MK ČR poskytnuty z prostředků neinvestičních na akci č. 334 011-0018 a v roce 2002 byly beze zbytku vyčerpány v celkové výši 2,000 mil. Kč.

NÁVŠTĚVNOST MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V ROCE 2002

Objekt

Návštěvnost

Dietrichsteinský palác

31 348

Biskupský dvůr

18 225

Etnografický ústav

zavřeno

Pavilon Anthropos

31 607 (otevřeno duben – říjen)

Mendelianum

zavřeno

Pam. L. Janáčka

802 (otevřeno pouze leden-srpen)

Pam. Kralické tiskárny

8 613 (prosinec zavřeno)

Zámek Budišov

7 052 (otevřeno květen-září)

Zámek Jevišovice

3 470 (otevřeno květen-září)

Houbařská poradna

1 255

Dětské muzeum

18 810

Celkem

121 182


PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ
1. Odborné sekce

Historické vědy

HISTORICKÉ ODDĚLENÍ

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 106 228
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok 47
Počet sbírkových předmětů za rok 2002 2 358
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů 2 547
Z toho: – nákupy s uvedením nákladů
3 přírůstková čísla v celkové hodnotě 11 500 Kč
– zvláště pro sbírku významné akvizice jmenovitě
21/2002 americké přilby z druhé světové války
26/2002 stejnokrojové součásti příslušníků čs. armády 1918–1938
Počet nových inv. čísel v počítačové databázi 2 045 Demus01
Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem 83 036
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence 0
Počet konzervovaných předmětů 42

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly: 2

ústavní
– Dějiny Moravského zemského muzea (Brodesser, Břečka, Fišer), od r. 1998, výstup v roce 2003
MZM vydalo publikaci „K poznání a slávě země … Dějiny Moravského zemského muzea”. 71 s. Autoři: S. Brodesser, J. Břečka, J. Mikulka.
grantové

Institucionální grant:
– Národní obrození na Moravě a politický vývoj do roku 1918 (Století proměny)
Přípravné práce (Brodesser, Břečka, Fišer), výstupy v letech 2001–2003.
Knihovna
přístupná veřejnosti – prezentačně
Počet knihovních jednotek 12 140
Roční přírůstek v knihovních jednotkách 563
Počet registrovaných uživatelů 176
Počet výpůjček 208
Pracovníci knihovny /přepočtený stav/ 0,5
Počet knih. jednotek zapsaných v KP-win 485
Knihovna Muzejního spolku Brno: 1 427
Prezentace

Počet badatelských návštěv v roce 196
Z toho: zahraničních: 8

Počet zápůjček sbírkových předmětů: 640
Z toho: – na výstavy v tuzemsku 617
            – na výstavy v zahraničí 3
            – badatelům v tuzemsku 20

Výstavy
Historické ruční palné zbraně ze sbírek MZM. J. Břečka, J. Mikulka, V. Schildberger.
Brno, Biskupský dvůr, Mramorové sály.
3. 5.–7. 12. 2002
Staletími podél řeky Svratky. S. Brodesser. Brno, Dietrichsteinský palác.
9. 4.–30. 9. 2002
– ve spolupráci
Století ve stejnokroji. J. Břečka. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
14. 2.–14. 4. 2002.
– v zahraničí
The Holocaust exhibition. Velká Británie, Londýn, Imperial War Museum, červen 2000
(vedle Židovského muzea v Praze zapůjčilo MZM jako jediné muzeum v ČR své sbírkové předměty pro tuto ojedinělou a v evropském měřítku unikátní expozici).

Památník Bible kralické má za sebou druhou návštěvnickou sezónu od svého znovuotevření v roce 2001. Za tuto dobu jej navštívilo více než 16 tisíc návštěvníků. Kromě mnoha desítek cizinců si novou expozici prohlédli Václav Klaus, Miloš Zeman a ministři Motejl, Škromach, Špidla a Tvrdík. S příznivým ohlasem veřejnosti se setkalo vydání katalogu Dílo tiskařů Jednoty bratrské. V roce 2002 rovněž pokračovaly práce související s odstraněním stavebních a technických závad zjištěných jak v budově Památníku, tak na tvrzišti. Jejich cílem je zabránit opakování havarijního stavu, ve kterém se objekty nacházely před otevřením nové expozice.

Přednášky
J. Břečka: "Josef Fanta - bojovník od Zborova". Seminář "Zborov v české historické paměti", Západomoravské muzeum Třebíč, 18.4.2002.
J. Břečka: "Jan Kubiš - muž, který zabil Heydricha. Západomoravské muzeum Třebíč, 22.10.2002.

Spolupráce s médii
Sl. Brodesser
Rozhovor pro Český rozhlas o výstavě Staletími podél řeky Svratky (uvedeno 25.5.2002).

J. Břečka
Rozhovor pro Českou televizi o Petru Hvižďovi a jeho dokumentační tvorbě pro pořad "Obrazovka" (uvedeno 7.7.2002)

Publikační činnost
Sl. Brodesser

Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Katalog k expozici v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Brno, Moravské zemské muzeum 2002. 32 s. (společné se Zd. Fišerem a J. Mitáčkem).
Dušan Jurkovič - básník dřeva. K 55. výročí úmrtí československého architekta. Vlastivědný věstník moravský, 54, 2002, č. 2, s. 204-206.
Ivančice. Dějiny města. Ivančice 2002. 671 s. (spoluautor obrazové přílohy).
K poznání a slávě země … Dějiny Moravského zemského muzea. Brno 2002. 71 s. (společně s J. Břečkou a J. Mikulkou).
Moravskotřebovsko - Svitavsko. Vlastivěda moravská. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2002. 841 s. (autor obrazové přílohy v místopisné části a doprovodných textů).
Staletími podél řeky Svratky. Kam v Brně, květen 2002, s. 5.
Vzpomínka na Jaroslava Helferta. Vlastivědný věstník moravský, 54, 2002, č. 2, s. 204 - 206.

J. Břečka
Atentát na Heydricha v komiksu. Komiksový časopis Aargh! Brno, červen 2002, č. 3, s. 28-29.
Historické ruční palné zbraně a figurky vojáků v Moravském zemském muzeu.
Kam v Brně, červenec-srpen 2002, s. 6 (spolu s J. Mikulkou).
Historie oblečená do uniforem. ČMZM, 86, 2001, vědy společenské, s. 208-209.
Historické ruční palné zbraně ze sbírek MZM. Drobný tisk ke stejnojmenné výstavě. Brno, MZM, květen 2002.
Ivančice. Dějiny města. Ivančice 2002. 671 s. (spoluautor).
Ještě k ivančickým zahraničním vojákům. Jižní Morava, 38, 2002, s. 238-240.
K poznání a slávě země… Dějiny Moravského zemského muzea. Brno 2002. 71 s. (spolu se Sl. Brodesserem a J. Mikulkou).
Na křídlech 311. bombardovací perutě - Josef Pavelka. In: Město Velké Pavlovice. Znojmo 2002, s. 155-168.
Nad život svůj vlast svou miloval.(Osudy letce J. Křivdy) . Slovácko, 43, 2001, s. 235-241.
Občané Jevišovic v zahraničním odboji 1914-1920. Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2001. Znojmo 2002, s. 75-86.
Poslední let Přibyslava Strachoně. In.: Město Velké Pavlovice. Znojmo 2002, s. 211-215.
Rakvičtí "bráškové" v boji za svobodu 1914 - 1920. Jižní Morava, 38, 2002, s. 57-77.
Smrt si říká Tutter. Brno 2002. 142 s. (Prolog ke knize Luďka Navary).
Velkopavlovičtí legionáři v letech I. světové války. In: Město Velké Pavlovice. Znojmo 2002, s. 216-222.

Z. Fišer
Bohoslovec Alois Jašek a nález jedné části Gallašovy pozůstalosti. Střední Morava, sv. 15, 2002, s. 124-131.
Daniel Sloboda. Dokumenty VII. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem. Rusava 2002. 256 s.
K okolnostem vzniku jednoho botanického spisu (Rostlinnictví Daniela Slobody).
Střední Morava, sv. 14, 2002, s. 107-119.
Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Sv. 1. Listy Palackému. Vysoké Mýto, Okresní muzeum 2002. 160 s.
Počátky českého divadla v telči v písemnostech Matěje mikšíčka a jeho přátel. Vlastivědný věstník Vysočiny, 13, 2002, s. 89-104.
Poznal jsem mnohé archeology …. "Ke vztahům Antonína Zelnitia a Inocence Ladislava Červinky. Slovácko, 44, 2002, s. 261-269.
Právník Karel Schneider a počátky českého národního života v Uherském Hradišti. Slovácko, 44, 2002, s. 231-243.
Prokletý básník z Hulína aneb "Sprostomil von Rozesmál". Ze života obrozence Bedřicha Miloty Rozehnala. Vlastivědný věstník moravský, 54, 2002, s. 240-251.
Radosti a strasti učitele Rolčíka z Pozděchova. Valašsko, č. 9 (2002/2-prosinec) s. 32-34.

J. Mitáček
Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Katalog expozice v Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Brno, Moravské zemské muzeum 2002. 32 s. (Společně se Sl. Brodesserem a Z. Fišerem).
Le Mémorial de la Bible de Kralice a la fin du XXe siecle. In: XVIeme Colloque "Musees protestants". 11eme Rencontre Européenne - Telč et Velká Lhota/Republique tcheque-du 27 Avril au l er Mai 2001 - "De Jan Hus a nos jours. Une mémoire vivante - un musée en création." Paris 2002, s. 62-64.
Příspěvek k historii brněnského Paláce šlechtičen. Vlastivědný věstník moravský, 53, 2001, s. 78-82.

Pedagogická činnost
Jiří Mitáček
Seminář České země a kurie za vlády Lucemburků. Historický ústav FF MU v Brně.

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV


SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2002 – 319 805 i.č. tj. 360 574 ks.
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za rok 2002 – 29 i.č./470 ks.
Inventarizace – 0
Počet nových přírůstkových čísel – 52/21 820 ks.
přírůstkové číslo Ha 2/2000 vyřazeno – převod materiálu do MmB
Konzervace – 133 ks., restaurace 83 ks.
Knihovna částečně přístupná veřejnosti čítá do konce roku 2002 27 201 jednotek.
Počet registrovaných uživatelů 39, počet výpůjček za rok 2002 298

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly:
ústavní

Záchranný archeologický výzkum na lokalitě „Padělky u Boží muky”, k.ú. Blučina. Sídliště ze starší doby bronzové a halštatské, zachyceno a prozkoumáno 41 objektů, Salaš.
Hrad Skály, dokončení odkryvu budovy č.4 (patrně purkrabství), nádvoří před palácem a horní části hradu. Řada unikátních nálezů (dělové koule, část zvonu…), Belcredi
grantové

Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě II, GA ČR č.404/02/1260. Řešitel M.Salaš, grant přidělen 2002–2003, výstup – publikace 2003
Prezentace zaniklé středověké vsi Konůvky formou naučné stezky jako způsob kulturního a turistického využití arch.lokality v regionu, grant MK ČR. Řešitel Z. Měchurová, grant přidělen 1999–2002, výstupy – výstava, brožura (viz dále)
institucionální grant

a) Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje české státnosti,
řešitel za spol.-vědní obory L. Galuška
Záchranný arch.výzkum ve St. Městě v poloze Dvorek (Na Valách), zkoumáno sídliště a opevnění z doby Velké Moravy, dále okraj kostrového pohřebiště z téže doby.
Záchranný výzkum v rámci ochranného pásma NKP Staré Město Na Valách – zkoumán sídlištní horizont a hroby z doby Velké Moravy
b) Výzkum a dokumentace ZSO na Moravě v období středověku, L. Belcredi, Z. Měchurová, R. Nekuda
ZSO Bystřec, zkoumán zavodňovací systém osady a přístupové cesty k usedlosti V. až XIV. Odkrytí plochy v okolí usedlosti X. a XI., L. Belcredi
ZSO Mstěnice, výzkum středověkého vodního mlýna a středověké kamenné mlýnice (částečně podsklepené). Nalezeny rotační mlýnky, keramika, zazděný mlýnský kámen, části stavebního kování a část brnění, R. Nekuda
jiné

archeologický dohled – výstavba tel.sítí a zákl.stanice Eurotelu, Babice, Boňov, Budišov, Lomy, Přerov-Vinarský les, Vedrovice-Olbramovice, R. Nekuda

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv – 119
z toho zahraničních 11.
Zápůjčky – 12 na výstavy v tuzemsku,
                    1 na výstavu do zahraničí,
                    4 studium

Výstavy – vlastní v jiné organizaci:

 • Keltové na Moravě, Benátky nad Jizerou, 1. 5.–30. 11. 2002,Čižmářová
 • Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese, Muzeum Slavkov, Červen–prosinec 2002, Měchurová
 • Meč, symbol moci, cti a odvahy, Muzeum Liberec, 24. 1.–15. 5. 2002, Galuška

Přednášky
R. Nekuda: Dva mlýnské kameny z výzkumné sezóny 2001 z prostoru stř.mlýna ve Mstěnicích, konference Ve službách archeologie, Brno, 20. 5.–23. 5. 2002 (et A Přichystal)
R. Nekuda: Militária ze Mstěnic, konference Ve službách archeologie, Brno, 20. 5.–23. 5. 2002 (et V.Ustohal)
R. Nekuda: Ke stavebnímu vývoji špýcharů ve Mstěnicích, konference Ve službách archeologie, Brno, 20. 5.–23. 5. 2002
L. Galuška: Víno a věrozvěstové, konference v rámci akce Dny vína, Buchlovice, 2. 2. 2002
L. Galuška: Archeologické výzkumy ve Starém Městě v roce 2001, konference Záchranné arch. výzkumy na Moravě v roce 2001, MZM Brno, 9. 5. 2002
L. Galuška: Počátky křesťanství na Moravě ve světle arch. nálezů, Muzeum Břeclav, 16. 5. 2002
L. Galuška: Damascénské meče doby velkomoravské, konference Damask v dějinách lidstva, Technické muzeum Brno, 20. 9. 2002
L. Galuška: Zánik hrnčířské dílny středověkého Veligradu jako stopa vpádu Matouše Čáka Trenčanského na východní Moravu?, Konference středověké archeologie, Opava, 23.–27. 9. 2002
L. Galuška: Archeologický skanzen Modrá u Velehradu – vyhlídky a možnosti, konference Rekonstrukce arch. objektů a městských historických jader, FF UK Bratislava, 27. 11. 2002
L. Galuška: Deset let arch.výzkumů ve Starém městě, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, MZM Brno, 28. 11 .2002
M. Salaš: Databáze bronzových depotů na Moravě, konference Počítačová podpora v archeologii, Břeclav-Pohansko, 27.–29. 5. 2002
M. Salaš: Topografie bronzových depotů doby popelnicových polí na Moravě, VII. kolokvium Období popelnicových polí a doba halštatská, Nitra, 17.–19. 9. 2002

Besedy, výklady, exkurze, spolupráce s médii, poradenská služba
L. Galuška: Staré Město, Uh.Hradiště-Sady, Mokrá, Velehrad, Hradisko sv. Klimenta, vedení exkurze s výkladem pořádané Klubem přátel výtvarného umění Brno, 27. 4. 2002
L. Galuška: Příchod jara a zvyky starých Slovanů, přímé rozhl. vysílání Českého rozhlasu Brno, Z. Ledererová, 28. 3. 2002
L. Galuška: krátké šoty o arch. výzkumech ve St.Městě a Modré u Velehradu pro zlínskou redakci ČT, odvysíláno v rámci Zpráv z regionů, 18. 7., 25. 7.,15. 8.,5. 9. 2002
L. Galuška, M. Salaš: Vampíři a upíři naší historie, natáčení vědecko-populárního magazínu Vědník, 29.–30. 4. 2002, odvysíláno na ČT 2
L. Belcredi: Lucemburská Morava, květen 2002, Česká televize
P. Galeta: 35 lektorských výkladů v expozicích Archeologického ústavu MZM Pravěk Moravy, Velká Morava a Sředověká vesnice
Dle potřeby spolupráce s médii, výklady na výzkumech, konzultace se studenty.

Publikační činnost
M. Salaš, Broušená kamenná industrie z vedrovických pohřebišť. In: V.Podborský a kol.:Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě, 191–209, Brno 2002
M. Salaš, Depoty keramických nádob doby bronzové na Moravě a v sousedních zemích. Pravěk Supplementum 9, Brno 2002 (et H.Palátová)
L. Belcredi, Materiálová analýza povrchové vrstvy pořízu ze ZSO Bystřece. Archeologia technika 13, 43–46 (et Ustohal, Buchal) R. Nekuda: Zemědělská usedlost ve středověké vesnici na Moravě. 1–162, Brno 2002
A. Humpolová, Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. In: V. Podborský a kol.:Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě, 9– 130, Brno 2002 (et V. Ondruš, Z. Čižmář, M. Dočkalová, Š. Hladilová, J. Jelínek, I. Mateiciucová, V. Podborský, A. Přichystal a M. Salaš)
L. Galuška–M. Vaškových, Památník Velké Moravy, 1–145, Uh. Hradiště 2002 L. Galuška, Oponentský posudek na disertační práci Mgr. M. Vančo: Centrálne stavby Velkomoravskej ríše. Bratislava 2001. In:ARS 1–3/2002, Časopis Ústavu dejín umenia SAV, 259–265, Bratislava 2002
L. Galuška, Staré Město – Uherské Hradiště. In: Střed Evropy okolo roku 1000, Svazek esejí 1, 113–114, 452, 454, Praha 2002
Z. Měchurová, Zaniklá středověká ves Konůvky ve Ždánickém lese, archeologický průvodce po naučné stezce, 1–45, MZM Brno 2002
Z. Měchurová, Středověký pohár s ouškem z Přímětic u Znojma. AMM Sci.soc., LXXXVI, 117–120, Brno 2001
Z. Měchurová, Pravěká těžba rohovce v Krumlovském lese aneb Nač tolik dřiny.AMM Sci.soc.LXXXVI, 207, Brno 2002
Z. Měchurová, Výstava Meč, symbol moci, cti a odvahy a její cesta Moravou. AMM Sci.soc.LXXXVI, 210–211, Brno 2001 (et L. Galuška)

Zahraniční služební cesty
M. Salaš, Nitra, 24.–25. 7. 2002, Arch. ústav SAV Nitra, studium, výměna literatury, konzultace
M. Salaš, Nitra, 17.–19. 9. 2002, VII. kolokvium Období popelnicových poli a doba halštatská
Z. Měchurová, Bratislava, 21. 7. 2002, vernisáž výstavy Evropa kolem roku 1000
L. Galuška, Bratislava, 27. 11. 2002, konference Rekonstrukce arch. objektů a městských historických jader, příspěvek
L. Galuška, oponent disertační práce na katedře uměnovědy FF UK Bratislava 21. 3. 2002 (viz publ. činnost)

Organizace konference Ve službách archeologie , 20.–23. 5. 2002, R. Nekuda

Účast na konferencích a seminářích
Konference archeologů středověku, 23.–27. 9. 2002, Opava – Belcredi, Nekuda, Měchurová, Galuška
Seminář muzejních archeologů, 12.–14. 6. 2002, Plzeň – Belcredi, Salaš, Měchurová, Humpolová
Seminář Konzervování a restaurování sbírkových předmětů – zaměřeno na povodně, 16.–19. 9. 2002, Pardubice – Ševčíková, Polášková
Seminář Deionizace kovů, 4.–5. 11. 2002, TM Brno – Ševčíková, Polášková
21. pracovní zasedání Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 17.–20. 9. 2002, Opava – Humpolová

Pedagogická činnost
J. Čižmářová: Latén Českých zemí (II. a III.ročník), Latén Evropy (III. a IV. ročník), Slezská univerzita Opava
L. Galuška: vedení odborného kolokvia studentů archeologie I. cyklu Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno, 8. 2. 2002
L. Galuška: oponent disertační práce Mgr. Martina Vanča na téma Velkomoravské centrální stavby, obhajoba 21. 3. 2002, katedra uměnovědy FF UK Bratislava

Další aktivity oddělení
Dokončení stěhování sbírek AÚ MZM z Nížkovic do Rebešovic (A. Humpolová, D. Ševčíková, Ch. Příhodová, K. Polášková, K. Košťál, D.Šiler)

Numismatické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. l2.: 223 668
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok: 6
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů. Příprava sbírkového fondu na zapsání do CEZ. Sjednocení číselné řady pro systematickou sbírku i nálezové fondy sbírky. Při tom prováděna revize sbírky.
Počet nových přírůstkových čísel 6
Z toho nákupy s uvedením nákladů 40 000,-Kč
V průběhu roku jsme získali nákupem pozoruhodný nález 137 kusů stříbrných brakteátů lokalizovaný na území Brna, dále soubor systematicky v minulosti shromažďovaných jednotlivých nálezů mincí z římské doby, lokalizovaných převážně do regionu Uherskobrodska. Z přírůstků zařazených do systematické sbírky je třeba vyzdvihnout dva kusy měděných jetonů Leopolda Viléma na odchod z Nizozemí z r. 1656. Sbírka sádrových modelů medailí dokumentující soudobou medailérskou tvorbu na Moravě byla rozšířena o díla olomouckého medailéra Bohumila Teplého.
Počet konzervovaných předmětů: 650 ks (nález Lavičky a jednotlivé mince ze sbírky + 55 kopií)

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly
ústavní
Hromadný nález mincí – denárů 11. stol. Z Uherského Brodu.
Bylo dokončeno zpracování, roztřídění podle razidel dvou typů denárů a zhotovena i obrazová dokumentace a nález byl rovněž vrácen (Šmerda)
grantové
Denárová měna na Moravě – obd. 12. stol.
Pokračuje se nadále ve zpracování hromadného nálezu mincí z okolí Ladné a Podivína (Šmerda)
Denárová měna na Moravě – obd. 13. stol.

Ražba denárových mincí fenikového typu a brakteátů (prof. J. Sejbal) spolupráce s numismat. odd. pokračuje – získávání a vyhodnocování metrologických dat (Grossmannová).
Květoňova sbírka
(Jihomoravské muzeum ve Znojmě) Zpracování sbírky Květoně bylo dokončeno – 1104 ks. Zhotovena obrazová dokumentace – tabulky s mincemi celé sbírky, vytvořeny měnové přehledy pro tolarové období v českých zemích. Materiály byly zadány do tisku.
Tvorba a dílo ak. soch. V. A. Kovaniče (1911–1999)
) (Kučerovská).
Pokračovalo se v čištění sádrových exponátů medailonů, medailí i sochařských plastik. Pro všechny exponáty jsme vytvořili speciální obaly, které sloužily pro jejich převoz a v těch se nacházejí i teď v dosavadním provizorním uložení v Rebešovicích. Tam jsou nyní uskladněny v přepravních bednách. Vzhledem k připravované rekonstrukci muzejního objektu v Rebešovicích není možno exponáty vyskladnit a vytvořit podmínky pro jejich standardní depozitární uložení, natož zpracování. Jedná se vesměs o autorská díla – originály – nezastupitelné hodnoty, doplněné o předměty z umělcovy pozůstalosti, jako jsou písemnosti, skici a archiv z fotodokumentace části autorovy tvorby na skleněných negativech.
V průběhu roku bylo započato s fotodokumentací autorovy tvorby – zatím podchycena dílčí část.
V součinnosti s výše uvedenou záchranou pozůstalostního fondu byl prováděn výběr, čištění a determinace exponátů pro plánovanou výstavu V. A. Kovaniče, která byla zahájena 27. října 2002 v Masarykově škole pod záštitou Obecního úřadu v Hovoranech.
Z výstavního hlediska se jedná o komplexně pojatý průřez celoživotní tvorbou se zakomponováním hmotných objektů, které autora obklopovaly a byly nedílnými prvky skladby jeho tvůrčího a životního prostředí. Takto pojatý výstavní celek by mohl být strukturálním podkladem pro zamýšlený expoziční výstup. Otázka stálé expozice – památníku v Hovoranech se t.č. řeší. S jinou formou expozičního výstupu je počítáno v MZM, a to zakomponováním do rámce stávající expozice Dějin moravsého medailérství.
T. Kučerovská - nadále v kontaktu s Ústavem dějin umění AVČR při zpracovávání hesel medailérů pro Dodatky k Nové encyklopedii českého výtvarného umění.
J. Šmerda – pokračoval ve zpracování fondu antických mincí pro účely vyhlášení kulturní památkou k akvizici pro numismat. odd.
J. Šmerda – pracoval nadále na digitálním modelovém projektu dukumentace numismatické sbírky (ve spoluprráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži)

Knihovna : 58 přírůstků

Prezentační a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv v roce – 232
Z toho zahraničních – 19 ( SR, Něm., Rak., Pol.)

