Logo MZM MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Katalogy k výstavám, průvodce ke sbírkám

Objednávkový formulář

Alena Kalinová
MALOVANÉ NEBE

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Publikace s podtitulem Obrazy na skle ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea doplnila stejnojmennou výstavu v prostorách ústavu na přelomu roků 2008/2009. Po čtyřiceti letech se tak veřejnosti představila jedinečná sbírka, dokládající výtvarné kvality moravského lidového malířství na skle. Kniha seznamuje srozumitelnou formou s pozoruhodným fenoménem lidových podmaleb na skle, které vytvářely součást tradičního obydlí zhruba od konce 18. století do závěru následujícího věku, a zaměřuje se především na produkci obrazů na území střední a jižní Moravy. Vnímání maleb na skle je svázáno nejen s výtvarnými hodnotami, ale také s hlubším poznáním lidové religiozity a zvykosloví (význam poutí, úloha světců jako ochránců - patronů), odráží rovněž společenské poměry (srov. rukodělnou výrobu, distribuci obrazů). Poslední kapitola podrobně informuje o sbírce těchto artefaktů v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea. Podstatnou část publikace tvoří reprodukce jednoho sta obrazů z muzejní sbírky. Český text doplňuje německé resumé a popis obrazové dokumentace v němčině.

Hana Kraflová
RUDOLF TĚSNOHLÍDEK A VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
K počátkům československé tradice (1919-1929).

prolistuj tuto knihu prolistuj tuto knihu

Kniha vychází v návaznosti na loňskou výstavu "Já rostl pro bolest… Mnoho tváří Rudolfa Těsnohlídka (1882-1928)", která byla v MZM vytvořena u příležitosti 80 let od spisovatelova úmrtí a připomněla také 80. výročí položení základního kamene dětského domova Dagmar, postaveného z výtěžků prvních let sbírek pod Vánočními stromy republiky v Brně.
Publikace mapuje Těsnohlídkův podíl na vzniku této novodobé charitativní aktivity, která ze skromných počátků během několika let vyrostla v celorepublikovou sbírku zaštiťovanou chotí prezidenta republiky. Autorka zasazuje Těsnohlídkovu spolupráci při organizaci Stromů republiky do kontextu jeho díla publicistického a uměleckého, akci samotnou pak do historických a mezinárodních souvislostí. Rozsáhlá obrazová a textová příloha ilustruje a doplňuje text úvodní studie fotografiemi a také ukázkami z dobových dokumentů a tisku.

Dne 23. dubna 2009 se v knihkupectví Barvič a Novotný na Masarykově ulici konalo setkání nazvané "Podvečer s dětmi a básníkem". Akce uvedla ke čtenářům knihu Hany Kraflové "Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky. K počátkům československé tradice (1919-1929)". Vystoupili folklorní soubor Bystrouška z Bílovic nad Svitavou spolu s Pavlem Kováčem a děti z domova Dagmar v Brně.
(fotografie ze setkání)

Kolektiv autorů
OŽIVLÍ DUCHOVÉ
Tradiční kultura pro malé i velké

Doprovodný tisk ke stejnojmenné výstavě, věnované tradiční africké kultuře. Prostřednictvím krátkých kapitol se autoři pokusili nahlédnout do jednotlivých koutů africké tradiční kultury, která pomalu mizí pod nánosem globalizace. Cílem této publikace je přiblížit čtenářům zábavným způsobem africkou kulturu z různých úhlů pohledu. Čtenář postupně pozná jednotlivá etnika a jejich materiální kulturu. Dozví se, jak se dorozumívají lovci na jihu Afriky, aby neplašili zvěř. Získá návod, jak si vyrobit šperk, jaký nosí masajské dívky, naučí se zhotovit iniciační masku a dozví se mnoho dalších věcí, užitečných pro každodenní život.

Vlastimil Schildberger ml.
LÉTA ZKÁZY A NADĚJE 1914-1918
Češi a Moravané na frontách Velké války a vznik ČSR

Pracovníci historického oddělení Moravského zemského muzea připravili k 90. výročí ukončení první světové války a vzniku Československa výstavu s názvem: „Léta zkázy a naděje 1914–1918“ s podtitulem Češi a Moravané na frontách Velké války. K datu výročí vzniku naší republiky 28. října byla vydána i malá publikace, která stručně seznamuje čtenáře s obsahem výstavy a událostmi první světové války. Na titulní straně je dobová fotografie rakousko-uherského vojáka v tzv. plné polní se ztrápeným obličejem. Pracovníkům historického oddělení se podle adresáta podařilo zjistit bydliště vojáka a jeho válečný a poválečný osud. V první kapitole publikace je stručně vylíčen sarajevský atentát a jeho důsledky. Dále navazují příspěvky na téma vyhlášení války – občané Brna rukují na frontu, počátky perzekuce českého obyvatelstva, válečné zločiny a utrpení civilního obyvatelstva a také válečná výroba v českých zemích za války. Část publikace je věnována vstupu Itálie do války, bojům v Dolomitech, rakousko-uherskému námořnictvu a letectvu a úderným jednotkám. Další příspěvky jsou na téma Červeného kříže v době války, válečné výrobě a hospodářství v českých zemích a důsledky válečného utrpení na civilní obyvatelstvo a také ohlasu války v české literatuře. Nechybí ani část věnovaná čs. legiím a vzniku Československé republiky. Poslední kapitola pojednává o postavení českých vojáků v tehdejší rakousko-uherské armádě. Publikace je doplněna 48 dobovými fotografiemi, které pocházejí z muzejních nebo soukromých sbírek a většina je publikována poprvé. Na závěr brožury je 18 barevných fotografií z vernisáže výstavy a samotné expozice.

SAHARA - PŘÍBĚH VELKÉ POUŠTĚ
katalog ke stejnojmenné výstavě umístěné v pavilonu Anthropos

Příběh Velké pouště vyprávějí M. Dufková, L. Suková, J. Kandert, J. Łapott a I. Mrázek. Ve svých odborných studiích si autoři všímají geografického, geologické i kulturně-historického dědictví Sahary od nejstarších dob (archeologické nálezy, pravěké malby a rytiny) až po současnost. Zvláštním fenoménem je i příspěvek J. Kanderta věnovaný dálkovému transsaharskému obchodu.

Jaroslav Blecha
OKNO DO ČESKÉHO LOUTKÁŘSTVÍ
Windows to Czech Puppetry

Katalog je součástí stejnojmenné výstavy, uskutečněné v rámci mezinárodního loutkářského festivalu ve Španělsku a potom v Brně v Paláci šlechtičen. Vybrané dokumenty prezentují tradici českého loutkářství od kočovného po moderní loutkové divadlo.

BOSNA 1905 NA FOTOGRAFIÍCH RUDOLFA BRUNERA-DVOŘÁKA
Editor Petr Kostrhun

Katalog k výstavě v pavilonu Anthropos je věnovaný dílu významného českého fotografa, jenž byl na počátku 20. století označován jako "momentní fotograf" – dnes bychom asi řekli fotograf-reportér. Jeho fotografie vydávají svědectví o životě v místech, která umělec často a rád navštěvoval. Tak se v jeho objektivu ocitla, i Bosna s pestrou směsicí událostí, postav, staveb, zasazených do rámce svérázně krásné přírody.

Eva Večerková
NÁBYTEK V NÁRODOPISNÝCH SBÍRKÁCH MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Katalog s rozsáhlou úvodní studií, německým resumé, výpravnou barevnou obrazovou přílohou, představuje unikátní ukázky nejrůznějších druhů lidového nábytku, s nímž se dnes můžeme setkat převážně v muzejních expozicích, depozitářích i ve stylově zařízených chalupách.

Zbyněk Šmahel
PŘÍBĚH LIDSKÉHO RODU

Doprovodný katalog k nové stálé expozici v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea přináší nejnovější poznatky v oblasti evoluce. Katalog vyšel v české a anglické verzi.

Martin Oliva
CIVILIZACE MORAVSKÉHO PALEOLITU A MEZOLITU

Doprovodný katalog k nové stálé expozici v Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea přibližuje nevšedním způsobem Moravu v době pravěku. Katalog vychází v české a anglické verzi.

Helena Beránková, Lenka Nováková
"KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ…"
Svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.

Doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě svatebních fotografií a oděvů přibližuje na fotografiích i v doprovodném textu změny, jimiž od konce 19. stol. do 70. let 20. stol. oděv, úprava nevěsty a ženicha popř. dalších svatebčanů i aranžmá v profesionálních fotoateliérech prošly.