Výstavy ve spolupráci
„Když se řekne muzeum” MZM Brno,Zelný trh, Ditr.palác,Dětské muzeum, 2002
Výstavy vlastní :
„Václav Adolf Kovanič – Sochařská a medailérská tvorba”, Masarykova škola v Hovoranech, pod záštitou OÚ Hovorany, 27. 10. 2002–30. 3. 2003

Počet zapůjčených předmětů na výstavy celkem : 56 kusů

Semináře, konference
Pracovní seminář „Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii”. Organizovalo numismatické oddělení (Grossmannová) ve spolupráci s Katedrou historie FF OU a Moravské numismatické sekce. Místo a doba konání : Duchovní centrum Vranov u Brna 1. – 3.října 2002
Konference „Mincovní a medailérská tvorba” pořádaná při příležitosti 65. výročí ČNS v Brně. Organizovalo numismatické oddělení MZM ve spolupráci s ČNS Brno (Grossmannová). Místo a doba konání : MZM , Zelný trh, Brno 6.–7. listopadu 2002.

Přednáškový cyklus 8 přednášek ve spolupráci s ČNS konaných v MZM v Brně, Dietrichst.palác (organizovala T. Kučerovská)
Přednášky :
T. Kučerovská: Mendelovy medaile (In memoriam MUDr. Jaroslava Obermajera, Csc), MZM Brno, 2. 5. 2002.
T. Kučerovská: Velkomoravská tradice v raněstředověkém mincovnictví, seminář Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii, Vranov, 3. 10. 2002.
T. Kučerovsk : Sochařská a medailérská tvorba V. A. Kovaniče, Hovorany, 27. 10. 2002.
J. Šmerda: Měna na Moravě ve středověku, Vědeckotechnická společnost. Brno, říjen 2002.

Spolupráce s institucemi
J. Šmerda nadále působí jako poradce pro emisní činnost ČR v České mincovně v Jablonci n. N. ( nemincovní ražby).
J. Šmerda spolupracuje s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži na tvorbě projektu digitálního zpracovávání numismatických sbírek.
Probíhá spolupráce s Archaiou Brno, Ústavem archeologické památkové péče (UAPP) a AÚ AVČR v podobě determinace numismatického nálezového materiálu (Šmerda, Grossmannová, Kučerovská) a jeho konzervování a restaurování (O. Šafařík).

Výklady, poradenská služba, spolupráce s médii
Výklady v expozici Dějiny peněz na Moravě a Moravském medailérství – T. Kučerovská, D. Grossmannová - 8 akcí pro školy (střední odborné, gymnazia) a návštěvy z oboru, domácí i zahraniční.
Poradenská činnost – determinace numismatického materiálu pro věřejnost i muzejní pracoviště s absencí numismatických pracovníků.

Publikační činnost
D. Grossmannová
Medaile,svátostky a odznaky Svatého Hostýna (ze sbírek Numismatického oddělení MZM In: Peníze v proměnách času III , (sborník konference), Ostrava 2002, s. 11–23.
Medaile a svátostky poutních míst na Moravě (ve sbírkách numismatického oddělení moravského zemského muzea v Brně), Numismatik, roč.VII/2002, č. 1–2, s. 20 –31.
Nález z Frrýdku – Místku, FN 16/17, 2001/2002,s.127–140.
D. Grossmannová – Jan T. Štefan – Staré tisky knihovny numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně jako zdroje fotografických a estetických informací. In : Problematika historických vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska (sborník konference), Brno 2002, s. 11–21.
T. Kučerovská , recenze : Zdeněk Měřínský
(editor), autoři Z. Měřínský, J. Válka, J: Unger, M. Plaček, V. Nekuda, L. Jan, K. Chamonikola, Morava ve středověku, Sborník příspěvků proslovených ve dnech 7. ledna až 25. března 1998 v MZM, Brno 1999, 150 s., 29 kreseb
T. Kučerovská, recenze : Eduard Polívka, Mincovní památky šlechtických rodů v českých zemích, Praha 2000, 150 s., 515 vyobrazení.
Vyšlo dvojčíslo Folia Numismatica č. 16/17, LXXXIV–V, 2001/2002,161 s. (rediguje T. Kučerovská)
Vyšel Numismatik č. 2, roč. VI, 2001, Numismatik č. 3–4, roč. VI, 2001, Numismatik č. 1–2, roč. VII, 2002 (Zprávy brněn. pob. ČNS vydávané ve spolupráci s Moravskou numismatickou sekcí a NO MZM v Brně) (rediguje D. Grossmannová).

Pedagogická činnost
J. Šmerda – Slezská Univerzita v Opavě, Numismatika pro archeology

Sekce Vědy o umění

Oddělení dějin literatury

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Vzhledem ke stavu financí určených pro nákup sbírek v MZM byl nárůst sbírek oddělení realizován formou darů a vlastním sběrem.
V roce 2002 bylo inventarizováno 3 110 evidenčních čísel sbírkových předmětů, konzervováno 531 ks, zrevidováno 5 370 a zapůjčeno 162 ks předmětů (např. na výstavu Muzea Těšínska o vývoji knižní kultury Než začnete číst, na výstavu Moravské galerie Antonín Procházka atd.). Knihovna oddělení, která je prezenčně přístupná veřejnosti, obsahuje 23 704 knihovních jednotek.

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Účast na celomuzejní výstavě Když se řekne muzeum ( akce Dětského muzea). Spolupráce při přípravě a realizaci doprovodných programů výstavy – sobotních akcí pro děti, na nichž se seznamovaly se základy knihařské práce. Spolupráce při natáčení filmu dokumentujícího knihařskou práci, který byl promítán v průběhu výstavy.
V oponentském řízení byla obhájeny koncepce dvou výstav: Josef Dobrovský a Brno (pro rok 2003) a Být čtenářem v městě Brně (2. doplněná verze, pro rok 2004).
Od září 2002: vytvoření virtuální expozice Galerie literárních osobností Brna a Moravy (na www stránkách MZM). Do konce roku 2002 byla publikována hesla: Čestmír Jeřábek, Alois a Vilém Mrštíkové, Jiří Mahen.

Přednášky
Hana Kraflová: přednáška „Karel Čapek a Osvobozené divadlo: dva fenomény meziválečné československé kultury”. University of Lapland, Rovaniemi, Finsko: v rámci programu Socrates-Erasmus vyslal Ústav divadelní a filmové vědy FF MU v Brně, květen 2002.

Publikační činnost
Kraflová Hana: Inscenace Českého a Uměleckého studia ve svědectví Vladimíra Gamzy, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada Q 5, Theatralia, Brno (Masarykova univerzita), s. 53-62, 2002 /analýza vzpomínkového textu/, též spoluredakce svazku (s Juliem Gajdošem),
Kraflová, Hana: cyklus Nesoustavné setkávání s brněnským meziválečným divadlem, in: literární příloha měsíčníku Kam, roč. přílohy VIII, č. 1–12, 11 dílů.

Pedagogická činnost
Hana Kraflová: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav divadelní a filmové vědy, Proseminář v 1. ročníku oboru divadelní věda: propedeutický seminář zahrnující mj. poučení o textologii, literárních žánrech, odborném stylu (lexikální a stylistické prostředky, kompozičně-tematická výstavba textu, poznámkový aparát, zpracování bibliografie), o systému muzeí a archivů v ČR a zásadách ukládání materiálu.

Oddělení dějin divadla

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. - 79371
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok - 18
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů – 920
Počet nových přírůstkových čísel – 19 položek / 355 ks (sc. návrhy, obrazy, loutky, fotografie)
Z toho:
nákupy s uvedením nákladů
1/ 16.500,- (scénické a kostýmní návrhy, foto z inscenací, programy – ND Brno)
7/ 257.500,-Kč (zatím neproplacené)
zvláště pro sbírku významné akvizice:
• 30 ks prvních českých sériově vyráběných loutek tzv. „alšovek” z roku 1912
• tištěné stolní divadlo tzv. Storchovo české loutkové divadlo (1926)
• marionety řezbáře J. Allesiho z konce 19. Století

Počet nových inv. čísel v počítačové databázi v roce – 355 ks (AISM)
Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem – 7199
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence – 0
Počet konzervovaných předmětů – 410
Počet restaurovaných předmětů – 10

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly
ústavní

Dějiny divadla na Moravě
– sledování a dokumentace současného profesionálního divadla (činohra, hudební divadlo, loutkové divadlo) – přebírání a zpracování odkazu teatrologa, univ. profesora Zdeňka Srny
– německé profesionální divadlo v Brně - Německé profesionální divadlo v Brně – rozšíření pramenné základny (dříve pořízené barevné kopie plánů Reduty a Domu pánů z Kunštátu byly skenovány a zpracovány digitálně na CD ROM) – Havlíčková M., viz. publ. činnost, přednášky
– systematické studium, dokumentace a hodnocení vývoje českého loutkového divadla od počátků do 50. let 20.století (působnost loutkářských rodů, příčiny stagnace a zániku kočovného loutkového divadla; fenomén rodinného a spolkového loutkového divadla) – Blecha J., viz. publ. činnost, výstavy
institucionální grantový projekt

„Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik” (Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů v procesu formování českého divadla). Cílem výzkumného záměru je systematické studium, dokumentace a hodnocení vývoje českého divadla na Moravě. Tzn. další rozšiřování a systemizace sbírky moravských teatrálií odd. dějin divadla MZM v Brně, tj. výběr, získání a dokumentace reprezentativních dokladů zkoumaného jevu, jejich adekvátní ošetření, ochrana, vyhodnocení a zveřejnění.Výsledky výzkumu slouží ke studijním a vzdělávacím účelům. Jsou publikovány v dílčích studiích a heslech. Perspektivním cílem je vytvoření stálé divadelní expozice v Brně. Projekt má také přispět k zlepšení situace českého divadelního muzejnictví a pomoci vytvářet účelný fundus instruktus k jeho dalšímu smysluplnému růstu.
Řešitelé: Blecha Jaroslav, Havlíčková Margita, viz. publ. činnost, přednášky, výstavy.

Knihovna
Počet knihoven – 1
Z toho: přístupná veřejnosti – 1
Počet knihovních jednotek - 13809
Roční přírůstek v knihovních jednotkách – 116
Počet registrovaných uživatelů
Počet výpůjček – 125
Pracovníci knihovny /přepočtený stav/

Prezentační a kulturně výchovná činnost
Počet badatelských návštěv v roce – 320
Z toho: zahraničních: – 39
Počet zápůjček sbírkových předmětů: – 214
Z toho: – na výstavy v tuzemsku – 107
badatelům v tuzemsku – 107

Výstavy:
Ve spolupráci
„Česká loutka”, autoři J. Blecha a P. Jirásek (Správa Pražského hradu) Císařská konírna 24. 10. 2002 – 23. 2. 2003
V zahraničí
(Kompletně připravená, ale nerealizovaná z organizačních důvodů fr. strany/ „České loutky (loutka a scéna jako artefakt)”. Měla se konat v Pavillonu des Arts v Paříži ve Francii v rámci „České sezóny ve Francii”. J. Blecha vytvořil technický scénář (41 normostran) a text obsáhlého katalogu (143 normostran).
Pomoc při realizaci jiné organizaci /dtto/
„Veletrh cestovního ruchu”. BVV, Brno, cca 10. 1.–20. 1. 2002
„Když se řekne muzeum”. Dětské muzeum, Brno, březen – září 2002 (Blecha, J.: dramaturgická a scénáristická spolupráce na části o činnosti oddělení dějin divadla)
„Múzám, městu, národu” (divadelní opony v Čechách a na Moravě v 19.–21. století). Státní opera Praha, Praha, říjen – prosinec 2002

Přednášky
Blecha, J.: Scénografické prostředky českého marionetového divadla. Pro posluchače DAMU Praha, scénografie. MZM Brno, 15. 1. 2002.
Blecha, J.: České loutkové divadlo a sbírka oddělení dějin divadla MZM. Pro loutkářský soubor LSOB Blučina, MZM Brno, 14. 2. 2002.
Blecha, J.: České marionetové divadlo, jeho scénografické a výrazové prostředky. Pro frekventanty mezinárodního semináře Leah Gaafen a Mirka Trejtnara, Praha. MZM Brno, 19. 3. 2002 (v angličtině).
Blecha, J.: Historie českého rodinného loutkového divadla (exkurz nejvýznamnějších produkcí). Pro loutkářský soubor Sokola v Novém Plese, Nový Ples, 21. 3. 2002.
Blecha, J.: Netradiční možnosti prezentace loutkářských sbírek. Referát na mezinárodním sympóziu, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim, 28. 6. 2002.
Blecha, J.: Metamorfózy a princip varietních loutek českých kočovných loutkářů. Pro frekventanty mezinárodního semináře Leah Gaafen a Mirka Trejtnara, Praha. MZM Brno, 8. 7. 2002 (v angličtině).
Blecha, J.: České loutkové divadlo a sbírka oddělení dějin divadla MZM. Pro účastníky „Týdne s Dětským muzeem”. MZM, Brno, 26. 8. 2002.
Blecha, J.: Varietní loutky českých kočovných loutkářů. Pro divadelní skupinu Mark Fox, USA. MZM Brno, 26. 8. 2002 (v angličtině).
Blecha, J.: Česká loutka jako artefakt. Pro posluchače a pedagogy JAMU a FF MU Brno. Pražský hrad, Císařská konírna, 8. 11. 2002.
Blecha, J.: Česká loutka jako artefakt. Pro posluchače a pedagogy DAMU Praha. Pražský hrad, Císařská konírna, 26. 11. 2002.
Blecha, J.: Výstava „Česká loutka”. Pro průvodce SPH, Praha. Pražský hrad, Císařská konírna, 5. 12. 2002.

Besedy, výklady, diskusní pořady, exkurze
Havlíčková, M.: organizace exkurzí pro studenty ÚDFV FF MU a DIFA JAMU (Divadlo Reduta – únor 2002, Barokní divadlo v Litomyšli – květen 2002, Zámecký hudební archív v Kroměříži – říjen 2002, Výstava Česká loutka, Praha – listopad 2002)
Havlíčková, M.: oponentské posudky diplomových prací (FF MU, DIFA JAMU), celkem 8.
Havlíčková, M.: dramaturgická a metodická činnost pro soubor absolventů DV FF MU „Divadlo Čára”, průběžně.
Blecha, J.: odborná konzultace a oponentský posudek grantového projektu Milana Knížáka „Slovník tvůrců českých loutek”. Galerie Gallery, Praha, leden 2001.
Blecha, J.: odborná konzultace divadelního projektu „Rakvičkárna” Divadla Líšeň, Brno, duben 2002.
Blecha, J.: oponentský posudek sborníku „Svědectví, nebo legenda?” („Divadlo ve filmu a televizi”). Katedra teorie a dějin dramatických umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, únor 2002.
Blecha, J.: Determinace a odborný posudek odcizeného inventáře loutkového divadla obce Kořenec, okr. Blansko. Pro policii ČR, květen 2002.
Blecha, J.: Metodická přednáška pro lektory Dětského muzea k výstavě „Když se řekne muzeum”, MZM, Brno, 6. 5. 2002.
Blecha, J.: Konzultace a posudek rozhlasového projektu A.Hanáčkové „Příběhy moravského baroka”. Brno, září 2002.
Blecha, J.: Medializace výstavy „Česká loutka”. V řadě rozhlasových a televizních pořadů (ČR 1, ČR 3, ČT 1, ČT 2, Prima aj.), dále v mnoha českých periodicích (např. Vlasta, Instinkt aj.). Praha, říjen – prosinec 2002.
Blecha, J.: Dramaturgická spolupráce na přípravě spotů pro výstavu „Česká loutka” a jejich realizace. Praha, září 2002.
Šedá, H.: Beseda o loutkách s ukázkami exponátů ze sbírky MZM. Důchodci, exkurze KD Letovice, 16. 1. 2002, MZM Brno.
Šedá, H.: Beseda o loutkách s ukázkami exponátů ze sbírky MZM. Exkurze MŠ Líšeň, Hochmanova 25, 20. 3. 2002.
Šedá, H.: Beseda o loutkách s ukázkami exponátů ze sbírky MZM. Turistický klub, Brno-Bohunice, 13. 5. 2002.

Publikační činnost
Blecha, J.: Über das tschechische Familien Puppentheater. UNIMA Mitteilungen erscheinen, 1/2002-04-12, str. 21., Rakousko.
Blecha, J.: Netradiční možnosti prezentace loutkářských sbírek. Loutkář 4/2002, s. 170.
Blecha, J.: Scénář výstavy „České loutky (loutka a scéna jako artefakt)” pro Pavillon des Arts v Paříži ve Francii v rámci „České sezóny ve Francii” (30. 4.–8. 9. 2002). J. Blecha vytvořil také text obsáhlého katalogu (143 normostran). Projekt nakonec nebyl realizován v důsledku organizačních problémů z francouzské strany.
Blecha, J.: Scénář výstavy „Česká loutka” (spolu s P. Jiráskem). Realizace ve spolupráci se Správou Pražského hradu, Císařská konírna, 24. 10. 2002 – 23. 2. 2003, Praha. K tomu řada popularizačních článků v periodicích, zpravodajství aj. pořady ČT a ČR.
Blecha, J.: Česká loutka. Pražský hrad 4/2002, str. 30.
Blecha, J.: Loutky na Pražském hradě. Pražský hrad 1/2003.
Havlíčková, M.: Divadlo U stolu Brno. Divadení noviny, č. 2., roč. 11., r. 2002, s. 14.
Havlíčková, M.: Dlouhé finále na Ithace. Divadelní noviny, č.4., roč. 11., r.2002, s. 7.
Havlíčková, M.: Filosof v županu. Divadelní noviny, č. 8., roč. 11., r. 2002, s. 5.
Havlíčková, M.: K divadelnímu místopisu královského města Brna. Divadelní revue, č. 2., roč. 13., r. 2002, s. 33-40.
Havlíčková, M.: Zapomenutá „Theaterchronik”. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, řada teatrologická (Q), roč. LI, č. 5, Theatralia, Brno 2002, s. 17–22.
Havlíčková, M.: Divadlo v 7 a půl – Kterak pohnout horou. Divadelní noviny, č. 22, roč. 11., r. 2002, s. 14.
Valentová, V.: Spolužáčkoviny aneb volte slova. In: Amatérská scéna, č. 2, roč. 39, 2002.
Valentová, V.: Italské experimentální divadlo posledních let. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, řada teatrologická (Q), roč. LI, č. 5, Theatralia, Brno 2002
Valentová, V.: Eco, Umberto: O zrcadlech a jiné eseje. (Překlad). MF Praha, 2002.

Pedagogická činnost
Blecha, J.: „Dějiny světového loutkového divadla IV”, zimní semestr, FF MU Brno.
Havlíčková, M.: „Dějiny českého divadla”, DIFA JAMU Brno.
Havlíčková, M.: „Dějiny jevištní výpravy a kostýmu”, DIFA JAMU Brno.
Havlíčková, M.: „Čas a prostor v dramatu”, DIFA JAMU Brno.

Ostatní aktivity oddělení
Odborná spolupráce při organizaci mezinárodního sympózia „Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3. tisíciletí”, které pořádalo české středisko UNIMA u příležitosti 30. výročí založení Muzea loutkářských kultur. (Chrudim, 27.–29. 6. 2002, Blecha).
Členství v Akademický senát Divadelní fakulty JAMU (Havlíčková).
Členství a činnost v národním středisku SIBMAS (Blecha, Havlíčková).
Členství a činnost v Teatrologické společnosti (Blecha, Havlíčková – exekutiva).
Členství v mezinárodní organizaci UNIMA (Blecha – exekutiva).
Člen komise pro udělení ceny V. Königsmarka (Havlíčková)
Muzejní maringotka: loutkové představení „Don Šajn”. 30. 1. 2002, Bílý dům, Brno.

Oddělení dějin hudby

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2002 : 105.625
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok: 1 005
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů: 6 000
Počet nových přírůstkových čísel: 38
z toho zvláště pro sbírku významné akvizice: korespondence L. Janáčka (1/2002–10/2002)
Počet nových inv. čísel v počítačové databázi v roce: 1005 (AISM)
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence: 0
Počet konzervovaných předmětů 0
Počet restaurovaných předmětů: 29

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly
ústavní

PODÍL MORAVY …(Malý, Přibáňová)
Vědecká katalogizace sbírky hudebnin z Dubu u Olomouce (Romportlová ).
Šest chvalozpěvů vánočních Jakuba Jana Ryby (Malý), tištěná edice
Janáčkovy opery Výlet pana Broučka na Měsíc a Výlet pana Broučka do 15. století (Zahrádka), příprava k vydání v Univesal Edition Wien
Výlety pana Broučka (Zahrádka) příprava disertační práce na FF MU Brno
Vědecká katalogizace janáčkian – 67 karet, janáčkovská bibliografie -173 karet ( Přibáňová).
Vytváření databáze korespondence L. Janáčka – 380 dopisů (Zahrádka).
Příprava Průvodce po archivních fondech ODH MZM (Kyas).
grantové

Příprava tématických katalogů hudebních sbírek (spolu s Nár.knihovnou Praha) , grant od r. 2000. Řešitelé: Malý, Kyas, Romportlová.

Knihovna přístupná veřejnosti
Pracovníci knihovny (přepočtený stav) 1

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv v roce: 707
Z toho: zahraničních: 91
Počet zápůjček sbírkových předmětů: 179
Z toho: na výstavy v tuzemsku 68
badatelům v tuzemsku 111

Publikační činnost
Malý, František: Jakub Jan Ryba: Šest chvalozpěvů k slavnosti Narození, Brno 2002, 64 s. (notová edice a úvodní studie) – Přibáňová, Svatava: Oddělení dějin hudby MZM – Janáčkův archiv. In: Občasník Mezinárodní společnosti L. Janáčka, s. 20. Přibáňová, Svatava: Předmluva k edici Suity L. Janáčka (Editio Janáček, Brno 2002). Kyas, Vojtěch: Schubert a Voříšek – Komparation zweier Musiktypen. Musicologica brunensia. SPFFBU, ř. hudebněvědná, H 35 (2000), s. 42–48. Vyšlo v r. 2002.

Pedagogická činnost
Zahrádka – Ústav hud. vědy FF MU.
Malý – ZUŠ Hrotovice – vedení souboru pro starou hudbu.

Sekce Vědy o zemi

Mineralogicko-petrografické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů: 27 798
Počet evidenčních čísel přírůstků zapsaných za sledovaný rok: 206
Počet inventarizovaných (revidovaných) evidenčních čísel sbírkových předmětů: 3 189
Počet nových přírůstkových čísel: 12
Počet nových inv. čísel v počítačové databázi: 206
Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem: 2 721
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence: -
Počet konzervovaných předmětů: 79
Počet restaurovaných předmětů
Počet preparovaných předmětů: 49
V rámci revize podsbírky vltavínů a tektitů proběhla ve spolupráci s odd. informatiky fotodokumentace všech vzorků.
Úpravy nových depozitářů: zámek Moravec
– probíhá ukládání duplicitního a studijního materiálu
– postupně dochází i k převozu části depozitáře (minerály Moravy a Slezska), protože brněnský depozitář je značně zaplněn.
– byla provedena reorganizace a uspořádání části uloženého materiálu.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly – granty a projekty VaV
1. „Studium klasických lokalit minerálů na Moravě”
(M. Novák, S. Houzar, V. Hrazdil), MK ČR, RK99P03OMG014, řešen v období 1999–2002.
2 „Dynamika přírodních procesů v oblasti hercynské, karpatské a panonské a jejich dokumentace”
(M. Novák, S. Houzar, V. Hrazdil), institucionální projekt MK ČR, MKOCEZ00F2402, řešen v období 2000-2003.
3. „Topografická mineralogie Moravy a Slezska” výzkumné činnosti
(S. Houzar, V. Hrazdil, A. Pfeiferová, J. Cempírek) – v rámci odborné mimo výše uvedené grantové výzkumy navazuje mineralogicko-petrografické odd. na dlouhodobou tradici sledování minerogenetických poměrů Moravy a Slezska. V r. 2002 byly sledovány četné lokality minerálů na Českomoravské vrchovině (Hostákov, Nová Ves, Kozlov, Nedvědice, Měřín, Jezdovice, Komárovice, Jihlava), a jinde (Nové Strašecí, Vernířovice, Sobotín, Bludov)

Účast na vědeckých konferencích (odborné přednášky, postery)
• Seminář „Moravskoslezské Paleozoikum 12. února 2002 Brno
1. Houzar S., Novák M. (s J. Kotkovou, J. Leichmannem): Odraz exhumace variské kůry ve složení valounů v kulmu Drahanské vrchoviny
• Seminář „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 29.–31. 5. 2002 Olomouc
2. Houzar S., Novák M.: Amfiboly tremolitových mramorů
3. Hrazdil V., Houzar S.: Fulgurit z Bedřichova
• IX. konfenrence o vltavínech, tektitech a impaktových sklech, 23–26. září 2002 Františkovy Lázně
4. Houzar S.: Pádové pole moravských vltavínů
5. Dočkal P.: Naleziště vltavínů Na Lužích u Oslavan

Pořádané konference a semináře
Mineralogicko-petrografické odd. MZM se významně spolupodílelo na přípravě a realizaci IX. konf. o vltavínech, tektitech a impaktových sklech, 23.–26. září 2002 ve Františkových Lázních.
Zúčastnilo se jí 59 účastníků z 8 zemí (účastníci z dalších 4 států poslali abstrakty).