MECHOROSTY ZNÁMÉ NEZNÁMÉ
Novotný I., Kubešová S.

Vydání katalogu k výstavě Mechorosty známé neznámé finančně podpořili
www.teplarny.cz

Kolektiv
FRANTIŠEK POLEDNA VLKOVSKÝ A ČUKČOVÉ

Katalog, který vznikl k výstavě Lidé Sibiře, je věnován jednomu z nejvýchodnějších sibiřských etnik, Čukčům, ale zejména rodáku z Vlkova, Františku Polednovi Vlkovskému. Ten pobýval před I. světovou válkou na Sibiři. Během této cesty nashromáždil množství předmětů, jež dnes dokumentují život tohoto vzdáleného národa a zdobí sbírky Náprstkova muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.

Anna Matalová
GREGOR JOHANN MENDEL

Katalog o životě Gregora Johanna Mendela a význam pro výzkum v oblasti genetiky. Text je v anglickém jazyce.

kol. autorů
JINDŘICH VÁVRA – RYTÍŘ DALEKÝCH MOŘÍ

Katalog výstavy je věnován neobyčejné osobnosti, brněnskému rodáku Jindřichu Wawrovi (1831–1887). Syn mlynáře absolvoval medicínu a po studiích se vydal do světa. Stal se lodním lékařem rakousko-uherského námořnictva a bádal v oblasti etnografie, historie, numismatiky a antropologie. Nejvíce se zasloužil o rozšíření znalostí z botaniky a vytvořil několik velmi cenných herbářů květeny ze všech částí světa. Jako společník koburských princů, v letech 1872 a 1873, obeplul zeměkouli. Za své objevy, přínos pro vědu a služby dvoru byl Heinrich Wawra von Fernsee, Med. et Chir. Dr., vyznamenán několika řády a získal šlechtický přídomek.

Svatava Přibáňová
SVĚT JANÁČKOVÝCH OPER

Svět Janáčkových oper byl vydán při příležitosti stejnojmenné výstavy. Představuje hodnotnou kolekci černobílých a barevných fotografií z inscenací oper Leoše Janáčka. Autorka je doplnila komentářem v podobě chronologicky řazeného přehledu nastudování jednotlivých děl, z nichž mnohá vešla do historie, ať už díky scénickému designu (F. Muziky, E. Miléna, J. Čapka, M. A. Marelliho, M. Stenneta ad.) či díky režii (O. Zítka, J. Munclingera, H. Voigta, H. Kupfera, P. Sireuila, F. Corsara ad.). S. Přibáňová se nesoustředila jen na české inscenace, čtenář má možnost nahlédnout také do zahraničních divadel, kde se Janáčkovy opery v průběhu více než sta let uváděly, zejména v Německu, v posledních letech pak v Británii, Spojených státech a v Austrálii. Obrazový katalog doplňuje přehledný soupis jevištních uvedení v letech 1894–1998. Komentář i následný Letmý pohled na scénografii Zuzany Ledererové-Protivové je vytištěn v české a anglické verzi. Úvod ke Světu Janáčkových oper napsala Alena Němcová.

Hana Knížková a kol.
INDIE – BOHOVÉ A LIDÉ (Sv. 8)

Dušan Zbavitel, Eliška Merhautová, Kamil Zvelebil, Hana Preinhaelterová a Hana Knížková – naši přední indologové – představují hinduismus jako největší nábožensko-společenský systém Indie. Jednotlivé příspěvky, věnované základům hinduismu, hinduistické mytologii, umění, chrámovým i domácím obřadům a některým svátkům, se opírají o vlastní zkušenosti indických reálií a hluboké odborné znalosti autorů.
Kniha vyšla jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě a byla dedikována, stejně jako výstava, 50. výročí vyhlášení nezávislosti Indie.

Kolektiv
Z TELČE DO KAPSKÉHO MĚSTA

Akademický sochař František Vladimír Fojt (1900–1971) tkví rodovými kořeny v moravské Telči, ale jeho dvě studijní cesty, za první republiky a po druhé světové válce, ho přivedly až do Afriky. Publikace představuje dosud málo známého sochaře, jenž našel pramen inspirace na vzdáleném a barevném kontinentě.

Zpět na hlavní stránkuPoslední změna:

Valid HTML 4.01 Transitional