Knihovna oddělení
Je přístupná veřejnosti (příruční knihovna oddělení, využívaná rovněž studenty a mimomuzejními badateli)
Počet knihovních jednotek: 26 961
Roční přírůstek v knihovních jednotkách: 186
Evidence v KPW : 380
Počet registrovaných uživatelů: 26
Počet výpůjček: 87
Rozesílání výměn ČMM, geol.vědy 32 ks
Pracovníci knihovny: 1
Prezentace a kulturně výchovné aktivity oddělení

• Počet badatelských návštěv v roce: 90
Z toho: zahraničních: 15
Výstavy
z  vlastních sbírek:

1. Prof. J. Sekanina, významný moravský mineralog – do 25. února (přesah z r. 2001)
2. „Geologie Brna, nejstarší příběh města” – společně s odd. geologie a paleontologie MZM – celoroční, od 7. 3. 2002 (Pfeiferová, Hrazdil).
3. Mineralogická část výstavy „Když se řekne muzeum” 25. dubna, Dětské muzeum MZM (celé mineralog. odd.)
4. Mineralogická část výstavy „ Staletími podél řeky Svratky” (Houzar, Hrazdil)
5. Mineralogická část výstavy „Vědecké prostředí Mendelova objevu”, Mendelianum (Pfeiferová)
vlastní v jiné organizaci
:
1. ”Minerály historických rudních ložisek drahých kovů na Moravě a ve Slezsku, Muzeum Prostějovska (říjen 2002)

Počet zápůjček sbírkových předmětů: 2
Z toho: na výstavy v tuzemsku: 2

Přednášky
Houzar S.: Geologie a mineralogie Moravskotřebovska a Svitavska – Muzeum Svitavy, únor 2002
Houzar S.: Lokality a sběratelství vltavínů - únor 2002, „Klub sběratelů minerálů v České Třebové”.
Hrazdil V.: Dutinové pegmatity na Slavonicku- únor 2002, „Klub sběratelů minerálů v České Třebové”.
Houzar S.: Nerostné suroviny a geologie – Kat. gymnázium Třebíč, květen 2002
Houzar S.: Tektity jako geologický fenomén - listopad 2002, Palackého Univerzita Olomouc.
Houzar S.: Rudní revír štěpánovský, historie a mineralogie – Západomoravské muzeum v Třebíči, prosinec 2002
Cempírek J.: Cesta mineraloga po Norsku II část. – prosinec 2002, "Výroční zasedání sběratelů Čech a Moravy", Třebíč.
Houzar S.: Novinky v problematice vltavínů – prosinec 2002"Výroční zasedání sběratelů Čech a Moravy", Třebíč.

Výklady ve sbírkách
– odborní pracovníci
oddělení poskytují odborné výklady školám různých stupňů ve stálé expozici Svět nerostů, příp. na doprovodných výstavách v MZM. Počet těchto výkladů rok od roku neustále narůstá (Houzar, Hrazdil, Pfeiferová)
V roce 2002 se konalo 92 těchto výkladů.

Spolupráce

 • oddělení spolupracuje jako odborný garant s organizátory mezinárodních burz minerálů v Tišnově ( 2 x ročně).
 • oddělení pravidelně spolupracuje s významnými sběrateli minerálů v místech jejich působení (s ohledem na stav lokalit a získávání informací o nových nálezech).
 • oddělení úzce spolupracuje s některými muzei a vědeckými institucemi (katedry geologických věd MU v Brně, UP v Olomouci, UK v Praze, ČGÚ v Brně, Jeseníku a v Praze, AV ČR v Praze, SAV v Bratislavě, NM v Praze, Vlastiv. muz. Olomouc, Východoslovenské muzeum v Košicích, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Prostějovska a JMM ve Znojmě a ZMM v Třebíči).
 • pravidelná dlouhodobá spolupráce s mineralogickým kroužkem DDM Brno-Řečkovice (určování minerálů, informace o lokalitách apod.)
 • „Mikulášská beseda o minerálech” (pro mineralogický zájmový kroužek dětí z Brna –Řečkovic a Obřan, dva termíny v prosinci 2002.
 • další občasná spolupráce se školami ( např. ohledně určování nerostů a doplnění školních sbírek) – cca 10 škol z regionu.

Exkurze

 • geologicko-mineralogická exkurze okolí Telče 20.4.02 – (pro programové odd. MZM), duben, Hrazdil, Houzar, Pfeiferová
 • Mineralogická exkurze na Borovec (v rámci tradiční akce Týden dětí v muzeu – srpen 2002, Houzar, Hrazdil
 • Geologicko-mineralogická exkurze do okolí Nedvědice (pšo ZŠ v Bystrci)
 • geologie okolí Mor. Budějovic (pro místní základní školu), Houzar

Poradenská služba

 • pro nejširší veřejnost (určování nerostů a hornin, tipy na návštěvu různých lokalit v ČR a v zahraničí, výběr literatury ke studiu apod.) –130 návštěv r. 2002.

Publikační činnost
Dočkal P.
(2002): Naleziště vltavínů Oslavany „Na Lužích”, Morava. – Abstrakta IX. konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu, Františkovy Lázně, 31–32.
Houzar, S.
(2002): Geologická charakteristika okresu Třebíč a popis MZCHÚ okresu Třebíč – geologie. In.: Čech I., Šumpich J., Zabloudil V. a kol.(eds): Chráněná území ČR, sv. VII. Jihlavsko. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 528 p.
Gába, Z., Hladilová, Š., Houzar, S., Skupien, P, Vašíček, Z., Ziegler, V. (2002): Geologické vycházky Českou republikou. – Univerzita Karlova, Karolinum, 493 p.
Houzar S.
(2002): Geologie, mineralogie a nerostné suroviny. In: Nekuda V. (ed.): Moravskotřebovsko - Svitavsko. – Vlastivěda moravská sv. 67, 9–21, Muzejní a vlastiv. Spol. v Brně.
Kotková, J., Leichmann, J., Novák, M., Houzar, S. (2002): Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení krystalinických hornin kulmských slepenců Drahanské vrchoviny. – Abstrakta konf. „Moravskoslezské paleozoikum”, 19–20, Brno.
Kotková, J., Leichmann, J., Novák, M., Houzar, S. (2002): Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates – the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone ? – Geolines, 14, 48–49.
Šrein, V., Houzar, S., Langrová, A. (2002): Boulangerit ze štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu). – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. v Praze (2001), 9, 274–276.
Houzar, S., Novák, M.
(2002): Amfiboly tremolitových mramorů v České masivu. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002”, Olomouc, 63-66.
Hrazdil, V., Houzar, S.
, Skála, R.2002, Charakteristika fulguritu z Bedřichova. – Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002”, Olomouc, 37-40.
Houzar S.
, Škrdla P. (2002): Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě. – Minerál, 10, 4, 286–288.
Čada M., Houzar, S., Hrazdil, V., Skála R. (2002): Exkurzní průvodce a abstrakta IX. konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu. – Františkovy Lázně, 1-22.
Houzar, S.
(2002): Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj. – Abstrakta IX. konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu, Františkovy Lázně, 35–36.
Vokáč M., Houzar, S. (2002): Přehled vltavínonosných štěrků na Moravě – Abstrakta IX. konference o vltavínech, tektitech a impaktovém procesu, Františkovy Lázně, 63–65.
Sadílek J., Houzar, S. Hrazdil, V., Stříbrné hory měřínské v 16. století. - Vlastiv. Sbor. „Západní Morava”, 6, 127–136.
Trnka, M., Houzar, S. (2002): Moldavites: a review. – Bull. Czech geol. Survey, 77, 4, 283–302.
Houzar, S.,
Malý, K.(2002: Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 87, 5–59.
Filip, J., Houzar, S., Sulovský P., Allanit a produkty jeho přeměny ve skarnu a pegmatitu z Rešic. - Acta Mus. Morav., Sci. geol., 87, 87–101.
Houzar S., Novák M.
(2002): Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích viséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Kalcitické mramory. - AMM, Sci. geol., 87, 137–144.
Houzar S
. (2002): Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec. – Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 9, 352.
Houzar, S.
(2002): Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii. – Minerál, 10, 2, 88–90.
Houzar, S
. (2002): Arnošt Hanisch (1839-1922) a jeho přírodovědné sbírky. Minerál, 10, 2, 158–160.
Houzar S
. (2002): Zemřel Doc. ing. Dušan Němec. - Acta Mus. Morav., Sci. geol., 87, 221–222.

Pedagogická činnost
RNDr. S. Houzar – komisí jmenovaný člen pro bakalářské a závěrečné zkoušky geologických oborů na MU v Brně.

Zahraniční služební cesty:
J. Cempírek – Slovensko, Bratislava, konzultace a práce na elektronové mikrosondě, analyzovány minerály v rámci institucionálního grantu.
6–8. 2. 02 a 15. 3. 02

Jiné významné odborné aktivity:
– oddělení pravidelně určovalo petrografickými a mineralogickými metodami kamennou pravěkou industrii a keramický materiál různým zájemcům a poskytovalo informace o možné provenienci těchto materiálů (spolupráce se studenty FF MU v Brně).
– pokračovalo třídění moravských minerálů a hornin a literatury z pozůstalosti Doc. Ing. D. Němce na Moravci (cca 2000 ks)

Práce v redakčních radách:
S. Houzar: – editor Časopisu Moravského muzea, vědy geologické
                 – člen redakční rady populárně-vědeckého časopisu „Minerál”
                 – člen redakční rady Přírodovědného sborníku Západomoravského muzea v Třebíči
                 – člen redakční rady Vlastivědy moravské (v r. 2002 Moravskotřebovsko a Svitavsko)

Poznámka na závěr
Dlouhodobě negativní okolností ovlivňující činnost našeho oddělení je totální nedostatek prostředků na nákup sbírek, který postupně zhoršuje celkovou kvalitu fondu, neboť často unikátní vzorky minerálů ze současných moravských lokalit zůstávají v soukromých sbírkách příp. beznadějně mizejí z ČR.

Geologicko-paleontologické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok 4 (1/2002–4/2002), celkem 4 kusy.
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů 90 (298 ks).
Z toho: nákupy s uvedením nákladů 1; 9000 Kč.
Počet revidovaných předmětů 6 313 ks.

Byly kompletně převedeny přírůstkové knihy do počítačové databáze DEMUS – Přírůstková kniha – celkem 774 záznamů, podchycující celý sbírkový fond s více než 350 000 sbírkovými předměty.
Počet nových inventárních čísel v databázi DEMUS –katalog – 90.
Počet převedených inventárních čísel do databáze DEMUS – katalog 799.
Počet inv. čísel v počítačové databázi AISM: 1832.
Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem 2721 (Aism+DEMUS-katalog).
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence 0.
Počet konzervovaných předmětů 790.
Počet restaurovaných předmětů 110.
Počet preparovaných předmětů 70.

Knihovna
Počet knihovních jednotek 25 007.
Roční přírůstek v knihovních jednotkách 61 časopisů, 30 separátů, 20 knih.
Počet registrovaných uživatelů 15 + odb.prac. geolog. a mineralog.odd.
Počet výpůjček 26 + 20 ve studovně oddělení.
Pracovníci knihovny 1.
V počítačové databázi – mapy 1 000 ks FoxPro.
Zapsáno v KP win: 550.
Počet badatelských návštěv 25
.
Z toho: zahraniční 3.
Počet zápůjček sbírkových předmětů: 897
.
Z toho:
na výstavy

867 ks (Zkamenělé moře) Muzeum JV Moravy Zlín, Masarykovo muzeum Hodonín.
17 ks (Kamenný herbář) Jihomoravské muzeum Znojmo.
ke studiu

13 ks – B. Chalupová.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Ústavní výzkumné úkoly

Odborné zaměření :
R. Gregorová

1. Osteologické a taxonomické studium mořské paleoichtyofauny z oblasti terciéru Karpat (ČR, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko). Srovnávací osteologie a anatomie, evoluce fosilních ryb. Dokumentace moravských lokalit fosilní rybí fauny (Litenčice, Křepice, Nikolčice, Mouchnice, Rožnov/R.).
2. Studium archivních materiálů a dokumentace zkamenělin z hlediska jejich historického významu pro výstavní projekt „Záhadný jednorožec”. Dokumentace dodnes zachovaných zkamenělin v Evropě, které byly pokládány za zbytky obrů, draků, jednorožců, rituální předměty či medikamenty (Muzeum v Aix en Provence, Národní přírodovědné muzeum, Budapešť, Vídeň, Ljublana, Muzeum Teplice atd.).
3. Determinace terciérní mořské fauny na Moravě (bezobratlí, obratlovci).

M. Ivanov
1. studium obecných otázek evoluce obratlovců. Specializace na paleoherpetologii, především na řád Serpentes (hadi). Pozornost věnována problematice současného systematického členění a vývoji názorů na systém šupinatých plazů (Lepidosauria); 2) podrobné studium osteologie recentních a fosilních hadů; 3) podrobné studium společenstev kenozoických hadů z různých regionů Evropy (Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Česká republika, Slovenská republika, Ukrajina) v kontextu s vývojem paleoprostředí; 4) objasnění otázek týkajících se fylogeneze taxonů s hojným fosilním záznamem (Natrix, Elaphe, Coluber).
2. Mokerská plošina – výjimečná oblast Moravského krasu (M. Ivanov, R. Musil).
Výzkum v r. 2002, zaměřený na unikátní společenstva terestrických obratlovců lomu v Mokré, zahrnoval terénní a laboratorní etapu. Proveden byl detailní průzkum sedimentů lomových stěn a jejich vyhodnocení z hlediska možných nálezů terestrických obratlovců. Byly zdokumentovány všechny pukliny, které se v této době nacházely na etážích 410, 395 a 380, celkem 4 pukliny obsahovaly kosti terestrických obratlovců. Ukazuje se, že se jedná o výjimečnou oblast, která nemá v rámci Moravského krasu obdobu. Nálezy terestrických obratlovců jsou nejstaršími v uvedené oblasti, zřejmě odpovídají svým stářím svrchnímu miocénu.
3. Monitorizace lokalit v oblasti boskovické brázdy.
V r. 2002 byla v návaznosti na ukončený projekt MK (č. RK99P03OMG017) „Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy na Moravě” (M. Ivanov, S. Hrdličková, R. Gregorová) pokračováno v monitorizaci důležitých lokalit v dané oblasti, některé lokality v letovickém i rosicko-oslavanském úseku boskovické brázdy byly fotograficky zdokumentovány.

Grantové projekty
Institucionální grant MK (12/99)
R. Gregorová

Příprava podkladů pro soubornou monografii o terciérní mořské fauně na Moravě a její korelace s geneticky příbuznými oblastmi v Karpatech (hlavní výstup z grantového projektu).
1. Studium osteologie recentních rodů ryb, jejichž zástupci se vyskytují ve fosilním stavu v Karpatech: Serranus, Epinephelus, Holocentrum, Naucrates, Priacanthus, Scomber ( Přírodovědné muzeum ve Vídni).
2. Studium izolovaných šupin ryb z čeledí Clupeidae, Serranidae, Myctophidae, Holocentridae, Ostraciidae, Gadidae, jejichž význam spočívá v jejich použití v případě absence celých skeletů ryb. Dílčí výsledky presentovány na „7th European Workshop on Vertebrate Paleontology” v Sibiu. Toto studium pokračuje ve spolupráci s rumunskými kolegy za účelem korelace materiálu z celých Karpat.
3. Studium materiálu fosilní rybí fauny z lokality Froidefontaine (Musée du Chateau des Wurtemberg, Montbeliard, Francie). Tato fauna vykazuje stejné stáří a taxonomické složení některých druhů ryb s faunou z oblasti moravského terciéru Západních Karpat. Vzájemné korelace těchto faun umožňují detailnější paleoekologické a paleogeografické analýzy.
4. Dílčí výsledky srovnávací anatomie a osteologie byly presentovány na 3. Kongresu George Cuviera v Montbeliardu (Francie).
5. Odborné zhodnocování sbírkového fondu rybí fauny oddělení probíhá průběžně. Součástí výstupu je již zmíněná připravovaná monografie. Byl determinován nový materiál z lokalit Mouchnice u Koryčan, Litenčice, Rožnov /Radhoštěm, Hustopeče. Zaměření na dokončení detailní analýzy zástupců čeledi Myctophidae.
6. V rámci terénního výzkumu byl získám nový materiál rybí fauny z lokality Strachotín, jež dosud nebyl na Moravě doposud zaznamenán. Byly dokumentovány moravské lokality fosilní rybí fauny Mouchnice, Křepice, Nikolčice, z hlediska jejich současného stavu a nálezových možností.

M. Ivanov
V rámci institucionálního grantu byly částečně hrazeny náklady s navštěvou 7. pracovního semináře v oboru paleontologie obratlovců (The 7th European workshop of vertebrate palaeontology, Sibiu, Romania, July 2–7, 2002) v Sibiu, Rumunsko, kde byl prezentován poster na téma: „Fossil snake assemblages from the French Middle Miocene localities at La Grive (France)”.
Návštěva Polské akademie věd (Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals), kde byly s Prof. Z. Szyndlarem konzultovány výsledky týkající se studia evoluce užovek druhu Natrix natrix. V osteologických sbírkách byl detailně studován recentní srovnávací materiál colubroidních hadů, ještěrek rodu Varanus (Varanus flavescens, V. salvator) a želv rodu Testudo (Testudo hermani).

Projekt GAČR č. 206/99/D002 – „Vývoj evropské hadí fauny v období kenozoika”
Doba řešení: 1999–2002

V r. 2002 ukončený grantový projekt „Vývoj Evropské hadí fauny v období kenozoika” navázal na disertační práci autora projektu a měl za úkol prohloubit znalosti týkající se problematiky této významné skupiny terestrických obratlovců. Průběžné výsledky studia byly již publikovány, nebo budou publikovány v dohledné době. V rámci projektu byla prostudována hadí společenstva z celkem 30 lokalit západní a střední Evropy, zahrnujících oblast Francie, Německa a České republiky. Projekt řešil především následující problematiku
1) imigrace zástupců ‘moderních’ čeledí hadů do oblasti Evropy – k průniku nových imigrantů docházelo zřejmě od spodního oligocénu až do středního miocénu, pro konečné vytlačení zástupců ‘starobylé’ hadí fauny čeledi Boidae z oblasti střední a západní Evropy měly zásadní vliv imigrační vlny v období zón MN 1 – MN 2a a MN 3 – MN 4/5; 2) přítomnost nejstarších zástupců čeledi Colubridae ve střední Evropě – lokalita Mekrur-sever - vůbec první doložený výskyt některých zástupců (Coluber dolnicensis, Coluber suevicus, Coluber caspioides, cf. Elaphe sp., Natrix sansaniensis, Natrix merkurensis). Lokalita Merkur-sever je typovou lokalitou druhu Natrix merkurensis; 3) detailní determinace materiálu na francouzských lokalitách La Grive L7 a La Grive M a na řadě německých lokalit; 4) studium vnitrodruhové variability a evoluce u užovek druhu Natrix natrix - detailní osteologické studium 6 poddruhů druhu N. natrix (natrix, astreptophora, helvetica, persa, scutata a corsa) ve srovnání se zástupci Natrix tessellata, N. maura, N. megalocephala, Nerodia sipedon a Thamnophis sirtalis ukázala nejen na možnost vzájemného odlišení poddruhů žijících na západě a východě Evropy, ale byly prokázány též odchylky ve stavbě některých kraniálních elementů jak mezi západoevropskými, tak mezi východoevropskými formami. Nové studium kraniálních kostí recentních zástupců N. natrix a fosilního materiálu N. longivertebrata (La Grive L7) odůvodňuje k přeřazení vymřelého druhu N. longivetebrata k nově vytvořenému poddruhu N. n. longivertebrata (možný posun výskytu recentního druhu N. natrix až do středního miocénu). Recentní západoevropské poddruhy N. n. astrephophora a N. n. helvetica mají zřejmě úzký vztah k N. n. longivertebrata (velmi dobře koreluje s fosilními nálezy) (Ivanov & Böhme – v přípravě). Dílčí výsledky projektu byly průběžně publikovány.

Účast na konferencích a seminářích

 1. prezentace posteru s názvem: Fosilní ryby z vnitrokarpatského paleogénu (oligocén) z lokality Bystré nad Topľou (Východní Slovensko) na paleontologickém semináři, Universita J. A. Komenského Bratislava - 5. 06 002.(Gregorová)
 2. prezentace posteru s názvem: Fossil fish scales from the Tertiary of the West Carpathians. Na „7th European Workshop of Vertebrate Paleontology”, Sibiu, Rumunsko 2–7. 07. 2002. (Gregorová)
 3. přednáška s názvem Osteologie et anatomie comparees des poissons fossiles des Carpathes, na „ 3eme Congres International de G. Cuvier”, Montbeliard, Francie,26–31. 10. 2002.(Gregorová)
 4. absolvování Kurzu studia fosilních stop (10 –12. 04 2002, Olomouc) pořádaného Universitou Palackého v Olomouci a Masarykovou universitou v Brně (Gregorová)
 5. účast na Mezinárodním semináři geologů muzei České a Slovenské republiky (Gregorová, Hrdličková)
 6. presentace posteru s názvem Fossil snake assemblages from the French Middle Miocene localities at La Grive (France). – University of Sibiu, Romania (Ivanov)
 7. přednáška s názvem Fosilní společenstva hadů na francouzských miocenních lokalitách La Grive L7 a La Grive M. – Kat. geol. a paleontol., Pr.F. University Komenského, Bratislava.(Ivanov).
 8. Přednáška s názvem Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom. Kat. geol. a paleontol. Př.F. Masarykovy univerzity, Brno (Ivanov)

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv 25.
Z toho: zahraniční 3.
Počet zápůjček sbírkových předmětů: 897.
Z toho:
na výstavy
867 ks (Zkamenělé moře) Muzeum JV Moravy Zlín, Masarykovo muzeum Hodonín.
17 ks (Kamenný herbář) Jihomoravské muzeum Znojmo.
ke studiu
13 ks – B. Chalupová.

Výstavy
Zkamenělé moře
– od 17. ledna do 20. května – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – garant Gregorová
Zkamenělé moře –
od 27. února do 26. června – Masarykovo muzeum Hodonín – garant Gregorová
Geologie Brna
– od 7 března Moravské zemské muzeum – garant RNDr. R. Gregorová, RNDr. A. Pfeiferová
Z. Burian, Cesty do pravěku I
– 28. 10. 2002. Moravské zemské museum – garant M. Ivanov, S. Hrdličková – dětské aktivity
Prezentace geologicko-paleont. odd. v rámci výstavy „GO” na výstavišti (garant Ivanov, Hrdličková)
„Muzeum je když” –
26. 4. – 5. 10. – realizace geologicko-paleont. sekce výstavy (garant Hrdličková, Ivanov)

Přednášky pro veřejnost
R. Gregorová: Život v hlubinách třetihorního moře v Západních Karpatech, R. Gregorová: Muzeum jihovýchodní Moravy –30.ledna 2002

Lektorská činnost - S. Hrdličková:
Výklady v expozici: 25 výkladů = 621 žáků

Speciální programy
13 výkladů = 301 žáků: 1× „Dinosauři” = 10 žáků
                                     1× „Geologie Brna” = 17 žáků
                                     1× „Nezrozený život” = 30 žáků
                                   10× „Zdeněk Burian – Cesty do pravěku I” = 244 žáků
14. 3. – jarní prázdniny „Geologie Brna” 27 dětí
23. 3. – Velikonoce v MZM cca 80 dětí
26. 8.–30. 8. – Týden dětí s MZM - „Lomnice” (27. 8.) – geolog.-pal. den 35 dětí

Vedení geologicko-paleont. klubu DM: schůzky klubu 1× za14 dní
Exkurse klubu: 1. 5. – Stránská skála
                       1. 6. – Květnice
Soutěže: 1 soutěž v rámci klubu

Konzultace při determinaci fosilního materiálu pro veřejnost probíhala průběžně (Gregorová, Ivanov, Hrdličková, Diviš) – 60 návštěv.
Konzultace bakalářských a diplomových prací studentů PřF MU, FF MU – 4 studenti.

Rozhlas a televize
R. Gregorová: Český rozhlas Brno, pořad Rendez – vous, povídání o výstavě Geologie Brna.
R. Gregorová: Český rozhlas Brno, pořad Magazín na cestě, výstava Geologie Brna.
M.Ivanov: Česká televize Brno. Rozhovor – Televize Prima k výstavě Z. Burian- Cesty do Pravěku.

Publikační činnost
Gregorová, R. 2002: Geologie Brna. Veronica, 16 (5): 24
Gregorová, R. 2002: Geologie Brna – nejstarší příběh města. Minerál, 10(3): 222–223
Publikovaná abstrakta
Gregorová, R. 2002: Fossil fish scales from the Tertiary of the West Carpathians. In Abstracts volume and excursions field guide, The 7th European workshop of vertebrate palaeontology, Sibiu, Romania, July 2–7, 2002, pp. 22. ISBN 973-558-032-2.
Gregorová, R. 2002. Osteologie et anatomie comparees des poissons fossiles des Carpathes. 3eme Congres International de G. Cuvier, Montbeliard.
Giorgio Carnevale: Redescription of Argyropelecus logearti (Stomiifromes: Stenoptychidae) with a discussion of its Phylogenetic Ralationships, and Brief Review of fossil Argyropelecus – recenze Gregorová R.
Ivanov, M. 2002. The oldest known Miocene snake fauna from Central Europe: Merkur-North locality, Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica, 2002, vol. 47, 3, pp. 513–534. PL ISSN 0567-7920.
Ivanov, M. (v tisku). Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 87.

Publikovaná abstrakta
Ivanov, M. 2002a: Fossil snake assemblages from French middle Miocene (MN 7+8) localities of La Grive L7 and La Grive M. In ESSEWECA, Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatological development of Central Europe, Abstract Book, Bratislava, Slovakia, June 5–7, 2002. Eds. J. Michalík, N. Hudáčková, B. Chalupová, D. Starek. pp. 20–21.
Ivanov, M. 2002b: Fossil snake assemblages from the French Middle Miocene localities at La Grive (France). In Abstracts volume and excursions field guide, The 7-th European workshop of vertebrate palaeontology, Sibiu, Romania, July 2–7, 2002, pp. 26–27. ISBN 973-558-032-2.
Ivanov, M. 2002c: Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom. In Kvartér 2002, Sborník abstraktů

Pedagogická činnost
M. Ivanov. Základy anatomie plazů: přednáška v zimním semestru škol. r. 2002/2003, Kat. geol. a paleont. Př. F. MU.

Zahraniční pracovní cesty
R. Gregorová

 1. Rakousko, Vídeň, 2.–3. 05. 2002, Přírodovědné muzeum- studium osteologie recentních ryb.
 2. Rakousko, Trautenfels, 12. 06. 2002. Landesmuseum Joanneum, Cesta byla uskutečněna za účelem prohlédnutí výstavy Drak – probuzená legenda(MZM připravuje výpravnou výstavu s podobnou tématikou)
 3. Rumunsko, Sibiu, 2–7. 07 2002, 7th European workshop of Vertebrate aleontology.
 4. Francie, Montbelliard, 27. 07 – 1. 08. 2002. Musee du chateau des Ducs du Wurtemberg- studium srovnávacího materiálu.
 5. Francie, Montbelliard, 26. – 31. 10. 2002. Congres International de G. Cuvier
 6. Švýcarsko, Basilej, Přírodovědné muzeum, 1. 11. 2002 – studium kolekce fosilních ryb z lokality Glarus

M. Ivanov

 1. Německo (Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig, Bonn): 19. 5.–25. 5. 2002: Konzultace výsledků výzkumu srovnávací osteologie užovek druhu Natrix natrix a problematiky taxonomického postavení vymřelého druhu Natrix longivertebrata (Prof. Wolfgang Böhme). Studium recentního srovnávacího materiálu natricinních hadů z oblasti Evropy a Severní Ameriky, studium kraniálního a postkraniálního skeletu zástupců čeledi Varanidae.
 2. Slovensko (Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava): 5. 6. 2002: 3. Stálý český a slovenský paleontologický seminář, přednesen příspěvek na téma: Fosilní společenstva hadů na francouzských miocenních lokalitách La Grive L7 a La Grive M.
 3. Holandsko (Faculteit Aardwettenschappen, Universiteit Utrecht, Utrecht): 16. 6.–22. 6. 2002: Studium osteologického materiálu pod vedením Dr. Hanse de Bruijna. Získáno značné množství svrchnooligocenního až pleistocenního materiálu, především z oblasti Balkánského poloostrova, Turecka a Španělska.
 4. Rumunsko (7th European Workshop on Vertebrate Paleontology, Sibiu): 1. 7.–8. 7. 2002: Prezentace posteru „Fossil snake assemblages from the French Middle Miocene localities at La Grive (France)”. Abstrakt týkající se posteru je publikován ve sborníku věnovaném tomuto workshopu. Problematika fosilní herpetofauny z oblasti Francie byla diskutována s odborníky z Rumunska (Márton Venczel) a navrhnuta byla vzájemná spolupráce při studiu bohaté miocenní a plio-pleistocenní hadí fauny v oblasti Maďarska.
 5. Polsko (Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals): 30. 9.–5. 10. 2002: Konzultace výsledků týkající se studia evoluce užovek druhu Natrix natrix s Prof. Z. Szyndlarem. V osteologických sbírkách byl detailně studován recentní srovnávací materiál colubroidních hadů, ještěrek rodu Varanus a želv rodu Testudo.

Členství v organizacích a společnostech
R. Gregorová
: – členka českého výboru Mezinárodní organizace na záchranu geologického dědictví při UNESCO – ProGEO,
                        – členka České geologické společnosti
M. Ivanov
: – člen brněnské pobočky výboru ČGS (České geologická společnost)

Sekce vědy o životě

Ústav Anthropos + pavilon Anthropos

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
• Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2002:
  PALEOLIT:   91834 stará pal.kolekce
                    104716 nová pal.kolekce

  ANTROPOLOGIE:   A 21999

  OSTEOLOGIE:     OK 115051
• Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok:
  paleolit:          6 přír.čísel
  antropologie:  4 přír.čísla (16 koster)
  osteologie:    17 přír.čísel (168 ks)
  Z toho: – nákupy s uvedením nákladů: 1 (10 000 Kč)
• Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů:
  paleolit:          9 177 (35887-45063)
  antropologie:  revize pozastavena kvůli stěhování depozitářů
  osteologie:    10 089 ks (OK 1179-11268)

• Počet nových inv. čísel v počítačové databázi v roce : 150 DEMUS, 7151 ACCESS,

PALEOLIT: (vlastní databáze Access)
stará pal. kolekce za r.2002: 15740 ks = inv.č.
nová pal. kolekce za r.2002: inv.č. 98020-104716 = 22925 ks předmětů
ANTROPOLOGIE:
A – za r.2002: 500 (Demus);1300 digitálních záběrů – Demus-Velim
OSTEOLOGIE:
OK – za rok 2002: 5928 inv.č. v databázi Access

Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem:
PALEOLIT:
stará pal.kolekce – v počítači celkem: 15740
nová pal.kolekce – v počítači celkem: 104716 inv.č.
ANTROPOLOGIE:
A – v počítači celkem 4400 (Demus);1300 digitálních záběrů – Demus-Velim
OSTEOLOGIE:
OK – celkem v počítači 114882 inv.č., část je ještě v AISM, průběžně probíhá převod do Accessu
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence: 0
Počet konzervovaných předmětů: 0 (antropologie: konzervace zastavena do termínu vybudování laboratoří v Rebešovicích)
Počet restaurovaných předmětů:
antropologie: 25 000 ks
osteologie:         300 ks
Počet preparovaných předmětů:
paleolit:         12 000 ks
antropologie: 10 000 ks
osteologie:      2 500 ks

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly
ústavní

Lovci mamutů na Moravě –vyšla studie o pohřebním ritu gravettienu , zejména o hromadném hrobu z Předmostí v mezinár. revue Préhistoire européenne. Do tisku připraven článek o lovu mamutů a významu skládek mam. kostí (vše M. Oliva)
Výzkum – Balcarova skála - část „Museum” – leden (K. Valoch, P. Neruda, Z. Nerudová)
Výzkum Puklinové jeskyně na Říčkách – květen/červen (K. Valoch, P. Neruda, Z. Nerudová)
Výzkum lokality Moravský Krumlov IV – červenec–srpen Přednáška v rámci konference „Kvartér 2002”. (P. Neruda, Z. Nerudová)
Záchranný výzkum v Dolních Kounicích – cihelna – prosinec (K. Valoch, P. Neruda – vyzvednutí části bovida z pleistocénních sedimentů).
Střední paleolit v Moravských jeskyních. Technologie, typologie a distribuční modely spojené se středopaleolitickými nálezy v moravských jeskyních. (P. Neruda – v rámci svého doktorátu na FF MU Brno)
Variabilita levalloiské metody na počátku mladého paleolitu na Moravě. (Z. Nerudová – v rámci svého doktorátu na FF MU Brno)
Sledování odkryvů pleistocénních sedimentů v Brněnské kotlině (L. Seitl, inst. grant)
Výzkum středopleistocenní paleontologické lokality Javoříčko ve spolupráci s Katedrou geologie Přírodovědecké fakulty MU Brno (L. Seitl, S. Rusková)
Ukončení postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university
v Brně. Vykonání státní doktorské zkoušky a obhajoba disertační práce: „Skalka u Velimi. Antropologická a sociokulturní studie unikátního naleziště z doby bronzové”. Získání titulu „doktor” (ve zkratce PhD.). (M. Dočkalová)
Spolupráce s dr. M. Vávrou (ÚAPPSČ Praha) při terénním výzkumu lokality z doby
bronzové ve Velimi. Fotodokumentace, preparace, vyzvednutí kosterního materiálu (27. 6. – Kostra K 58), determinace nálezů osteologického materiálu. (M. Dočkalová)
Spolupráce s dr. L. Galuškou (Archeologické oddělení MZM) při terénním výzkumu slovanského pohřebiště ve Starém Městě. (4. 9. a 10. 9., 1.8.). Fotodokumentace, vyzvednutí koster dvou dětí a kostry dospělého muže. (M. Dočkalová)
Ekonomie využívání lovných a hospodářských zvířat v pravěku. Interní výzkumný úkol. Studium zvířecího osteologického materiálu doby bronzové, nejdůležitější lokality Velim, Cezavy u Blučiny (M. Roblíčková)
Grantové

GRANT GAČR „Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy” byl zahájen výzkumem pravěkých těžních revírů v Krumlovském lese”. V těžní jámě II-9-1 jsme pokračovali vybíráním výplně směrem do hloubky s cílem identifikovat dno těžby. Dosáhli jsme hloubky 6,8 m, a vrtem bylo zjištěno, že ještě min. o 0,7 m hlouběji sahá prokopaná poloha se štípanou industrií.
V severních těžebních revírech jsme se věnovali výzkumu svahu pod velkým balvanem v revíru VI. V průkopu dlouhém cca 10 m a širokém 1-2 m se vyrýsovalo 5 těžních šachet, z nichž 2 úplně vybrané sahaly do hloubek 8 a 7,5 m. V hl. 6 m ležela v postranním rozšíření kostra ženy v silně skrčené poloze, a v hl. 7 m další ženská kostra v natažené poloze s rukama sepnutýma za hlavou. Na prsou a na břiše měla kostru novorozence. Ojedinělý střep nalezený u dna jámy ji datuje s největší pravděpodobností do doby halštatské, depozice časně eneolitické misky v horní části jámy je tedy druhotná. Opodál jsme dokončili výzkum pozdněhalštatské polozemnice s doklady rozvinuté textilní výroby (stav, přesleny).
Dále se ukázalo, že zmíněný velký blok rohovcové brekcie o šířce a délce přesahující 1 m. leží na přemístěné zemině s úštěpy rohovce, nasedající na terciérní písek bez větších kamenů. Táž situace pokračuje i na temeni nad balvanem. Lze se tedy domnívat, že jde o přemístěný blok – megalit, dopravený ze vzdálenosti ca 0,5 km, kde se podobné kameny vyskytují nejblíže.
V nejrenomovanější laboratoři v Groningen byla objednána a uhrazena radiometrická analýza 7 vzorků, z toho 3 metodou AMS.
V rámci projektu se M. Oliva zúčastnil 3 konferencí a publikoval 4 studie (viz seznam publikací) (Řešitel: M. Oliva)

Institucionální grant zaměřený na: „Podíl Moravy na procesu vzniku a vývoje ideje české státnosti”. Příprava rukopisu antropologicko-lékařského průzkumu Jošta a Prokopa z rodu Moravských Lucemburků. (M. Dočkalová)

Grant. projektu MK ČR: „Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka”. V rámci projektu byly řešitelem a spoluřešitelem odborně zpracovány kolekce z Drysic I a III, Ondratic IV, Trboušan, a vrstvy 7a, 7c, 6a z jeskyně Kůlny u Sloupu, nálezy z jeskyně Šipky a Čertovy díry. Některé z výsledků již byly publikovány nebo jsou připraveny do tisku. Souběžně se zpracováním stávajících sbírkových fondů byla prováděna zjišťovací sondáž na lokalitách Vedrovice III, IIIa, VII a výzkum lokality Moravský Krumlov IV. Identifikační kód projektu: RK99P03OMG016. (Řešitel: P. Neruda, Z. Nerudová)

Institucionální grant MK ČR – vědy přírodní: (L. Seitl) viz VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Knihovna – přístupná veřejnosti
Počet knihovních jednotek k 31. 12. 2002:      20 498
Roční přírůstek v knihovních jednotkách:               674
Počet registrovaných uživatelů:                             131
z toho MZM.                                                           31
ostatní:                                                                100
Počet výpůjček:                                                    266
Počet revidovaných inv.čísel knihovny v r.2002:  1 480
Pracovníci knihovny /přepočtený stav/                       0,5
Počet knih. jednotek zapsaných v KP-win 2002: 1 283
Provedena knižní výměna s 98 institucemi zahraničními a 5 ČR (srpen 2002)
Knihovna prof. Absolona
- zpracováno, osignováno, zkatalogizováno a zaevidováno
do počítačové databáze za rok 2002: 1 201 přírůstkových čísel
celkem k 31. 12. 2002:                      1 654 přírůstkových čísel

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv v roce:  45 + několik exkurzí
z toho: zahraničních:                        15
Počet zápůjček sbírkových předmětů: 6
z toho: na výstavy v tuzemsku          5
badatelům v tuzemsku                       1

PAVILON ANTHROPOS

Rok 2002 v pavilonu Anthropos lze charakterizovat v několika rovinách.
Především docházelo k dalšímu zhoršování jeho technického stavu – do budovy na několika místech zatéká, havarijní stav elektroinstalace vedl ke zkrácení doby otevření o 1 měsíc. Tento stav přirozeně způsobil další mírné snížení návštěvnosti.
Přesto byly v pavilonu instalovány 2 výstavy:
Výstava „Per aspera ad astra”,
pořádaná při příležitosti 40. výročí otevření současného pavilonu Anthropos připomenula jeho historii a současně veřejnosti představila další perspektivy po připravované rekonstrukci.
Výstava „Umění tropické Afriky”
ze sbírek Náprstkova muzea v Praze prezentuje umění černého kontinentu ve vývoji od tradice k moderními umění.
V průběhu roku rovněž proběhly práce na zpracování projektu pro stavební povolení pro nastávající rekonstrukci objektu. Na MK ČR zajištěno finanční krytí celkové rekonstrukce a rozšíření pavilonu, které bude probíhat od r. 2003.
Prof. Dr. Jan Jelínek, DrSc. provedl úpravy scénáře nově připravované stálé expozice „Příběh lidského rodu”. Doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. Zpracoval koncepci expozice „Morava pravěkých lovců”.
Na základě těchto podkladů zpracovala návrh architektonicko-prostorového řešení obou expozic Ing.arch. Dagmar Kabeláčová, která je rovněž autorkou projektu připravované rekonstrukce a dostavby stávajícího pavilonu.

Výstavy
Z  vlastních sbírek

"Per aspera ad astra” – Přes překážky ke hvězdám, pavilon Anthropos, 17. 5.–31. 10.
Výstava „Když se řekne muzeum”, ve spolupráci s Dětským muzeem, MZM, Dietrich. palác, od 26. 4.
Cesty do pravěku I.”, ve spolupráci s Geologicko-paleontologickým oddělením MZM, Dietrich. palác, od 1. 11.
Vlastní v jiné organizaci

Výstava „Víš, co jíš aneb co a jak se dříve jedlo”, ve spolupráci s Dětským muzeem reinstalace v Litomyšli a v Poličce
Ve spolupráci

„Umění tropické Afriky”, umělecké předměty ze sbírek Náprstkova muzea Praha, pavilon Anthropos 17. 5.–31. 10.
Pomoc při realizaci jiné organizaci
/dtto/
Výstava Pravěk Šlapanicka, 22. 5.–23. 6. 2002, Okr. muzeum Brno-venkov, Šlapanice.
Výstava o pravěku Brna, Měnínská brána (MMB), prosinec 2002 až 2003.

Přednášky
Vědecké

 • M. Oliva: Přednáška o výzkumech v Krumlovském lese. Sympozium o zdrojích kamenných surovin. Aurillac, Francie, 20–22. 6., – zaslán též do tisku.
 • M. Oliva: Exkurze mezinárodního projektu výzkumu zdrojů kam. surovin (IGCP/UNESCO 442, ved. prof. D. Hovorka) do Krumlovského lesa, výklad v angličtině, 5. 9. 2002.
 • M. OLIVA: Příspěvek o stopách eneolitické těžby v Kr. lese. Konference o otázkách neolitu a eneolitu českých zemí a Slovenska, Červený zámek v Hradci nad Moravicí ve dnech 17. – 20. 9. 2002.
 • M. DOČKALOVÁ: Přednesení referátu „Demografický rozbor neolitických populací”. Konference „Otázky neolitu a eneolitu našich krajin”, Červený zámek v Hradci nad Moravicí ve dnech 17. – 20. 9. 2002.
 • M. DOČKALOVÁ: Přednesení referátu „Nové nálezy v paleoanthropolgii”. Pracovní setkání – Slovenské národné muzeum Bratislava (7. 11.). Příprava publikačního projektu k vydání paleoantropologických nálezů sbírkových fontes.
 • Z. NERUDOVÁ: Záchranný archeologický výzkum jeskyně Puklinové. Předběžný archeologický výzkum jeskyně Balcarky. Brno, PřF MU, 22. 11. 2002.
 • P. NERUDA : Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV. Brno, PřF MU, 22. 11. 2002.
 • M. ROBLÍČKOVA: Referát „Chov domácích zvířat na vybraných lokalitách doby bronzové na základě jejich osteologických pozůstatků”. Studentská geologická konference, PřF MU, katedra geol. a paleont., Brno, 26. 4.
 • M. ROBLÍČKOVÁ: Referát „Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků”. Konference 8. Kvartér 2002. PřF MU, katedra geol. a paleont., Brno, 22. 11.
 • K. VALOCH: „Die Eigenständigkeit alt- und mittelpaläolithischer Industrien”. XIII. Bilzingsleben-Kolloqium, Bad Frankenhausen, Německo, 25.–28. 9.

Pro veřejnost

 • M. OLIVA: Přednáška pro veřejnost o výzkumech v Kr. lese , cyklus MVS v MZM Brno, 24. 10.
 • M. OLIVA: Záhada pravěké těžby v Krumlovském lese, Ostravské muzeum 25. 3.
 • M. OLIVA: Pravěká tajemství Krumlovského lesa – nové výsledky, Mor. Krumlov, 25. 11.
 • O. NEUŽIL: Zorganizovány 2 přednášky k výstavě „Umění tropické Afriky”, pavilon Anthropos, přednášející Doc. Josef Kandert, 23. 10 a 30. 10.

Besedy, výklady, diskusní pořady, exkurze

 • M. OLIVA: Uvedení a promítání filmu o výzkumech Karla Absolona – „Tajemství Macochy”, MZM, Dietrich.palác., 23. 1.
 • V pořadu ČT 2 pořad Vědník – relace o pohřebních ritech lovců mamutů (M. Oliva)
 • Odborné konzultace o archeologickém (hlavně štípaná industrie), osteologickém a antropologickém materiálu poskytovány průběžně
 • Exkurze: Svět živých a mrtvých v mladém paleolitu. Předmostí u Přerova, Mladečské jeskyně, 27. 4. (P. Neruda)
 • Experimentální štípání s odborným výkladem pro děti na táboře ve Svratouchu (pod záštitou muzea v Litomyšli), 9. 8. (P. Neruda)

Návštěvnost pavilonu Anthropos:
Celkem                                                       31.554 osob
Celková tržba (vstupné + publ., suvenýry) 706.031 Kč
Výklady v pavilonu Anthropos (B. Fojtová):      405 výkladů

Publikační činnost

 • OLIVA, M.:. Gravettienská sídliště u Pavlova. K otázce využívání silicitů krakovské jury. AMM, Sci. soc., 86/2001. S. 45–99.
 • OLIVA, M.: Sto let Časopisu Moravského muzea. AMM, Sci. soc., 86/2001. S. 191–206.
 • OLIVA, M.: Anotace doktorských prací. PhDr. Martin Oliva, Gravettien na Moravě (Brno 1999). SPFFBU M6, 2001. S. 202–205.
 • OLIVA, M.:. Géographie du Paléolithique supérieur en Moravie et dans les pays voisins. In: XIVe Congres del UISPP, Pré-actes. S. 151–152. Université de Liege 2001.
 • OLIVA, M.: Les pratiques funéraires dans le Pavlovien morave: révision critique. Préhistoire européenne, 16–17/2000–2001. S. 191–214. Liege.
 • OLIVA, M.: Těžní jámy, rondely, hradiska... jak se to rýmuje? In: Archeologie nenalézaného. S. 153–186. Praha – Plzeň 2002.
 • OLIVA, M.: Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí. Archeologické rozhledy 54/2002. S. 555–581.
 • OLIVA, M.: Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995–2001. SPFFBU M 7, 2002. S. 5–21.
 • OLIVA, M.: Chert extraction areas in the Krumlov Forest, Southern Moravia. In: Table ronde dAurillac Les matieres premieres lithiques en préhistoire, pré-actes, 56. 2002.
 • OLIVA, M.: Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, prosinec 2002. S. 15–16.
 • OLIVA, M.: Dvojité jubileum Karla Jaroslava Mašky (1851–1916) trochu aktuálněji. Pravěk 11/2001. S. 401–421.
 • OLIVA, M.: Gravettien Moravského krasu. AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 81–104.
 • OLIVA, M.: Slavnostní otevření památníku prof. Karla Absolona., AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 219–220.
 • OLIVA, M.: Výstava Čína – zeme tří učení , AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 220–221.
 • OLIVA, M.: Vilém Gebauer (24. 4. 1920–5. 8. 2001) – soukromá vzpomínka , AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 228–229.
 • DOČKALOVÁ, M.: SKALKA U VELIMI. Antropologická a sociokulturní studie unikátního naleziště z doby bronzové” . Disertační práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra antropologie. 143 s. Brno 2002.
 • DOČKALOVÁ, M.: Dvě pohřebiště lidu s neolitickou lineární keramikou ve Vedrovicích (Revize a odborné určení – spoluautorka ). Podborský a kol. Ústav archeologie a muzeologie FFMU, Brno 2002.
 • NERUDA, P.: La distribution des matières premières au Taubachien à la grotte Kůlna. In: Préhistoire et approche expérimentale, Préhistoires 5. S. 349–362. Montagnac 2001.
 • NERUDA, P. – KOSTRHUN, P.: Hranice – Velká Kobylanka. Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně. AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 105–156.
 • NERUDA, P. – NERUDOVÁ, Z. – Sacherová, G. – VALOCH, K.: Zpráva o výzkumu v prostoru j. Balcarka – „Muzeum”. AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 157–170.
 • NERUDA, P. – Válek, P.: Němčice I. In: J. Svoboda (Ed.): Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie. Dolnověstonické studie, svazek 7. Archeologický ústav AVČR Brno. S. 306–312.
 • NERUDOVÁ, Z. – Přichystal, A.: Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. Archeologické rozhledy 53/2001. S. 343–347.
 • NERUDOVÁ, Z. – Přichystal, A.: Listovitý hrot z Jaroslavi, okres Pardubice. Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 27/2001. S. 57–61.
 • NERUDOVÁ, Z.: Bohunicien: srovnání technologie bohunicienu s technologií szeletienu. AMM, Sci.soc., 86/2001. S. 35–43.
 • NERUDOVÁ, Z. (Sest.): Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Obsahy ročníků LXXV/1990 až LXXXV/2000. AMM. Sc. soc. 86/2001, 197–206.
 • NERUDOVÁ, Z. Le Bohunicien: plusieurs schémas opératoire? comparaison de la technologie du Bohunicien avec celle du Szélétien. In.: Préhistoire et approche expérimentale. Préhistoires 5. S. 363–373. Montagnac 2001.
 • NERUDOVÁ, Z.: The problem of the Levallois points production in the Bohunician and the Szeletian collections. Préhistoire Européenne 16–17, 2001–2002. S. 65–74. Liege.
 • NERUDOVÁ, Z. – Krásná, S.: Remontáže bohunicienské industrie z lokality Brno-Bohunice (Kejbaly III). AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 35–56.
 • ROBLÍČKOVÁ, M.: Chov domácích zvířat na vybraných lokalitách doby bronzové na základě jejich osteologických pozůstatků. Sborník Studentské geologické konference 2002. PřF MU, katedra geol. a paleont., Brno. S. 35–36.
 • ROBLÍČKOVÁ, M.: Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků. Sborník konference 8. Kvartér 2002. PřF MU, katedra geol. a paleont., Brno. S. 15–17.
 • VALOCH, K.: Contribution on subsistence in the Mesolithic: The case of the Smolín site in South Moravia. In: B.Ginter (Ed.): Problems of the Stone Age in the Old World. Jubilee Book dedicated to Prof. Janusz K. Kozlowski. S. 235–239. Kraków, 2001.
 • VALOCH, K.: Wanklův paleolitický nález ze Sloupských jeskyní. AMM, Sci. soc., 86/2001. S. 27–33.
 • Šroubek, P. – Diehl, J.F. – Kadlec, J. – VALOCH, K.: Late Pleistocene Palaeoclimate record based on mineral magnetic properties of the entrance facies sediments of Kůlna Cave, Czech Republic. Geophysical Journal International 147:2, 2001. S. 247–262.
 • VALOCH, K. – Svoboda, J. – Balák, I.: Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy. In: J. Svoboda (Ed.): Prehistorické jeskyně. Dolnověstonické studie sv. 7. S. 25–52. Brno, 2002.
 • VALOCH, K.: Die Magdalénien-Fundstelle an der Ochoser-Höhle im Mährischen Karst. Ein Beitrag zur Problematik des Magdalénien in Mähren. In: J. Svoboda (Ed.): Prehistorické jeskyně. Dolnověstonické studie sv. 7. S. 183-225. Brno, 2002.
 • VALOCH, K.: Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách. – Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krasových oblastech. S. 124-126. CHKO Blansko.
 • VALOCH, K.: Na okraj historie paleolitických výzkumů nejen v Moravanech n. Váh. Archeologické rozhledy 54/2002. S. 326–327.
 • VALOCH, K.: Eine Notgrabung in der Kůlna Höhle im Mährischen Karst. AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 3–34.
 • VALOCH, K.: Příspěvek k provenienci moravských jurských rohovců v okolí Brna. AMM, Sci. soc., 87/2002. S. 171–176.

Ediční činnost

 • Sestavení AMM Sci soc. 87/2002 a předání do tisku (M.Oliva)
 • Ediční zpracování časopisu Anthropologie: příprava čísla 1/ XL, rok 2002. (M.Dočkalová)

Pedagogická činnost:

 • M. Oliva: Kurz Evropa ve starší době kamenné, FF MU BRNO, zimní semestr
 • M. Oliva: Paleolit, Komenského univerzita v Bratislavě, zimní semestr
 • M. Oliva: Paleolit střední Evropy, Západočeská univerzita v Plzni, zimní semestr
 • M. Oliva: Oponentský posudek doktorské práce mgr. I. Mateiciucové: „Počátky neolitu ve střední Evropě...”, FF MU Brno
 • P. Neruda: Paleolit a mezolit v Evropě. Letní semestr na FPF SLU Opava.
 • P. Neruda: Úvod do studia pleistocénu. Zimní semestr na FPF SLU Opava.
 • P. Neruda: Paleolit a mezolit České republiky. Zimní semestr přednášek na FPF SLU Opava

Zahraniční služební cesty

 • M. Oliva , Paříž , 13–17. 2. 2002, Paříž – IPH, účast na pracovním setkání prac. skupiny GDR 1945 při Inst. du Paléontologie humaine v Paříži, téma: Srovnávací analýza symbolického a technického chování na konci středního paleolitu a v mladém paleolitu Evropy.
 • M. Oliva , 21–22. 7. 2002, Bratislava, účast na vernisáži výstavy Stred Európy okolo r. 1000, pozvaný host
 • M. Oliva, Aurillac, Francie, 20–22. 6., sympozium o zdrojích kamenných surovin , přednáška o výzkumech v Krumlovském lese – příspěvek zaslán do tisku. Hradila zvoucí org. a MZM z osobního grantu 14-10.
 • M. Dočkalová, Bratislava, 7. 11., konference na téma nejnovější objevy v paleantropologii, dohodnuta spolupráce při vydávání Fontes paleantropologického materiálu z českých a slovenských muzeí a výměna odlitků.
 • K. Valoch, Bad Frankenhausen, SRN, 25–28. 9., XIII. Bilzingsleben-Kolloquium, přednáška o samostatnosti drobnotvarých industrií ve starém a středním paleolitu.

Ostatní aktivity ústavu
Účast na mezinár. programech:

 • M.Oliva- člen prac. skupiny GDR 1945 při Inst. du Paléontologie humaine v Paříži, téma: Srovnávací analýza symbolického a technického chování na konci středního paleolitu a v mladém paleolitu Evropy.
 • P. Kostrhun: Studijní pobyt na Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow, 1. 10.–31. 12. 2002 (čerpáno neplacené volno)
 • Spolupráce na vytváření archeologického slovníku DEMUS (M. Oliva, P. Neruda)
 • Pořádání pozůstalosti Prof. Karla Absolona, třídění jeho knihovny a archívu (M. Oliva)
 • Stěhování antropologického materiálu z depozitáře na „Podstřeší budovy D´Elvert” v důsledku havarijního stavu. (M. Dočkalová)
 • Stěhování + instalace regálů, roštů a antropologického materiálu do depozitáře v Rebešovicích (M. Dočkalová, Y. Kovaříková)
 • Inventarizace diapozitivů: i.č. 481 – 1340 (K. Valoch)

Historie biologických věd – genetické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet inventárních čísel k 31. 1 2. 2002               9 159
Počet přírůstků                                                         10
Počet revizí                                                            472

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly – 3

Filozofické reflexe antimendelismu. Teoret. studie ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Jiří Sekerák, 2003.
Grantové

Projekt podporovaný GAČR: „ Genetika za železnou oponou”. Jiří Sekerák, Anna Matalová, Marcela Šohajková, Zdenek Polčák, (výstup 2004).
Český literární fond: Kritické překlady Mendelových prací. Anna Matalová, 2003 (výstup 2003)

Uspořádání konference Mendel Forum Brno 2002, ke 180. Výročí narození G. J. Mendela, za podpory GAČR 409/02/1532, Dietrichsteinský palác MZM, 23 –25. 9. 2002

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv v roce:                                                      112
Z toho: zahraničních:                                                                             72
Počet zápůjček reprodukcí sbírkových předmětů badatelů v tuzemsku     12
Počet zápůjček reprodukcí sbírkových předmětů badatelům v zahraničí    16
Počet zápůjček pro popularizaci v tuzemsku /film, TV a pod/                     3
Počet zápůjček pro popularizaci v zahraničí /film, TV a pod/                       9

Výstavy
Vědecké prostředí Mendelova objevu. Mendel mezi hospodářskou společností a Přírodovědným spolkem. Dietrichsteinský palác, 19.6. – 30. 9. 2002, A. Matalová, M. Šohajková.

Přednášky

 • J. Sekerák: Black Box in Mendel’s version in 1865. Mendel 2002.8th International Conference on Soft Computing. 6. 6. 2002, Mendelianum, proVUT Brno
 • J. Sekerák: Mendel’s Discovery and Natural Science Society in Brno, Dietrichsteinský palác, XXIVth Congres of the European Association of Veterinary Anatomists, 24. 7. 2002
 • J. Sekerák: Základní okruh problémů k otázce historické analýzy lysenkismu u nás i obecně, Mendel Forum Brno 2002, (pro GAČR 409/02/1532), 24. 9. 2002
 • E. Matalová: Cyklus přednášek Ze života buněk:
  • 19. 3. 02 Seznámení s buňkami,
  • 21. 3. 02 Všední život buňky,
  • 26. 3. 02 Život buňky ve zdraví a nemoci,
  • 28. 3. 02 Zánik buňky. Kancelář veřejného ochránce práv.
 • A. Matalová: Vědecké prostředí Mendelova objevu, Dietrichsteinský palác 18. 6. 2002
 • A. Matalová: Mendelův vědecký odkaz, Nový Jičín, 180. výročí Mendelova narození, 26. 9. 2002

Besedy, výklady, diskusní pořady, exkurze

 1. J. Sekerák, Historky z klášterní zahrady, pořad ČRO, stanice Vltava, vysíláno 31. 5. 2002, 20.00 hod.
 2. J. Sekerák, Toulky Moravou, ČRO Brno, vysíláno 15.6. 2002, 16.00 hod.
 3. J. Sekerák, Mendel a Brno, ČRO Brno, vysíláno 14. 9. 2002, 16.10 hod.
 4. J. Sekerák, Vědecké prostředí Mendelova objevu, ČRO Praha, natáčeno 14. 9. 2002,
 5. J. Sekerák, Pravda a pravděpodobnost ve vědě, živá diskuse, ČRO, Stanice Vltava,
 6. J. Sekerák, spolupráce na přípravě celorepublikové středoškolské biologické soutěže „Mendelovy Hynčice” a její vyhodnocení, Střední církevní zdravotnická škola Odry, 3. 4. 2002.
 7. A Matalová, Myšlenky na zlomu tisíciletí, uvedení knihy, aula Centra VUT v Brně, 5. 12. 2002, 16. 30 hod.
 8. A. Matalová dokončuje informační CD program „Mendelovo Brno” pro Magistrát města Brna.
 9. A. Matalová, J. Sekerák, interwiev s izraelskou publicistkou Lubou Vikhanski pro Scientific American, Mendel off Abbey Road, vyšlo: prosinec 2002, , Volume 287, Number 6, p. 33

Mendelianum udělilo pamětní Mendelovu medaily za rok 2002:
prof. Dr. Jan Klein, PhD. za přínos na poli molekulární biologie a historie vědy, 23. 9. 2002
Výměna zahraniční literatury byla omezena v důsledku snížení finančních prostředků a činila tak 42 položek.
Pracovníci Mendeliana poskytli většinou prostřednictvím elektronické pošty 79 odborných konzultací do zahraničí a to do Anglie, USA, Austrálie, Německa a Rakouska, Bulharska a Švédska.

Publikační činnost
Květ R.: G. J. Mendel Sculptures in Moravia and Silesia. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p.63
Matalová A.: Mendel mezi východem a západem. Sborník Myšlenky na zlomu tisíciletí. VUT Brno, 2002. s. 49
Matalová A.: Mendel´s Beehouse in the Old Brno. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 77
Matalová A.: Mendelovo Brno. Propagační CD. Muzeum města Brna 2002.
Matalová A.: Robin Marantz Henig: A Monk and two Peas.London, 2000. Review. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 109
Matalová A.: The End of the Mendel exhibition in the Augustinian Monastery and a New Beginning in the Dietrichstein Palace of the Moravian Museum in Brno. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 101
Matalová A.: Werner Mass: Gene Action. New York, 2001. Review . Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 111
Matalová A.: Opposition of Czech Geneticists to Ideologization of Biology in Czechoslovakia in the Fifties and Sixties of the 20th Century. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 45
Matalová E.: Exhibition: Decoding of Human Genome. Folia Mendeliana 35-36, 2000/01, p. 106
Matalová E.: Exhibition: Transgenic Plants. Folia Mendeliana 35-36, 2000/01 p. 103
Polčák Z. : Edward Edelson: Gregor Mendel and the Roots of Genetics. New York, 1999. Review. Folia Mendeliana 35-36, 2000/01, p. 113
Polčák Z. : Changes in the Activities of the Brno Augustinian Order St. Thomas towards Science in the Early 19th Century. Folia Mendeliana 35-36, 2000/01, p. 21
Sekerák J.: Mendel’s Black Box of 1865: a hidden mechanism in action. Folia Mendeliana 35-36, 2000/01, p.43
Sekerák J.: Ad Určení otcovství bez vzorku z otcova těla. Vesmír 81, 2002/4, s. 184
Sekerák J.: Black Box in Mendel’s Version of 1865. Mendel 2002, 8th International Conference on Soft Computing, p.xii
Sekerák J.: Josef Šmajs : Drama of Evolution. Prague, 2000. Review. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 114
Šohajková M. : Natural Science Society (Naturforschender Verein) – An Important Moravian Learning Center. Folia Mendeliana 35–36, 2000/01, p. 5
Šohajková M.: Vědecké prostředí Mendelova objevu. KAM v Brně 46/2002, s.4

Pedagogická činnost
J. Sekerák: Sociobiologie kultury a náboženství. Filozofická fakulta MU.

RŮZNÉ
• J. Sekerák člen Českého komitétu pro historii vědy při Radě pro zahraniční styky AV ČR

ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Evidence I. stupně 134/1116
V roce 2002 bylo do sbírek bezúplatně získáno 1.116 předmětů, a to především formou darů nebo vlastního sběru v terénu, přičemž převažovaly textilie, na druhém místě zvykoslovné předměty a vybavení domácnosti. Z grantových prostředků byla zakoupena absolutní rarita v podobě dřevěných forem pro výrobu dragantových betlémových figurek (matrice pocházejí z pozůstalosti H. Landsfelda a v ČR jsou unikátem).

Evidence II. stupně 1619
Vzhledem ke kapacitě depozitářů upouštíme od multiplicity a klademe důraz na uvážlivé doplňování vývojových mezer, přičemž trvá úkol dokumentace období kolem poloviny 20. století a dokumentace národnostních menšin. Nárůst sbírky se dál bez finanční účasti MZM. V rámci sbírky MZM byl fond EÚ zapsán jako podsbírka pod číslem MZM/002- 05-10/173002 do centrální evidence sbírek CES.

Revize 300
V prázdninových měsících začalo stěhování sbírek umístěných v budově EÚ – tj. okruh lidového umění, zvykosloví, betlémů, hraček. Z detašovaných depozitářů (Technické muzeum, Jevišovice) byly stěhovány sbírky řemesel, fotoarchiv, část textilu. Nebylo jednoduché sladit všechny zúčastněné strany, neboť přesuny bylo nutno organizovat v návaznosti na uvolňování depozitárních prostor a na montáž depozitárního vybavení. Velký podíl na stěhování a čištění fondu keramiky měli v rámci odborné praxe posluchači VOŠUŘ. Vzhledem ke skluzu v montáži depozitárního vybavení nebylo možné v plné míře provést pravidelnou revizi fondů.

Zápůjčky sbírkových předmětů 24
Jako centrální pracoviště spolupracuje EÚ s muzejními a galerijními institucemi v celé ČR a je často oslovováno v souvislosti s přípravami výstav, na jejichž obsahu se kromě konkrétních sbírek podílí i odbornými konzultacemi.

Konzervace a restaurování sbírek
– konzervované sbírkové předměty 362
– restaurované 22
Konzervátoři se soustředili na přípravu předmětů pro výstavy a základní ošetření při vybalování sbírek. Odborný oříšek představovala konzervace obřadního pečiva. V rámci závěrečných prací VOŠUŘ byly vybrané kusy keramiky bezúplatně zkonzervovány (40 kusů).
Velmi obtížné bylo udržet v podmínkách provizorních depozitářů optimální řežim, ve stávajícím stavu je stejně obtížné vyladit novou klimatizaci. Konzervátoři rovněž dozorovali chemické ošetření depozitářů, což je vzhledem k dislokaci náročnější na organizaci (Kobližná, Technické muzeum, Rebešovice, Jevišovice).

Pasportizace sbírek
Pracovnice (úvazek 0,5) se zabývala fotopracemi pro oddělení včetně zhotovování pozitivů ze skleněných negativů pro fotoarchiv. Zároveň dokumentovala stavební práce a další aktivity spojené s provozem paláce. V rámci stěhování bylo započato s digitalizací keramické sbírky.

Knihovna
Úkolem č.1. bylo vytypování a označení tzv. „mrtvého fondu”, který zůstane i po přestěhování umístěn mimo hlavní knihovnu. Další provedené práce: balení, vybalení, stěhování příruční knihovny z prozatímního detašovaného pracoviště na Nerudově ul. do EÚ. Byla konána běžná knihovnická agenda – tj. výpůjčky, přírůstky, objednávání, aktualizace adresáře pro mezinárodní výměnu, mezinárodní agenda, a také veřejná výpůjční služba.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Institucionální grant

Hlavním bodem vědeckovýzkumné činnosti je práce na institucionálním grantu „Podíl Moravy na formování české státnosti”, průběžným výsledkem jsou následující výstupy:

 • Řešitel H. Beránková: „Fotografická dokumentace jako výraz národního specifika”. Výstupy: články v odborném tisku (viz Publikační činnost), zahraniční reprízy výstavy Jos. Braun (viz Výstavy), akvizice fotografického souboru (z NVČ 1895).
 • Řešitel H. Dvořáková: „Projevy lidové religiozity ve spojení s nacionalismem a ve vztahu k menšinám”. Výstupy: studie v odborném tisku (viz dále), referát na zahraniční konferenci (viz dále).
 • Řešitel L. Nováková: „Moravští Charváti”. Výstupy: recenze v odborném tisku (viz dále), výstava interiérových textilií z národnostně smíšeného území (viz dále), sběr v terénu (Rakousko) – konvolut fotografií moravských Charvátů.
 • Řešitel E. Večerková: „Obyčejová tradice v mezigeneračních souvislostech”. Výstupy: studie a články v odborném tisku (viz dále), terénní výzkum, sběr materiálu.

Granty

– „Obyčejová tradice na Moravě v muzejní sbírce”. Řešitel E. Večerková. Výstupy: články v odborném tisku (viz dále), referát, sběr v terénu, příprava výstavy s realizací v r. 2003.
– „Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy”. Řešitel J. Pechová. Výstupy: články v odborném tisku (viz dále), referát.

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
badatelé z ČR             87
badatelé ze zahraničí    5
odborné posudky         5

VývozyEtnografický ústav je garantem vývozu etnografik do zahraničí (2 povolení).

Výstavy v zahraničí
- Josef Braun – Fotografien aus Mahren
. Autor H. Beránková. Ethnographisches Museum Schloss Kittsee, Rakousko, leden – duben 2002.
- Josef Braun – fotografie 1901 – 1910
. Autor H. Beránková. Slovenské národné múzeum – Etnografické múzeum Martin, Slovensko, duben – červen 2002.
- Dtto.
Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica – Orlové, Slovensko, říjen – prosinec 2002.
- Každá žena pořádná
… Autor L. Nováková. České centrum Vídeň, Rakousko, září – říjen 2002

Odborné přednášky 13
EÚ je přirozeným centrem badatelských návštěv, v posledních letech byl tento zájem utlumen nepřístupností sbírek (viz pouze 5 zahraničních badatelů). Po přestěhování se návštěvnost opět zvýšila a již vzhledem k narůstajícímu badatelskému zájmu je stav pracoviště (tj. vybavení knihovny a pracoven) tristní. Vedle odborných institucí poskytujeme konzultace rovněž laickým zájemcům (orgány samosprávy, folklorní soubory, občanská sdružení, soukromé subjekty). EÚ funguje rovněž jako místo odb. praxe posluchačů muzeologie a etnologie, což klade zvýšené nároky na kurátory.

Členství kurátorů Etnografického ústavu MZM v odborných komisích interních a externích:

Nákupní poradní sbory: H. Dvořáková (Muzeum Pardubice, Regionální muzeum Mikulov, Muzeum romské kultury Brno), A. Kalinová (NM Praha), L. Nováková (MM Brno), E. Večerková (Znojmo).
Správní a vědecké rady muzejních institucí: H. Dvořáková (Kuratorium des Vorstandes EM
Kittsee, Vědecká rada SNM - EM Martin).
Redakční rady: H. Dvořáková (Národopisná revue, Jižní Morava), E. Večerková (Slovácko).
ostatní: A.Kalinová (poradní sbor pro sbírkotvornmou činnost MZM), H. Beránková (prezentační komise MZM).

Beránková, H.:
- New acquisitions – not only new problems.
Photographs collection of Ethnographic Institution in Brno. Referát na konferenci Ethnographische Museen in Zentral- und Sudosteuropa Internationale Konferenz II, Wien 18. 9.–21. 9. 2002. Bez tištěné podoby.

Dvořáková, H.:
-
Wallfahrt als Politikum. Referát na mezinárodní konferenci Bild, Abbild, Kult. Pořadatel: Univerzita Szeged, Szeged 8.–10. 10. 2002.
- Tendenzen in der Gestaltung von Sammlungen traditioneller Kultur in Zentralinstitutionen. Referát na mezinárodní konferenci: Ethnographische Museen in Zentral- und Sudosteuropa, Internationale Konferenz II., Pořadatel: Osterreich. Museum f. Volkskunde, Vídeň 18. 9.–21. 9. 2002.
-
Čeněk Zíbrt a studium lidové religiozity. Referát na konferenci: Čeněk Zíbrt historik a enograf. Pořadatel: Česká národopisná společnost, Sedmihorky 17.–18. 9. 2002.
-
Tvorba sbírek tradiční lidové kultury po r. 1989 na příkladě Etnografického ústavu MZM. Referát na mezinárodní konferenci. Pořadatel AMG, NM Praha, Praha 16.–18. 10. 2002.
-
Na okraj přípravy nové expozice v Etnografickém ústavu MZM. Referát na semináři: Současná etnologie. Pořadatel Ústav evropské etnologie FFMU, Brno 25. 4. 2002.

Pechová, J.
-
Metodologie výzkumu řemeslné výroby na střední Moravě. Referát na semináři Nositelé tradice – nominace, dokumentace, výzkum. Strážnice 29. 11. 2002.

Večerková, E.:
- Obyčejová tradice na Moravě – z výzkumů její životnosti a proměn. Referát na 18. strážnickém sympoziu Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnice 25. 9. 2002.
- Lidová obyčejová tradice v díle Čeňka Zíbrta. Referát na vědecké konferenci Čeněk Zíbrt historik a etnograf. Lázně Sedmihorky 17. 9. 2002.
- Máje, vánoční a svatební strom. Referát na semináři subkomise pro lidové obyčeje MKKK a Národopisné společnosti ČAV Zeleň v lidových obyčejích. Uherské Hradiště 23. 9. 2002.

Popularizující přednášky
Eva Večerková: O lidovém nábytku. Pořadatel Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Historický sál MZM, 7. 11. 2002.

Spolupráce s médii
H. Beránková: Fašanky. TV dokument ze série Evropské hudební kořeny. Odborná spolupráce a zapůjčení sbírkových fotografií.
E. Večerková: rozhovor o vánočních obyčejích pro ČR.
L. Nováková: rozhovor o výstavě a sbírce nástěnných kuchařek. ČR 11. 10. 2002
Běžnou součástí práce kurátora EÚ je konzultace s novináři na témata z oboru tradiční kultury, především v období velikonoc a vánoc.

Publikační činnost
Beránková, Helena:
Velmi stručná zpráva o stavu fotografické sbírky
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně se sídlem v Paláci šlechtičen na Kobližné ulici a vztahu Jaromíra Nečase k ní. In: Sešlost u Nečasů. Edit. Jiří Plocek. Gnosis Brno 2002, s. 75–76.
Fotografická sbírka EÚ MZM
. IN: Sborník referátů ze semináře Lidové stavitelství na starých fotografiích. Vysoké Mýto, 30.–31. 10. 2001. Okresní muzeum Vysoké Mýto 2002, s. 57–61. ISBN 80-238-8334-8.
Fotografická zastavení. Hřebečsko.
Národopisná revue 1/2002, s. 37–39. ISSN 0862-8351
Fotografická zastavení. Výchova jinochů na Moravě.
Národopisná revue 2/2002, s. 88–89. ISSN 0862-8351.
Jubilantka Věra Kovářů
. Národopisná revue 1/2002, s. 100–101. ISSN 0862-8351.
Fotografická zastavení. Královničky v podání chovanek Vesny.
Národopisná revue 4/2002, s. 35–36. ISSN 0862-8351.
Gořalenka na svět přišla…
IN: O slivovici. Edit. Josef Holcman. Zlín 2002, s. 10–11. ISBN 80-86062-17-1.

Dvořáková, Hana:
Alte und neue Wallfahrtsorte.
In: A Szenttisztelet. Biblioteca religionis popularis Szegediensis. Szeged 2001, s. 160–164. ISBN 9634824021.
Rómské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu.
Národopisná revue, 3/2002, s. 141–147. ISSN 0862-8351.
Augusta Šebestová - život výjimečné ženy.
In: Kobylí dědina. Kobylí 2002, s. 399–411. ISBN 80-902863-8-0.
(Rec) Ženy rodiny Náprstkovy.
Český lid, 4, 89/2002, s. 422–423. ISSN – 0009-0794.

Kalinová, Alena:
Lidová malba na skle na Moravě.
Malovaný kraj 37, 2002, č.1, s. 3.
(rec) M. Ludvíková: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814. Brno 2000.
Národopisný věstník 18, 2001, s.156–157.
(rec) J. Pajer: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov 2001.
Slovácko 43, 2001, s.15–136.

Nováková, Lenka:
Výstava fotografií J. Brauna a vánoční setkání v Kittsee
. Slovenský národopis 50, 2002, č. 2, s. 243 - 245. ISSN 1335-1303.
(rec) Ján Botík: Slovenskí Chorváti.
Národopisný věstník 2001, XVIII, s. 162–164. ISSN 032-2492.
Brněnsko tančí a zpívá.
Národopisná revue 3/2002, s. 177–178. ISSN 086-8351.

Pechová, Jarmila:
Zemědělství, řemesla a jiná zaměstnání
. In: Vlastivěda moravská - Moravskotřebovsko, Svitavsko. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Města Moravská Třebová a Svitavy, 2002, s. 317–350. ISBN 80-7275-026-7.
Řemesla a živnosti ve Velkých Pavlovicích.
In: Město Velké Pavlovice. Znojmo 2002, s.283–296. ISBN 80-902863-8-0.
Osudy tradičních lidových řemesel po sametové revoluci.
In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnice 2002, s. 40–42.
Modrotiskové formy z Holancovy barvírny v Ivanovicích na Hané
. Národopisná revue 4/2002. ISSN 0862-8351.

Večerková, Eva:
Nábytek z Hroznové Lhoty
. In: Slovácko, 43 (2001), s. 33–40.
Obřady, obyčeje a slavnosti.
In: Moravskotřebovsko. Svitavsko. Vlastivěda moravská, 67. Svazek. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Brno 2002, s. 376–403.
Obřady, obyčeje, slavnosti.
In: Město Velké Pavlovice. (Edit E.Kordiovský). Nakl. FPO, Znojmo 2002, s. 227 - 246.
Kraslice na jižní Moravě (hanácké Slovácko).
In: Jižní Morava. Vlastivědný sborník, 38 (2002), sv. 41, s.127–140.
Poznámky k výzkumu a dokumentaci projevů obyčejové tradice na muzejní půdě. Projekty a výsledky.
In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Sborník příspěvků 18. strážnického sympozia konaného ve dnech 24.–25. září 2002. Strážnice 2002, s. 68–72.
O právních artefaktech.
In: Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference komise pro lidové obyčeje MKKK. (Edit M.Holubová, L. Petráňová, L. Tarcalová). Etnologický ústav AV ČR, Praha 2002, s. 36–59.
(rec) Věra Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře.
Památce Václava Frolce. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2001, 277 stran, 254 černobílých a 279 barevných ilustrací, věcný rejstřík. In: Slovácko, 43 (2001), s. 52–53.
(rec) Věra Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře
. Památce Václava Frolce. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2001, 277 stran, 240 černobílých a 279 barevných ilustrací, věcný rejstřík. In: Národopisný věstník, 18 (2001), s. 160–161.
(rec) Ján Botík: Slovenskí Charváti
. Etnokultúrny vývin z pohledu spoločenskovedných poznatkov. Vyd. Lúč, Bratislava 2001, 232 s., vyobrazení v textu, místní rejstřík. Český lid, 89 (2002), s. 405–408.

Pedagogická činnost
Kalinová, Alena: VOŠUŘ v Brně
Průvodním jevem tohoto působení je závěrečná stáž žáků VOŠUŘ, kteří v rámci absolventských prací restaurují vybrané kusy ze sbírky keramiky, čímž MZM ušetří finanční prostředky.

Zahraniční stáže a cesty

 • Výstava „Jos. Braun”, Kittsee, Rakousko (H. Dvořáková – zahájení výstavy, H. Beránková – odborný výklad, L. Nováková – návštěva expozice, výstav). Rakouští kolegové vernisáž pojali jako novoroční setkání odborníků z Rakouska, Slovinska, Slovenska, Moravy, což byla ideální příležitost pro navazování kontaktů. Konkrétním výsledkem byla reinstalace výstavy v SNM v Martině a Považské Bystrici.
 • „Každá žena pořádná”, Vídeň (P. Šuleř – zahájení výstavy, L. Nováková – odborný výklad, instalace, H. Dvořáková – perspektivy další spolupráce EÚ a Českého centra ve Vídni, Š. Krejčí – instalace, A. Sokolová – pomoc při dokončování instalace). Cesty bylo využito pro oživení kontaktů s rakouským národním muzeem (OMV) ve Vídni, neboť Hofratin Dr. Schindler výstavu zahajovala.
 • Konference „Ethnographische Museen in Zentral- und Sudosteuropa”, Vídeň, vedle přednesení referátů bylo prostoru na konferenci využito pro zapojení do mezinárodních projektů (H. Beránková – nejstarší evropské fotosbírky, H. Dvořáková – mezinárodní výstava tradičního umění ck.monarchie v 19. století a rok 2005, A. Kalinová – malby na skle v EÚ a v SNM Martin). Předběžně byla dohodnuta výměna výstav mezi MZM a Slovinskem. Pro kihovnu EÚ byly zdarma získány odborné publikace.
 • Zahr. cesta do NM Budapešť, 8. 10. 2002 ( P. Šuleř, H. Dvořáková, H. Beránková, L. Nováková, J. Pechová, E. Večerková). Jádrem cesty byla prohlídka způsobu prezentace etnografického materiálu na výstavách „Dary z lásky” (slovinská výstava, kontakt z vídeň. konference, která by měla být instalována v EÚ, příprava odborné recenze v českém tisku), a „Maďarský lidový textil”, prohlídka stálé expozice. Na setkání s ředitelem NM byla projednána spolupráce EÚ a maďarské strany na projektu „Fotografie” (viz konference ve Vídni).
 • Konference „Bild, Abbild, Kult”, Szeged, 9.–11.10. (H. Dvořáková) – vedle přednesení referátu byl prostor využit pro další odborné kontakty, výsledkem by měla být spolupráce na publikaci o lidové religiozitě v evropském prostředí. Pro knihovnu EÚ byly zdarma získány odborné publikace.

Členství kurátorů Etnografického ústavu MZM v odborných komisích interních a externích:

 • Nákupní poradní sbory: H. Dvořáková (Muzeum Pardubice, Regionální muzeum Mikulov, Muzeum romské kultury Brno), A. Kalinová (NM Praha), L. Nováková (MM Brno), E. Večerková (Znojmo).
 • Správní a vědecké rady muzejních institucí: H. Dvořáková (Kuratorium des Vorstandes EM Kittsee, Vědecká rada SNM – EM Martin).
 • Redakční rady: H. Dvořáková (Národopisná revue, Jižní Morava), E. Večerková (Slovácko).
 • Ostatní: A.Kalinová (poradní sbor pro sbírkotvornmou činnost MZM), H. Beránková (prezentační komise MZM).

Další aktivity:
Prioritní akcí bylo přestěhování detašovaného pracoviště z ul. Nerudovy zpět na Kobližnou (do 30. 7.), dále stěhování sbírek v rámci Paláce šlechtičen (do 30. 9.), kde byly uloženy nejchoulostivější předměty – plastika, keramika, malba, ceroplastika. Obzvláště obtížné bylo stěhování zvykoslovných dokladů – křehké a rozměrné koláče, věnce, kraslice. Do nově vybavených prostor v Rebešovicích jsme začali stěhovat fond řemesel z nevyhovujících sklepních prostor jevišovického zámku a sýpky. Vzhledem k ukončenému restitučnímu řízení bylo nutno vystěhovat zámek v Nesovicích. Vše bylo podmíněno a nepříznivě ovlivněno skluzem v dokončovacích stavebních pracech a ve vybavování depozitářů (viz plán na rok 2002). Vzhledem k finanční situaci nebylo možno nábytkem vybavit část depozitářů, knihovnu. Pracovny jsou zařízeny ve stylu ”co starý ústav a naše domácnosti daly”, příruční knihovny jsou nadále v banánových krabicích. Na dobré úrovni jsou zato pracoviště konzervátorů. Celý rok se tedy odehrával především ve znamení balení, stěhování, tahání krabic, vybalování, hledání a nalézání. Nedílnou součástí naší práce byla spolupráce s firmou REKO: upozorňování na přehlédnuté nedostatky, spolupráce (byť nepříliš úspěšná) s firmou Haralds v rámci řešení interiérů, účast na kontrolních dnech. Pokračovali jsme rovněž v přípravě propagačního matertiálu pro plánovaný muzejní shop ( kroj. pohlednice – vystřihovánky). V rámci koncepce provozu paláce funguje ve dvorním traktu cukrárna pro veřejnost.

Sekce Systematická biologie

Botanické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
Počet nových přírůstkových čísel 21
Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok 10 787
Celkový počet inventárních čísel679 341
Z toho: nákupy s uvedením nákladů 3 kupy za celkem 22.540 Kč.
Počet inventarizovaných evidenčních čísel sb. předmětů (DEMUS) …….1 864
Počet preparovaných předmětů: 900

Z toho: zvláště pro sbírku významné akvizice :
Physalacria camerunensis
Antonín & Mossebo (BRNM 666146, holotypus), Marasmius albidocremeus Antonín (BRNM 666094, holotypus), Marasmius camerunensis Antonín & Mossebo (BRNM 670732, holotypus), Marasmius foliiphilus Antonín (BRNM 666144, holotypus), Verbascum xkovadanum Sutorý, Verbascum obtusifoliiforme Sutorý

Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem: 44 630
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence 0
Počet konzervovaných předmětů 1 500

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly grantové:

 • Druhy rodu Marasmius tropické Afriky – projekt GAČR č. 206/01/0093, druhý rok řešení projektu – V. Antonín
 • Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Münch-Bellinghausena v Moravském zemském muzeu v Brně - projekt MK RK01P0OMG021, ukončení projektu. Byla odevzdána závěrečná zpráva. – K. Sutorý
 • BioCASE, první rok projektu zaštítěného EU. Cílem je zpřístupnění biologických sbírek v Evropě prostřednictvím jednotné sítě. – K. Sutorý

Výzkumné úkoly ostatní:
 • Pilotní bryofloristický průzkum lokalit V. Dářko a Radostínské rašeliniště – průzkum financovaný Správou CHKO Žďárské vrchy – S. Kubešová, I. Novotný
 • Ověření, sledování vybraných lokalit druhů Buxbaumia viridis, Dicranum viride a Drepanocladus vernicosus – v rámci projektu Natura 2000, financované AOPK ČR – I. Novotný, S. Kubešová
 • Mechorosty dobývacího prostoru Lomu Mokrá a NPR Býčí skála – projekt financovaný občanským sdružením Corthusa – S. Kubešová
 • Makromycety dobývacího prostoru Lomu Mokrá – projekt financovaný občanským sdružením Corthusa, ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras a firmou Českomoravský cement a.s. Závěrečný rok projektu. Byla odevzdána závěrečná zpráva. – V. Antonín, A. Vágner
 • Makromycety NPR Býčí skála - první rok dvouletého projektu financovaného občanským sdružením Corthusa, ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras. Zájmovým územím je navrhovaná rozšířená NPR, obsahující Slovenskou stráň, Ruskou stráň, vlastní Býčí skálu a aluvium Křtinského potoka. – V. Antonín, A. Vágner
 • Makromycety Národního parku České Švýcarsko. Projekt financovaný Správou CHKO a organizovaný Českou vědeckou společností pro mykologii. Tento rok byl prvním rokem projektu, jehož časové omezení se předpokládá na tři roky. – V. Antonín a A. Vágner
 • Evropské druhy rodu Cynoglossum L. – K. Sutorý
 • Zhodnocení příbuzenských vztahů druhu Cortusa matthioli z jediné moravské lokality k populacím ze Slovenska a Rakouska – K. Sutorý
 • Výskyt zplanělého druhu Cicerbita macrophylla na Moravě. K. Sutorý

Knihovna
Počet knihovních jednotek 51.010
Roční přírůstek v knihovních jednotkách 600
Pracovníci knihovny – přepočtený stav 1
V roce 2002 byla provedena revize(inventarizace) 3.634 knih

Prezentace a kulturně výchovné aktivity
Počet badatelských návštěv 47
Počet zápůjček sbírkových předmětů: 14
Z toho:
– na výstavy v tuzemsku 2
– badatelům v tuzemsku 10
– badatelům v zahraničí 2

Výstavy

 • Výstavy fotografií ve vestibulu budovy MZM ve Slatině. Květy Stránské skály, Brno-Slatina, 1. 1–1. 2. 2002.
 • Naše květena – barvy a tvary, Brno-Slatina, 1. 2–31. 12. 2002
 • Instalace výstavy „Zelená krása mechorostů aneb jak se státi bryologem” v Muzeu Prostějovska v Prostějově, 16. 5–23. 6. 2002
 • Výstavy čerstvých hub: Antonín V. a Vágner A. Ratíškovice (20.–22. 9.), Napajedla (30. 9.), Dubňany (11.–13. 10.)

Výklady
- v houbařské poradně pro základní, střední a vysoké školy – 17 výkladů, 280 osob (výkazy se podávají separátně)
-
v depozitářích Slatina 12 výkladů 180 žáků
Houbařská poradna běžný provoz 2 dny v týdnu - 875 osob. (výkazy se podávají separátně)

Referáty na konferencích
Antonín V. et Vágner A.: Houby lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje. - Mykoflóra lužních lesů, 3.–5. 10. 2002.
Jankovský L., Antonín V. et Vágner A.: Houby CHKO Litovelské Pomoraví. - Mykoflóra lužních lesů, 3.–5. 10. 2002.
Kubešová S., Novotný I.: Bryoflóra Pálavy – první přiblížení (Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. IX. Sjezd České botanické společnosti, Lednice, 19.–23. 8. 2002)
Kubešová S.: Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě (Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. IX. Sjezd České botanické společnosti, Lednice, 19.–23. 8. 2002)
Sutorý K.: Biologické sbírky muzeí – nové perspektivy využití. Muzeum a změna/The Museum and Change.16.–17. 10. 2002 Praha
Antonín V.: The floras and identification keys of fungi and lichens in the Central European region: past and present.. IX. Sjezd České botanické společnosti, Lednice, 19.–23. 8. 2002)

Přednášková činnost

 • Antonín V. vedení semináře „Houby v přírodě” pro pedagogy základních a středních škol (v rámci dalšího vzdělávání pedagogů) - výstava čerstvých hub spojená s přednáškou a exkurze, Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Chaloupky, 19. VIII. –
 • Kubešová, Novotný, výklad o mechorostech, Středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě – Chaloupky na akci Hurá z lavic do přírody 3 (19.–23. 8. 2002)
 • Burešová K., Suchá I., Novotný I., Kubešová S., Pastrňáková A. a Zeťková J. (2001): Jednoduché klíče k určování přírodnin. – In: Hurá z lavic do přírody 3, Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, Kněžice.
 • Kubešová S. (2002): Naše květena – barvy a tvary. – Aktuality o Slatině, 3: 9.
 • Novotný I. Určovací kurz mechorostů s exkursí. 16. 11. 2002, MZLU Brno

Další přednášky
Jarní houby. - Klub přírodovědecký v Brně, 21. 3. 2002. - V. Antonín
Přednáškový cyklus organizuje houbařská poradna ve spolupráci s ČVSM
15. 1. 2002 J. Vorel (MZLU Brno): Západním pobřežím Ameriky z Mexika na Aljašku
29. 1. 2002 V. Antonín (MZM, Brno): Za houbami v Kamerunu
12. 2. 2002 J. Holec (Národní muzeum, Praha): Mykolog na Podkarpatské Rusi
26. 2. 2002 L. Jankovský (MZLU, Brno): Choroby jehlic borovic
26. 3. 2002 O. Jindřich (Hořovice): Kuřátkovité a kyjankovité houby s ohledem na sběry posledních pěti let
9. 4. 2002 J. Slavíček (Hradec Králové): Užití počítačů v mykologii

Účast na akcích:
IX. Sjezd České botanické společnosti. Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. (Lednice, 19.–23. 8. 2002) V. Antonín, S. Kubešová, I. Novotný, K. Sutorý
společný seminář muzejních botaniků České a Slovenské republiky (SR, Námestovo 3.–6. 6. 2002) V. Antonín, S. Kubešová, K. Sutorý
Podzimní setkání muzejních botaniků Brno, Slatina (28. 11. 2002), byli jsme organizátory, akce se zúčastnili všichni pracovníci oddělení

Publikační činnost:
a) vyšlé publikace

Antonín V. (2002): Houby v herbáři. - Veronica 16(5): 4–5.
Antonín V. (2002): Klíč k určování středoevropských druhů rodu kalichovka – Xeromphalina. - Mykol. Listy 82: 1–4.
Antonín V. (2002): New species of Marasmius (Basidiomycetes, Trichlomataceae) from tropical Africa. - IMC7, Abstracts, p. 140. Oslo.
Antonín V. (2002): NPP Rendezvous u Valtic – význačná mykologická lokality. - Ectomycorrhizal macromycetes in floodplain forests in southern Moravia. – IXth Congress Czech Bot. Soc., Abstracts, p. 36–37, Lednice.
Antonín V. (2002): Otravy – stinná stránka houbaření. - Veronica 16(5): 6–7.
Antonín V. (2002): Retocybe Velen. (Basidiomycotina, Tricholomataceae): type revision of species described by J. Velenovský with notes on status of the genus. - Acta Mus. Moraviae, Sci. biol., 87: 201–207.
Antonín V. (2002): Rostou? - Veronica 16(5): 1.
Antonín V. (2002): The floras and identification keys of fungi and lichens in the Central European region: past and present. In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha, p. 12,.
Antonín V. et Mossebo D. C. (2002): Two interesting central African colletions of Physalacria (Basidiomycetes, Agaricales): P. camerunensis sp. nov. and the first record of P. tropica. - Mycotaxon 83: 419–424.
Antonín V. et Noordeloos M. E. (2002): A monograph of tribus Mycenae (Mycena excluded) in Europe. - IMC7, Abstracts, p. 190. Oslo.
Antonín V. et Vágner A. (2002): Výzkum makromycetů Národního parku Podyjí. - Thayensia 4 (2001): 191–193.
Antonín V., Grulich V., Jongepier J. W. et Danihelka J. (2002): Bílé Karpaty. Botanický průvodce. - 10 pp., ČBS, Praha.
Antonín V., Grulich V., Jongepier J. W. et Danihelka J. (2002): Bílé Karpaty Mts. Botanical guide. - 10 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J. et Antonín V. (2002): Nature reserve Milovická stráň near Milovic. Botanical guide. - 5 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J. et Antonín V. (2002): Přírodní rezervace Milovická stráň u Milovic. Botanický průvodce. - 5 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V. et Grulich V. (2002): Národní přírodní rezervace Váté písky u Hodonína. - 4 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V. et Grulich V. (2002): National nature reserve Váté písky near Hodonín. - 4 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V., Grulich V. et Šumberová K. (2002): Alluvium of Dyje and Morava near their confluence. - 9 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V., Grulich V. et Šumberová K. (2002): Niva Dyje a Moravy nad jejich soutokem. - 9 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V., Chytrý M. et Grulich V. (2002): Národní park Podyjí. Botanický průvodce. - 11 pp., ČBS, Praha.
Danihelka J., Antonín V., Chytrý M. et Grulich V. (2002): Podyjí National park. Botanical guide. - 11 pp., ČBS, Praha.
Faimon J., Štelcl J., Zimák J., Kubešová, S. (2002): Environmentálně šetrná eliminace „lampenflóry” v turisticky přístupných jeskyních. – In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš: 179–181.
Kubešová S. (2002): Mechorosty na balvanových mořích na JZ Moravě, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: 53.
Kubešová S. (2002): Mechorosty na balvanových mořích v Národním parku Podyjí . – Thayensia, Znojmo, 4(2001): 85–89.
Kubešová S. (2002): Mechorosty zaznamenané během bryologicko-lichenologických dnů v Mikulově. – Bryonora, Praha, 29: 6–10.
Kubešová S., Faimon J., Štelcl J., Zimák J. (2002): The study of „lampflora” in the Kateřinská cave (The Moravian Karst, Czech Republic). – In: Hazslinsky T. [ed.]: International conference on cavelighting, proceedings, Hungarian Speleological Society, Budapest: 73–76.
Kubešová S., Novotný I. (2002): Bryoflóra Pálavy – první přiblížení, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: 52–53.
Straková M., Kubešová S., Cagaš B. (2002): Mechy a řasy v trávníku. – Agentura Bonus, Hrdějovice, 35 p.
Sutorý K. (2002): Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě, abstrakt, In: Mlezivová R. [ed.]: Flóry, atlasy rozšíření a vegetační přehledy ve střední Evropě. Sborník abstraktů z IX. Sjezdu České botanické společnosti, Lednice 19.–23. srpna 2002, Česká botanická společnost, Praha: str.108.
Sutorý K. (2002): Johan Hruby´s Campanula material in the herbarium of the Moravian museum (BRNM). Acta Musei Moraviae, Sci. biol., 87: 209–218
Sutorý K. (2002): Biologické sbírky muzeí - nové perspektivy využití. Muzeum a změna/The Museum and Change (abstrakty) nonp. 4–5
Sutorý K. (2002): Vacek V., Bureš P. Botanika. Veronica 16(3): 28. (recenze)
Sutorý K. (2002): A new hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Turkey. VIth Plant Life of Southwest Asia Symposium. Program and abstracts. p 126.

Kompaktní disk
Klímová J., Jakešová H., Konířová M., Hudeček J, Sutorý K. 2002: Svět očima Amerlinga. Vydalo Muzeum Komenského v Přerově.

Postery na konferencích
Antonín V.: New species of Marasmius (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa. - IMC7, Oslo, 11.–18. 8. 2002.
Antonín V. et Noordeloos M. E.: A monograph of tribus Mycenae (Mycena excluded) in Europe. - IMC7, Oslo, 11.–18. 8. 2002.
Sutorý K.: Mahonia repens a Cicerbita macrophylla, dva druhy zplaňující na jižní Moravě. - IX. Sjezd České botanické společnosti, Lednice, 19.–23. 8. 2002
Sutorý K : New hybrids of Verbascum (Scrophulariaceae) from Turkey. - VI Plant life of South-West Asia. Van, Turecko

Zahraniční služební cesty
• Německo, Berlín 1.–5. 5. 2002 K. Sutorý
Při návštěvě „Botanisches Museum und Botanischer Garten” v Berlíně byla vyzvednuta zápůjčku modelů ovoce z výstavy, navštíveny knihovny, nová výstava „Rostliny na řeckých mincích” a botanická zahrada.
• Norsko, Oslo (11.–18. srpna 2002) – V. Antonín
Účast na 7. mezinárodním (světovém) mykologickém kongresu konaném v Oslu. Zúčastnilo se jej více než 1 100 mykologů z 83 zemí celého světa. Na tomto kongresu jsem prezentoval dva postery: „New species of Marasmius (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa” (samostatně) a „A monograph of tribus Mycenae (Mycena excluded) in Europe” (s M. E. Noordeloosem). Hrazeno z grantu GAČR.
• Portugalsko, Lisabon 24. – 29. 1. 2002 K. Sutorý
První jednání BIOCASE, programu zaštítěný EU, jehož cílem je usnadnit přístup k biologickým sbírkovým fondům evropských institucí. Jednání se zúčastnilo kolem 40 zástupců z ca 30 zemí.
• Rakousko, Graz (9.–14. září 2002) – V. Antonín
Účast na 29. konferenci tří zemí (Dreiländertagung). Akce je zaměřena jak na terénní výzkum, tak i na přednášky. z Rakouska, Německa, Švýcarska, Maďarska, ČR, Polska, Itálie a Rumunska. Hrazeno z IG.
• Rakousko, Německo, 26. 8.–1. 9. 2002 – K. Sutorý
V herbářích v Regensburgu byl hledán materiál D. H. Hoppeho pro srovnání s materiálem uloženým v MZM. V masivu Dachstein byl proveden terénní výzkum. Cílem byl sběr srovnávacího materiálu pro sbírky botanického.oddělení.
• Rakousko, Vídeň 21. 11. – 22. 11. 2002 K. Sutorý
V knihovně Botanisches Institut der Universität Wien byly studovány originální publikace, k dohotovení grantového projektu MK ČR.
• Slovensko, Námestovo (3.–6. 6. 2002) – V. Antonín, S. Kubešová, K. Sutorý.
Jednání společného semináře muzejních botaniků České a Slovenské republiky. Jednání se zúčastnilo celkem 35 botaniků.
• Slovensko, (26.–29. září 2002) – S. Kubešová
Exkurze po mokřadech především v oblasti Orava, organizovaná Katedrou botaniky PřF MU. Hrazeno z částečně z IG a částečně PřF MU.
• Slovensko, Drietoma – Liešna (21.–23 června 2002) – V. Antonín a A. Vágner
Účast na 10. Jarním terénním setkání českých a slovenských mykologů. Organizovala Slovenská mykologická spoločnosť při SAV. Hrazeno z IG.
• Slovensko, Velká Fatra (29. srpna – 1. září 2002) – V. Antonín a A. Vágner
Terénní mykofloristický výzkum ve Velké Fatře na Slovensku. Akci organizovala Správa NP Velká Fatry. Zúčastnilo se jí celkem sedm pozvaných amatérských i profesionálních mykologů z ČR a SR. Hrazeno z IG.
• Turecko, Van 8.–19. 6. 2002 K. Sutorý

Účast na jednání „VI plant life of southwest Asia Symposium”
• Velká Británie, Londýn, Edinburgh 30. 10. – 7. 11. 2002 K. Sutorý
Byly navštíveny knihovny v  Royal Botanic Garden v Kew (Londýn) a Royal Botanic Garden v Edinburghu. Byly studovány originální publikace, k dohotovení grantového projektu MK ČR.

Pedagogická činnost:
Výuka na vysoké škole
:

 • Determinace mechorostů pro pokročilé (zimní sem. 2001/2002, 4 hod. týdně), Katedra botaniky Př F MU, místo: botanické odd. MZM Slatina – S. Kubešová
 • 2 přednášky v rámci výuky na lékařské fakultě MU, téma Toxické makromycety, místo: Ústav soudního lékařství Brno; 2. I. a 11. XII. – V. Antonín
 • 2 přednášky v rámci výuky na lesnické fakultě MZLU, téma: Makromycety – znaky a determinace a Toxické makromycety, 25. III. - V. Antonín

Další aktivity oddělení

 • posudky pro odborné časopisy (Czech Mycology, Catathelasma) – V. Antonín
 • konzultant dvou dizertačních prací (postgraduální studium) – M. Beran (České Budějovice), M. Vašutová (Olomouc) – V. Antonín
 • určování hub pro veřejnost
 • odborné expertízy dřevokazných hub v budovách
 • odborné expertízy pro nemocnice v případech otrav houbami

Entomologické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST

Evidence a revize sbírek
Oddělení má v počítačové databázi zapsáno celkem 5 672 sbírkových předmětů (evidence typového materiálu a evidence řádů). V roce 2002 bylo nově zaevidováno 72 sbírkových předmětů a 195 kusů řádu Homoptera v systematické evidenci.
Sbírky byly obohaceny o následující typové exempláře Coleoptera: holotyp a 15 paratypů Augyles kolibaci Skalický, 1998, Diptera: holotyp Symmerus (Psilosymmerus) kubani Ševčík, 2000, paratyp Leptocera (Rachispoda) segem Roháček, 1991, 2 paratypy Leptocera (Rachispoda) brevior Roháček, 1991, Hymenoptera: 6 paratypů Ammoplanus (Ammoplanellus) nanus Bouček, 2001, Homoptera: holotyp a paratyp Taharana zhangi Nielson, 1998 a holotyp Lodiana recurvata Nielson, 1998.

Revize sbírek za rok 2002:
Typový materiál (Diptera, Hymenoptera, Heteroptera): 1,808 kusů
Netypový materiál (Coleoptera, Hymenoptera): 27,314 kusů

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

a. MEZINÁRODNÍ PROGRAMY.
Mezinárodní program Fauna Europea – katalogizační zpracování veškeré evropské fauny.

J. Kolibáč: Trogositidae
V. Kubáň: Buprestidae: Agrilinae, Cylindromorphinae, Trachyinae

Mezinárodní katalog řádu Coleoptera Palearktické zoogeografické oblasti.
J. Kolibáč: Trogositidae
V. Kubáň: Buprestidae: Agrilinae, Cylindromorphinae, Trachyinae

GRANTOVÉ VÝZKUMNÉ ÚKOLY

I. Malenovský: Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Bílé Karpaty. Dílčí úkol: zoologická část, společenstva Hemiptera Auchenorrhyncha a Psylloidea.

I. Malenovský: Obnova druhově bohatých luk v CHKO Bílé Karpaty, nasměrování raných stádií sukcese zalučněním orné půdy, zoologická část , společenstva Hemiptera Auchenorrhyncha a Psylloidea.

J. Kolibáč, I. Malenovský: Taxonomie a biogeografie Cleroidea (Coleoptera), resp. Psylloidea (Homoptera) v rámci institucionálního grantu MZM.

PREZENTACE A KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKTIVITY

Počet badatelských návštěv v roce 2002: 296 (7 zahraničních)
Počet uskutečněných výpůjček entomologického materiálu: 28

a. VÝSTAVY.
1. Výstava „Nech brouka žít” ve spolupráci s Dětským muzeem pokračovala v muzeích v Jihlava, Žďár nad Sázavou, Bystřice pod Pernštejnem, Šumperk.

2. Výstava fotografií motýlů Prof. MVDr. Rudolfa Hrabáka.

3. Spolupráce na realizaci výstav výstav Moravské galerie Brno o Maxu Švabinském a Mendeliana „Mendel a genetická informace”.

b. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY.
J. Kolibáč: Laos, Jižní Afrika – Český rozhlas 2 (5 relací)

c. JINÁ VEŘEJNÁ ČINNOST.
I. Malenovský: oponentury Krajského kola SOČ.
L. Dembický: Přednáška v biologickém kroužku Kamenačky: Indie.
V. Kubáň – zahájení výstavy Jihomoravského muzea ve Znojmě o restauraci entomologických sbírek.

Pracovníci oddělení provádějí posudkovou činnost (tj. determinace členovců) pro veřejnost.

IV. DALŠÍ ÚDAJE a. KONGRESY, SYMPOSIA.
I. Malenovský: 12.–14. 5. Německo
Účast na setkání středoevropských specialistů na řád křísů na 9. Auchenorrhyncha-Tagung v Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) se zaměřením na výměnu informací a odborné literatury.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST.
KOLIBÁČ J. 2002a: Description of a larva of Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782) (Coleoptera, Cleridae, Korynetinae). Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 87: 41–45.
KOLIBÁČ J. 2002b: Description of larvae of Lymexylon navale (Linnaeus, 1758) and Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Lymexylidae). Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 87: 47–54.
KOLIBÁČ J. 2002c: Description of a larva of Thymalus limbatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Trogositidae). Acta Mus. Moraviae, Sci. biol. 87: 55–59.
KOLIBÁČ J. 2002d: Fauna Europea, Trogositidae. Viz: http://www.faunaeur.org
LAUTERER P. & MALENOVSKÝ I. (2002a): New distributional and biological data on European Psylloidea (Hemiptera, Sternorrhyncha), with special reference to the fauna of the Czech Republic and Slovakia. Entomologica Basiliensia 24: 161–177.
LAUTERER P. & MALENOVSKÝ I. (2002b): Metcalfa pruinosa (Say, 1830) introduced into the Czech Republic (Hemiptera, Flatidae). Beitraege zur Zikadenkunde 5: 10–13.
KUBÁŇ, V. 2002: Fauna Europea, Buprestidae: Agrilinae, Cylindromorphinae a Trachyiinae. Viz: http://www.faunaeur.org

d. EDIČNÍ ČINNOST.
J. Kolibáč, V. Kubáň: redakce muzejního časopisu Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 87/2002.

ZAHRANIČNÍ CESTY EXPEDIČNÍHO CHARAKTERU
29. 4.–24. 5. Laos (V. Kubáň)
Cílem expedice pod vedením Dipl. Ing. C. Holzschuha (Forstliche Bundesversuchsanstaldt, Vídeň ve Vídni, jako sponzor) byl výzkum fauny mizejících subtropických a tropických pralesních formací, účelem pak sběr a studium hmyzu vzhledem k zaměření našeho oddělení. Sbírky byly rozšířeny o unikátní sběru řádů Diptera (mouchy), Hymenoptera (blanokřídlí), Orthoptera (rovnokřídlí), Homoptera (křísi), Heteroptera (ploštice), Blattodea (švábi), Dermaptera (škvoři) a Mantodea (kudlanky). Materiál křísů, některých skupin much a ploštic se již vědecky zpracovávají. Hrazeno sponzorsky.

25. 4.–3. 6. Indie (L. Dembický)
Pod vedením Dr. E. Heisse (Tiroler Landesmuseum, Entomological Research Group, Innsbruck). Podobně jako u předešlé expedice, byl cílem výzkum fauny mizejících subtropických a tropických pralesních formací, účelem pak sběr a studium hmyzu vzhledem k zaměření našeho oddělení. Sbírky Moravského zemského muzea byly rozšířeny o řády: Coleoptera (brouci, především čeledi Cerambycidae, Lycidae, Gyrinidae, Chrysomelidae, Scarabaeidae), Homoptera (křísi), Heteroptera (ploštice, čeleď Pyrrhocoridae), Diptera (mouchy) a Orthoptera (rovnokřídlí). Materiál křísů a ploštic se již vědecky zpracovávají. Hrazeno sponzorsky.

Zoologické oddělení

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST:
• Počet evidenčních čísel sb. předmětů k 31. 12. 37442
• Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok 202
• Počet inventarizovaných evidenčních čísel sb. předmětů 3230
• Počet nových přírůstkových čísel 166
Počet nových inv. čísel v počítačové databázi v roce:
      904 (AISM) + 7321 (xls) - Perciformes a Scorpaeniformes (lihový materiál)

Počet inv. čísel v počítačové databázi celkem: 28417 + 7321 (lihový mat.)
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence ---
Počet konzervovaných předmětů 74
Počet restaurovaných předmětů 38* (Jihlava)
Počet preparovaných předmětů 204**
Vlastní sběrnou činností a dary byly pro exotickou část zoologických sbírek získány myš čtyřpruhá, noháč jihoafrický (kapský) a zmije útočná z Afriky (Belmont) a tarbík (frčík) huňatý, psoun prériový (černoocasý), veverka berberská (syslovitá). Kolekci plazů obohatily exponáty gekona obrovského, varana ostnoocasého a 3 druhy bazilišků.

Zakoupená kolekce schránek měkkýšů z pozůstalosti fotografa A. Rossiho čítá přibl. 7500 kusů (86 čeledí, 160 rodů).

Čistění a rekonstrukce preparátů ptáků z Dalbergovy ornitologické sbírky Muzea Vysočiny v Jihlavě. Práce je dotována z neinvestiční zdrojů MK ČR.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Výzkumné úkoly:
ústavní

Sledování přirozené obnovy mokřadu Betlém – M. Šebela

Sledování přirozené obnovy Střední nádrže VDNM včetně změn v místní ornitofauně a batrachofauně – M. Šebela
Zpráva pro AOPK ČR Brno, zpráva pro Ekologický právní servis Brno – M. Šebela
Biologie hlavačky mramorované
(Proterorhinus marmoratus) – V. Prášek
grantové

Aktualizace podkladů pro vytvoření soustavy chráněných území „NATURA 2000” u vybraných druhů ryb ČR. Zadavatel – AOPK ČR, 2001 – V. Prášek

Knihovna – přístupná veřejnosti
Počet knihovních jednotek 24 951
Roční přírůstek v knihovních jednotkách 942
Počet registrovaných uživatelů 75
Počet výpůjček 150
Pracovníci knihovny – přepočtený stav 1
Z toho: odborní knihovníci 1
Počítačové zpracování knihovny /knihy/ v programu KP-win 614 záznamů – zahájení katalogizace

Získána velká část celoživotní sbírky ornitologické literatury, kterou zool. oddělení daroval doc. Kurt Bauer z Naturhistorisches Museum ve Vídni. Čítá více než 800 ks knih v hodnotě cca 3 000 euro.

Počítačové zpracování
fotodokumentace (diapozitivy) – 2681 záznamů (DEMUS 01 fotoarchiv)

PREZENTACE A KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKTIVITY
Počet badatelských návštěv 38
Z toho: zahraniční 2

Počet zápůjček sbírkových předmětů: 8
Z toho:
– na výstavy v tuzemsku 2

Reinstalace expozice
- Zpřístupněný zoologický depozitář v Budišově:
- Významně doplněna kolekce materiálu uloženého v lihových válcích (74 ex.). Z ryb byly získány některé významné mořské i sladkovodní druhy, např. kanic, piraňa, sapín, slizoun, kněžík, z obojživelníků macarát jeskynní a do sbírky plazů např. přibyly 4 druhy krajt (tygrovaná, tmavá, timorská a zelená).

Výstavy:
Příprava podkladů pro výběrové řízení na realizaci přírodovědné části expozice „Krajina a lidé” pro CHKO Třeboň (libreto, scénář vč. finančního rozpočtu). Zoologické odd. MZM projekt získalo a bude realizován v průběhu r. 2003.

ve spolupráci
- Regiontour a GO 2002 (I.2002) – zapůjčeny sbírkové předměty, dodány doprovodné texty (propagace zoologického depozitáře na zámku v Budišově u Tř.) – AMG
- Výstava MG „Max Švabinský” – zapůjčen exponát rajky (IV.-VII-2002) – MG Brno

Přednášky
M. Šebela
Přírodní poměry Ekvádoru a Venezuely (Dětský domov Telč)
Pralesy jižní Ameriky. Betlém - výzkumy revitalizace nivy (Gymnázium Liberec)
Příroda tropické Ameriky (pro obec Pěnčín u Turnova)
Aljašská expedice (pro pracovníky VLS Lipník)

Besedy, výklady, diskusní pořady
M. Šebela
Betlém a výzkumy bobrůzpravodajství ČT
Výzkumy zool. odd. v tropické Americerozhlasová relace Apetit
15 výkladů na lokalitě Betlém (VDNM) – pro pracovníky LZ Židlochovice, ZŠ Ivaň (dětský den), AOPK Brno, LF MZLU Brno aj.

M. Janoušková
- odborný výklad (doplňující výuka zoologie) v expozici FAUNA MORAVY s promítáním video-snímků, poslechem zvukových nahrávek hlasů zvířat a písemnými testy.
Celkem 1 590 účastníků z 53 škol a zájmových skupin:
45 základních škol 1 350 žáků
7 středních škol 210 žáků
1 mateřská škola 30 žáků
-
vytvoření a účast na programu pro děti během jarních prázdnin

J. Pavlíčková, M. Krátká, M. Karasová
- odborný výklad pro návštěvníky zpřístupněného zoologického depozitáře v Budišově (květen až září 2002), celkem 7 052 osob (mezi významné hosty patřili např. ministři J. Dostál, J. Tvrdík, účastníci semináře v rámci VII. veletrhu muzeí v ČR v Třebíči, potomci a příbuzní bývalých majitelů zámku)
- organizace 2. ročníku výtvarné soutěže Budišovský tukan, které se účastnilo 342 dětí předškolního věku a žáků základních škol. Všechny zaslané práce byly vystaveny ve vstupních prostorách zámku a po té v místní ZŠ. Autoři vítězných prací získali plaketu z pálené hlíny s reliéfem tukana výtvarnice ing. arch. T. Axmanové, diplomy a drobné dárečky, na jejichž zakoupení finančně přispěl OÚ Budišov. Slavnostní předání cen s následnou prohlídkou zámku proběhlo 28. září.
- organizace Dne muzeí: návštěva je již několik let opakovaně řešena formou dne otevřených dveří, kdy pro zájemce zajišťují průvodcovskou službu žáci místní základní školy. Výklad v jednotlivých sálech depozitáře si připravují sami podle literatury a konzultací s průvodkyněmi.

V. Prášek
- účast na semináři „Ochrana mokřadů a Natura 2000”,Valtice 11.–13.11.2002
- výklad v expozici Fauna Moravy (2x)
- výklad při příležitosti akce „Den Země” s ukázkami kroužkování ptáků, SVVP Chaloupky

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
ŠEBELA, M.: Zpráva pro AOPK ČR BRNO
ŠEBELA, M., Prouza A.: Nebezpečí ve vodách Amazonie. Rybářství 5/02
ŠEBELA, M., Prouza A.: Sumci tropů. Rybářství 7/02
ŠEBELA, M.: Dunajská delta - barvy, vůně a hlasy přírodního ráje. 180 str., vydalo MZM
ŠEBELA, M.: Případ přehrada. Vesmír 9/02
Prášek V., Sutorová H.: Kormorán malý (Phalacrocorax pygmaeus) po letech na jižní Moravě! Crex 19 (2002)
Sutorová H.: Za jesetery do muzea. Rybářství, 2002 (7)
Sutorová H., Hanák F.: Šelmy v zoologickém depozitáři Moravského zemského muzea v Budišově u Třebíče. Budišovský zpravodaj, 2002 (1)
Hudeček J. J., Sutorová H., Hanák F.: Historie výskytu supa hnědého (Aegypius monachus) na Moravě. Ptáci kolem nás, 2002(3)
Bašta J.: A contribution to knowledge of the Carabidae of the Danube River delta. AMM, Sci.Biol.,87(2002)

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
M. Šebela: Ochrana přírody – praktické zkušenosti. Vedení terénního semináře pro studenty krajinné ekologie MZLU Brno
M. Šebela: účast ve zkušební komisi pro státní a magisterské zkoušky muzeologie / biologie na PřF MU Brno

RŮZNÉ
zahraniční cesty

M. Šebela: Přírodovědná expedice do USA, Aljaška – říjen 2002. Navázání kontaktů s univerzitou a muzeem v Anchorage a sběr materiálu pro sbírky MZM.

V. Prášek: Studijní a sbírkotvorné SC na Slovensko: Studium ichtyofauny jižního a východního Slovenska (Gabčíkovo – 1.-3. 5.2002, Latorica – 3.-7.7.2002), dovezena kolekce ryb vč. nových druhů Neogobius fluviatilis, Lepomis gibbosus, Percottus glenhi a Lepomis gibbosus ?BR:

HYDROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ

SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
• Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů celkem k 31. 12. 2002: 1.224
• Počet evidenčních přírůstků zapsaných za sledovaný rok: 21
• Počet inventarizovaných evidenčních čísel sbírkových předmětů: 21
• Počet nových přírůstkových čísel: 4
z toho zvláště pro sbírku významné akvizice: HY 1.212 – vzorek společenstva nárostových řas a sinic z vlhké skály v Dolním Adršpachu s dominancí zelené řasy Coccomyxa dispar a krásivky Mesotaenium macrococcum doprovázenými kokálními sinicemi a vláknitými řasami
Kromě vzorků z vodních biotopů byly do sbírky zařazeny také vzorky ze semiakvatických biotopů – vlhkých skal
Byla vytvořena síť spolupracovníků v ČR zejména na správách chráněných krajinných oblastí a střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří odebírají vzorky na rybnících v chráněných územích a předávají je hydrobiologické laboratoři. (viz Vědeckovýzk.činnost - projekt VaV 640/8/00 „Management rybn.hosp....”)

Počet nových inv. čísel v počítačové databázi: 21 DEMUS
Počet inv. čísel v počítačové databázi ke 31. 12. 2002:1.224 DEMUS
Počet inv. čísel vyřazených ze sbírkové evidence 0
Počet konzervovaných předmětů 0
Počet restaurovaných předmětů 0
Počet preparovaných předmětů v roce 2002: 110 (preparáty rozsivek)
Zřízení nových depozitářů 0

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Výzkumné úkoly
:ústavní
Studium řasové flóry a fauny vodních bezobratlých vybraných oblastí ČR s ohledem na biodiverzitu, eutrofizaci a ochranu mokřadů
grantové

- institucionální grant MZM: „Dokumentace stavu vodních a mokřadních biotopů”, řeš. O. Skácelová
- Sinicová a řasová flóra NPP Lednické rybníky (pro RŽP OkrÚ Břeclav řeš. dr. Skácelová, 2002)
- Sinicová a řasová flóra NPP Pastvisko u Lednice – stav v roce 2002 (pro RŽP OkrÚ Břeclav řeš. dr. Skácelová, 2002)
- Výzkum PP Jezero u Vacenovic - III. Etapa (vodní bezobratlí živočichové, sinice a řasy) (pro RŽP OkrÚ Hodonín řeš. dr. Skácelová, 2002)
- spolupráce na projektu VaV 640/8/00 „Management rybníkářského hospodaření šetrného k přírodě” a AOPK ČR a Správami Chráněných krajinných oblastí ČR (zpracování vzorků sinicových a řasových nárostů) v jehož rámci Ol. Skácelová zaškolila síťspolupracovníků.... viz SBÍRKOTV.ČINNOST

Knihovna – přístupná veřejnosti
Počet knihovních jednotek: 384
Roční přírůstek v knihovních jednotkách: 86
Počet výpůjček v roce 2002: 4
Pracovníci knihovny : 0
V roce 2002 započato třídění a převážení hydrobiologické knihovny prof. V. Sládečka a prof. A. Sládečkové, která byla nabídnuta hydrobiologické laboratoři MZM darem.

PREZENTACE A KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKTIVITY
Počet badatelských návštěv v roce 2002: 8
Z toho: zahraničních:: 1

Přednášky
- Přednáška pro sdružení ATOZ, Brno 5.3.2002 společně s R. Pecháčkem: „Živá voda?”
- 42. pracovní konference České algologické společnosti v Nových Hradech ve dnech 7.–11. 10. 2002 s referátem „Přírodní památka Jezero u Vacenovic a jeho sinicová a řasová flóra”.
- Přednáška pro Univerzitu mládeže, Brno 19. 11. 2002: „Problematika biologického oživení údolních nádrží (vegetační zbarvení a sinicové vodní květy)”

Besedy, výklady, diskusní pořady, exkurze
Vedení doprovodného poznávacího programu „Kvalita vody a místní vodní živočichové” a „Léčivé rostliny v okolí Hostětína” na 11. letním kurzu Ekologického institutu Veronica v Hostětíně, 12.–16. 7. 2002
Exkurze: „Studánky okolí Soběšic” 24. 3. 2002, „Studánky okolí Rozdrojovic a Veverské Bítýšky” 26. 5. 2002, „Studánky okolí Svitavy 29. 8. 2002, „Studánky v okolí Řícmanic” 20.10.2002, „Studánky mezi Útěchovem a Ořešínem” 17. 11. 2002

poradenská služba:
- Hydrobiologická laboratoř (Ol. Skácelová) provádí poradenství v oboru aplikované hydrobiologie – rekreační využití rybníků a jeho rizika zejména v období sinicových vodních květů, obhospodařování rybníků v chráněných územích, ochrana drobných mokřadů v otevřené krajině......
- konzultace diplomových prací – 1 student (zemědělská fak. Jihočeské univerzity v Č.Budějovicích ), bakalářská práce – 1 student (katedra muzeologie FF MU Brno)
- doporučení managementu rybníků v chráněných území ČR (pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, správy chráněných krajinných oblastí a referáty životního prostředí okresních úřadů)
- hygienická doporučení při provozování rekreace na rybníce Olšovec dle průběhu rozvoje sinic
- zaškolování pedagogů do materiálu sinic a řas vhodného pro výuku – 1 středoškolský učitel (Gymnázium Jaroměř)

publikační činnost
Skácelová O.: Předběžné výsledky algologického průzkumu štěrkových jezer Moravičany - Mohelnice (CHKO Litovelské Pomoraví. Algological research of gravel pits Moravičany - Mohelnice (Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví) - preliminary results. - Czech Phycology, Olomouc, 2:101–106, 2002 (with an English abstract).
Skácelová O.: Vodní květy versus rekreace a rybářství. - Veronica 16(4):22.
Skácelová O., Tomaszewicz G.: Letní sinicová a řasová flóra Novozámeckého rybníka v roce 1998. (Summer Periphyton of the National Nature Reserve Novozámecký rybník v roce 1998. Příroda, Praha 20: XXX - XXX (with an English abstract).
Skácelová O., Tomaszewicz G.: Nature Reserve Břehyňský and Novozámecký rybník (Czech Republic) - various types of wetlands and their algal flora. - Sb. XXI. Miedzynar. Konf. Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 13.–16. 6. 2002, Sosnówka Górna - Karpacz.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Studánky v okolí Brněnské přehrady. Průvodce po studánkách v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Studánky mezi Útěchovem a Obřany. Průvodce po studánkách v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Studánky mezi Ponávkou a Svitavou. Průvodce po studánkách v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Studánky v okolí Babího lomu. Průvodce po studánkách v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Studánky údolí Bobravy. Průvodce po studánkách v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.
Drápalová J., Pecháček R., Skácelová O., Bučková J.: Brněnské vrty. Průvodce po vrtech v okolí Brno. Vydalo Regionální sdružení ČSOP Brno.

Pedagogická činnost :
„Vodní zvířena známá i neznámá” – laboratorní praktikum pro Základní školu Střelice, 4 hodiny
Lektorská účast na kurzu „Chantransia 2002” pro mladé algology , 16.–18. 10. 2002 Lednice na Moravě (přednáška, vedení exkurze, laboratorní praktikum)

Zahraniční služební cesty
Polsko 13.-17.6.2002, účast na XXI. Miedzynar. Konf. Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sosnówka Górna - Karpacz s referátem. Determinace krásnooček z vlastních sběrů se specialistou doc. K. Wolowskim ze Zakladu fykologii Instytutu Botaniki PAN, Krakow. Sběr vzorků řas na pramenech v okolí Karpacze, v Krkonoších na polské a české straně a „Torfowiska Doliny Izery” - rašeliništích Jizery na polské straně. Výměna zkušeností se zahraničními kolegy - taxonomie a ekologie řas, zkušenosti z boje proti sinicovým vodním květům aj.

2. Servisní útvary

ÚTVAR PREZENTAČNÍ

Programové oddělení

 • zabezpečování základních úkolů (sestavování informačních programů, příprava plakátů a propagačních letáků, objednávání transparentů na výstavy pořádané MZM, zabezpečování distribuce letáků a pozvánek, pořádání tiskových konferencí, přednášek, besed, exkurzí, spolupráce s programovými časopisy KAM, KULT a Měsíčník kultury a volného času
 • zabezpečení udržování internetových stránek MZM
 • zabezpečení (příprava textů, redakce) vydání anglické verze skládačky o MZM
 • zajišťování tiskových konferencí, příprava tiskových zpráv pro novináře
 • zajištění prezentace MZM v katalogu EUROBEDS 2002
 • účast na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 • účast na VII. veletrhu muzeí ČR v Třebíči, 23. 5. 2002
 • zabezpečení podkladů a textů pro informační panel o MZM na VII. veletrh muzeí
 • zabezpečení propagačních materiálů a účast na REGIONTOURU a GO-2002
 • ve spolupráci s edičním odd. podíl na veřejné prezentaci knihy o MZM, 19. 9. 2002

Spolupráce s elektronickými médii

 • vystoupení ve vysílání Radia Brno o historii MZM 17. 3. 2002
 • natočení šotu o výstavě Staletími podél řeky Svratky pro kabelovou televizi JPC, 10. 4. 2002
 • rozhovor pro Český rozhlas Brno o mimobrněnských expozicích MZM, 29. 4. 2002
 • rozhovor o mimobrněnských expozicích MZM pro Český rozhlas Brno, 19. 7. 2002
 • rozhovor s upoutávkou na exkurze a přednášky MZM pro Český rozhlas Brno, 13. 5. 2002

Rozhovory a články pro denní pro tisk

 • Historické palné zbraně a figurky vojáků v MZM, KAM v Brně, 7–8/2002 J. Mikulka (s J. Břečkou)
 • redakční článek o MZM, MfDnes, 16.7. 2002
 • redakční článek o nové publikaci o MZM, Právo 18. 7. 2002
 • redakční článek o nové publikaci o MZM, Rovnost 18. 7. 2002
 • rozhovor pro Právo „Muzeum v létě nespí”, 25. 7. 2002
 • rozhovor o publikaci o MZM pro Český rozhlas – stanice Vltava, 4. 9. 2002

Publikace

 • K poznání a slávě země. Dějiny MZM v Brně. J. Mikulka (spolu s S. Brodesserem a J. Břečkou), Brno, 2002 (výstup výzkumného úkolu „Dějiny MZM” řešeného J. Mikulkou s pracovníky historického odd. MZM)

Výuka na vysoké škole

 • „Kapitoly z dějin čs. odboje 1939-1945”. Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (J.Mikulka)

Přednášky pro veřejnost
Za rok 2002 bylo programovým odd. uspořádáno 37 přednášek (z toho 4 proslovili současní pracovníci MZM), které navštívilo 2 696 osob, průměrná účast činila 73 posluchačů na přednášku.
Úspěšný byl cyklus Vznik a osudy moravské šlechty a cyklu Církevní řády a jejich kláštery v českých zemích ve středověku, z jednotlivých přednášek zaujala přednáška A. Svobody Brněnské podzemí a B. Vachaly Poslední objevy českých egyptologů. Po odečtení nákladů (honoráře, cestovné, ubytování přednášejících) činil zisk 21 102 Kč. Ve srovnání s rokem 2001 se zvýšil počet návštěvníků i čistý zisk.

Exkurze
Za rok 2002 bylo uspořádáno 10 exkurzí za účasti 315 zájemců. Převážnou většinu tvořily exkurze s historickou a uměnovědnou tématikou (Zámky v podhůří Orlických hor, Hradec Králové, Secesní Vídeň, Betonová hranice II), nechyběly však ani akce s tématikou přírodovědnou (Podyjí, Geologie okolí Telče). Celkový zisk po odečtení nákladů činil 4242,- Kč.

Akce v muzejních prostorách
Za I. pololetí zabezpečilo odd. v objektech MZM uspořádání 225 akcí, z toho 24 za úhradu, úhrnná tržba ze vstupného na tyto akce činila 41 700,-.
Za II. pololetí bylo těchto akcí v objektech MZM uspořádání 114 akcí, z  toho 13 za úhradu, tržba ze vstupného činila 37 850,- Kč.
Celkem bylo tedy uspořádáno v prostorách MZM 339 akcí, z toho 37 za úhradu, přičemž tržba ze vstupného činila 79 550,-. Ve srovnání s rokem 2001 se tržba zvýšila.

Ediční oddělení

Ediční oddělení v roce 2002 vydalo celkem 10 publikací většího rozsahu, 7 časopisů, 6 katalogů k výstavám a jiným akcím, 37 druhů pozvánek, měsíčních programů a jiných drobných tisků. Vzhledem k citelně sníženému rozpočtu oddělení byla většina tisků zajišťována zcela pracovišti oddělení. Díky vlastním grafickým návrhům a vlastnímu knihařskému zpracování se snížily předpokládané náklady na nakladatelskou činnost muzea.
Oddělení se prezentovalo na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy 2002 v Praze vlastním stánkem. Ten byl koncipován ve znamení Dunajské delty – titulu, který vyšel těsně před konáním veletrhu. Rovněž v rámci veletrhu byla uspořádána beseda a autogramiáda s autorem DD dr. M. Šebelou, které se zúčastnilo 38 lidí včetně rumunského kulturního atašé.
Ediční oddělení uspořádalo slavnostní křty celkem 4 titulů (Dunajská delta, K poznání a slávě země, Černý obr Afriky, Recepty z muzejních sbírek) s průměrnou návštěvností 75 hostů. Akcí se zúčastnili zástupci velvyslanectví (Rumunský velvyslanec v ČR, rumunský kulturní atašé, rakouský kulturní rada, nigerijská velvyslankyně, nigerijský kulturní atašé), zástupci Magistrátu města Brna, zástupci spřátelených kulturních institucí apod.
Při své práci se ediční oddělení potýká s každoročním snižování rozpočtu a stále častěji s problémem stárnutí a opotřebovávání technického vybavení tiskárny. V budoucnu se budou neustále zvyšovat náklady na údržbu a opravy strojů, takže by bylo potřeba investovat do modernizace vybavení. Existence vlastní tiskárny, jako doplňku pracoviště DTP a redakčního zázemí nakladatelství MZM, se už mnohokrát osvědčila. Ve většině nakladatelské produkce je MZM zcela soběstačné a výsledné produkty vycházejí daleko levněji, než při externím zpracování. Práce je nejen levnější, ale také daleko operativnější.
Ediční plán pro rok 2002 byl splněn.

Časopisy
Folia ethnographica 2000–2001
Folia Mendeliana 2000–2001
Folia numismatica 2001–2002
ČMM VS 2001
ČMM VB 2002
ČMM VG 2002
Anthropologie 2–3/2001

Knihy (větší rozsah)
Dunajská delta
– barvy, vůně a hlasy přírodního ráje, M. Šebela (monografie) – zajištění a koordinace vydání
Příručka muzejníkova I
., J. Žalman (zakázka AMG) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování
Morava ve středověku
, sborník z přednášek (dotisk publikace vydané v roce 2000)
Základy starých stezek
, R. Květ (titul financovaný autorem s podporou Open Society) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování
Staré stezky
, R. Květ (dotisk publikace vydané v r. 1997)
K poznání a slávě země
– Dějiny Moravského zemského muzea, kol. autorů – návrh grafického zpracování, koordinace vydání, zajištění tisku
Černý obr Afriky
, I. Mrázek (monografie hrazená ze sponzorských darů) – grafické zpracování, sazba, část tisku, tisk barev a knihařské zprac. externí
Žlutá země
, kol. autorů (kniha vydaná v elektronické podobě na CD) – grafické zpracování, rozmnožení, adjustace
Zaniklá středověká ves Konůvky
, Z. Měchurová (průvodce archeologickou lokalitou) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování
Recepty s muzejních sbírek II
(kniha kuchařských receptů pracovníků muzea a jejich přátel) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování

Katalogy
Dílo tiskařů jednoty bratrské
, J. Mitáček (tisk ke stálé expozici v Kralicích) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování
Palné zbraně ze sbírek Moravkého zemského muzea
(skládačka k výstavě) – grafické zpracování, sazba, tisk
Africké umění
, J. Kandert (katalog k výstavě) – grafické zpracování, sazba, tisk, knihařské zpracování
Čistota půl zdraví
, Z. Poláková (katalog k výstavě) – sazba, tisk, knihařské zpracování
Katalog publikací Moravského zemského muzea
(propagační a nabídková skládačka) – návrh, sazba, tisk
Katalog Dětského muzea 2002–2003
(katalog akcí DM) – sazba, tisk, knihařské zpracování

Pozvánky k výstavám a jiným akcím MZM
Numismatické přednášky
Staletími podél řeky Svratky – výstava
Muzeum je když… – výstava
Dunajská delta – křest knihy
Palné zbraně – výstava
Umění západní Afriky – výstava
K poznání a slávě země – křest knihy
Černý obr Afriky – křest knihy
Kovanič – výstava
Burian – výstava
Čistota půl zdraví – výstava

Měsíční programy
2/2002, 3/2002, 4/2002, 5/2002, 6/2002, 7–8/2002, 9/2002, 10/2002, 11/2002, 12/2002, 1/2003

Ostatní drobné tisky
Návratky pro ediční sklad
Informační leták pro Budišov
Strašidla vystřihovánky (dotisk)
Opravenka do FN
DEMUS hlavičkový papír
Bločky pro Etnografický ústav
Vstupenky pro Dietrichsteinský palác
MZM hlavičkový papír
MZM PF 2003
Nadace Lýska PF 2003
Žlutá země – buklet do CD
Barevné pohlednice 4 druhy
Leták na Černý obr Afriky
Výroční zpráva MZM 2001
Pracovní řád
Barevné pohlednice vystřihovánky

Rozpracované tituly přecházející do roku 2003
Krystalinikum 28/2003 – časopis je v tisku, předpokládané dokončení únor 2003
ČMM VS 2002 – časopis v tisku, předpokládané dokončení únor/březen 2003
Anthropologie 1–2/2002 – časopis v sazbě, předpokládané vytištění březen 2003
Kraslice – monografie E. Večerkové, v sazbě, předpokládané vytištění březen/duben 2003
Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů – monografie M. Gregerové PřF MU, v 1. korektuře, předpokládané dokončení březen 2003
Folia ethnographica 2002–2003 – časopis v sazbě

Výstavní oddělení

Výstavy
Z roku 2001 dobíhaly ještě tyto akce:

 • Karikatury Emila Hoffmanna, do 5. 1. (výstava průchozí,návštěvnost nesledována)
 • Divadlo s loutkami, do 19. 1. (v roce 2002 – 307 návštěvníků, celkem 1 323 lidí)
 • Prof. Sekanina, do 23. 2. (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Pravoslavné ikony do 16. 2. (v roce 2002 – 1 079 osob, celkem 1 689 lidí)
 • Miloš Vlček – plastika do 16. 2. (v roce 2002 – 2 146 osob, celkem 2 850 lidí)
 • O strašidlech, do 20. 3. (v roce 2002 – 6 142 osob, celkem 7 895 lidí)

Výstavy otevřené v roce 2002 v MZM

 • Rudolf Kundera – kresby (22. 1.–23. 3.) – hala v DP, (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Jiří Suchý – grafika (11. 2.–4. 5.) – Mramorové sály, celková návštěvnost 6 11 osob
 • Dny ruské kultury (25. 2.–9. 3.) – malý sál DP, celková návštěvnost 406 osob
 • Geologie Brna (7. 3. – probíhá) – předsálí v 1. p. DP, (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Jídlo – jako krásné umění (14. 3.–1. 6.) – přízemí DP, (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Staletími podél řeky Svratky (9. 4.–28. 9.) – velký a malý sál DP, celková návštěvnost 3 234 osob
 • Když se řekne muzeum (25. 4.–5. 10.) – DM + hala v DP, návštěvnost 4 077 osob
 • 40 let pavilonu Anthropos (16. 5.–31.1 0.) – pavilon Anthropos, návštěvnost v rámci návštěvy stálé expozice
 • Umění tropické Afriky (16. 5.–31. 10.) – pavilon Anthropos, návštěvnost v rámci návštěvy stálé expozice
 • Historické ruční palné zbraně (30. 5.–7. 12.) - Mramorové sály, návštěvnost 2 553 osob
 • Vědecké prostředí Mendlova objevu (13. 6.–28. 9.) – přízemí DP, (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Foto motýlů – prof. Hrabák (9. 10.–30. 11. ) – Hala DP, (výstava průchozí, návštěvnost nesledována)
 • Zdeněk Burian – Cesty do pravěku I. (31. 10. – probíhá) – velký a malý sál DP, celková návštěvnost 6 936 osob
 • Čistota - půl zdraví (19. 11. – probíhá ) – DM, návštěvnost 2 118 osob
 • Jak vypadá AIDS – hala DP, (návštěvnost nesledována, výstava průchozí)

Výstavy mimo MZM

 • Spolupráce při realizaci propagační výstavky o muzeích ve stánku AMG v rámci Regiontour 2002 na BVV v Brně.

Úpravy stálých expozic

 • Zámek v Jevišovicích
 • Ostatní průběžně dle požadavků jednotlivých správců

Činnost mimo výstavní plán

 • Reorganizace a svépomocná úprava pracoviště na Kapucínském nám. 8 (přestěhování pracovny ze Zelného trhu č. 6)
 • Návrh a výroba panelu pro Veletrh muzeí ČR v Třebíči
 • Úklid, inventura a vybavení novými regály ve skladech výstavního oddělení
 • Likvidace expozice v Památníku L. Janáčka v rámci přípravy jeho rekonstrukce
 • Výtvarná spolupráce při akci Kulturní léto v Jevišovicích
 • Návrh a realizace výstavy O strašidlech v Jevišovicích
 • Realizace výstavy Jak vypadá AIDS v hale DP

Stav stálých expozic MZM (včetně zpřístupněných depozitářů):
V srpnu 2002 byla z důvodu rekonstrukce uzavřena expozice v Památníku L. Janáčka

Dětské muzeum

Výstavy dobíhající z roku 2001
O strašidlech
(2.1.–6.3.)
Programy pro školy: 123 programů, 2 392 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 7 programů, 130 návštěvníků
Sobotní akce pro veřejnost: 5 programů, 333 návštěvníků
Veřejnost celkem: 3 750 návštěvníků
Návštěvnost v roce 2002 celkem: 6 801 návštěvníků

Výstavy zpřístupněné v roce 2002
Když se řekne muzeum
(25.4.–5.10.)
Tisková konference, vernisáž s programem: 120 návštěvníků
Programy pro školy: 76 programů, 1 556 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 5 programů, 98 návštěvníků
Sobotní akce pro veřejnost: 7 programů, 295 návštěvníků
Veřejnost celkem: 2 521 návštěvníků
Návštěvnost výstavy celkem: 4 077 návštěvníků
Čistota – půl zdraví
(19. 11.–31. 12., trvá)
Tisková konference, vernisáž s programem: 100 návštěvníků
Programy pro školy: 52 programů, 1 079 návštěvníků
Z toho programy pro handicapované: 4 programy, 75 návštěvníků
Sobotní programy pro veřejnost: 2 programy, 116 návštěvníků
Veřejnost celkem: 1 039 návštěvníků
Návštěvnost výstavy v roce 2002 celkem: 2 118 návštěvníků
Z. Burian – Cesty do pravěku
(30.10. – 31.12., trvá)
Programy pro školy: 108 programů, 2 605 návštěvníků
Sobotní programy pro veřejnost: 2 programy, 89 návštěvníků
Veřejnost tvůrčí dílny celkem: 2 422 návštěvníků
Návštěvnost tvůrčí dílny celkem: 5 027 návštěvníků

Putovní výstavy DM
Nech brouka žít
: 13. 12.–17. 2. Muzeum Valašské Meziříčí (2 271 návštěvníků), 23. 2.–14. 4. Regionální muzeum Žďár nad Sázavou (3 178 návštěvníků), květen-září Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem (1 120 návštěvníků), 23. 10.–24. 11. Muzeum Vysočiny Jihlava
(2 458 návštěvníků)
Víš, co jíš
: prosinec – únor Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (3 190 návštěvníků), 3. 5.–1. 9. Muzeum a galerie Litomyšl (3 024 návštěvníků), 14. 9.–31. 10. Městské muzeum a galerie Polička (1 253 návštěvníků)
O strašidlech
: 18. 4.–30. 6. Muzeum Boskovicka (1 672 návštěvníků), 16. 9.–25. 10. Západomoravské muzeum Třebíč (1 626 návštěvníků)

Celková návštěvnost putovních výstav DM: 19 792 návštěvníků

Další akce DM
Sobotní výtvarné dílny: 6 dílen, 227 návštěvníků (mimo programy k výstavám – viz výstavy)
Jarní prázdniny s DM: 4 dopolední programy (2 vedly lektorky zoologie a paleontologie), celkem 165 návštěvníků
Velikonoční dílna: 97 návštěvníků
Bambiriáda – Tvůrčí dílna a areálu Lužánky jako prezentace DM MZM na celoměstské akci pro děti – 200 návštěvníků dílny DM
Týden dětí s MZM ve spolupráci s odbor. odd. MZM: 4 celodenní programy, z toho l dvoudenní výlet: denně 38 dětí
Vánoční dílny: 2 tvůrčí dílny, 157 návštěvníků
Celkem: 884 návštěvníků
Příprava konference s mezinárodní účastí Děti, mládež a muzea III. – Chceme dětská muzea? (ve spolupráci s ČV ICOM) – obsahové a organizační zabezpečení
Spolupráce se sdělovacími prostředky: 7 rozhovorů pro ČR Brno, 2 články pro TV centrum Brno, 1 článek pro KAM, 2 rozhovory k reportážím pro TV Nova a Česká televize Brno

Metodická činnost
Konzultace pro studenty: 6 studentů PF MU Brno, FF MU Brno, VOŠ IKS Brno
Semináře pro studenty: 1, 14 účastníků PF MU Brno
Oponentura závěrečné práce a účast ve zkušeb. komisi při závěrečných obhajobách diplomových prací studentů 3. roč. VOŠ IKS Brno
Referát s videozáznamem Zkušenosti DM MZM Brno s interaktivní činností pro děti – seminář Komunikace, pořádaný Nadací Vaňkovka v Brně (21. 5.)
Metodické konzultace pracovníkům muzeí: Západomoravské muzeum Třebíč, Masarykovo Muzeum Hodonín, Muzeum Boskovicka, Muzeum Valašské Meziříčí, Regionální muzeum Žďár nad Sázavou, Muzeum a galerie Litomyšl, Městské muzeum Dvůr Králové, Muzeum Kroměřížska, Městské muzeum a galerie Polička

Ediční činnost
Skládačka k výstavě Když se řekne muzeum
Katalog k výstavě Čistota půl zdraví
Nabídkový katalog vzdělávacích programů, výstav a expozic MZM pro školy
Tiskoviny pro děti k výstavám Když se řekne muzeum a Zdeněk Burian – Cesty do pravěku

ÚTVAR DOKUMENTACE A INFORMATIKY, PRACOVIŠTĚ ISO

Oddělení informatiky, pracoviště ISO

Pracoviště ISO
Prakticky po celý rok pracoviště ISO pomáhalo pracovišti CES na MK ČR se softwarovým prostředím pro převod sbírek do CES jednak z aplikací DEMUS, ale především programem CESík, který byl nabídnut za podpory MK ČR zdarma všem institucím v ČR. Tento program slouží k usnadnění zápisu sbírek do CES. Současně tento program usnadňuje i pracovišti CES na MK naplnit databázi CES. Všechny tyto práce, dále administrativní činnosti spojené s distribucí (vypalování stovek kusů CD, tisk návodů, obálek), ale především aktualizace programu a nepřetržitá hot line pro uživatele toto pracoviště doslova zahltily. Přesto se začalo na konci roku s přípravou nové verze Cesíku, která by měla odstranit největší nedostatky, jako je například požadavek MK na předávání tištěných formulářů, které nejsou shodné s výstupem z Cesíku.
Jednou ze základních činností tohoto pracoviště je digitalizace obrazové informace ke sbírkovým předmětům. Bylo zdigitalizováno 4 810 sbírkových předmětů kvalitním novým digitálním fotoaparátem NIKON Coolpix5000. Kromě této základní činnosti se pracovníci foto a video dokumentace podíleli na dokumentaci vystav a konponovaných videoprogramů.

Projekt Demus
Vývoj projektu DEMUS pokračoval v roce 2002 zrychleným tempem v programování, testování a uvádění nových aplikací Demus01 do praxe. Byly předány aplikace Demus01 – Evidence, Katalog, VUM ( výtvarné umění) a FOT (fotoarchiv). Rozpracována a k testování byla předána aplikace Demus01-BOT(botanika). Dále byly rozpracovány další dvě aplikace pro mineralogii a geologii a zoologii.
Zlepšila se spolupráce s odbornými komisemi AMG, a to se samozřejmě projevilo v kvalitě předávaných aplikací. Hlavním problémem při vývoji programu pro evidenci a dokumentaci muzejních sbírek je nedostatek pracovníků pro propagaci, servis a školení.

Správa sítě
Správci muzejní sítě se kromě softwarového i hardwarového servisu všech muzejních počítačů věnovali realizaci projektu připojení všech základních objektů muzea na rychlou akademickou síť výzkumu a vzdělání. Ke konci roku je dokončen projekt v objektu Slatina připojením pomocí radiopojítek a je třeba pouze provést synchronizaci serverů. Připojení nově zrekonstruované budovy Paláce šlechtičen je provedeno optickým kabelem z protější budovy Mahenovy knihovny a hned na začátku roku 2003 bude provedeno definitivní připojení a synchronizace serverů.
Správcům sítě (2 úvazky 0,5) se povedl v r. 2002 vskutku historický počin. Celková síť v MZM má cca 4 km kabelů, 4 servery celkem ve 3 základních budovách, vzdálených od sebe až 5 km vzdušnou čarou, s připojenými cca 140 počítači a je připojena k akademické síti rychostí 2-4Mbps.
Problém správy sítě a HW a SW servisu je v nedostatku pracovníků na tak rozsáhlou správu.

Oddělení knihovnických a dokumentačních služeb


Během roku 2002 pokračovala práce na započatém programovém projektu „Vytvoření centrální databáze fondů MZM a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu”. V souborném katalogu MZM je v současné době zapsáno 15 569 knihovních jednotek. Ke konci roku 2002 knihovna přešla na režim veřejně přístupných knihoven. V současné době má 150 registrovaných čtenářů a za rok 2002 bylo půjčeno 1450 svazků.
Knihovna MZM čítala ke konci roku 2002 424 948 knihovních jednotek, z toho 46 193 je uloženo v Ústřední knihovně. Za loňský rok přibylo 5 345 svazků.
Muzeologická knihovna obsahuje 9 858 svazků a za rok 2002 přibylo 70 knihovních jednotek. Dvakrát ročně je vydávána brožurka o nových přírůstcích. Muzejní dokumentační centrum během roku zajišťovalo překlady a rešerše pro potřeby odborných oddělení, ředitelství, edičního a výstavního oddělení a vedlo sekretariát Českého výboru ICOM. K povinnostem dokumentačního centra přibylo v loňském roce administrativní zajištění periodické aktualizace Centrální evidence sbírek pro Ministerstvo kultury ČR.
Do ústřední spisovny archívu MZM přibylo v roce 2002 přibližně 10 běžných metrů materiálu. Na odloučeném pracovišti v Budišově byl objeven materiál ve velmi špatném stavu. Byl očištěn, vytříděn a k dalšímu zpracování bylo převzato zhruba 30 běžným metrů. Během loňského roku navštívilo archiv 30 badatelů, z toho 1 zahraniční. Bylo poskytnuto odborné metodické vedení bakalářských a diplomových prací sedmi studentům VŠ. Průběžně se dokumentuje a archivuje současná činnost MZM.


Organizační struktura Moravského zemského muzea k 31. 12. 2000

Personální obsazení oddělení a útvarů Moravského zemského muzea - stav k 31. 12. 2002


Přílohy

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31. 12. 2002
strana 1 (100 kB)
strana 2 (76 kB)
strana 3 (98 kB)
strana 4 (102 kB)
strana 5 (85 kB)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč. na dvě desetinná místa) sestavený k 31. 12. 2002
strana 1 (73 kB)
strana 2 (76 kB)Poslední změna: